Sensor industry delveopment

1,165
-1

Published on

การพัฒนาอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์และชุดตรวจวินิจฉัย

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,165
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sensor industry delveopment

  1. 1. ชุดตรวจ มีโครงการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจในประเทศ > 100 โครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมเซ็นเซอรและ ชุดตรวจโรคใบขาว ชุดตรวจพาหะธาลัสซีเมีย ชุดตรวจวินิจฉัย : โอกาสของประเทศไทย ชุดตรวจยาฆาแมลงใน วัตถุดิบการเกษตร ชุดตรวจการปลอมปน วิทยาภูมิคุมกัน ของสารเมลามีน เคมี เครื่องมือในหองปฏิบัติก าร นตพร จันทรวราสุทธิ์ 3 29 มีน าคม 2553 การตรวจธาลัสซีเมียดวยพีซีอาร การตรวจเชื้อกอโรคในอาหาร ดวยเทคนิคไมโครอะเรย สัมมนา NAC2010 การตรวจโรคกุงดวย เทคนิค LAMP ภายใตหัวขอ นวัตกรรมเซ็น เซอรเพื่ออุตสาหกรรมไทย 2010 หองประชุม 203 การตรวจวัณโรคดวยพีซีอาร อาคาร CC เซ็นเซอร นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาเซ็นเซอรในประเทศไทย > 10 โครงการ นักวิจัย: สวทช. ~ 30 คน กลุมวิจัย จํานวน ความเชี่ยวชาญ 1. กลุมพัฒนาสารตั้งตนเพื่อเปนตัวตรวจจับชีวภาพ 2 Plant diseases antibody, Food borne diseases (Biological sensing material) 2. กลุมพัฒนาตัวตรวจวัด (Surface Chemistry & 17 E nose, Lab-on-chip, Nanoelectronics, MEMS, Biointerfaces & Array fabrication) microarray, carbon nanotube เซ็นเซอรวดความเปนกรดดาง ั Electronic nose ตรวจสอบวิเคราะหกลิ่น 3. กลุมพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการ 8 Surface Plasmon Resonance Imager (SPR), เซ็นเซอรวด ั เซ็นเซอรตรวจวัด บีโอดีเซ็นเซอร อานผล (Transducers/detection) เครื่องวัดความขุน Optical sensors, Photonic system ความชืน ้ สภาพดินฟาอากาศ ซูโครสเซ็นเซอร 4. กลุมพัฒนาระบบการตรวจวัด (System integration) 7 Nanomaterial enhanced molecular detection เครือขาย ~ 50 คน ใน 14 มหาวิทยาลัย • ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหทดสอบ www.aoacthai.org สมาคม AOAC Thailand เปนสมาคมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิเคราะห การตรวจมะเร็ง ไบโอเซ็นเซอรไขหวัดนก และเปนตัวกลางเชื่อมโยงกับ AOAC International, USA ดวยเทคนิค MEM และ imaging system มาตรฐานชุดตรวจ • หนวยงานเฉพาะในตางประเทศ ตลาดของอุตสาหกรรม USFDA, CE mark • หนวยงานกลางรับรองชุดทดสอบ เซ็นเซอร ชุดตรวจ ชุดตรวจ การแพทย เกษตร Technical session สาธารณสุข อาหาร Single method validation AOAC Thailand AOAC International Laboratory collaborative validation ตนพันธุ แปลงปลูก แปรรูป ผลิตภัณฑ ระบบสาธารณสุข รายยอย: โรงพยาบาล คลินิก • พันธุตานทานโรค • สมารทฟารม • ชุดตรวจ โรคเขตรอน • ตรวจวัตถุดบ ิ • ทนสภาวะไม • โรงเรือนอัจฉริยะ นําเขา สงออก • เซ็นเซอร โรคอุบัติใหม • โรคพันธุกรรม เหมาะสม Certificate • โรคจากการดําเนินชีวิต • พันธุปลอดโรค Journal of AOAC International สังคมสุขภาพดี คุณภาพชีวิต อาหารปลอดภัย อาหารคุณภาพ International Standard • ปลอดภัยจากโรค • นําเขา และ สงออก แหลงขอมูล: http://www.dmsc.moph.go.th/chiangmai/hotissue01.htm, ดร. อรวรรณ แกวประกายแสงกูล อุปนายกสมาคม AOAC Thailand • ลดภาระคาใชจาย • ระบบสืบยอนกลับ 1
  2. 2. ตลาดโรคเขตรอน/โรคอุบัติใหม ตลาดโรคพันธุกรรม WHO ระบุวาในป 2006 มีคนปวยมาลาเรียถึง 247 ลานคน เสียชีวิต 8.8 แสนคน การ มาลาเรีย วินิจฉัยไดเร็วชวยลดอัตราการเสียชีวิต มะเร็ง WHO ระบุวาในป 2547 มีผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งกวา 7.4 ลานคน หรือ 13% ของการตาย ทั้งหมด และประมาณวามากกวา 30% ของการตาย สามารถปองกันได ประเทศไทยมีผูปวยในป 2550 ประมาณ 35,500 ราย อัตราการตาย 0.25 รายตอประชากรแสนคน โดยเฉพาะชายแดนเมียนมาร และมาเลเซีย มะเร็งเปนตนเหตุของการตายของประชากรไทยเปนลําดับที่ 1 นําอุบัติเหตุ และโรคหัวใจ มีอัตรา การตาย (ชาย) 150 ราย และ (หญิง) 123 รายตอประชากรแสนคน - กรมวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนาชุดตรวจ ไดรับการรับรองจาก WHO ใชเวลาแสดงผล 15-20 นาที ใหผลแมนยํา 98-99 % ราคาชุด ละ 90 บาท ตางประเทศ 120 บาท - Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)-based optical imaging system ชวย - เปนเครื่องมือภาคสนาม เพื่อตรวจคัดกรองผูปวย ประโยชนตอโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย พยากรณการเปนมะเร็งในระดับเซลลได โรคธาลัสซีเมียเปนโรคทางพันธุกรรมที่พบในภูมิภาคเขตรอน ไขหวัดสายพันธุใหม ธาลัสซีเมีย WHO ระบุวา โรคไขหวัดสายพันธุใหม H1N1 ระบาดใน 213 ประเทศ มี ชาวไทยมี ผูปวยประมาณ 6 แสน 3 หมื่นคน เปนพาหะประมาณ 18-24 ผูเสียชีวิตอยางนอย 1 หมื่น 7 พันราย (มีค. 2553) ลานคน แตละปมีเด็กเกิดใหมเปนโรคนี้ประมาณ 12,000 คน ตั้งเปาใหหมดจากไทยในป ตั้งแตวันที่ 28 เมย 52 ถึง 13 กพ 53 สาธารณสุขไทยยืนยันมีผูปวยติดโรคไขหวัดใหญ 2563 ชนิดเอ (H1N1 2009) รวม 32,853 ราย เสียชีวิต 206 ราย - เดิมใช PCR ในการตรวจใชเวลา 4 ชั่วโมง ราคา 1200 บาท - โดยปกติใชเทคนิคทางอณูวิทยา ใชเวลา 3 วัน คาใชจาย 2,500 บาท/ตย. - ปจจุบันมีชุดตรวจพาหะธาลัสซีเมีย ทราบผลภายใน 3-5 นาที ในราคา 120 บาท - มีชุดตรวจไขหวัดใหญชนิดเอ 3 รูปแบบ พัฒนาขึ้นในประเทศ รูผล 1- 4 ชม. ราคา 350-500 บาท Source: http://www.bangkokpost.com/tech/technews/17009/novel-approach-to-cancer, Source: http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=23581 ตลาดตนพันธุดี ตลาดเกษตรอาหาร พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ ปลูก-เลี้ยง แปรรูป ผลิตภัณฑ - พัฒนาดวย biomarker มีลักษณะตานทานโรค ทนสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ไดแก ทนน้ําทวม-ทนเค็ม-ทนแลง-ตานทานเพลี้ยกระโดด-ตานทานโรคไหม- - พันธุตานทานโรค - การตรวจสอบจุลินทรีย - การตรวจสอบจุลินทรีย - ชุดตรวจการปนเปอน ตานทานโรคขอบใบแหง และแมลง กอโรค สารตกคาง กอโรค สารตกคาง สิ่ง สารพิษ เชื้อกอโรคใน - มีการเปรียบเทียบขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมและพันธุเดิม ไปปลูกในพื้นที่น้ําทวม - ตนพันธุปลอดโรค สิ่งปนเปอน ปนเปอน อาหาร แบบฉับพลัน พบวาพันธุทนน้ําทวมใหผลผลิตมากกวาพันธุเดิม 6 เทา - ฟารม/โรงเรือน - การตรวจวัดปริมาณสาร - เซ็นเซอรตรวจวัดใน อัจฉริยะ ที่ตองควบคุมใน ระบบเกษตร กระบวนการผลิต โรคใบขาวในออย - โรคใบขาวทําใหผลผลิตลดลง เชน จาก 15 ตัน/ไร เหลือ 6-7 ตันตอไร ในป 51 ทําความเสียหาย 500-1,800 ลานบาท - ชุดตรวจโรคใช ตรวจสอบออยทอนพันธุ ปลอดโรคใบขาวที่เกิดจากเชื้อ ไฟโตพลาสมา ตรวจไดภายใน 5-10 นาที - ผลจากความรวมมือของบริษัทมิตรผล วิจัยพัฒนา ออยและน้ําตาล บริษัทอินโนวา ไบโอเทคโนโลยี และศูนยไบโอเทค ชุดทดสอบไวรัสกลวยไม - ไทยสงออกกลวยไมมูลคา 2,300 ลานบาท/ป - ชุดตรวจภาคสนามของเกษตรกร เลือกตนพันธุปลอดเชื้อไวรัส - ตนทุนในการตรวจ 50 บาท/ตย. Source: http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=1884 ตลาดเกษตรปลอดโรค ตลาดเกษตรรับมือโลกรอน น้ํายาวินิจฉัยโรคพืชผัก - ไทยมีธุรกิจเมล็ดพันธุทําวิจัยพัฒนา 34 บริษัท - ศูนยไบโอเทค พัฒนาน้ํายา มีความจําเพาะกับโรค พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก กระเจี๊ยบเขียว - ลดการสูญเสียจากโรคในแปลงผลิต > 1,000 ลานบาท เซ็นเซอรวดความ ั เซ็นเซอรวดความชื้น ั เครื่องวัดความชื้น เปนกรดดาง เมล็ดพันธุ เซ็นเซอรเพื่อตรวจวัด E-nose สภาพดินฟาอากาศ ชุดตรวจโรคกุง - ป 2536 ไทยสูญเสียจากการระบาด 750-1,000 ลานบาท - เดิมการตรวจใช PCR ซึ่งมีราคาแพง ใชเวลา 2-3 ชม. - เทคนิค ELISA ใหผลทดสอบใน 10 นาที ราคาตนทุน 250 บาท/ตย. - เทคนิคแลมป (LAMP หรือ Loop-mediated DNA amplification ใชเวลา 1.5 ชม. เกษตรกรสามารถตรวจไดเอง ฟารมเพาะเห็ด ไซโลอบเมล็ดพืช สมารทฟารม: ระบบควบคุม/เชื่อมโยงเครือขายอุปกรณเซ็น เซอรเขาดวยกัน เพื่อใหส ามารถควบคุมการปลูก ดวยการสั่ง จากระยะไกล มีการวัด วิเคราะห และสั่งใหเติมปุย น้ํา แรธ าตุ ดวยเครือขาย online http://nano-in-thailand.blogspot.com/2008_02_01_archive.html Source: http://www.highents.com/product_detail.php?pro_id=39&cat_id=2&subcat_id=4&lang=TH 2
  3. 3. ตลาดเกษตรรับมือโลกรอน ตลาดอาหารปลอดภัย WHO ระบุวาในป 2005 ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคอาหารเปนพิษ 1.8 ลานคน ใน ประเทศที่พัฒนาแลวมีรายงานการปวยถึง 30% ตอป เชน สหรัฐอเมริกา ปวย 76 ลานราย เขาโรงพยาบาลกวา 3 แสนราย และเสียชีวิต 5 พันราย ในป 2550 คนไทยปวยดวยโรคอาหารเปนพิษกวา 1 แสน 2 หมื่น ราย หรืออัตราปวย 196 ตอ ประชากรแสนคน สวนใหญเกิดจากเชื้อกอโรค สารฆาแมลง โลหะหนัก และสารเคมี เชน โซเดียมไนไตรท ศูนยไบโอเทคและบริษัท นาโนเอเชีย รวม พัฒนาแอนติบอดีอะเรยสําหรับตรวจเชื้อ กอโรคในอาหาร MTEC พัฒนา Polytech plastics คลุมโรงเรือน -ตรวจ E.coli, Salmonella spp. และ ลดความรอนได 3 องศาเซลเซียส ใหแสงกระจายทั่วถึง L. monocytogenes ไดพรอมกัน ใชเวลา กันแสง UV และรังสีที่ไมพึงประสงค ราคาถูกกวา เพียง 1 ชม. จากที่ใช PCR 4 ชม. ฟลมพลาสติกนําเขา 75% Smart Greenhouse โรงเรือนอัจฉริยะ - เปนโรงเรือนแบบปด ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปองกันแมลง นก เขาไปในโรงเรือน - พลาสติกใส ยอมใหความยาวคลื่นที่ตองการผานเขาไปในโรงเรือน - มีระบบเซ็นเซอรควบคุม เปดปดน้ํา พัดลมระบายอากาศ ชุดทดสอบยีสตและเชือรา ้ ชุดทดสอบผงกรอบในอาหาร ชุดตรวจวิเคราะหสารพิษ Source:http://smart-farm.blogspot.com/ ในอาหารและเครื่องดื่ม ชุดตรวจสอบสารเมลามีน จากเชือรา ้ http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/smart_farm.html แหลงขอมูล: กรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยไบโอเทค ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดอาหารคุณภาพ ป 2552 ไทยสงออกสินคาเกษตรเปนมูลคา 1.2 ลานลานบาท นําเขาเปนมูลคา 0.5 ลานลานบาท เปดตลาดผูบริโภคระดับบน ที่เนนคุณภาพ ราคาไมเกียง ่ ขั้นตอน Electronic nose 1. นําเขา: ตรวจสอบวัตถุดิบและอาหารแปรรูป – โรค แมลง ศัตรูพืช สารตกคาง หนวยงานผานการรับรองหองปฏิบัติการ ISO 17025 ~ 176 ราย - ตรวจสอบวิเคราะหกลิ่น และไอหอมระเหย ใชในการจําแนกไวนขาว ไวนแดงป ตางๆ 2. ฟารม: ขึ้นทะเบียนรับรองฟารมมาตรฐาน และตรวจติดตามการใชปจจัยในฟารม และจําแนกกลิ่นใบชาจากแหลงผลิตได กุง ~ 25,000 ฟารม เมล็ดพันธุ ~ 45 ราย 3. แปรรูป: ตรวจสอบวัตถุดิบเขาโรงงาน ตรวจรับรองโรงงานแปรรูปเพื่อสงออก โรงงานอาหารแปรรูป ~ 10,000 โรง 4. ผลผลิต: ตรวจรับรองผลผลิตเพื่อสงออก และตรวจสารตกคาง 8 ชนิดสําหรับผลผลิตจําหนายในประเทศ พลาสติก + เซ็นเซอรจิ๋ว สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ - กรมประมง - รักษาความสดของอาหาร และตรวจวัดกาซบางชนิด และแสดงผลการวัดเปนสี - กรมปศุสัตว เชน เนื้อสัตวสด ฉลากเซ็นเซอรจะมีสีเขียวสด เมื่อเก็บไวระยะหนึ่งเปลี่ยนเปนสีเหลือง - กรมวิชาการเกษตร และเปลี่ยนเปนน้ําเงินเมื่อเริ่มเนาเสีย 5. ตลาด: ตลาดสงออก ~ 1.2 ลานลานบาท ตลาดในประเทศ – ตรวจเฝาระวังอาหารสด/แปรรูป/ปรุง ณ. แหลงจําหนาย ตรวจสุขาภิบาล สารตกคาง 8 ชนิด = บอแรกซ ยาฆาแมลง สารฟอกขาว กรดซาลิซลิก ฟอรมาลีน สารเรงเนื้อแดง คลอแรมฟนคอล ไนโตฟูแรนส ิ ิ Source: http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/food/nose_for_food.html, http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/center/product.html แหลงขอมูล: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://writer.dek-d.com/AngelTVXQ/writer/viewlongc.php?id=454230&chapter=15 New Entrants ผลิตภัณฑตรวจระดับโมเลกุล จับมือเชื่อมโยงเทคโนโลยี จับมือพันธมิตรพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตภัณฑ Buyers -ผูบริโภค เซ็น เซอรและชุดตรวจ -ตลาดอุตสาหกรรม Suppliers of -ตลาดภาครัฐ - ธุรกิจ 10 บริษัท + key inputs 5 หนวยงานรัฐ - วัตถุดิบทางชีวภาพ สรางความตองการของตลาด - ธุรกิจนําเขาชุดตรวจ - พลาสติกชีวภาพ > 50 ราย - ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มาตรฐานระดับนานาชาติ Substitute Products ธุรกิจใหบริการตรวจวิเคราะหทดสอบ 3

×