Ubiquitous - ICT

1,695 views

Published on

การพัฒนาไอซีที ของประเทศไทยและต่างประเทศ

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ubiquitous - ICT

 1. 1. การพัฒนาไอซีที ของประเทศไทยและตางประเทศ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุนที่ ๑๗  ๘ มิถนายน ๒๕๔๘ ุ
 2. 2. หัวขอการบรรยาย 1. นิยามและวิวัฒนาการของไอซีที 2. การพัฒนาและนโยบายไอซีทีของตางประเทศและ ประเทศไทย 3. แนวทางการประยุกตใชไอซีทกับการบริหารราชการ ี แนวใหมและปจจัยสูความสําเร็จ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 2
 3. 3. 1.นิยามและวิวัฒนาการ
 4. 4. นิยาม: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Information and Communication Technology : ICT • เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ ขาวสาร ขอมูล และการสื่อสาร นับตั้งแตการสราง การนํามาวิเคราะห หรือ ประมวลผลการรับ และสงขอมูล การจัดเก็บ และการนําไปใชงานใหม • เทคโนโลยีเหลานี้ มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย • สวนอุปกรณ (Hardware) • สวนคําสั่ง (Software) • สวนขอมูล (Data) และ • ระบบการสื่อสารตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท ระบบสื่อสารขอมูล ดาวเทียม หรือ เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไรสาย ที่มา :- ศัพทานุกรม แผนแมบทไอซีที พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 4
 5. 5. เทคโนโลยี - หนังสือ หนังสือพิมพ - วิทยุ โทรทัศน - โทรเลข โทรศัพท - โทรศัพทเคลื่อนที่ - โทรสาร - ดาวเทียม - คอมพิวเตอร - อินเทอรเน็ต - จดหมายอิเล็กทรอนิกส - บัตรเครดิต - บัตร smart card ฯลฯ
 6. 6. การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี C+C Computers Broadcasting Connected to Broadband and networks cable services PC TV Mobile and Appliance Wireless Cable changes to wireless Electronic Games Telecommunications and Embedded Systems การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 6
 7. 7. การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี C+C การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 7
 8. 8. The Digital Economy การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 8
 9. 9. 2. การพัฒนาและนโยบายไอซีที ของตางประเทศและประเทศไทย การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 9
 10. 10. ลักษณะของนโยบายไอซีที นโยบาย National ICT Policy ระดับมหภาค ICT Master Plan บูรณาการ และความสอดคลอง ของนโยบาย Reduction of Digital Divide นโยบาย Internet Strategy เฉพาะเรื่อง Human Resource Development การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 10
 11. 11. ภาพรวม ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT และ eCommerce ในประเทศตางๆ Basic Telecommunications Basic Telecommunications Wireless Local Loop Basic Access to the Internet Basic Access to the Internet Concerns of Concerns of Domestic Internet Exchange Human Capacity Building Human Capacity Building developing developing Affordable Access Devices (PCs, PDA) Affordable Access Devices (PCs, PDA) Regional Training Center Low Cost PC Program and least and least National ICT Policy and Plan National ICT Policy and Plan Rural Empowerment developed developed Threat of Liberalization Threat of Liberalization Open Source solutions Appropriate Software (Legal, compact, low cost) Appropriate Software (Legal, compact, low cost) countries countries Local Language enabled on Computers Local Language enabled on Computers Creation of Local Contents Creation of Local Contents Machine Translation Portal Sites Portal Sites Digital Archive e-Government -- Government Facilitation e-Government -- Government Facilitation E-Learning Standards in manufacturing, safety, health Standards in manufacturing, safety, health IT-Laws (e-Transaction, e-Signature, Computer UNCITRAL Model Laws IT-Laws (e-Transaction, e-Signature, Computer Crime, Data Protection) Crime, Data Protection) Security -- Information/System/Network Security -- Information/System/Network Authentication and Certification, PKI Authentication and Certification, PKI World PKI Forum Broadband Access (Corporate, home) Broadband Access (Corporate, home) IT-Manpower development IT-Manpower development Concerns of Concerns of Regional Networking Collaboration Regional Networking Collaboration developed developed Opportunities from Liberalization and Opportunities from Liberalization and Regionalization Regionalization countries countries e-Marketplaces e-Marketplaces And And e-Payment infrastructure e-Payment infrastructure industrial industrial Consumer Protection Consumer Protection leaders Cross Border Certification Cross Border Certification leaders WIPO Intellectual Property rights Protection Intellectual Property rights Protection Privacy Privacy การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 11
 12. 12. นโยบายไอซีทีจําแนกตามกลุมประเทศ การจําแนกกลุมประเทศ โดยพิจารณาจากดัชนีชวัด  ี้ ความสัมฤทธิ์ผลทางเทคโนโลยี (Technology Achievement Index – TAI) กลุมผูนํา (Leaders)  กลุมที่มีศกยภาพการเปนผูนํา (Potential Leaders)  ั กลุมที่รับไดอยางมีพลวัตร (Dynamic Adopters)  กลุมที่ลาหลัง (Marginalized)  ที่มา: (Human Development Report, 2001) การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 12
 13. 13. ระดับของการพัฒนาและทิศทาง ของนโยบายไอซีที กลุมผูนํา  กลุมที่มีศกยภาพเปนผูนํา  ั มุงสรางโอกาสและกระจาย เนนนโยบาย/ยุทธศาสตรที่จะ ความสามารถในการเขาถึงและ สามารถพัฒนาจุดแข็งของ ใชประโยชนจากโครงสราง ประเทศเพื่อใหเกิดความ พื้นฐานสารสนเทศ เพื่อเรงให ไดเปรียบในการแขงขันเวทีโลก สังคมมีการพัฒนาสูการเปน สังคมสารสนเทศ มีการเตรียมความพรอมดานการ (Information Society) ให พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวดเร็วและเปลี่ยนไปสูการเปน สารสนเทศ สังคมแหงภูมิปญญาและการ เรียนรู จาก: รายงานการวิจัย โครงการ IT 2010 การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 13
 14. 14. ระดับของการพัฒนาและทิศทาง ของนโยบายไอซีที (ตอ) กลุมประเทศที่มีพลวัตร กลุมประเทศลาหลัง มีกลุมอุตสาหกรรมหรือจํานวนแรงงาน  จํานวนหนึ่งที่มความพรอมในการรองรับการ ี ถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ สามารถ ยังไมมีนโยบายไอซีที ประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน แต ที่ชัดเจน สวนใหญยัง ความมุงมั่นทางการเมืองในการผลักดัน  นโยบายไมสง และมีปญหาการพัฒนา ู  ตองพึ่งพาการสนับสนุน โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทวถึงและเทา ั่ งบประมาณและ เทียม บุคลากรจากองคการ นโยบายดานไอที มีความสําคัญนอยกวา ระหวางประเทศ นโยบายดานปากทอง และการแกปญหา โครงสรางทางการเมือง แตอาจมีนโยบาย สงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ในดานที่ ประเทศมีจดแข็ง ุ จาก: รายงานการวิจัย โครงการ IT 2010 การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 14
 15. 15. ตัวอยาง: นโยบายและแนวทางการพัฒนา ไอซีทีของตางประเทศ
 16. 16. นโยบายและแนวทางการพัฒนาไอซีที ในเอเซียแปซิฟค Japan: “e-Japan” to “u-Japan” Strategy Korea: Cyber Korea 21 Singapore: Infocomm 21 Masterplan Indonesia: Indonesia’s Roadmap to e-Government Thailand: IT2010 การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 16
 17. 17. Japan: Korea: “e-Japan” e-Korea Strategy Thailand: IT2010 Malaysia: Indonesia: National IT Agenda Indonesia’s Roadmap to e-Government ICT Singapore: Infocomm 21 Masterplan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 17
 18. 18. “e” – “u” Japan towards A Ubiquitous Network Society • National ICT Strategies in Japan • Basic Concept: Developing from “e” to “u”-Japan • Structure of the “u-Japan policy package” • 21 Strategies for ICT’s Safety and Security • Charter for A Ubiquitous Network Society • Fundamental Concepts of A Ubiquitous Network Society in Japan • Example of ICT Usage in the U-Japan Society Source: MasahiroYOSHIZAKI, Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 18
 19. 19. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 19
 20. 20. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 20
 21. 21. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 21
 22. 22. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 22
 23. 23. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 23
 24. 24. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 24
 25. 25. Korea: from Cyber Korea 21 to e-Korea • Cyber Korea 21 (1999-2002) • Vision: To develop Korea into “Knowledge and Information-based Society” within the year 2002 • Main thrusts • Strengthen Information Infrastructure • Increase National Productivity and Transparency in the operation of Private and Public Organisation by using ICT and Information and Infrastructure • Promote and invest in ICT Industry การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 25
 26. 26. Other Korean Policies/Measures in the past Internet for All Koreans Low Cost PC Successful in creating Internet enthusiasm in Society: eg. Housewives, Inmates in youth corection centers การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 26
 27. 27. e-Korea Vision 2006 (launched in 2002) a 5-year long-term blueprint to assist Korea move towards the 21st century information-based society การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 27
 28. 28. e-Korea Focus 1. Nationwide Informatization Campaign • Public Education on IT • Promoting Informatization in the Industry • Promoting Informatization in the public 2. Continuous Efforts Upgrading the Information Infrastructure • Shaping Laws and Regulations for an Information Soceity • Assuring Safety and Reliability in Cyber Space • Expanding the Next Generation Infrastructure of Information and Communication 3. Enforcing International Cooperation for the Global Information Society การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 28
 29. 29. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 29
 30. 30. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 30
 31. 31. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 31
 32. 32. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 32
 33. 33. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 33
 34. 34. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 34
 35. 35. Singapore: Infocomm 21 a blueprint to transform Singapore through the harnessing of infocomm technologies for national competitiveness, and to foster a better quality of life for citizen in the digital ages. Goal - facilitate Infocomm industry over the next 5 years - move Singapore into the ranks of “first world economies” of the Net Age. การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 35
 36. 36. องคประกอบสําคัญของ Infocomm 21 Human Resource Development e-Empowering Promoting Infocomm Industry Private Sector Public Sector People Sector emphasis on e-commerce e-Government Action Plan "e-inclusive society" G2E,G2B, G2C (Technology is accessible and affordable to all) Getting companies online: eBID knowledge-based workplace, ESD, - Infocomm Acessibility conducive e-business env: trust mark, laws technology experimentation, infocomm education - Bridging Digital Divide Spurring consumer demand adaptive and robust info infrastructure - Living e-Lifestyle Singapore as Global e-business hub/leader operational efficiency improvement การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 36
 37. 37. www.ida.gov.sg การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 37
 38. 38. Infocomm Industry Development Develop Infocomm Industry as main sector for economic Growth and for Singapore to become Infocomm Hub for Global Economy Strategies: 1. Jumpstarting the Development and Growth of an Interactive Broadband Multimedia 2. Building New Capabilities and Leveraging on Innovation for Key Growth Areas 3. Fostering Strategic Partnerships and Alliances Overseas การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 38
 39. 39. Singapore as the infocomm talent capital: Programmes to enhance infocomm workforce so far • Critical Infocomm Technology resource program to train infocomm professional • Skills redevelopment program for Infocomm professionals (technician level) • Strategic manpower conversion Program for non-infocomm professionals • Infocomm competency program for general workforce; e-Business savviness program for non-Infocomm executives, managers …operators for SMEs • Industry-Academia partnership programs • Academic exchange program (with overseas institutions) การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 39
 40. 40. Indonesia’s Roadmap to e-Government Contains 5 Major Phases Indonesia’s Roadmap to e-Government Near Term Medium Term Long Term Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 PREPARATION PRESENCE ACTION PARTICIPATION TRANSFORMATION • GOL pilot projects and • Education • Readiness Assessments/ service offerings selection • G2B and G2C interaction • Applying GOL Best • Awareness Building Diagnostics • ICT Infrastructure • G2G partnerships Practices • Rationalize GOL for • Taskforces Development • Business Transactions • Performance Government of Indonesia • Stakeholder Support (Top • Define standards, GOL • Changed Relationships Measurement/ • e-Legislation (Cyber Down) processes (G2C, G2B, G2G, G2E) Accountability Laws) • GOL National Action Plan • Change Management • Co-ordination of e- • New GOL Processes and • Website development • E-Leadership Government Activities Service Offerings • GOL Budget Allocations • GOL Policy Review and Management FY 2002 FY 2004 Beyond การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 40
 41. 41. นโยบายไอซีทของประเทศไทย ี
 42. 42. เสนทางเวลาของ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ป พ.ศ. ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ กรอบนโยบาย IT2000 กรอบนโยบาย IT2010 (๒๕๓๙-๒๕๔๓) (๒๕๔๔-๒๕๕๓) แผนแมบท ICT ของประเทศ ไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ การตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕) แผนปฏิบัติ ปงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๐ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 42
 43. 43. Thailand ICT Policy Development Policies eIndustry e-Government e-Society eIndustry e-Government e-Society eCommerce eCommerce e-Education e-Education National ICT Masterplan National ICT Masterplan 2002-2006 2002-2006 IT 2000 Policy IT 2000 Policy IT 2010 Policy IT 2010 Policy Ministry of ICT Ministry of ICT National IT Committee (established 1992) National IT Committee (established 1992) .. ^1992 ^1993 ^1994 ^1995 ^1996 ^1997 ^1998 ^1999 ^2000 ^2001 ^2002 ^2003 ^2004 ^2005 ^2006 Software Industry Promotion Agency Software Industry Promotion Agency Introduction of Internet Introduction of Internet Software Park Thailand Software Park Thailand Government Information Network Government Information Network Government CA Service Government CA Service SchoolNetThailand SchoolNetThailand Government CIO Program Government CIO Program Activities E-Commerce Resource Center E-Commerce Resource Center IT Law Development IT Law Development Electronic Transactions Act .. Electronic Transactions Act NII, CompCrime, DP Acts NII, CompCrime, DP Acts e-Thailand e-Thailand TIS-620 Thai TIS-620 Thai TIS-620 Thai Character set TIS-620 Thai Character set e-Government Project e-Government Project Character set in Character set in registered with IANA registered with IANA UNICODE UNICODE English-Thai Web Translation English-Thai Web Translation การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 43
 44. 44. National IT Policy Framework Thailand National Policy: IT 2000, developed by National IT Committee (NITC), was endorsed by the Cabinet in 1996 การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 44
 45. 45. IT2000 - National IT Policy SUSTAINABLE SOCIAL EQUITY ENVIRONMENT ECONOMIC & FRIENDLY POWER IN PROSPERITY SOCIETY SOUTHEAST ASIA IT-ENABLED THAILAND NATIONAL HUMAN GOOD INFORMATION INFRASTRUCTURE RESOURCE GOVERNANCE การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 45
 46. 46. ประเมินนโยบาย IT 2000 ผลการศึกษาวิจย โดย มนู อรดีดลเชษฐ และคณะ, 2544 ั
 47. 47. สรุปผลการประเมินนโยบาย IT 2000 • การแพรกระจาย IT ไปสูสังคมชนบททําไดผล • การปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและ IT ดําเนิน ไปดวยดี • การพัฒนาระบบ IT ของรัฐทําไดผลในบาง กระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงที่มีบุคลากร IT ที่ มีคุณภาพ เริ่มตื่นตัวตอการทําแผน IT ระดับ กระทรวง มีปญหาเกี่ยวกับดานงบประมาณ  การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 47
 48. 48. สรุปผลการประเมินนโยบายIT2000 (ตอ) • การบริการประชาชนดวยระบบ IT ทีทนสมัย ่ ั ยังทําอยูในวงจํากัด  • การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตในระบบการศึกษา ของประเทศไดพัฒนาไปมาก แตยังขาดเรื่อง เนื้อหาสาระที่เปนภาษาไทย • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูป multimedia ยังทําอยางไมเปนระบบ ยังมี ขีดจํากัดในหลาย ๆ ดาน การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 48
 49. 49. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๒๕๔๔-๒๕๕๓ ที่มา : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ๑๑ มิ.ย. ๔๕ เศรษฐกิจ สังคม e-Industry e-Commerce e-Society e-Government services/agriculture/ e-Education and tourism นวัตกรรม, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,การวิจัยและพัฒนา,ความรู การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรดานไอที โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ปริมาณ คุณภาพ * http://www.nitc.go.th/itpolicy.html การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 49
 50. 50. กรอบนโยบายเพื่อ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2544-2553 IT2010 พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 50
 51. 51. ยกระดับประสิทธิภาพในการ ลดความเหลื่อมล้ําของการ ผลิตโดยใชไอที พัฒนาประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพิ่มใหกบอุปกรณ ั เขาถึงสารสนเทศและความรู ภายในองคกร (Back ที่มีอยูแลว (Value-added) สงเสริมการสงออก ขยายฐานการตลาดโดยใชไอที (Digital Divide) Office) ลดความเหลื่อมล้ําโดยลงทุน สงเสริมการคาบริการ ใชไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาระบบบริการ เพิ่มคุณภาพชีวตใหกบ ิ ั อยางเหมาะสม (Equity) ประชาชน (Front Office) ประชาชน (Quality of Life) สงเสริมการบริโภคจาก ทางดานการเกษตร วางแผนกาวกระโดดในระยะ ผูประกอบการ เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปรับปรุงระบบบริหาร สงเสริมการเรียนรู ยาว(Quantum-jump) ภายในประเทศ ไอทีที่มีศักยภาพ ราชการเพื่อนําไปสู Good (Learning Society) Governance กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 eCommerce eIndustry eGovernment eSociety eEducation มาตรการและแนวทาง กฎหมายพาณิชย จัดใหมี Thailand Exchange จัดทําแผนแมบท สรางโอกาสในการเขาถึง ยกระดับครูใหมีทักษะดาน อิเล็กทรอนิกส จัดใหมีหนวยงานติดตาม สารสนเทศและความรู ไอที (Teachers’ Training) สงเสริมการใชไอทีในภาคการ ระบบการชําระเงินผานสื่อ ผลิต และสนับสนุน สงเสริมชุมชนและองคกรแหง เรงผลิตฐานความรู อิเล็กทรอนิกสที่ปลอดภัย ปรับปรุงระบบงานและการ การเรียนรูตลอดชีวิต (Content Development) จัดใหมีขอมูลทางดาน จัดระบบขอมูลทั้งใน สรางความตระหนักและ การตลาด พัฒนาทักษะของประชาชนใน สรางเครือขายการศึกษาที่มี สวนกลางและองคกร ความเขาใจ การเขาถึงและใชเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการที่ดี สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใน ทองถิ่น เพื่อการเรียนรู (Networking) สงเสริมวิสาหกิจขนาด ภาคเอกชน พัฒนาขาราชการใหมี กลางและยอม ทักษะ สงเสริมการใชไอทีเพื่อการ สนับสนุนการใชไอทีเพื่อ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใน พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความสามารถทาง สรางตลาดใหภาคเอกชน ภาคการผลิตใหมีและ ปรับกฎหมายและ กฎระเบียบใหเอื้ออํานวย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผาน e-Procurement แลกเปลี่ยนความรู สนับสนุนการใชไอทีเพื่อ ของภาครัฐ จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน วัฒนธรรม และความเอื้อ จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อ สารสนเทศและสงเสริม อาทรในสังคม สารสนเทศและสงเสริม พัฒนาบุคลากร ลดการนําเขาและเพื่อการ อุตสาหกรรมสารสนเทศ อุตสาหกรรมไอทีของไทย สงเสริมการจัดใหมีโครงสราง จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน สงออก ของไทย พื้นฐานสารสนเทศที่ สารสนเทศที่เหมาะสม สงเสริมการใชไอทีในภาค สรางความตระหนักและ เหมาะสมและสนับสนุน และสงเสริมอุตสาหกรรม การเกษตร ความเชี่อมั่นของประชาชน อุตสาหกรรมไอทีของไทย ไอทีของไทย การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 51
 52. 52. นโยบายรัฐบาลดานไอซีที การนําเทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหาร ิ ราชการแผนดินและพัฒนาฐานขอมูลของสวนราชการ ตางๆ ทุกระดับใหเชื่อมโยงกัน เพื่อทีจะใหหนวยงาน ่ ของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 52
 53. 53. แผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙
 54. 54. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ยุทธศาสตร ๑ : การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค  ยุทธศาสตร ๒ : การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ยุทธศาสตร ๓ : การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT ยุทธศาสตร ๔ : การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพือการแขงขันในอนาคต ่ ยุทธศาสตร ๕ : การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ ยุทธศาสตร ๖ : การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT ยุทธศาสตร ๗ : การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการ ใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 54
 55. 55. ยุทธศาสตร ๑ : การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมภาค ิ “ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยนําความประณีตและภูมิปญญาไทยมาใชใหเเกิด “ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยนําความประณีตและภูมิปญญาไทยมาใชให กิด ประโยชน ทั้งนี้ใหใชสวนงานภาครัฐเปนลูกคานําของตลาดในประเทศและตลาด ICT ระดับภูมิภาคเปนลูกคานําขั้นตน ประโยชน ทั้งนี้ใหใชสวนงานภาครัฐเปนลูกคานําของตลาดในประเทศและตลาด ICT ระดับภูมิภาคเปนลูกคานําขั้นตน สําหรับตลาดตางประเทศ และใหมการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรและซอฟตแวร และอุตสาหกรรม สําหรับตลาดตางประเทศ และใหมี ีการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรและซอฟตแวร และอุตสาหกรรม อิเเล็กทรอนิกสที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหมีการใช ICT เพิ่มมากขึ้น” อิ ล็กทรอนิกสที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหมีการใช ICT เพิ่มมากขึ้น” • พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยความรวมมือระหวางรัฐ/เอกชน จัดตั้ง Software Industry Promotion Agency (SIPA) • สรางกลไกกระตุนการพัฒนา ICT • พัฒนาตลาดผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ผลิตจากผูประกอบการในประเทศ โดยใชตลาดภาครัฐเปนตัวนํา • พัฒนาระบบติดตามผลการทํางานของ SIPA • จัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร ICT • พัฒนาทักษะผูประกอบการ/ผูพัฒนาซอฟตแวรไทย • พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการซอฟตแวร • สนับสนุนใหมศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ICT ี • สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมฮารดแวรตอเนืองซอฟตแวร ่ • เรงรัดการยกรางกฎหมาย ICT การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 55
 56. 56. ยุทธศาสตร ๒ : การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและ สังคมไทย “สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที่เ่เหมาะสม โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและ “สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที หมาะสม โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและ เทาเทียมกัน เพือเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  สรางภูมปญญา ใหเเกิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑพื้นฐานทาง เทาเทียมกัน เพื่ อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู สรางภูมิ ปญญา ให กิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑพื้นฐานทาง ่ ิ การเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนตางๆ โดยเฉพาะที่เ่เกี่ยวของกับภูมปญญาไทย และเพิมรายไดกับยกระดับคุณภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนตางๆ โดยเฉพาะที กี่ยวของกับภูมิ ิปญญาไทย และเพิ่ มรายไดกับยกระดับคุณภาพ ่ ชีวตของคนไทย ทําใหเเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ควบคูกับการสรางภูมิคุมกันภัยคุกคามและผลกระทบ ิ ตของคนไทย ทําให กิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ควบคูกับการสรางภูมิคุมกันภัยคุกคามและผลกระทบ ชีวิ ในทางลบที่มากับยุคโลกาภิวัตน ” ในทางลบที่มากับยุคโลกาภิวัตน ” • พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายโทรคมนาคม • ใหใชประโยชนจากกฎหมายเกียวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทารสนเทศ (NII) ่ • ใชประโยชนจาก ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน • สงเสริมการแปลหนังสือ เอกสาร จากภาษาตางประเทศ • สงเสริมการพัฒนาขอมูลและความรูในการครองชีพและยกระดับคุณภาพสังคม ของ ชุมชน • สงเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการเผยแพรความรูดาน ICT  • สงเสริมใหองคกรสวนทองถิ่นใชประโยชนจาก NII • พัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษย • สรางความเชื่อมันตอการนําพาณิชยอเล็กทรอนิกสมาใช ่ ิ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 56
 57. 57. ยุทธศาสตร ๓ : การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ไอซีที “ใหองคกรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา รวมกันปฏิรูปแนวทางการวิจยพัฒนา ICT “ใหองคกรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา รวมกันปฏิรูปแนวทางการวิจั ัยพัฒนา ICT โดยใชความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนตัวนํา ทังนีใหมนโยบายที่เปนรูปธรรม โดยใชความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนตัวนํา ทั้ งนี้ ใหมี นโยบายที่เปนรูปธรรม ้ ้ ี เกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนาพื้นฐานการศึกษาที่สงเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตรแกประชาชน เกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนาพื้นฐานการศึกษาที่สงเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตรแกประชาชน ทั่วไปโดยเร็วที่สุด ใหเกิดการสรางนักวิจยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสรร ทั่วไปโดยเร็วที่สุด ใหเกิดการสรางนักวิจั ัยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสรร งบประมาณดานการวิจัย การสรางสภาวะแวดลอมและปจจัยทีจําเปนอื่นๆ สําหรับงานวิจัย งบประมาณดานการวิจย การสรางสภาวะแวดลอมและปจจัยที่ จําเปนอื่นๆ สําหรับงานวิจัย ั ่ และพัฒนา รวมถึงการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดเทคโนโลยี และพัฒนา รวมถึงการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดเทคโนโลยี ไทยเขามาทดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ” ไทยเขามาทดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ” • กําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ ่ เรียนการสอนที่สงเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร • สรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจที่จะประกอบอาชีพวิจัย • ใหภาครัฐจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินรวมทุนเบื้องตน (seed money) เพือสนับสนุนและจูงใจใหมีการลงทุน R&D ใน ICT ่ • กําหนดกลยุทธการสงเสริม R&D ดาน ICT ของไทย • สนับสนุนการวิจัยคนควาเพื่อใหเกิดผลผลิตที่สามารถประยุกตเปนอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย • จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ • การติดตามรวบรวม วิเคราะหขอมูลดาน ICT เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 57
 58. 58. ยุทธศาสตร ๔ : การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการ แขงขันในอนาคต “ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันสรางความรูความเขาใจในประโยชนของ ICT ใหแก “ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันสรางความรูความเขาใจในประโยชนของ ICT ใหแก ประชาชนโดยทัวไป เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีทเกี่ยวของ โดยมุงเนนการพัฒนา ประชาชนโดยทั่ วไป เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของ โดยมุ งเนนการพัฒนา ่ ี่  ทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันการใช ICT ใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี ี และสามารถใช ทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันการใช ICT ใหเกิดการบริหารจัดการที่ด และสามารถใช โอกาสจากความกาวหนาของเทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกภาคเศรษฐกิจพื้นฐานที่ ่ โอกาสจากความกาวหนาของเทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกภาคเศรษฐกิจพื้นฐานที จะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับสากลไดอยาง จะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับสากลไดอยาง สมบูรณ” สมบูรณ” • สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของ ICT ผานทางเครือขาย สถาบันการศึกษาของทุกภูมิภาคและชุมชน • สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนผลิตอุปกรณ ICT ที่มีคุณภาพและราคา ประหยัด • กระตุนใหสาธารณชนในวงกวางเกิดความสนใจใน ICT และกิจกรรม อิเล็กทรอนิกส • พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา ICT โดยทั่วไป การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 58
 59. 59. ยุทธศาสตร ๕ : การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยาย ตลาดตางประเทศ “กําหนดมาตรการและวิธการทีจะเรงสงเสริมผูประกอบการ ใหมีความรูและประสบการณดานการบริหารและ “กําหนดมาตรการและวิธี การที่ จะเรงสงเสริมผูประกอบการ ใหมความรู และประสบการณดานการบริหารและ ี ่ ี  เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาและการตลาด โดยใชมาตรฐานเปดเพื่อสรางโอกาสการ เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาและการตลาด โดยใชมาตรฐานเปดเพื่อสรางโอกาสการ เชื่อมโยงขอมูลและระบบงานที่เ่เกี่ยวของ รวมทังใชพาณิชยอิเิเล็กทรอนิกส เพื่อลดตนทุนในการประกอบธุรกิจ โดย เชื่อมโยงขอมูลและระบบงานที กี่ยวของ รวมทั้ งใชพาณิชยอ ล็กทรอนิกส เพื่อลดตนทุนในการประกอบธุรกิจ โดย ้ ภาครัฐสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นในชวงแรก ดวยการปรับปรุงกฎหมายใหทันตอความกาวหนาของ ภาครัฐสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นในชวงแรก ดวยการปรับปรุงกฎหมายใหทันตอความกาวหนาของ เทคโนโลยีและคุมครองสิทธิประโยชนของทรัพยสินทางปญญารวมถึงที่เ่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดวย และให เทคโนโลยีและคุมครองสิทธิประโยชนของทรัพยสินทางปญญารวมถึงที กิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดวย และให ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหไดมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพตามหลักสากล ตลอดจนสรางเสริม ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหไดมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพตามหลักสากล ตลอดจนสรางเสริม ความสามารถและประสบการณดานการตลาดเพื่อใหผูประกอบการไทยไดมีโอกาสขยายสวนแบงตลาดใหมากขึ้น ความสามารถและประสบการณดานการตลาดเพื่อใหผูประกอบการไทยไดมีโอกาสขยายสวนแบงตลาดใหมากขึ้น จากความตองการในผลิตภัณฑและบริการและรายไดของประชากรที่กําลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่อง” จากความตองการในผลิตภัณฑและบริการและรายไดของประชากรที่กําลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่อง” • ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง ปญญา • สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมนํา ICT มาประยุกตใชในกระบวนการ ผลิตเพือใหเกิดมูลคาเพิ่ม ่ • สงเสริมใหผูประกอบการนําพาณิชยอเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช ิ เพือลดตนทุนในการดําเนินงานสําหรับการขยายตลาดไปยังตลาด ่ ตางประเทศ • สงเสริมใหผูประกอบการใช broadband internet การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 59
 60. 60. ยุทธศาสตร ๖ : การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาด ยอมใช ICT “กระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใช ICT เพื่อการพัฒนาธุรกิจ “กระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใช ICT เพื่อการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิงดานการจัดการ การบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ งดานการจัดการ การบริหาร ่ การผลิต และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อสรางความพรอมตอการ การผลิต และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อสรางความพรอมตอการ แขงขันเสรีในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน และลดผลกระทบจากความผันผวนของ แขงขันเสรีในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน และลดผลกระทบจากความผันผวนของ ภาวะเศรษฐกิจ” ภาวะเศรษฐกิจ” • จัดใหมีกลไก วิธีการถายทอดและดูดซับเทคโนโลยีที่กาวหนาและเหมาะสม ใหแก SMEs • สรางแรงจูงใจใหเกิดกลุมพันธมิตร SMEs เพื่อจะรวมกันนํา ICT ทั้งระบบมา ใชประโยชนในการบริหาร การจัดการธุรกิจ • เรงสงเสริมและพัฒนา e-Business • นํา ICT มาชวยในการจัดการจัดการการทําธุรกิจ การสื่อสาร โดยเฉพาะการ ใช supply chain management ในภาคอุตสาหกรรม • พัฒนาผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของการนํา ICT ที่ เกิดจากอุตสาหกรรมภายในประเทศมาใชในธุรกิจ • จัดทําฐานขอมูลเพื่อประโยชนตอการวางแผนและการใหบริการ • พัฒนา SMEs Portal เพือใหบริการแกผูประกอบการ ่ • เสริมสรางใหเกิดความเปน entrepreneurship การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 60
 61. 61. ยุทธศาสตร ๗ : การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ “ใหรัฐดําเนินการพัฒนาการใช ICT ในสวนงานของรัฐอยางมีบูรณาการและ “ใหรัฐดําเนินการพัฒนาการใช ICT ในสวนงานของรัฐอยางมีบูรณาการและ เอกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารประเทศและในการใหบริการประชาชนและ เอกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารประเทศและในการใหบริการประชาชนและ ภาคเอกชน อยางมีประสิทธิภาพ” ภาคเอกชน อยางมีประสิทธิภาพ” • ใหมีกระทรวงที่รับผิดชอบการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินการดานไอซีทีของ ประเทศไทย • ปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยจัดตั้งโครงสรางสวนงาน สนับสนุน CIO ปรับกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการเพื่อใชประโยชนจากไอซีทีและ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาไอซีทีอยางมีประสิทธิภาพ • พัฒนาฐานขอมูลภาครัฐโดยกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหทุกหนวยงานแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพ • จัดใหมีระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนํามาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากร และการปองกันภัยพิบัติ • บริหารการใชโครงขายสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย • พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งดานไอซีทีและดานอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งสถาบัน e- Government สําหรับการพัฒนาความรูความสามารถดานไอซีที • พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินผลสําเร็จและวิเคราะหปญหาการพัฒนา ไอซีทีของประเทศ • พัฒนาระบบโครงขายประสาทดิจทล(Digital Nervous System) เพื่อใหรัฐบาลสามารถ ิ ั บริหารจัดการขอมูลขาวสารสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาไอซีทของประเทศไทยและตางประเทศ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ การอบรม CIO รุนที ๑๗ ( ๖ มิถนายน ๒๕๔๘) ี  ุ 61

×