การวัดผลงานวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยีจากสิงตีพิมพและการ
         ่
    อางอง: แนวทางพฒนา
    อางอิง: แนว...
Science Citation Index
Bibliographic information, author
abstracts,
abstracts and cited references
found in 3,700 of the w...
จํานวนผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
      ของประเทศตาง ๆ ป 2546
                     ...
สิ่งตีพิมพของไทยใน SCI สวนใหญ
     เปนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Years  Science  Social Sciences  Art & Human...
Journal Impact Factor/Article Impact
       Factor
Calculation for journal impact factor:
• A= total cites in Year ...
Bangkok Impact Factor
• เสนอโดย ดร ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะ
       ดร. ณรงคฤทธ สมบตสมภพ
 (Scientometrics 2004,...
สถานภาพเมือยี่สบหาปกอน...
          ่ ิ
    (Y. Yuthavong, Scientometrics 1986, 9, 139)

        ...
ผลงานวจยไทยมทงปรมาณและคุณภาพดขน
    ผลงานวิจัยไทยมีทั้งปริมาณและคณภาพดีขึ้น
              2520-2526   ...
Field
       Field            Citation impact:Korea’s  World
    1  Materials Science     3.7...
ผลงานวจยไทยมทงปรมาณและคุณภาพดขน
  ผลงานวิจัยไทยมีทั้งปริมาณและคณภาพดีขึ้น

•ปริมาณการตีพมพในวารสารทีมีการตรวจสอบเพิ่มขึ...
แตยงมปญหา...
         แตยังมีปญหา

•จํานวนสถาบันที่ตพิมพผลงานวิจัยที่ตรวจสอบคุณภาพ
          ี
ได
ไ ...
สถานภาพการตีพิมพผลงานของ
       นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
• มีีการตีีพิมพนอยมาก เมืื่อเทีียบกับนักวิจัยในประ...
จากการศกษาของ สุพจน หารหนองบัวและคณะ
   จากการศึกษาของ สพจน หารหนองบวและคณะ
...ในระยะ 5 ปยอนหลัง (2541 2545) อาจารย...
ประเดนทนาเปนหวง
        ประเด็นที่นาเปนหวง
...บทความที่ตีพิมพโดย 8 มหาวิทยาลัยในกลุมตัวอยาง คิด
  ไดเปน
  ...
การเผยแพรผลงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
        (Y. Yuthavong, C.H. Davis, et al.1990)

  Year     1985    1986 ...
สรุปสถานภาพการตีพมพผลงาน
                ิ
        ดานเทคโนโลยีชีวภาพ(พืช)
• ยังมีการตีพิมพนอย...
แนวทางพฒนาการวจยและการตพมพผลงาน
   แนวทางพัฒนาการวิจัยและการตีพิมพผลงาน
• มหาวิทยาลัยและสถาบันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโ...
แนวทางพฒนาการวจยและการตพมพผลงาน (ตอ)
 แนวทางพัฒนาการวิจัยและการตีพิมพผลงาน (ตอ)
• สกว. สวทช. และ สกอ. รวมกันจัดทํารายก...
การพฒนาการวจยระดบบณฑตศกษาและหลงปรญญาเอก
การพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาเอก
 • มหาวิทยาลัยเนนความสําคัญของก...
ขอเสนอแนะระบบดัชนีชี้วัดคุณภาพนักวิจัย
        แบบเครดิตสิ่งตีพิมพ (Publication Credit)


เครดิตสิ่งตีพิมพ (pub...
S&T Quality Research
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

S&T Quality Research

336
-1

Published on

การวัดผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสิ่งตีพิมพ์และการอ้างอิง: แนวทางพัฒนา โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
336
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S&T Quality Research

 1. 1. การวัดผลงานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีจากสิงตีพิมพและการ ่ อางอง: แนวทางพฒนา อางอิง: แนวทางพัฒนา ยงยุทธ ยุทธวงศ ยงยทธ ยทธวงศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
 2. 2. Science Citation Index Bibliographic information, author abstracts, abstracts and cited references found in 3,700 of the world's , leading scholarly science and technical j h i l journals covering more l i than 100 disciplines disciplines.
 3. 3. จํานวนผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของประเทศตาง ๆ ป 2546 จํานวนประชากร ตอผลงานตีพิมพ ที่มา : 1 International Telecommunication Union (ITU) 2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
 4. 4. สิ่งตีพิมพของไทยใน SCI สวนใหญ เปนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Years Science Social Sciences Art & Humanities Total 1995 709 49 4 762 1996 788 61 4 853 1997 870 69 12 951 1998 1,113 81 2 1,196 1999 1,152 95 5 1,252 2000 1,337 83 4 1,424 2001 1,529 73 4 1,606 2002 1,823 87 5 1,915 2003 1,425 59 1 1,485 Total 10,746 657 41 11,444
 5. 5. Journal Impact Factor/Article Impact Factor Calculation for journal impact factor: • A= total cites in Year X • B Y B= Year X cites t articles published i Y it to ti l bli h d in Year X 1 X-1 (this is a subset of A) • C number of articles published i Y C= b f ti l bli h d in Year X 1 X-1 • D= B/C = Year X impact factor Article impact factor: • Number of citations in all journals to the published article
 6. 6. Bangkok Impact Factor • เสนอโดย ดร ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะ ดร. ณรงคฤทธ สมบตสมภพ (Scientometrics 2004, 60, 217) • เดิมเรียกวา Cited Half-life Impact Factor (CHAL) • คํานวณ Impact Factor ของวารสารในชวงเวลา “half-life” ของ การอางอง การอางอิง • คาที่ไดเปนคาที่เหมาะสมกวา เพราะสะทอนความแตกตางใน การอางอิงของแตละสาขาวิชา
 7. 7. สถานภาพเมือยี่สบหาปกอน... ่ ิ (Y. Yuthavong, Scientometrics 1986, 9, 139) 1977 1979 1981 1983 Mahidol Univ 86 102 106 131 Chulalongkorn Univ 21 33 42 39 Chiang Mai Univ 15 8 17 8 AIT 12 17 27 25 Total 153 238 269 318
 8. 8. ผลงานวจยไทยมทงปรมาณและคุณภาพดขน ผลงานวิจัยไทยมีทั้งปริมาณและคณภาพดีขึ้น 2520-2526 ม.ค.2524-มิย.2538 2538-2545 (ยงยุทธ ยุทธวงศ) (พิณทิพ รืนวงษา) ่ (ณรงคฤทธิ์ สมบัตสมภพ) ิ ผลงานตพมพใน SCI ี ิ ใ 249 ตอป  ป 534 ตอป  ป 1 166 ตอป 1,  ป (ไทย) เฉลี่ยการอางอิงตอผลงาน 3.7 4.2 (ไทย) เฉลี่ยการอางอิงตอผลงาน 10.8 ( ฤ ) (อังกฤษ) เฉลี่ยการอางอิงตอผลงาน 4.3 ่ (ญีปุน)
 9. 9. Field Field Citation impact:Korea’s World 1 Materials Science 3.78 4,823 1.52 1.92 2 Engineering 2.88 7,398 0.86 1.43 3 Computer Science 2.82 2 82 1,142 1 142 0.65 0 65 1.17 1 17 4 Physics 2.79 11,913 1.99 3.37 5 Chemistry 2.01 9,708 2.16 3.46 6 Pharmacology 1.87 1,463 1.77 3.94 7 Microbiology 1.39 1,090 3.70 6.13 8 Mathematics 1.30 788 0.89 1.27 9 Biology & Biochemistry 1.22 3,259 2.97 7.00 10 Agricultural Science 0.71 581 1.56 1.98 11 Immunology 0.68 412 3.31 8.43 12 Space Science 0.67 282 4.50 6.81 13 Ecology/Environment 0.67 565 1.64 2.91 14 Clinical Medicine 0.65 5,397 2.36 4.38 15 Plant & Animal Sciences 0.59 1,299 1.86 2.52 16 Neurosciences N i 0.59 0 59 809 3.90 3 90 7.00 7 00 17 Molecular Biology 0.56 605 4.30 12.47 18 Geosciences 0.45 434 1.67 3.25
 10. 10. ผลงานวจยไทยมทงปรมาณและคุณภาพดขน ผลงานวิจัยไทยมีทั้งปริมาณและคณภาพดีขึ้น •ปริมาณการตีพมพในวารสารทีมีการตรวจสอบเพิ่มขึน ิ ่ ้ ประมาณสบเทาในชวงยสบหาปทผานมา ประมาณสิบเทาในชวงยี่สิบหาปที่ผานมา  •จํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ตพิมพผลงานมีมากขึ้น ี จากประมาณเพียงหาสถาบัน เปนประมาณยี่สิบสถาบัน •มีีผอางอิิงผลงานของไทยมากขึ้น ู ไ ึ
 11. 11. แตยงมปญหา... แตยังมีปญหา •จํานวนสถาบันที่ตพิมพผลงานวิจัยที่ตรวจสอบคุณภาพ ี ได ไ ยังนอย (ประมาณ รอยละสิบ) ป  ิ •ผลงานตีพมพบางสาขานอยมาก (วิทยาศาสตรกายภาพ ผลงานตพมพบางสาขานอยมาก (วทยาศาสตรกายภาพ ิ วิศวกรรมศาสตร) •ผลงานยังไดรับการอางอิงนอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
 12. 12. สถานภาพการตีพิมพผลงานของ นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย • มีีการตีีพิมพนอยมาก เมืื่อเทีียบกับนักวิจัยในประเทศอื่นๆโดยเฉลี่ย ั ั ิ ใ ป ื โ ี • งานที่ตีพิมพมักตีพิมพในวารสารที่มีวงผูอานแคบ และไมมีการตรวจสอบ ู คุณภาพที่เชื่อถือได เชน วารสารของหนวยงานของตนเอง • งานทตพมพมกไมมผูอางอง ( ื ี่ ี ิ  ั ไ  ี ิ (เกอบครง) เปนการสูญเปลาของผลงาน ึ่ ) ป ส ป  • สถานภาพจะดีขึ้นถานักวิจัยตีพิมพผลงาน – ในวารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพ – ในวารสารที่มีการแพรหลายในวงการอยางกวางขวาง เพอทงานนนจะไดเปนท่ ในวารสารทมการแพรหลายในวงการอยางกวางขวาง เพื่อที่งานนั้นจะไดเปนที รูจักอางอิง
 13. 13. จากการศกษาของ สุพจน หารหนองบัวและคณะ จากการศึกษาของ สพจน หารหนองบวและคณะ ...ในระยะ 5 ปยอนหลัง (2541 2545) อาจารยใน 3 ภาควิชาของ 8 (2541-2545) มหาวิทยาลัยในกลุมตัวอยางจํานวนถึงรอยละ 76 ไมมีผลงานตีพิมพใน ่ วารสารวิชาการทีมีมาตรฐานระดับสากล ( (จากฐานขอมูล ISI Institute ISI, I tit t for Scientific Information) ทั้งนี้แบงเปนภาควิชา เคมี 70% ฟสิกส 76% และคณิตศาสตร 84% คิดเปนผลงานตีพิมพตอคนตอป ไ วา ได อาจารย 1 คนผลิตผลงานไดเฉลี่ยปละ 0.16 เรื่อง แยกเปน เคมี 0.26 เรื่อง ฟสิกส 0 12 เรืื่อง และคณิตศาสตร 0 09 เรืื่อง ซึึ่งหากจะเทีียบกับคาเฉลี่ย 0.12 0.09 ี สําหรับนักวิจยทั้งหมดของตางประเทศ ตัวอยางเชน นิวซีแลนด 2.27 เรื่อง ั อังกฤษ 1 57 เรืื่อง สหรัฐอเมริิกา 0 86 เรืื่อง ญีี่ปุน 0 46 เรืื่อง และจีีน 1.57 0.86 0.46 0.13 เรื่อง
 14. 14. ประเดนทนาเปนหวง ประเด็นที่นาเปนหวง ...บทความที่ตีพิมพโดย 8 มหาวิทยาลัยในกลุมตัวอยาง คิด ไดเปน ไดเปน 90% ของบทความทีผลิตโดยนักวิจัยไทย ของบทความทผลตโดยนกวจยไทย ่ ทั้งหมดใน 3 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตรทั่วประเทศ ทั้ง 24 แหง แบงเปนภาควิชา เคมี 85% ฟสิกส 90% และคณิิตศาสตร 95%
 15. 15. การเผยแพรผลงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Y. Yuthavong, C.H. Davis, et al.1990) Year 1985 1986 1987 1988 1989 Type Int’l 420 436 470 611 537 (total) Int’l 3 6 11 16 4 (seed&tissue culture) lt ) Local 849 881 349* 292* 340* (total) Local 32 42 19* 10* 25* (seed&tissue culture) *Incomplete survey
 16. 16. สรุปสถานภาพการตีพมพผลงาน ิ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ(พืช) • ยังมีการตีพิมพนอย โดยเฉพาะในวารสารระดับนานาชาติ • นักวิจัยมักใชเครือขาย และการประชมระดับชาติหรือทองถิ่นในการ ุ เผยแพรงานวิจัย • นัักวิจัยนิยมผลิตผลงานในรูปของสายพัันธุ และการขายหรืือถายทอดสู ิ ิ ิ ใ  เกษตรกร หรือภาคเอกชนโดยตรง • การเผยแพรโดยตรงมีขอจํากัด โดยเฉพาะในระดับการพัฒนาวิทยาการ สากล และการแขงขันนานาชาติ และการแขงขนนานาชาต
 17. 17. แนวทางพฒนาการวจยและการตพมพผลงาน แนวทางพัฒนาการวิจัยและการตีพิมพผลงาน • มหาวิทยาลัยและสถาบันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความสําคัญ กับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น • มีการวัดปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย และใชเปนตัวกําหนด ุ ความสําเร็จของบุคคลและหนวยงาน – ระดับสากล ใช ระบบของ SCI โดยวัดทั้งปริมาณและผลกระทบ ระดบสากล ใช โดยวดทงปรมาณและผลกระทบ (การอางอิง) – ระดัับทองถิ่น จััดทํํา k i di t  ิ key indicators ทีี่พอเชืื่อถืือได เชน ไ สิทธิบัตร • รัฐบาลใหการสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น ทั้งในดานทุน การสราง กําลังคนและสถาบัน • ภาคเอกชนใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น
 18. 18. แนวทางพฒนาการวจยและการตพมพผลงาน (ตอ) แนวทางพัฒนาการวิจัยและการตีพิมพผลงาน (ตอ) • สกว. สวทช. และ สกอ. รวมกันจัดทํารายการวารสารที่มีมาตรฐาน ทั้ง รวมกนจดทารายการวารสารทมมาตรฐาน ทง ในระดับชาติและนานาชาติ • จัดทําระบบสนับสนนการตีพิมพผลงานในวารสารที่มีมาตรฐาน จดทาระบบสนบสนุนการตพมพผลงานในวารสารทมมาตรฐาน – ใหเปนสวนสําคัญในการประเมินผลงานนักวิจัยและคณาจารย – ใ รางวัลและการยอมรับนับถือ ให ื • ไมสนับสนุนการประกาศผลงานที่ยังไมตีพิมพในวารสารที่มีมาตรฐาน • หนวยงานตางๆ เชน บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย (บวท.) มหาวิทยาลัย และสถาบนตางๆ จดการฝกอบรมการ มหาวทยาลย และสถาบันตางๆ จัดการฝกอบรมการ เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ
 19. 19. การพฒนาการวจยระดบบณฑตศกษาและหลงปรญญาเอก การพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาเอก • มหาวิทยาลัยเนนความสําคัญของการตีพิมพผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน  • รวมกับสถาบัน เชน สวทช.. ในการพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลังปริญญาเอก • พััฒนาระบบ mentors t • พัฒนาการวิจัยแบบเปนกลุม รวมทั้งแบบบูรณาการ ุ ู
 20. 20. ขอเสนอแนะระบบดัชนีชี้วัดคุณภาพนักวิจัย แบบเครดิตสิ่งตีพิมพ (Publication Credit) เครดิตสิ่งตีพิมพ (publication credit) คือ ผลรวมของการทีนาเอาผลงานวิจย ่ ํ ั แตละชนมาคูณดวยผลกระทบ (i  ชิ้  (impactt factor) ของวารสารทผลงานนนลงตพมพ f t ) ี่ ้ั ี ิ [พิจารณาจากผลงานตีพิมพ (ดานวิทยาศาสตร) ที่ไมเปนสิทธิบัตร] ***** เครดิตสิ่งตีพมพของนักวิจัยคนใดคนหนึง ิ ่ ตลอดชีวตการทํางานหรือในระยะ 10 หรือ 5 ป ที่ผานมา ิ จะเปนดัชนีชแนะสถานภาพของนักวิจัยไดอยางถูกตองและแมนยํา ***** ี้ [ตองพิจารณาดวยวาสาขาวิชาการตางๆจะมีจํานวนการอางอิงแตกตางกัน]
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×