• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Library 2.x
 

ห้องสมุด ๒.x โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ห้องสมุด ๒.x โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Statistics

Views

Total Views
786
Views on SlideShare
786
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Library 2.x Library 2.x Presentation Transcript

  • หองสมด ๒.x ทวศกด กออนนตกล ส นกง นพฒน วทย ศ สตรและเทคโนโลยแหงช ต ก รประชมวช ก รประจ ป ศ!นยบรก รคว มร!ท งวทย ศ สตรและเทคโนโลย (ศวท. ๒๕๕๑) # วนท( ๑๕ ธนว คม พ.ศ. ๒๕๕๑
  • หวขอการนาเสนอ ห#องสมดในฝ.น ห#องสมดไทยในป.จจบน – คว มเป1นจรง ห#องสมด ๒.x ค5ออะไร? จะก# วส! ห#องสมด ๒.x ได#อย งไร? ตวอย งจ ก ศวท. The British Library หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 2
  • Baker Library, Harvard Business School หองสมดในฝน เป7ดบรก รตลอดเวล บรรย ก ศด สะอ ด เป1นระเบยบเรยบร#อย เดนท งไปได#ง ย... ห หนงส5อได#ง ย เพร ะมระบบ ส ม รถใช#ได#จ กท(บ# น หร5อโต:ะ ค#นห ท(ด ท ง น เงยบ อ นหนงส5อ เขยนหนงส5อ Google + Website = หอง หองสมด ๒อยทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ ได#.x | งมสม ธ... สมดแห/งโลก? 3
  • หอสมดแห/งชาต สหราชอาณาจกร The British Library หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 4
  • หอสมดแห/งชาต ประเทศฝร7งเศส หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 5
  • หอสมดแห/งวฒสภา สหรฐอเมรกา Library of Congress USA หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 6
  • หองสมดมหาวทยาลย Widener Library reading room Harvard University A College Library reading room หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 7
  • หองสมดสาธารณะ ค.ศ. ๑๙๑๖ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 8
  • Baker Library reading room Baker Library, Harvard Business School หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 9
  • San Francisco Public Library หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 10
  • New York Public Library reading room หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 11
  • หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง ห#องสมด: [ประช ชน | โรงเรยน | มห วทย ลย] หนงส5อม ก? ผ!#ใช#ม ก? ลงทนม ก? พนกง นห#องสมดน#อย – ใช#ระบบอตโนมตเข# ชวย? คว มเป1นจรง ระบบห#องสมดอตโนมต ร ค แพง? ปรบแตงได#ไหม? หร5อต#องจ ยเพ(มต#องก รก รปรบแตง? พฒน เว@บไซตห#องสมดด#วยงบประม ณส!งไหม? เป1นเว@บต มเทคโนโลย Web 1.0? หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 12
  • หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง ระบบบรห รจดก รท(เหม ะสม คอมพวเตอร (ระบบเทคโนโลยส รสนเทศและก รส5อส ร – ICT) ( ซอฟตแวรก รจดก รห#องสมดด#วยคอมพวเตอร งบประม ณก รด เนนก ร บคล กร ป.ญห ใช#ซอฟตแวรผดกฎหม ย (เร5Pอรง) ไมมเว@บไซตห#องสมด หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 13
  • หองสมดไทยในปจจบน – ความเปUนจรง ซ5Pอระบบม แล#ว บคล กรของห#องสมดก@ยงจดก รกบ ระบบไมได# ข#อม!ลไมทนสมย | ข#อจ กด | ต#องให#บรษทท ให# ก รมสวนรวมระหว งผ!#เก(ยวข#อง ผ!#บรห ร | ผ!#ปฏบตก ร ทมง น | ทมง น ทมง น | ผ!#ใช# ผ!#ใช# | ผ!#ใช# เคร5อข ย | เคร5อข ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 14
  • ห#องสมด ๒.x ค5ออะไร? หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 15
  • ห#องสมด ๒.๐ = (บรรด หนงส5อส(งพมพ + คน + คว มไว#ว งใจ ) x ก รมสวนรวม หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 16
  • e-Library เป1นชองท งก รพฒน ระบบบรก รห#องสมด โดยใช# ระบบ ICT ท(เหม ะสม เพ5(อก ร บรก ร ย5ม ค5น ด!แลสม ชก บตร จดซ5Pอ และท ปV ยท(หนงส5อ ท บตรร ยก รอเล@กทรอนกสเพ5อชวยในก ร ( ค#นห บรก รข วส รแกสม ชกท งเว@บ บรก รอ5(นๆท งเว@บ อ จม RFID หร5อรหสแทงเข# ชวย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 17
  • การประยกตWใชเวXบสองจดศนยW กบ หองสมด Web 2.0 Library 2.0 Tim O'Reilly Librarycrunch.com • Web as platform • User participation • Read/write • User-centered services • Perpetual beta • Radical trust ห#องสมด ๒.x ค5อสภ พท(จะเกดขPนหลงจ กม ห#องสมด ๒.๐ แล#ว หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 18
  • กาวไปส/ หองสมด ๒.x ไดอย/างไร? เร(มจ กใจขององคกร ม ♥ ท(จะเรยนร!# ม ♥ ท(จะแบงป.น ม ♥ รวมกนสร# งสรรค ม ♥ ท(จะพฒน ม ♥ ท(จะบรก ร หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 19
  • ♥ ท7จะเรยนร จากเพZ7อนๆ ระบบซอฟตแวรห#องสมด อตโนมตควรจะท อะไร ห#องสมดโรงเรยน แตลงทนซ5Pอ ระบบห#องสมดอตโนมตม!ลค ได#บ# ง? 500,000 บ ท ร ค น จะประม ณ ห#องสมดหนวยง นจดเก@บร ยก ร หนงส5อ และบรก รย5มค5น แตลงทน เท ใด? ซ5Pอระบบห#องสมดอตโนมตเต@มระบบ มของฟรท(พอจะเรยน ตดตPงซอฟตแวร Microsoft Office, Adobe PhotoShop, Acrobat เองได#ไหม? Professional, ACDSee, Winzip/WinRAR ในคอมพวเตอรท( แบบไหนค#มกว กน? ให#บรก รทกเคร5(อง จ# งท เว@บไซตม!ลค 80,000 บ ท หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 20
  • ทางเลZอกท7เปUนโอเพนซอรWสซอฟตWแวรW Open Source Software ค5อ ซอฟตแวรท(พฒน โดยผ!#เช(ยวช ญ จ กท(วโลก ท(มคว มตPงใจรวมกนใน ก รสร# งระบบง นคณภ พส!ง เป7ด เผยรหส ต#นฉบบ ให#ด วนโหลดใช#ได#ฟร ทPง โปรแกรมใช#ง น และรหสต#นฉบบ เรยนร!# ผ ตด ปรบแตง เขยนเพ(ม เตม ได#ต มคว มต#องก ร ผ!#ใช# ต#องเอ ใจใสในก รเรยนร!# ต#อง มงบประม ณในก รปรบแตง และ ด!แลรกษ ไมต#องจ ยค ใบอนญ ตใช#ง น ถ!กกฎหม ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 21
  • คอมพวเตอรWบรการผใชในหองสมด ตดตPงโปรแกรมชPนด (แตฟร) แทนโปรแกรมท( มลขสทธw กอนท(จะถ!ก ฟVองร#อง Open Office.org Microsoft Office The GIMP PhotoShop XNView ACDSee 7-zip WinZip หร5อ WinRar Firefox Internet Explorer หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 22
  • เรยนรการใชงาน ไดท7 www.stks.or.th หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 23
  • ผลของการใช OSS ในระบบบรการ Koha, PHPMyLibrary, ใช#ซอฟตแวรเหล นP OpenBiblio แทนก รจดซ5Pอ “ใบ ท งเล5อกส หรบก รบรก ร อนญ ต” ม!ลค ห#องสมดแทนระบบห#องสมด ร ค แพง เป1นล# นบ ท DSpace, Greenstone, Joomla ทPงหมด ส ม รถท ง น คลงเก@บเอกส รดจทล กบ Linux, Apache, Joomla, Drupal MySQL และ PHP พฒน เว@บไซตห#องสมด พร#อมบรก รเป1น Web 2.0 ไมใชเร5(องย ก หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 24
  • ใชบรการของหองสมดอZ7น books.google.com หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 25
  • ประสบการณWของ ศวท. สวทช. www.stks.or.th ใช# เว@บประช สมพนธ Joomla เป1นระบบด!แล เว@บคว มร!#แบบรวมม5อกนสร# ง ข#อม!ล (Content ด วนโหลดใช#ได#ฟร Management System) ปรบปรงตอยอดได#ต มต#องก ร รองรบก รประยกตใช# โปรแกรมเสรมท(หล กหล ย พร#อมใช#ง น พฒน เว@บไซตได#หล ก หล ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 26
  • www.stks.or.th ส5บค#นได#ทกอย ง ข# มระบบก@ท ได# ปV ยประช สมพนธ แบบสมง ยๆ ปฏทนกจกรรม ท(รวมกนเตมเต@ม ทกคนรวมสร# ง เน5Pอห เผยแพร ส รวจคว มคดเห@น ผ!#ใช#ได#เร@วด#วย e-Poll หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 27
  • www.joomlacorner.com โปรแกรม Joomla เตรยม ให#เร เก5อบทก อย ง จะเพ(ม เตมอะไรก@ ส ม รถเรยน เองได#ไมย ก หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 28
  • ♥ ท7จะแบ/งปน ♥ ร/วมกนสรางสรรคW Wiki Wiki เป1นภ ษ ช วฮ ไว แปลว เป1นเคร5(องม5อชวยในก ร “เร@วๆ” แบงป.นคว มร!# หม ยถงคว มส ม รถในก ร ประสบก รณระหว งผ!# เขยนข#อคว ม และส ม รถท ให# ปร กฏผลออกในเว@บ ด!ได#ภ ยใน บรห ร ผ!#ปฏบต ผ!#ใช# เวล ไมก(วน ท บรก ร Ward Cunnigham เป1นผ!#สร# ง มให#ลองใช#ฟรม กม ย วกเป1นครPงแรกในป 1995 หากจะลองนาซอฟต"แวร" Wiki th.wikipedia.org มาตดต%งใชเ)องในองค"กร wikidot.com ท*านจะเล+อกใชตวไหนด ? pbwiki.com ท%งของซ+%อ และ ของฟร สอบถามท0 หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ wikimatrix.org 29
  • หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 30
  • ประสบการณWของ ศวท. กบ DokuWiki DokuWiki เป1นผลง นของ Andreas Gohr ซ(งเผย แพรครPงแรกเม5(อ มถน ยน 2004 STKS เล5อกใช# Dokuwiki.org ในก รพฒน เว@บไซต wiki โดยปรบ Wiki ให#เป1น เว@บไซตสร# งสรรคคว มร!#ออนไลน http://stks.or.th/wiki เว@บไซตคว มรวมม5อกบโครงก รอนรกษพนธกรรมพ5ช ต มพระร ชด ร สมเด@จพระเทพรตนฯ http://stks.or.th/botany/wiki เว@บไซตจดก รส นกง นไร#กระด ษ ศวท. http://stks.or.th/intranet หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 31
  • http://stks.or.th/wiki/ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 32
  • โครงการอนรกษWพนธกรรมพZช ตามพระราชดาร สมเดXจพระเทพรตนฯ http://stks.or.th/botany/wiki หองสมด เขยนโดยนกเรยน หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 33
  • "บลอก" หองสมด เพZ7อคน ♥ แบ/งปนความร Blog == Web Log เคร5(องม5อเช5(อมคว ม Blog = เว@บคว มรวมม5อ สมพนธระหว งบคคลท(ด ท(ง ย ไมซบซ#อน ส5(อส รได#ง ย ทนใจ Blog = บลอก เขยนอนทนชวต/ก รง น เล เร5(องของตวเอง คว ม Block = บล:อค คดของตวเองฉบบ ออนไลน จดเดนเร5(องหมวดเน5อห P และ Tag ค#นห ได#ง ย หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 34
  • หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 35
  • http://stks.or.th/blog/ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 36
  • การแบ/งปน ผ/านหนงสZอ ร# นหนงส5อในเว@บ amazon.com → Readers' Review Download e-Book ม อ นในอปกรณพกพ มมอ นหนงส5อในร# นหนงส5อ และร# นก แฟ ดเสม5อน ห#องสมด ก รจดก รบรรย ยของนกเขยนในร# นหนงส5อ ห#องสมดอเล@กทรอนกสของพพธภณฑ ร# นข ยแผนเสยง = ห#องสมดดนตรท(มชวต? หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 37
  • หองสมดใน ศนยWการคา หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 38
  • ♥ พฒนา ♥ บรการ โดยระบบรวมข/าว RSS RSS = Really Simple Syndication ระบบก รรวมข วจ กแหลงต งๆ โดยอตโนมต CMS เชน Joomla และ Blog, Wiki เตรยมเคร5(องม5อ แปลงเน5Pอห เป1น RSS เพ5(อให#ผ!#สนใจดงไปใช#ได#ทนท หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 39
  • หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 40
  • บทส/งทาย ของการกาวส/ หองสมด ๒.x เร(มจ กใจ♥ เป7ดใจ♥ ผส นใจ♥ในองคกร ล!กค# ห#องสมดจะเข# ม ท งเว@บ ล!กค# ท(พงพอใจ อ จจะไมม ปร กฏตวท(ห#องสมด ล!กค# ท(ม แวะห#องสมด ได#รบคว มสะดวก ห กท นม ข#อม!ลให#บรก รท งจอภ พ! เป7ด Wiki หร5อ Blog ให#ล!กค# ตดตอกบห#องสมด และ บอกให#เร ทร บว เข ต#องก รอะไร พอใจอะไร ล!กค# ค5อ ผ!#เขยนหนงส5อให#ห#องสมดในอน คต ท นจะลงทนซ5Pอ หร5อลงทนเรยนก รใช#ซอฟตแวร? ลงทนเรยน หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 41
  • ขอบคณ แหลงข#อม!ล http://stks.or.th/ http://stks.or.th/blog/ http://stks.or.th/wiki/ http://stks.or.th/elearning/ หองสมด ๒.x | ทวศกด กออนนตกล | ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๑ 42