• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Internet User Profile 2543
 
 • 673 views

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543

รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543

Statistics

Views

Total Views
673
Views on SlideShare
673
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Internet User Profile 2543 Internet User Profile 2543 Document Transcript

  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈àÿ¡ºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 Enter ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 1  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‚¥¬  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ISBN 974-7360-58-6 æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 1 (¡°√“§¡ 2544) ®”π«π 4,000 ‡≈à¡ √“§“ 80 ∫“∑  ß«π≈‘¢ ‘∑∏‘ϵ“¡ æ.√.∫. ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï æ.». 2537 »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ‰¡àÕπÿ≠“µ„À⧗¥≈Õ° ∑”´ÌÈ“ ·≈–¥—¥·ª≈ß  à«π„¥ à«πÀπ÷ËߢÕßÀπ—ß ◊Õ©∫—∫π’È πÕ°®“°®–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√®“°‡®â“¢Õß≈‘¢ ‘∑∏‘χ∑à“π—Èπ Copyright© 2001 by‹: National Electronics and Computer Technology Center National Science and Technology Development Agency Ministry of Science Technology and Environment, 73/1 NSTDA Building, Rama VI Road, Ratchathewi Bangkok 10400 Thailand Tel. (662) 644-8150..9 Fax. (662) 644-8137..8, (662) 644-8129 ®—¥∑”‚¥¬:  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“πæ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 73/1 Õ“§“√  «∑™. ∂ππæ√–√“¡∑’Ë 6 ‡¢µ√“™‡∑«’ °√ÿ߇∑æœ 10400 ‚∑√»—æ∑å 644-8150..9 µàÕ 600 ‚∑√ “√ 644-6653 http://www.nitc.go.th e-mail: info-nitc@nectec.or.th æ‘¡æå∑: Ë’ ∫√‘…—∑ ¥àà“π ÿ∑∏“°“√æ‘¡æå ®”°—¥ ‚∑√»—æ∑å 539-7491..4 ®—¥®”Àπà“¬‚¥¬: 2 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈´’‡ÕÁ¥2543 Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ “§¡ ¬Ÿ‡§™— 800/43-45 ´Õ¬µ√–°Ÿ≈ ÿ¢ ∂ππÕ‚»°-¥‘π·¥ß ‡¢µ¥‘π·¥ß °√ÿ߇∑æœ 10400 ‚∑√»—æ∑å 248-6280, 642-9800 µàÕ ·ºπ°¢“¬Àπ—ß ◊Õ ‚∑√ “√ 248-5680
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §”π” »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ (‡π§‡∑§) „π∞“π–  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®– ”√«® °≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°ªï 2542 ‡ªìπ§√—Èß·√° ®ÿ¥ª√– ß§åª√–°“√·√°¢Õß°“√ ”√«®π’È §◊Õ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫≈—°…≥–¢Õß ºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ ‡æ» Õ“¬ÿ ∑’ËÕ¬Ÿà °“√»÷°…“ Õ“™’æ œ≈œ ·≈–惵‘°√√¡°“√„™â ‡™àπ „™â‡æ◊ÕÕ–‰√ ™à«ß‡«≈“„¥ ¡“°πâÕ¬‡∑à“‰√ ‰¥â√∫ª√–‚¬™πå·≈–ª√– ∫ªí≠À“Õ¬à“ß„¥∫â“ß ‡ªìπµâπ Ë — ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫°“√∑”ß“π¢Õߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“ππ‚¬∫“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ”À√—∫ ª√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß ¿“¬„µâ§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ´÷Ëß¡’∫∑∫“∑„π‡√◊ËÕß°“√‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬ ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„Àâ°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡’§«“¡·æ√àÀ≈“¬∑—Ë«∂÷ß¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ·≈–‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß∑’ˇÀ¡“– ¡ ·≈–®ÿ¥ª√– ß§åª√–°“√ ∑’Ë Õß §◊Õ°“√‡º¬·æ√àº≈°“√ ”√«®¥—ß°≈à“« „Àâ·°àÀπ૬ߓπ À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊ËπÊ ‰¡à«à“®–∑’Ë ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘°“√¢Õß¿“§√—∞ °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ °“√∑”∏ÿ√°‘®∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À√◊ÕÕ◊ËπÊ ∑’Ë®–π”¢âÕ¡Ÿ≈‡À≈à“π’È ‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â ‡æ√“–µà“ß°Á¡’  à«π√à«¡ „π°“√∑’Ë®–æ—≤π“°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ „Àâ°√–®“¬ Ÿàª√–™“™π®”π«π ¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–‡ ¡Õ¿“§¬‘Ëߢ÷Èπ ‡π§‡∑§¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑ÿ°∑à“π ∑’ˇ ’¬ ≈–‡«≈“µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ÕÕπ‰≈πå ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ ∫√‘…—∑‡ÕÁ¡‡«Á∫ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‰∑¬√—∞ ∑’‡Õ™π‘° ‡«Á∫‰´µåæ—π∏ÿå∑‘æ¬å  ”π°ß“πµ”√«®·Àß™“µ‘ ·≈–™¡√¡º¥·≈‡«∫‰∑¬ µ≈Õ¥®π‡«∫‰´µÕπÊ ∑’Ë „À§«“¡Õπ‡ÿ §√“–Àå — à Ÿâ Ÿ Á Á å ◊Ë â æ◊Èπ∑’Ë „π‡«Á∫‰´µå  ”À√—∫µ‘¥ªÑ“¬ª√–°“» (Banner) ‡™‘≠™«πµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ À“°ª√“»®“° §«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬ °“√ ”√«®§√—Èßπ’È®–‰¡à “¡“√∂ ”‡√Á®≈߉¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ∏—𫓧¡ 2543 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 3  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ·À≈àß∑’Ë¡“ Internet Information Resource Center, ‡π§‡∑§ (www.nectec.or.th/internet) 4 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ¿“æ√«¡¢Õß ∂“π¿“æ°“√æ—≤π“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „πª√–‡∑»‰∑¬ §«“¡ Ì“‡√Á®„πÕ¥’µ ·≈–§«“¡∑â“∑“¬„πÕ𓧵 ¥√. ∑«’»—°¥‘Ï °ÕÕπ—πµ°Ÿ≈ ¥√. ™Æ“¡“» ∏ÿ«–‡»√…∞°ÿ≈ ¥√. æ‘∏ÿ¡“ æ—π∏ÿå∑«’ §«“¡À¡“¬¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π∑“߇∑§π‘§°Á§◊Õ ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥„À≠à ´÷Ëߪ√–°Õ∫¢÷Èπ®“°‡§√◊Õ¢à“¬¬àÕ¬®”π«π¡“°¡“¬ (Network of Networks) ∑”„Àâ ª√–™“°√„π°«“ 240 ª√–‡∑»∑«‚≈°  “¡“√∂µ¥µÕ Õ “√∂ß°π‰¥â„π™«æ√∫µ“ ·≈–∑ ”§≠ à Ë— ‘ à Ë◊ ÷ — Ë— ‘ Ë’ — Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‚¬ß„¬·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈§«“¡√ŸâÕ—πª√–¡“≥§à“¡‘‰¥â®“°∑—Ë«∑ÿ°¡ÿ¡‚≈°¡“√«¡Õ¬Ÿà‡æ’¬ß ª≈“¬π‘È« ºŸâ‡™’ˬ«™“≠√–¥—∫‚≈°À≈“¬∑à“π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√“°Ø°“√≥å°“√‡°‘¥¢÷Èπ·≈–°“√‡µ‘∫‚µ ¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ«à“‡ªìπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡§√—Èß∑’Ë Õß ∑’Ë®– àߺ≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß «‘∂’°“√¥”√ß™’«‘µ¢Õß¡«≈¡πÿ…¬™“µ‘‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π‡√“°Á ‰¥âª√–®—°…å°—π·≈â««à“ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‰¥â‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑Õ¬à“ß¡“°∑—Èß„π¥â“π°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ °“√»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ °“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈–°“√§â“ ‚¥¬¡’®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ®“°ª√–¡“≥ 4.5 ≈â“π§π „πªï æ.». 2534 ‡ªìπ∂÷ߪ√–¡“≥ 300 ≈â“π§π„πªí®®ÿ∫—π 1 §«“¡ ”‡√Á®„πÕ¥’µ 2  ”À√—∫„πª√–‡∑»‰∑¬ °â“« ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’˺à“π¡“æÕ®– √ÿª‰¥â ¥—ßπ’È 1 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: WTO, 1997 2 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: 秫“¡‡ªìπ¡“¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬é ‚¥¬ÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å, ‡π§‡∑§, 2537 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 5  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë æ.». 2530 ‡√¡„™Õ‡¡≈‡ªπ§√ß·√° ∑¡À“«∑¬“≈¬ ß¢≈“π§√π∑√å «∑¬“‡¢µ Ë‘ â ’ å ì È— Ë’ ‘ — ‘ ‘ À“¥„À≠à ·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Àà߇Շ™’¬ (AIT) ‡ªì𧫓¡√à«¡¡◊Õ ®“°‚§√ß°“√ International Development Plan (IDP) ¢Õß √∞∫“≈ÕÕ ‡µ√‡≈¬ ‚¥¬∑“ßÕÕ ‡µ√‡≈¬®–‚∑√»æ∑‡¢“¡“«π≈– 2 — ’ ’ — å â — §√—Èß ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’ˬπÕ’‡¡≈å ∑”„Àâª√–‡∑»‰∑¬ “¡“√∂„™âÕ’‡¡≈å µ‘¥µàÕ°—∫ºŸâ „™â‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â ë æ.». 2531 °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–°“√æ≈—ßß“π (™◊ËÕ¢≥–π—Èπ) ‰¥¡Õ∫À¡“¬„À‡π§‡∑§„À∑π π∫ ππ°“√«®¬‚§√ß°“√‡§√Õ¢“¬ â â âÿ — ÿ ‘— ◊ à §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·°à ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√- ≈“¥°√–∫— ß ‡æ◊Ë Õ »÷ ° …“°“√‡™◊Ë Õ ¡µà Õ ‡§√◊Ë Õ ß§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å ¢ Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å¢Õ߉∑¬ 12 ·Ààß ë æ.». 2534 ‡π§‡∑§√à«¡¡◊Õ°—∫Õ“®“√¬å·≈–π—°«‘®¬®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ 8 ·Ààß — °àÕµ—Èߧ≥–∑”ß“π™◊ËÕ NEWgroup ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’ˬπÕ’‡¡≈å√–À«à“ß §Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å ¢ Õß·µà ≈ – ∂“∫— π ·≈–·≈°‡ª≈’Ë ¬ π°— ∫ ª√–‡∑» ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ºà“π AIT ∑”„Àâπ—°«‘®—¬‰∑¬  “¡“√∂µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—∫ π—°«‘®—¬π“π“™“µ‘‰¥â ë æ.». 2535 °àÕµ—È߇§√◊Õ¢à“¬‰∑¬ “√ ¿“¬„µâ°“√¥”‡π‘π°“√¢Õߧ≥–∑”ß“π ‰∑¬ “√ ´÷Ëß„πµÕπ‡√‘Ë¡·√°π—Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬‡π§‡∑§ ·≈–  ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ’° 5 ·Ààߧ◊Õ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å AIT ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ·≈– ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ‰∑¬ “√‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ °“√»÷°…“ §âπ§«â“ ·≈–«‘®—¬ ®÷ß¡ÿàß„Àâ∫√‘°“√‡©æ“–·°à°≈ÿà¡π—°«‘™“ °“√ π°«®¬ ·≈–ºÕ¬àŸ „π·«¥«ß°“√»°…“ °“√∫√°“√Õπ‡∑Õ√‡πµ — ‘— ⟠÷ ‘ ‘ å Á  Ÿàª√–™“™π„π«ß°«â“߬—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ ë æ.». 2538 Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµª√–‡∑»‰∑¬ (Internet Thailand) ºŸâ „Àâ∫√‘°“√ Õπ‡∑Õ√‡πµ‡™ßæ“≥™¬À√Õ ISP √“¬·√°¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬∂°°Õµß ‘ å Á ‘ ‘ å ◊ Ÿ à È— ¢÷Èπ ‚¥¬°“√√à«¡∑ÿπ√–À«à“߇π§‡∑§ °“√ ◊ËÕ “√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–Õߧ°“√‚∑√»æ∑·Àߪ√–‡∑»‰∑¬ π∫‡ªπ®¥°”‡π¥¢Õß∫√°“√ å — å à — ì ÿ ‘ ‘ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡™‘ßæ“≥‘™¬å ”À√—∫ª√–™“™π∑—Ë«‰ª 6 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‚¥¬æ∫«à“°√–· §«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π√–¬– 2-3 ªï∑’˺à“π¡“ ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß √«¥‡√Á«·≈–µàÕ‡π◊ËÕß ‡ÀÁπ‰¥âßà“¬∑’Ë ÿ¥ ®“°®”π«π√â“π„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À√◊Õ∑’Ëπ‘¬¡ ‡√’¬°°—π«à“ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ§“‡øÉ (Internet Cafe) ´÷Ëߺÿ¥¢÷Èπ√“«¥Õ°‡ÀÁ¥„π™à«ßªï‡¥’¬« ∑—Èß„π °√ÿ߇∑æœ ·≈–‡¡◊Õß„À≠àÀ≈“¬·Ààß ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°¥—™π’ ”§—≠∑’Ë „™â«—¥°“√‡µ‘∫‚µ·≈– §«“¡·æ√àÀ≈“¬¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õ“∑‘‡™à𠧫“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» ®”π«πºŸâ „Àâ∫√‘°“√ (Internet Service Provider: ISP) ®”π«π‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ (.th) œ≈œ µà“ß°Á™’È „Àâ‡ÀÁπ‚¥¬™—¥‡®π«à“ §«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»π—Èπ‰¥â¢¬“¬µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ¬à“ß¡“°¡“¬ ¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë𔇠πÕ¢â“ß≈à“ßπ’È ë §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» (International Bandwidth) À“°®–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√ ◊ËÕ “√∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ªìπ°“√®√“®√∫π∑âÕß∂π𠧫“¡ °«â“ß™àÕß —≠≠“≥À√◊Õ bandwidth °Á®–‡ªìπ‡ ¡◊Õ𧫓¡°«â“ߢÕß∂ππ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ ·ºπ∑’Ë ‚§√ß √â“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ (¥Ÿ¿“æ„πÀπâ“ 4) ®–‡ÀÁπ‡ â𠓬µà“ßÊ ´÷Ëß ‡ªìπ —≠≈—°…≥å·∑π™àÕß —≠≠“≥ ‚¬ß„¬¢«—°‰¢«à ‚¥¬¡’§à“§«“¡°«â“ß„πÀπ૬ Mbps (‡¡°–- ∫‘µ åµàÕ«‘π“∑’) À√◊Õ Kbps (°‘ ‚≈∫‘µ åµàÕ«‘π“∑’) °”°—∫Õ¬Ÿà ™àÕß —≠≠“≥µà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ  “¡“√∂·∫à߉¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ ë ™àÕß —≠≠“≥¿“¬„πª√–‡∑» ∑”Àπâ“∑’ˇ™◊ËÕ¡ºŸâ „Àâ∫√‘°“√√“¬µà“ßÊ ‡¢â“‰ª∑’Ë »Ÿπ¬å·≈°‡ª≈’ˬπ —≠≠“≥¿“¬„πª√–‡∑» ´÷Ëß¡’¥â«¬°—π 2 ·Ààߧ◊Õ NIX ¢Õß°“√ ◊ËÕ “√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (° ∑.) ·≈– IIR ¢Õ߇π§‡∑§ ·∑π¥â«¬ «ß√’·π«πÕπ 2 «ßµ√ß°≈“ß¿“æ ë ™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß™àÕß —≠≠“≥∑’Ë«‘Ëß®“°ºŸâ „Àâ∫√‘°“√ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Service Provider: ISP) √“¬µà“ßÊ ÕÕ° Ÿàµà“ß ª√–‡∑»‚¥¬µ√ß (·∑π¥â«¬ —≠≈—°…≥å∑àÕ ’‡∑“¥â“π≈à“ߢÕß¿“æ) À√◊ÕÕÕ° µà“ߪ√–‡∑»ºà“π Internet Gateway ¢Õß° ∑. (·∑π¥â«¬«ß√’ „π·π«µ—Èß ∑“ߥâ“π√‘¡´â“¬¢Õß¿“æ) ™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»π—Èπ π—∫‡ªìπ¥—™π’ ”§—≠∑’Ë „™â«—¥°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π·µà≈–ª√–‡∑» ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ¥—™π’∑’Ë “¡“√∂«—¥§à“‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ ·¡à𬔠·≈–„πÀ≈“¬ª√–‡∑» √«¡∑ߪ√–‡∑»‰∑¬ √“§“§“‡™“™Õß ≠≠“≥√–À«“ߪ√–‡∑»¡√“§“ ß È— à à à — à ’ Ÿ ®π‡ªìπ√“¬®à“¬√“¬°“√ ”§—≠¢ÕߺŸâ „Àâ∫√‘°“√·µà≈–√“¬ °“√¢¬“¬™àÕß —≠≠“≥‚¥¬∑—Ë«‰ª ®÷ß¡—°¡’¢πµàÕ‡¡◊Õ¡’§«“¡µâÕß°“√„™â®√‘ß ∑”„À⧫“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»  “¡“√∂ ÷È Ë ‡ªìπ¥—™π’∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â¥’ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 7  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 „π™à«ß‡«≈“ 1 ªï∑’˺à“π¡“ §◊Õ®“°‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2543 ∂÷߇¥◊Õπ¡°√“§¡ 2544 §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»¢Õ߉∑¬ ”À√—∫ —≠≠“≥¢“‡¢â“ ¢¬“¬¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 167.5 §◊Õ®“° 118.25 Mbps ‡ªìπ 316.375 Mbps „π¢≥–∑’Ë™àÕß —≠≠“≥¢“ÕÕ° ¢¬“¬¢÷Èπ√âÕ¬≈– 225.2 §◊Õ®“° 66.25 Mpbs ‡ªìπ 215.437 Mbps ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß ∑’Ë 1 ·≈–·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 1 3 µ“√“ß∑’Ë 1 §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡«≈“ §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥ (Mbps) ¢“‡¢â“ ¢“ÕÕ° ¡°√“§¡ 2544 316.375 215.437 ∏—𫓧¡ 2543 267.5 170.062 惻®‘°“¬π 2543 265 167.562 µÿ≈“§¡ 2543 254.5 165.063 °—𬓬π 2543 228.25 161.25  ‘ßÀ“§¡ 2543 224.25 161.25 °√°Æ“§¡ 2543 203.75 153.75 ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 205.75 155.75 情¿“§¡ 2543 201.75 155.75 ‡¡…“¬π 2543 199.25 153.25 ¡’π“§¡ 2543 202.25 148.25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2543 153.25 101.25 ¡°√“§¡ 2543 118.25 66.25 3 ‡π§‡∑§‰¥â√«∫√«¡·≈–∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–¿“¬„πª√–‡∑»‰«â Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ—Èß·µà‡¥◊Õπ°—𬓬π 2535 ‡ªìπµâπ¡“ ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈π’È √«¡∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈ ∂‘µ‘ ·≈–¥—™π’¥â“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ëπà“ π„®Õ◊ËπÊ ‰¥â∑’Ë Internet Information Resource Center (IIRC) ¢Õß ‡π§‡∑§ (www.nectec.or.th/internet) 8 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 1 §«“¡°«â“ß™àÕß —≠≠“≥√–À«à“ߪ√–‡∑» 350 ¢“‡¢â“ 300 ¢“ÕÕ° 250 200 150 100 50 0 ‡¡…“¬π 2543 ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 °—𬓬π 2543 µÿ≈“§¡ 2543 ∏—𫓧¡ 2543 æ»®‘°“¬π 2543 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2543 ¡°√“§¡ 2544 ¡°√“§¡ 2543  ‘ßÀ“§¡ 2543 ¡’π“§¡ 2543 情¿“§¡ 2543 °√°Æ“§¡ 2543 ë ®”π«π°“√®¥∑–‡∫’¬π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬  ∂‘µ‘°“√®¥∑–‡∫’¬π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ À√◊Õ∑’Ë≈ß∑⓬¥â«¬ .th π—È𠇪ìπÕ’°¥—™π’ Àπß∑™È’ „À‡Àπ∂ߧ«“¡π¬¡„πÕπ‡∑Õ√‡πµ∑·æ√À≈“¬¢π‚¥¬‡¥π™¥ ºâŸ „À∫√°“√®¥∑–‡∫¬π Ë÷ Ë’ â Á ÷ ‘ ‘ å Á Ë’ à È÷ à — â ‘ ’ ™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬§◊Õ Thailand Network Information Center À√◊Õ∑’Ë¡—°‡√’¬°°—π¬àÕÊ «à“∑’‡Õ™π‘° (THNIC) „πªí®®ÿ∫—π ∑’‡Õ™π‘° ‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√®¥∑–‡∫’¬π„π 7 À¡«¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ë co.th  ”À√—∫Õߧå°√∏ÿ√°‘®∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π„πª√–‡∑»‰∑¬ (Commercial) ë ac.th  ”À√—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“¢Õ߉∑¬ (Academic) ë go.th  ”À√—∫Àπ૬ߓπ√“™°“√‰∑¬ (Government) ë net.th  ”À√—∫Àπ૬ߓπ‰∑¬∑’Ë „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµÀ√◊Õ‡§√◊Õ¢à“¬ (Network Provider) ë or.th  ”À√—∫Õߧå°√‰∑¬∑’Ë ‰¡à· «ß°”‰√ (Organization) ë mi.th  ”À√—∫Àπ૬ߓπ∑“ß∑À“√¢Õß°Õß∑—æ‰∑¬ (Military) ë in.th ‡ªìπÀ¡«¥Õ‘ √–∑’Õߧå°√À√◊Õ∫ÿ§§≈°Á “¡“√∂¢Õ®¥‰¥â ‚¥¬‰¡à¡°Æ‡°≥±å∫ߧ—∫ Ë ’ — §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡™àπÀ¡«¥Õ◊ËπÊ (Individual/Incorporation) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 9  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 µ“√“ß∑’Ë 2 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß®”π«π°“√®¥∑–‡∫’¬π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ Õ—µ√“°“√®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°„π∑ÿ°Ê ªï ·≈–„πªï∑’˺à“π¡“ §◊Õ‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2542 ∂÷ß ‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2543 ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡®“° 3,834 ™◊ËÕ ‡ªìπ 6,515 ™◊ËÕ (¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 25 ∏—𫓧¡ 2543) ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ—µ√“°“√¢¬“¬µ—« √âÕ¬≈– 70 Õ¬“߉√°µ“¡ ‡¡Õ‡ª√¬∫‡∑¬∫°∫ª√–‡∑»‡°“À≈’ ´ß‡ªπª√–‡∑»Àπß„π‡Õ‡™¬ ∑¡°“√‡µ∫‚µ à Á Ë◊ ’ ’ — Ë÷ ì Ë÷ ’ Ë’ ’ ‘ ¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·∫∫°â“«°√–‚¥¥ æ∫«à“ ‡¡◊ËÕª≈“¬ªï 2543 ¡’™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‡°“À≈’ (.kr) ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πÕ¬Ÿà¡“°∂÷ß 493,691 ™◊ËÕ „πª√–‡∑»‰∑¬„𪮮∫𠇪π∑𓇠¬¥“¬«“ ¡Àπ«¬ß“πÀ√Õ∫§§≈‰∑¬Õ°‡ªπ®”π«π í ÿ — ì ’Ë à ’ à ’ à ◊ ÿ ’ ì ‰¡àπâÕ¬∑’Ë¡‘ ‰¥â „™â™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘ ‰∑¬ ·µà „™â™◊ËÕ‚¥‡¡π “°≈ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß .com  ”À√—∫‡«Á∫‰´µå¢Õßµπ ‡æ√“–πÕ°®“°ªí≠À“°“√√—Ë«‰À≈¢Õ߇ߑπµ√“ÕÕ°πÕ°ª√–‡∑»·≈â« ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡πª√–®” —≠™“µ‘π—Èπ ¬—ß‡ªìπ¥—™π’µ—«Àπ÷Ëß ´÷Ëßπ—°≈ß∑ÿπµà“ß™“µ‘Õ“®„™âæ‘®“√≥“ ∂÷ß·π«‚π⡧«“¡‡®√‘≠∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»π—ÈπÊ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ °√–· §«“¡π‘¬¡„π .com §ß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËÀ≈’°‡≈’ˬ߉¥â§àÕπ¢â“߬“° µ“√“ß∑’Ë 2 ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ À¡«¥ 6/40 1/41 6/41 12/41 6/42 12/42 6/43 12/43 co.th 372 767 1,170 1,730 2,165 2,927 3,727 4,747 ac.th 72 156 190 230 265 313 337 420 or.th 56 89 118 160 182 217 261 309 go.th 43 70 79 88 101 108 124 209 net.th 15 17 17 18 20 21 24 23 mi.th 0 2 2 4 4 6 6 7 in.th - - - - 52 242 527 800 √«¡ 558 1,101 1,576 2,230 2,789 3,834 5,006 6,515 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: THNIC 10 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë Àπ૬ߓπºŸâ„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ °“√„À∫√°“√Õπ‡∑Õ√‡å πµ„π·«¥«ß°“√»°…“«®¬ π∫«“‰¥‡â √¡Õ¬“߇ªπ°®®–≈°…≥– â ‘ ‘ Á ÷ ‘ — — à ‘Ë à ì ‘ — ‡¡◊ËÕ¡’°“√®—¥µ—È߇§√◊Õ¢à“¬‰∑¬ “√ „πª√–¡“≥ªï 2535 ®πªï 2538 °“√„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™‘ßæ“≥‘™¬å´÷Ë߇ªî¥„Àâ∫√‘°“√∑—Ë«‰ª ‰¡à®”°—¥‡©æ“–°≈ÿà¡ ®÷߇°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬‡π§‡∑§√à«¡∑ÿπ°—∫ °“√ ◊ËÕ “√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–Õߧ尓√‚∑√»—æ∑å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®—¥µ—Èß ç»Ÿπ¬å∫√‘°“√ Õπ‡∑Õ√‡πµª√–‡∑»‰∑¬é ´ß¿“¬À≈߇ª≈¬π™Õ‡ªπ ç∫√…∑ Õπ‡∑Õ√‡πµª√–‡∑»‰∑¬ ®”°¥é ‘ å Á Ë÷ — Ë’ Ë◊ ì ‘ — ‘ å Á — (Internet Thailand) ºŸâ „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡™‘ßæ“≥‘™¬å À√◊Õ ISP ·Ààß·√°¢Õ߉∑¬¢÷Èπ ®“°π—Èπ‡ªìπµâπ¡“ ®”π«π ISP „πª√–‡∑»‰∑¬°Á‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–„π™à«ßªï∑’˺à“π¡“ §◊Õ ®“°‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2542 ∂÷߇¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2543 ®”π«π ISP ‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 15 √“¬ ‡ªìπ 18 √“¬ · ¥ß¥â«¬«ß°≈¡ ’‡∑“ „π·ºπ∑’Ë‚§√ß √â“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ „πÀπâ“ 4 (√“¬™◊ËÕ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß ISP ∑—Èß 18 √“¬ ¡’· ¥ßÕ¬Ÿà„πµ“√“ß∑⓬∫∑) πÕ°®“°π’È ª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¡’ºŸâ „Àâ∫√‘°“√∑’Ë ‰¡à „™à‡™‘ßæ“≥‘™¬åÕ’° 4 √“¬§◊Õ ‰∑¬ “√ (ThaiSarn), UniNet, ‡§√Õ¢“¬§Õ¡æ«‡µÕ√‡å æÕ‚√߇√¬π‰∑¬ (SchoolNet), ·≈– ”π°∫√°“√ ◊ à ‘ ◊Ë ’ — ‘ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¿“§√—∞ (GITS) · ¥ß¥â«¬«ß°≈¡ ’πÈ”µ“≈ ( à«π PubNet ´÷Ëß· ¥ß ¥â«¬«ß°≈¡ ’‡¥’¬«°—ππ—Èπ‡ªìπ·À≈àß„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ·µà¡‘‰¥â „Àâ∫√‘°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ ŸàÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ) ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ Àπ૬ߓπºŸâ¥”‡π‘π°“√ ®ÿ¥ª√– ß§å°“√∫√‘°“√ ‰∑¬ “√ ‡π§‡∑§ ®ÿ¥ª√– ß§å‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ °“√»÷°…“ §âπ§«â“·≈–«‘®—¬ °≈ÿࡇªÑ“À¡“¬¢Õß°“√∫√‘°“√ §◊Õπ—°«‘®—¬ ·≈–ºŸâÕ¬Ÿà „π·«¥«ß °“√»÷°…“«‘®—¬ ¬Ÿπ‘‡πÁµ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡ÿàß„Àâ∫√‘°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ Ÿà Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·°à ∂“∫—π Õÿ¥¡»÷°…“  §Ÿ≈‡πÁµ ‡π§‡∑§ ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ „Àâ∫√‘°“√·°à ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡ ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑—Ë«ª√–‡∑» ‚√߇√’¬πª√–∂¡ ·≈–°√–∑√«ß§¡π“§¡ ·≈–‚√߇√’¬πÕ“™’«–»÷°…“ ∫“ß·Ààß „πªí®®ÿ∫—π¡’ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 11  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ Àπ૬ߓπºŸâ¥”‡π‘π°“√ ®ÿ¥ª√– ß§å°“√∫√‘°“√  ¡“™‘°°«à“ 2,000 ‚√߇√’¬π ·≈–¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–„Àâ∫√‘°“√ 5,000 ‚√߇√’¬π¿“¬„π°≈“ß ªï 2545 ®‘∑ å ‡π§‡∑§ ‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬‡©æ“–‡æ◊ËÕ∫√‘°“√ „Àâ·°àÀπ૬√“™°“√‰∑¬ (e-Government Backbone) ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‡¡◊ËÕµâπªï 2543 µ“√“ß∑’Ë 3 ºŸ„â Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“·≈–°“√«‘®—¬ ·¡â«à“¥—™π’µà“ßÊ ®–™’È „Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡·æ√àÀ≈“¬¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ—µ√“ ∑’Ë√«¥‡√Á« ·µà‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ß≈—°…≥–¢Õß°≈ÿࡺŸâ „™â ´÷Ëß¡’√“¬ß“πÕ¬Ÿà „πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È ®–‡ÀÁπ‰¥â ‡™àπ°—π«à“ §«“¡π‘¬¡∑’ª√“°Ø¬—ß®”°—¥Õ¬Ÿ‡æ’¬ßª√–™“™π∫“ß°≈ÿ¡ §◊ÕºŸ∑Õ“»—¬Õ¬Ÿà „π°√ÿ߇∑æœ Ë à à â Ë’ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë „°≈⇧’¬ß‡∑à“π—Èπ º≈°“√ ”√«®¢Õߪïπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ √âÕ¬≈– 70 ¢ÕߺŸâ „™â Õπ‡∑Õ√‡πµ∑µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ Õ“»¬Õ¬àŸ „π°√߇∑æœ °∫Õ° 3 ®ßÀ«¥„°≈‡§¬ß §Õ ππ∑∫√’ ‘ å Á Ë’ — ÿ — ’ — — â ’ ◊ ÿ ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈– ¡ÿ∑√ª√“°“√ ´÷Ëß —¥ à«π¥—ß°≈à“« ¬‘Ë߇æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ’°®“°º≈¢Õߪï∑’Ë·≈â« (√âÕ¬≈– 68) º≈°“√ ”√«®¥—ß°≈à“«π’È  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡‰¡à‡ ¡Õ¿“§„π°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À√◊Õ Õ’°π—¬Àπ÷Ëß §«“¡‰¡à‡ ¡Õ¿“§/§«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡ „π°“√‡¢â“∂÷ß “√ π‡∑»À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (Digital Divide) „πÀ¡Ÿ™“«‰∑¬ ´÷ßπ—∫‡ªìπªí≠À“„À≠à∑§«√µâÕ߉¥â√∫§«“¡ π„® ·≈–¥”‡π‘π°“√ à Ë ’Ë — ·°â ‰¢ ‡æ◊ËÕ°àÕ„À⇰‘¥°“√æ—≤π“∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡∑’Ë∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡ ´÷Ëß ”À√—∫¬ÿ§  “√ π‡∑»∑’‡ªìπÕ¬ŸπÈ’ ®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√µ‘¥µàÕ ◊Õ “√∑’©∫‰«‡ªìπ√“°∞“𠔧—≠ Ë à Ë Ë— ·≈–πÕ°®“°π’È ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¬—߇ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤𓉪 Ÿà —ߧ¡·Ààߪí≠≠“·≈– °“√‡√’¬π√Ÿâ (Knowledge-based Society) ∑’˪√–‡∑»‰∑¬æ÷ߪ√“√∂π“Õ’°¥â«¬ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡ªìπ∑’Ëπà“¬‘π¥’∑’Ë „π√–¥—∫π‚¬∫“¬ ∑’˺à“π¡“‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π¡“µ√°“√ ‰ª·≈â«„πÀ≈“¬Ê¥â“π‡æ◊ËÕ∑’Ë®– à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√°â“«‰ª Ÿà —ߧ¡·Ààߪí≠≠“·≈– °“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√≈¥™àÕß«à“ß„π°“√‡¢â“∂÷ß “√ π‡∑» ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’Ë∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡ ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ë °“√ªØ√ª√–∫∫°“√»°…“ ‚¥¬°“√ÕÕ°æ√–√“™∫≠≠µ°“√»°…“·Àß™“µ‘ æ.». 2542 ‘Ÿ ÷ — —‘ ÷ à ∑’Ë¡ÿàßÀ«—ß„À⺟â‡√’¬π‰¥â¡’°“√§‘¥¡“°¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ (Learner-Centered À√◊Õ Child-Centered) 12 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë °“√√–∫„π√∞∏√√¡π≠ ©∫∫ª®®∫π ¡“µ√“ 78 «“‡ªπÀπ“∑¢Õß√∞∑®–µÕßæ≤π“ ÿ — Ÿ — í ÿ— à ì â Ë’ — Ë’ â — 炧√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑»é (National Information Infrastructure: NII) „Àâ ∑«∂ß·≈–‡∑“‡∑¬¡°π∑«ª√–‡∑» ‡™π‡¥¬«°∫√–∫∫ “∏“√≥ª‚¿§·≈– “∏“√≥ª°“√ —Ë ÷ à ’ — —Ë à ’ — Ÿ Ÿ ÕπÊ Õπ ßº≈„ÀµÕß¡°“√¬°√“ß°ÆÀ¡“¬≈”¥∫√Õ߇©æ“– ‡æÕ„À‡â °¥°“√¥”‡ππ°“√ ◊Ë — à â â ’ à — ◊Ë ‘ ‘ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥¥—ß°≈à“« ë °“√¥”‡ππ‚§√ß°“√‡§√Õ¢“¬§Õ¡æ«‡µÕ√‡å æÕ‚√߇√¬π‰∑¬ (SchoolNet) ‡æÕ‡µ√¬¡ ‘ ◊ à ‘ ◊Ë ’ ◊Ë ’ ‡¬“«™π¢Õß™“µ‘ „Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ „π√Ÿª·∫∫„À¡à ´÷Ë߇ªìπ√Ÿª·∫∫Àπ÷ËߢÕß °“√‡√’¬π√Ÿµ≈Õ¥™’«µ (Life-long Learning) ∑’ “¡“√∂‡¢â“∂÷ß·À≈àߧ«“¡√ŸÕπ¡À“»“≈ â ‘ Ë â— ®“°∑«‚≈°‰¥º“π‡§√Õ¢“¬Õπ‡∑Õ√‡πµ ‚¥¬‰¥‡ª¥‚Õ°“ „Àâ‚√߇√¬π®“°∑«ª√–‡∑» Ë— âà ◊ à ‘ å Á â î ’ Ë—  “¡“√∂‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â ‚¥¬‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡æ’¬ß§à“‚∑√»—æ∑åÕ—µ√“∑âÕß∂‘Ëπ (3 ∫“∑) ‡∑à“°—π∑—Ë«ª√–‡∑» ë °“√®¥µß‡¢µÕµ “À°√√¡´Õøµ·«√å (Software Park) ‡æՠ߇ √¡„À‡â °¥°“√æ≤π“ — —È ÿ å ◊Ë à ‘ ‘ — Õÿµ “À°√√¡´Õøµå·«√å ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿࡺŸâª√–°Õ∫°“√¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈Á° ‡æÕ„™¿“¬„πª√–‡∑» Õπ®–‡ªπ°“√≈¥°“√π”‡¢“®“°µ“ߪ√–‡∑» (´ß„πª∑º“π¡“ Ë◊ â — ì â à Ë÷ ï Ë’ à ¡’¡Ÿ≈§à“ Ÿß∂÷ߪ√–¡“≥·ª¥æ—π∂÷ßÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ≈â“π∫“∑) ·≈–„πÕ𓧵¬—ß “¡“√∂ æ—≤𓇪ìπÕÿµ “À°√√¡ àßÕÕ°‰¥â πÕ°®“°π’Ȭ—߇æ◊Ëՙ૬æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“ππ’È ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ë °“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åæ—≤π“æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Commerce Resource Center) µ“¡¡µ§≥–√∞¡πµ√’ ‡æÕ„À¥”‡ππ°®°√√¡¥“π°“√ √“ߧ«“¡µπµ« ·≈– ‘ — ◊Ë â ‘ ‘ â â ◊Ë — „À⧫“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·°à¿“§‡Õ°™π ‚¥¬‡©æ“– Õµ “À°√√¡¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈° ·≈–ª√–™“™π∑«‰ª √«¡∑ß°“√æ≤π“∫§≈“°√ ÿ Á —Ë —È — ÿ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’ˬ«°—∫æ—≤π“°“√¥â“π æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑—Èß„π√–¥—∫‚≈° √–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–√–¥—∫ª√–‡∑» ·°à¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ë °“√‡√àßæ—≤π“°ÆÀ¡“¬∑’®”‡ªìπ‡æ◊Õ√Õß√—∫°“√‡°‘¥·≈–‡µ‘∫‚µ¢Õß√–∫∫‡»√…∞°‘®„À¡à Ë Ë (New Economy) ∑µÕßÕ“»¬§«“¡√·≈–ª≠≠“‡ªπª®®¬„π°“√º≈µ∑ ”§≠ ‰¥·°à Ë’ â — ⟠í ì í — ‘ Ë’ — â √à“ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«à“¥â«¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Transactions Bill) ´÷Ëß√«¡∂÷߇√◊ËÕß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‰¥âºà“π°“√‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈– ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√·≈â« ·≈–°ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑» (ºà“π°“√æ‘®“√≥“¢Õߧ≥–√—∞¡πµ√’·≈â«) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 13  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §«“¡∑â“∑“¬„πÕ𓧵 ·¡«“°“√æ≤π“∑º“π¡“π∫«“ª√– ∫§«“¡ ”‡√®„π·ß¢Õß°“√‡µ∫‚µ·≈–°“√·æ√à âà — Ë’ à — à Á à ‘ °√–®“¬¢Õß®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ·µà‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“µ—«™’È«—¥À√◊Õ¥—™π’Õ’°À≈“¬µ—«∑’Ë∫àß∫Õ° ∂÷ߧ«“¡‡ªìπ —ߧ¡ “√ π‡∑» ·≈–/À√◊Õ °“√ª√“°Ø¢Õß™àÕß«à“ߢÕß°“√‡¢â“∂÷ߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ „π·µà≈–ª√–‡∑» °Áæ∫«à“ ª√–‡∑»‰∑¬¬—ߧàÕπ¢â“ߥâÕ¬°«à“Õ’°À≈“¬ª√–‡∑» ∑—Èß„π§«“¡‡ªìπ  —ß§¡ “√ π‡∑» ·≈–„π¥â“π Digital Divide Õ“∑‘‡™àπ - ®”π«π§ “¬‚∑√»æ∑µÕª√–™“°√ 100 §π ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¡’ 8.45 ‡ª√¬∫ Ÿà — åà ’ ‡∑’¬∫°—∫ ‘ߧ‚ª√å 48.41 ‡°“À≈’ 44.97 ·≈–¡“‡≈‡´’¬ 21.93 4 πÕ°®“°π’È ®”π«π§Ÿà “¬‚∑√»—æ∑åµàÕª√–™“°√„πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π ¡“°√–À«“ß„π°√߇∑æœ ·≈–‡¡Õß„À≠à (54.2 § “¬µÕª√–™“°√ 100 §π) à ÿ ◊ àŸ à ·≈–„πµà“ß®—ßÀ«—¥ (5.8 §Ÿà “¬µàÕª√–™“°√ 100 §π) 5 - ®”π«π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å à«π∫ÿ§§≈ (Personal Computer: PC) µàÕ ª√–™“°√ 100 §π ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¡’ª√–¡“≥ 4.04 ‡§√◊ËÕßµàÕª√–™“°√ 100 §π ´ßπ∫‡ªπ‡ªÕ√‡´πµ∑§Õπ¢“ßπÕ¬¡“° ‡¡Õ‡∑¬∫°∫„π ß§‚ª√å Ë÷ — ì å Á å Ë’ à â â Ë◊ ’ — ‘ 39.09 ‡§√◊ËÕß ‡°“À≈’ 18.13 ‡§√◊ËÕß ·≈–¡“‡≈‡´’¬ 9.45 ‡§√◊ËÕß µàÕª√–™“°√ 100 §π ‡ªìπµâπ 6 - ®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ´÷Ë߇¡◊ËÕµâπªï 2543 ¡’‡æ’¬ßª√–¡“≥ 1.6% ¢Õß ª√–™“°√∑—ßÀ¡¥ ·≈–¡’ºª√–¡“≥°“√«à“ ª≈“¬ªï 2543 πà“®–¡’Õ¬Ÿª√–¡“≥ È Ÿâ à 3.6% ¥—ßπ—Èπ À“°ª√–‡∑»‰∑¬®–°â“« Ÿà√–∫∫‡»√…∞°‘®∑’˵—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡√Ÿâπ’ȉ¥â Õ¬à“ß¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·≈–‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊πµàÕ‰ªπ—È𠧫√µâÕ߇√àߥ”‡π‘π°“√„π ‘Ëß∑’ˬ—ß ‡ªì𧫓¡∑â“∑“¬„πÕ𓧵À≈“¬ª√–°“√ ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ë °“√æ—≤𓂧√ß √â“ßæ◊π∞“π¥â“π‚∑√§¡π“§¡ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ß ∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åæπ È Ë È◊ ∞“π ‡æ◊ËÕ„Àâ°√–®“¬∂÷ߺŸâ „™â∑—Ë«ª√–‡∑»Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬°“√‡√àß„Àâ ‡°‘¥°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫‚∑√§¡π“§¡‚¥¬‡√Á« 4 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: §—¥≈Õ°®“°‡Õ° “√ Knowledge-Based Industries in Asia, OECD 2000 (µ—«‡≈¢∑’Ë· ¥ß‡ªìπ ∂‘µ‘¢Õßªï §.». 1999) 5 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: Õߧ尓√‚∑√»—æ∑å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 6 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: §—¥≈Õ°®“°‡Õ° “√ Knowledge-Based Industries in Asia, OECD 2000 (µ—«‡≈¢∑’Ë· ¥ß‡ªìπ ∂‘µ‘¢Õßªï §.». 1999) 14 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ë °“√æ—≤π“°“√»÷°…“¢Õߪ√–™“°√ „π∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–ªí≠≠“  “¡“√∂∑’Ë ®–«‘‡§√“–Àå·≈–°≈—Ëπ°√ÕߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë ‰À≈∫à“‡¢â“¡“Õ¬à“ß∑à«¡∑âπ ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°√—∫ ‡©æ“– à«π∑’ˇªìπª√–‚¬™πå ‰¥â ë °“√æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊Õ„Àâª√–‡∑» “¡“√∂æ÷ßæ“ Ë Ë µπ‡Õß∑“߇∑§‚π‚≈¬’‰¥â „πÕ𓧵 ë °“√æ—≤π“‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ∑’ˇªìπ¿“…“‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“°√ à«π„À≠à∑’ˉ¡à√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…  “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå ‰¥â ë °“√æ—≤𓇥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ… ´÷Ëß∂◊Õ ‡ªπ¿“…“∑¡§π„™°π¡“°„π‡°Õ∫∑° «π¢Õß‚≈° ·≈–‚¥¬‡©æ“–„π°“√µ¥µÕ Õ “√ ì ’Ë ’ â — ◊ ÿ à ‘ à ◊Ë „π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ë °“√æ—≤π“§√Ÿ Õ“®“√¬å ‡æ◊Õ„À⡧«“¡√Ÿ§«“¡ “¡“√∂∑“߇∑§‚π‚≈¬’ ‡æÕ®–‰¥ “¡“√∂„™â Ë ’ â Ë◊ â ª√–‚¬™π宓°·À≈àߧ«“¡√Ÿâ „πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥ §«“¡√Ÿâπ—Èπ·°à‡¬“«™πµàÕ‰ª‰¥â ë °“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–´Õøµå·«√å√“§“∑’ˇÀ¡“– ¡  ”À√—∫„™âß“π ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√·æ√à°√–®“¬°“√„™â ‰ª Ÿà°≈ÿࡧπ∑’Ë¡“°¢÷Èπ ë °“√‡√àߺ≈—°¥—π°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬‡°’¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’ ”§—≠ ‰¥·°à °ÆÀ¡“¬ Ë Ë â ‡°’ˬ«°—∫Õ“™≠“°√√¡∑“ߧա摫‡µÕ√å (Computer Crime Law) °ÆÀ¡“¬‡°’ˬ« °—∫°“√§ÿ¡§√ÕߢâÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ (Data Protection Law) °ÆÀ¡“¬‡°’¬«°—∫°“√‚Õπ â Ë ‡ß‘π∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Electronic Funds Transfer Law) ·≈–°ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ (Encryption Law) ë °“√¥”‡ππ°“√„π‡«∑√–À«“ߪ√–‡∑» ‡æÕº≈°¥π„Àâ¡°“√§‘¥√“§“§à“«ß®√ ◊Õ “√‡æ◊Õ ‘ ’ à Ë◊ — — ’ Ë Ë ‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Bandwidth Financing) ‡ªìπ‰ªÕ¬à“߬ÿµ‘∏√√¡ ¡“°¢÷Èπ°«à“∑’ˇªìπÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π 7 7 ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈: „πªí®®ÿ∫—π ∑ÿ°ª√–‡∑»∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµâÕ߇ ’¬§à“«ß®√ ◊ËÕ “√ (International Leased Circuit) ‡µÁ¡«ß®√‰ª¬—ß∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ ∑”„À⺟⠄Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµÀ√◊Õ ISP „πª√–‡∑»„π Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ ‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫§à“„™â®à“¬„π à«ππ’È µâπ∑ÿπ°“√∫√‘°“√®÷ߵ˔°«à“ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ®÷ß “¡“√∂„Àâ ∫√‘°“√‰¥â „π√“§“∑’Ë∂Ÿ°°«à“ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 15  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∑—ßπ’È ‡æ◊Õ„Àâ°“√æ—≤π“¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢Õß —ߧ¡‰∑¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«√«“ß È Ë °√Õ∫„π°“√æ—≤π“‚¥¬¬÷¥ª√—™≠“ 燻√…∞°‘®æՇ撬ßé ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀ« ‚¥¬„Àâ à— §«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈  —ߧ¡¡’§ÿ≥¿“æ ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß æ÷Ëß擵—«‡Õ߉¥â ·≈–¡√–∫∫¿¡§¡°π∑¥’ ‚¥¬∑ “¡“√∂·¢ß¢π°∫ºÕπ‰¥â ·≈–æ√Õ¡∑®–√∫°∫°“√‡ª≈’¬π·ª≈ß ’ Ÿ ‘ ÿâ — ’Ë ’Ë à — — Ÿâ ◊Ë â ’Ë — — Ë µà“ßÊ ∑’®–‡°‘¥¢÷π‰¥â ´÷ß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ „π∞“𖇪π Ë È Ë ‘ ì  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ®–‰¥âº≈—°¥—π„Àâ¡’°“√ æ‘®“√≥“„πª√–‡¥Áπµà“ßÊ ∑’ˇªì𧫓¡∑â“∑“¬‡À≈à“π’È „π§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·Àß™“µ‘ ·≈–§≥–Õπ°√√¡°“√∑‡°¬«¢Õß Õ“∑‘ §≥–Õπ°√√¡°“√¥“ππ‚¬∫“¬Õπ‡∑Õ√‡πµ à ÿ Ë’ Ë’ â ÿ â ‘ å Á  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ—≤π“°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥– Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ e-Thailand ‡ªìπµâπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈– ¡“µ√°“√‡™‘ß√ÿ°∑’ˇÀ¡“– ¡ ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬µàÕ‰ª ·¡â°“√ ”√«®§√—ßπ’È ¬—߉¡à “¡“√∂«—¥º≈°√–∑∫À√◊Õª√–‚¬™πå¢Õß°“√„™âÕπ‡∑Õ√å‡πÁµ È ‘ „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–„π·ßà¢Õߧ«“¡√Ÿ·≈–√“¬√—∫®“°æ“≥‘™¬åÕ‡‘ ≈Á°∑√Õπ‘° å ·µà¢Õ¡Ÿ≈µà“ßÊ â â ‡À≈à“π—Èπ √«¡∂÷ß ∂‘µ‘∑—Ë«‰ª‡°’ˬ«°—∫®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ§“‡øÉ ¿—¬®“° Õπ‡∑Õ√‡å πµ ·≈–§«“¡¡π§ß¢Õß√–∫∫¢Õ¡≈ ≈«π·≈«·µ‡à ªπª√–‡¥π∑µÕßµ¥µ“¡Õ¬“ß„°≈™¥ ‘ Á —Ë â Ÿ â â ì Á ’Ë â ‘ à â‘ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ 秫“¡√Ÿâ‡∑à“∑—πé µàÕ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“𠔧—≠ „π°“√«“ß·ºπ ‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» ´÷Ëß∑“߇π§‡∑§§“¥À«—ß«à“®–Õ“»—¬°≈‰°¢Õߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π π‚¬∫“¬Õπ‡∑Õ√‡πµ ”À√∫ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–»π¬æ≤π“æ“≥™¬Õ‡≈°∑√Õπ° å ∑”°“√»°…“ ‘ å Á — Ÿ å— ‘ å‘ Á ‘ ÷ À“¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ‡À≈à“π’È ¡“‡º¬·æ√àµàÕ‰ª 16 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑⓬∫∑ µ“√“ß ∂“π¿“æ¢Õ߇§√◊Õ¢à“¬‚∑√»—æ∑å·≈– ¿“æ°“√‡™◊ËÕ¡µàÕÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”π«π ¥—™π’ ∑’Ë¡“ ®”π«πºŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–¡“≥ 2.3 ≈â“π§π, 3.6 §π µàÕ  Ÿµ√°“√§”π«≥¢Õß „πª√–‡∑»‰∑¬ (ª√–¡“≥°“√) 惻®‘°“¬π 2543 ª√–™“°√ 100 §π æ≈‡√◊Õµ√’ª√– “∑ »√’º¥ÿß ®”π«π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å 1,127,550 ‡§√◊ËÕß, 18.19 ‡§√◊ËÕß µàÕ  ¡“§¡∏ÿ√°‘® „πª√–‡∑»‰∑¬ (ª√–¡“≥°“√) ª√–¡“≥°≈“ߪï 2543 ª√–™“°√ 1,000 §π §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‰∑¬ ®”π«π™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ 6,515 ™◊ËÕ, ∏—𫓧¡ THNIC (∑’‡Õ™π‘°) (.th) 2543 ®”π«π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å 71,995 ‡§√◊ËÕß, 1.1 ‡§√◊ËÕß µàÕ Internet Information ¿“¬„µâ™◊ËÕ‚¥‡¡π —≠™“µ‘‰∑¬ 情¿“§¡ 2543 ª√–™“°√ 1,000 §π Resource Center, (.th) ∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ ‡π§‡∑§ (www.nectec. Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ or.th/internet) §«“¡‡√Á«√«¡«ß®√ —≠≠“≥ ¢“‡¢â“ 316.375 Mbps, Internet Information √–À«à“ߪ√–‡∑» ¢“ÕÕ° 215.437 Mbps, Resource Center, (International Bandwidth) ¡°√“§¡ 2544 ‡π§‡∑§ (www.nectec .or.th/internet) ®”π«π‚√߇√’¬π∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ°—∫ 2,184 ·Ààß, 5.8% ¢Õß‚√߇√’¬π www.school.net.th ‡§√◊Õ¢à“¬ SchoolNet ¡°√“§¡ 2544 ∑—ÈßÀ¡¥ ®”π«π¡À“«‘∑¬“≈—¬ 82 ·Ààß, ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’ˇ™◊ËÕ¡µàÕ°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞ 24,  ∂“∫—π√“™¿—Æ 36, ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡Õ°™π 22) ®”π«π‡«Á∫‰´µå¢Õß 19 °√–∑√«ß ·≈–  ”π—°∫√‘°“√‡∑§‚π‚≈¬’ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ 158 °√¡  “√ π‡∑»¿“§√—∞, ‡π§‡∑§ ®”π«π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å 7.66 ≈â“π‡≈¢À¡“¬, 12.3 ‡≈¢À¡“¬ µàÕ ∑»∑. ª°µ‘ ¡’π“§¡ 2543 ª√–™“°√ 100 §π ®”π«π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å 5.22 ≈â“π‡≈¢À¡“¬, 8.4 ‡≈¢À¡“¬ µàÕ ∑»∑. . ª°µ‘ ∑’Ë¡’ºŸâ‡™à“·≈â« ¡’π“§¡ 2543 ª√–™“°√ 100 §π ®”π«π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å 2.56 ≈â“π‡≈¢À¡“¬, 4.1 ‡≈¢À¡“¬ µàÕ ∑»∑. ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ¡’π“§¡ 2543 ª√–™“°√ 100 §π (‚¥¬ ∑»∑. ·≈–‡Õ°™π 1.39 ° ∑. ·≈–‡Õ°™π 1.17) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 17  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª√‘¡“≥ —≠≠“≥‡¢â“-ÕÕ° »Ÿπ¬å·≈°‡ª≈’ˬπ —≠≠“≥ Internet Information Research (IIR) ·À≈àß∑’Ë¡“: Internet Information Resource Center, ‡π§‡∑§ (www.nectec.or.th/internet) 18 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ºŸâ „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡™‘ßæ“≥‘™¬å (ISP) „πª√–‡∑»‰∑¬ ISP Address A-NET A-NET Co., Ltd. 23 ANEW Building Soi Charoen Nakorn 14 Charoen Nakorn Road, Klongsan Bangkok 10600 Tel: 861-1555 Fax 861-1544 e-mail: info@a-net.net.th Asia Access INET (Thailand) Co., Ltd. 1043 Phaholythin Road, Phayathai Bangkok 10400 Tel 617-3990 - 9 Fax. 6170935 e-mail: contact@asiaaccess.net.th Asia Infonet Asia Infonet Co., Ltd. 17th Floor, Fortune Town Building, 1 Ratchadapisek Road, Din Deang Bangkok 10320 Tel: 641-1800 Ext. 4710-3 Fax: 641-1808, 641-1830 e-mail: service@asianet.co.th CS Com C.S. Communications Co., Ltd. 414 Shinawatra Tower, 18th Floor Phahonyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400. Tel: 299-5000 Ext. 4235-8 Fax: 299-5426 e-mail: marketing@cscoms.com CWN Chomanan World Net Co., Ltd. 71/1 Moo 3, Jangwattana Road Talad Bangkhen, Laksi Bangkok 10210 Tel: 973-3146-48 Fax: 973-4246 e-mail: mktg@cwn.net.th ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 19  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ISP Address CWT Cable & Wireless Network (Thailand) Ltd. CAT Telecom Tower 16th Fl. Trok Wat Muangkae, Charoenkrung Rd. Bangruk, Bangkok 10500 Tel: 637-3000 Fax: 639-5383 e-mail: contact@cwasia.net.th Data Line Thai Data Line Thai Co., Ltd. 1252 Pattanakan Rd, Suanluang,Pravate Bangkok 10250. Tel: 310-5333 - 5 Fax: 310-5332 e-mail: sales@linethai.net.th EZ Net e-mail: info@princess1.com website: www.eznet.co.th Far East Internet Far East Internet Co., Ltd. IFEC Building, 29 Soi Ramkhamhaeng 22 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi Bangkok 10240. Tel: 318-3272 Ext. 1148 Fax: 318-0574 e-mail: info@fareast.net.th Idea Net Idea Net Co., Ltd. Sinthorn Building, 48th Floor 77/193 Krung Thonburi Road, Klongsan Bangkok 10600. Tel: 440-0440 - 7 Fax: 440-0450 e-mail: sales@idn.co.th Internet Thailand Internet Thailand Co., Ltd. Bangkok Thai Tower, 12th Floor Rangnam Road, Phayathai Bangkok 10400. Tel: 642-7065 - 6 Fax: 640-0456 e-mail: info@inet.co.th 20 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ISP Address JI-Net Jasmine Internet Co., Ltd. 200 Moo 4, 8th Fl., Chaengwatana Road Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel: 502-3700 Fax: 502-3737 e-mail: cs@ji-net.com KSC KSC Commercial Internet Co., Ltd. 333/100 Laksi Plaza, 12th Floor, Tower 1 Changwattana Road, Laksi Bangkok 10210. Tel: 576-0899, 576-0990 Fax: 576-0900 to 576-0907 e-mail: info@ksc.net.th Loxinfo Loxley Information Services Co., Ltd. Loxley Suapah Building 304 Suapah Road, Promprab Suttruphai Bangkok 10100. Tel: 622-5588 Fax: 622-5666 e-mail: info@loxinfo.co.th RoyNet Roynet Co., Ltd. 8th Floor Grand Amarin Tower 1550 New Petchburi Road Makasan, Rajtevi, Bangkok 10310 Tel. 652-8600 Fax. 652-8605 e-mail: info@mbox.roynet.co.th Samart Samart InfoNet Co., Ltd. 99/12 Moo 4, Software Park Building 24th Fl. Chaengwattana Road Klong Gluar, Pak-Kred Nonthaburi 11120 Tel: 502-6844 Fax: 502-6883 e-mail: infonet@samarts.com ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 21  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ISP Address SGA Siam Global Access Co., Ltd. 2/4 Samugkeepai Tower G-Fl., North Park Vibhavadi Rangsit Rd., Laksi Bangkok 10210 Tel: 955-0281-8 Fax: 955-0290, 955-1421 e-mail: marketing@sga.net.th World Net WorldNet & Services Co., Ltd. 333 Lao Peng Nguan Tower 1 Bldg., 28th Fl. Vibhavadi Rangsit Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Tel: 618-8888 Fax: 618-8455-6 e-mail: sales@pacific.net.th, marketing@pacific.net.th 22 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡§√◊Õ¢à“¬‡§‡∫‘≈„µâπÈ”‡æ◊ËÕ‚∑√§¡π“§¡√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å·≈–Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ *‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ¿“æ‚¥¬ Teleglobe Co., Ltd. ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 23  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “√∫—≠ §”π” ........................................................................................................................................................................... 3 ¿“æ√«¡¢Õß ∂“π¿“æ°“√æ—≤π“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ....................................................... 5 ∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ .................................................................................................................................... 28 °“√°√–®“¬¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬............................................................................. 36 ‡æ» (Gender) .....................................................................................................................................................37 Õ“¬ÿ (Age) ........................................................................................................................................................... 38 ∑’ËÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π (Location) ................................................................................................................................39 ‡¢µ∑’ËÕ¬Ÿà (Urban versus Rural) .............................................................................................................. 40  ∂“π– ¡√  (Marital Status)................................................................................................................41 ®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ (Number of Household Members) ....................................... 42 ®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Number of Internet Users in the Household) .................................................................... 43 √“¬‰¥â¢Õߧ√—«‡√◊ÕπµàÕ‡¥◊Õπ (Monthly Household Income)................................................44 °“√»÷°…“ (Level of Education).............................................................................................................45 §«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ… (English Proficiency) ....................................................................................... 46  “¢“°“√»÷°…“ (Major of Education) ................................................................................................47  ∂“π–°“√∑”ß“π (Employment).......................................................................................................... 50  “¢“Õ“™’æ (Sector Employed) ..............................................................................................................51 ª√–‡¿∑¢ÕßÀπ૬ߓπ (Type of Employment).............................................................................54 ª√– ∫°“√≥å°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Years on Internet) ................................................................55  ∂“π∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Point of Access) ....................................................................................... 56 °“√¡’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë∫â“π (Home Computer) ...................................................................................57 °“√‡¢â“∂÷ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Access)....................................................................................... 58 ºŸâ√à«¡„™â∫—≠™’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Account Sharing) ..........................................................59 ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Activities) ..........................................................................60 24 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥ (Internet Top Activity).....................................62 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“Àå (Weekly Hours of Use) .....................................64 ‡«≈“∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Time of Use) ...................................................................................................65 ∫√“«‡´Õ√å∑’Ë „™â (Browser) .............................................................................................................................66 §«“¡‡√Á« (Speed) ........................................................................................................................................... 67 ª√–‚¬™πå ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë ‰¥â√—∫®“°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Perceived Top Benefit) .............................68 ªí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Perceived Problems Concerning the Internet)....................................................................69 °“√´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Internet Purchase)............................................. 73 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Reasons against Internet Purchase) ..........................................................................................74  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ§¬´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (Goods and Services Purchased) ....................................................................................................76 ª√– ∫°“√≥å°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Years on Internet by Gender) ..........................................................................................................79 ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Internet Activities by Gender) .........................................................................................................80 ≈—°…≥–¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Internet Top Activity by Gender) ................................................................................................. 82 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“À凪√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Weekly Hours of Use by Gender)................................................................................................. 84 ªí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Perceived Problems by Gender)......................................................................................................85 °“√´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ (Internet Purchase by Gender)..........................................................................................................88 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 25  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≠‘ß-™“¬ (Reasons against Internet Purchase by Gender)...............................................................89  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ§¬´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≠‘ß-™“¬ (Goods and Services Purchased by Gender).........................................................................91 ≈—°…≥–°“√„™â∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ (Internet Top Activity by Age) ..........................................................................................................94 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“À凪√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ (Weekly Hours of Use by Age) .........................................................................................................96 ‡«≈“∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ (Time of Use by Age) .............................................................................................................................. 97 ¿“§ºπ«° ·∫∫ Õ∫∂“¡ .................................................................................................................................................... 100 ·ºßº—ß‚§√ß √â“ߧ≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ .............................................. 108 √“¬™◊ËÕºŸâ¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ............................................................................................................................. 110 √“¬™◊ËÕ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ ................................................................................................................. 111 26 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ Executive Summary ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 27  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ «‘∏’°“√ ”√«® °“√ ”√«®§√—ßπ’È „™â°“√ ÿ¡µ—«Õ¬à“ß ·≈–π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â¡“ √ÿª‡ªìπ≈—°…≥–‚¥¬√«¡¢Õß È à ª√–™“°√‰∑¬∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ  à«π«‘∏’°“√ ”√«®¬—߇ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ªï∑’Ë·≈â« §◊Õ‡ªìπ °“√‡ªî¥·∫∫ Õ∫∂“¡∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂§≈‘°∫πªÑ“¬ª√–°“» (Banner) ‡™‘≠™«πµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ´÷Ëß®–π”‡¢â“ Ÿà·∫∫ Õ∫∂“¡‰¥â∑—π∑’ „π°“√π’ȇπ§‡∑§‰¥â√—∫ §«“¡Õπ‡§√“–À®“°‡«∫‰´µå ‰∑¬∑‡ªπ∑㪭 ·≈–‡ª¥°«“ß ”À√∫ºâŸ „™Õπ‡∑Õ√‡πµ‚¥¬∑«‰ª ÿ å Á Ë’ ì Ë’ ‘ î â — â‘ å Á Ë— À≈“¬‡«Á∫‰´µå ‡™àπ sanook.com ·≈–‡«Á∫‰´µåÕ◊ËπÊ „π‡§√◊Õ¢Õ߇ÕÁ¡‡«Á∫ pantip.com thairath.co.th œ≈œ „Àâæ◊Èπ∑’˵‘¥ªÑ“¬ª√–°“» ∑”„Àâ ‰¥â®”π«πºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑—Èß ‘Èπ 2,507 §π À≈—ß°“√§—¥·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë´È”´âÕπÀ√◊Õ„™â‰¡à ‰¥âÕÕ°‰ª·≈â« °“√§—¥ à«π∑’Ë´È”´âÕπ ÕÕ°‰ªπ—Èπ °√–∑”‰¥â‡æ√“–ºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡®–µâÕß·®âß∑’ËÕ¬Ÿà∑“߉ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Õ’‡¡≈å) ¢Õßµπ‰«â¥â«¬ ‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ°≈—∫ „π°√≥’∑’Ë ‰¥â√—∫¢Õß ¡π“§ÿ≥®“°°“√®—∫©≈“° ™ß√“ß«≈ °“√·®ßÕ‡’ ¡≈π’È ∑”„Àº¥”‡ππ°“√ ”√«® “¡“√∂§¥·∫∫ Õ∫∂“¡∑µÕ∫ ‚¥¬‡®“¢Õß ‘ — â å â Ÿâ ‘ — ’Ë â Õ’‡¡≈凥‘¡ÕÕ°‰ª‰¥â ´÷Ë߇ªìπ°“√™à«¬≈¥‚Õ°“ °“√µÕ∫´È” Õ¬à“߉√°Áµ“¡ §«“¡´È”´âÕπ¬—ßÕ“® ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â À“°∫ÿ§§≈π—ÈπÊ ¡’Õ’‡¡≈å¡“°°«à“ 1 ∑’ËÕ¬Ÿà ·µà°√≥’¥—ß°≈à“«πà“®–¡’Õ¬Ÿà‡ªìπ à«ππâÕ¬ ‡∑à“π—Èπ °“√ ”√«®„πªïπ’È „™â‡«≈“ 2 ‡¥◊Õπ‡µÁ¡ §◊Õ‡√‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 °—𬓬π ·≈– ‘Èπ ÿ¥ „π«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2543 ´÷Ë߇ªìπ™à«ß‡«≈“∑’„Ë °≈⇧’¬ß°—∫°“√ ”√«®„πªï∑’Ë·≈â« ·≈–‡ªìπ∑’Ë §“¥À¡“¬«à“ °“√ ”√«®„πªïÀπâ“®–¡’¢÷Èπ„π™à«ß‡«≈“ª√–¡“≥π’È ‡™àπ‡¥’¬«°—π º≈°“√ ”√«®∑’Ë ”§—≠ ·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë „™â „π°“√ ”√«® ¡’¥â«¬°—π∑—ÈßÀ¡¥ 35 ¢âÕ ‡ªìπ§”∂“¡∑—Ë«‰ª ‡°’ˬ«°—∫ ºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ 2 ¢âÕ §◊Õ Õ’‡¡≈å ·≈–‡«Á∫‰´µå∑’˺à“π‡¢â“¡“ Ÿà·∫∫ Õ∫∂“¡ §”∂“¡Õ—µπ—¬ (§◊Õ‡µ‘¡¢âÕ§«“¡) 3 ¢âÕ ·≈–§”∂“¡ª√π—¬ (§◊Õ‡≈◊Õ°§”µÕ∫) 30 ¢âÕ ‚¥¬Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’®– È √“¬ß“π‡©æ“–º≈∑’Ë√«∫√«¡‰¥â®“°§”∂“¡ª√𗬇∑à“π—Èπ ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂¥Ÿ·∫∫ Õ∫∂“¡‰¥â 28 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 „π¿“§ºπ«°∑⓬‡≈à¡ §”µÕ∫∑’Ë√«∫√«¡‰¥â ”À√—∫§”∂“¡ª√π—¬·µà≈–¢âÕ ¡’· ¥ß‰«â∑—Èß „π√ª·∫∫¢Õßµ“√“ß·≈–·ºπ¿¡¿“¬„πÀ«¢Õ‡©æ“– ‡™π ‡æ» Õ“¬ÿ ∑Õ¬Õ“»¬ œ≈œ πÕ°®“°π’È Ÿ Ÿ‘ — â à ’Ë Ÿà — ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¬—߉¥â· ¥ßº≈¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“–∫“ßÀ—«¢âÕ∑’Ëπà“ π„® ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡- ·µ°µà“ß√–À«à“ß°≈ÿ¡ºŸµÕ∫∑’‡Ë ªìπÀ≠‘ß ·≈–°≈ÿ¡ºŸµÕ∫∑’‡Ë ªì𙓬 ‡™àπ ≈—°…≥–°“√„™âÕπ‡∑Õ√å‡πÁµ à â à â ‘ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ ª√– ∫°“√≥å°“√´◊ÈÕ ‘π§â“/∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≠‘ß-™“¬ œ≈œ ·≈– ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ߺŸâµÕ∫„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµà“ßÊ §◊Õ µË”°«à“ 20 ªï 20-29 ªï ·≈– 30 ªï¢÷Èπ‰ª ‡™àπ ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ®”π«π™—Ë«‚¡ßµàÕ  ª¥“À∑Ë’ „™Õπ‡∑Õ√‡πµ‡ª√¬∫‡∑¬∫°≈¡Õ“¬ÿ œ≈œ ·≈–„π∫“ßÀ«¢Õ¬ß‰¥· ¥ßº≈°“√ ”√«® — å â‘ å Á ’ ’ àÿ — â — â ¢Õߪï∑·≈â« (2542) ‰«â‡æ◊Õ°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ’°¥â«¬ ∑à“π “¡“√∂¥Ÿ¢Õ¡Ÿ≈∑—ßÀ¡¥‰¥â„π∫∑∂—¥‰ª ’Ë Ë â È Õ¬à“߉√°Áµ“¡¡’º≈°“√ ”√«®∫“ߪ√–°“√∑’Ëπà“ π„®‡ªìπ摇»… ´÷Ëß®–¢Õ°≈à“«∂÷ß„π à«ππ’È ¥—ßµàÕ‰ªπ’È 1. ‡¡Õ‡ª√¬∫‡∑¬∫°∫º≈°“√ ”√«®¢Õߪ∑·≈« ‡Àπ‰¥™¥‡®π«“§«“¡‰¡‡∑“‡∑¬¡ Ë◊ ’ ’ — ï Ë’ â Á â — à à à ’ √–À«à“ß À≠‘ß-™“¬ (Gender Gap) „π°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ≈¥≈ßÕ¬à“ß¡“° °≈“«§Õ„πª∑·≈« æ∫«“ ¥ «π¢Õߺ⟠„™∑‡ªπÀ≠ߵպ⟠„™∑‡ªπ™“¬§Õ 35 µÕ à ◊ ï Ë’ â à — à â Ë’ ì ‘ à â Ë’ ì ◊ à 65 „π¢≥–∑’˪ïπ’È  —¥ à«π¥—ß°≈à“« Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ 49 µàÕ 51 ®π·∑∫®–°≈à“«‰¥â«à“ ‰¡àª√“°Ø§«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π√–À«à“ßÀ≠‘ß-™“¬ „π°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 2. „π∑“ßµ√ß°—π¢â“¡ ™àÕß«à“ß√–À«à“ߧπ°√ÿ߇∑æœ ·≈–µà“ß®—ßÀ«—¥ „π‡√◊ËÕß°“√„™â Õπ‡∑Õ√‡πµ ¬ß¡Õ¬Õ¬“߇¥π™¥ ‰¡µ“ß®“°ª∑·≈« ‚¥¬æ∫«“‡°Õ∫√Õ¬≈– 70 ‘ å Á — ’ àŸ à à — à à ï Ë’ â à ◊ â ¢ÕߺŸâ „™âÕπ‡∑Õ√å‡πÁµÕ“»—¬ Õ¬Ÿà „π‡¢µ°√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ (ππ∑∫ÿ√’ ª∑ÿ¡∏“π’ ‘ ·≈– ¡ÿ∑√ª√“°“√) ·≈–¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 30 ‡∑à“π—Èπ ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π®—ßÀ«—¥Õ◊ËπÊ 3. „πªïπ’Ȭ—ßæ∫«à“ °≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ à«π„À≠à ‡ªìπºŸâ¡’Õ“¬ÿ√–À«à“ß 20-29 ªï ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ªï∑’Ë·≈â« Õ¬à“߉√°Áµ“¡  —¥ à«πºŸâ „™â∑’Ë¡’Õ“¬ÿ„π°≈ÿà¡À≈—°π’È ≈¥≈ß®“° √âÕ¬≈– 58 „πªï∑’Ë·≈⫇À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 50 „πªïπ’È ·≈–æ∫«à“ —¥ à«π ¢ÕߺŸâ „™â „π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ·≈– 30 ªï¢÷Èπ‰ª ‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ∑—Èß 2 °≈ÿà¡ Õ¬à“߉√ °Áµ“¡ °≈ÿà¡Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡∑’Ë Ÿß°«à“ (§◊Õ®“°√âÕ¬≈– 11 „πªï∑’Ë ·≈â« ‡ªìπ√âÕ¬≈– 16 „πªïπ’È) ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª (§◊Õ®“°√âÕ¬≈– 31 „πªï∑’Ë·≈â« ‡ªìπ√âÕ¬≈– 33 „πªïπ’È) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 29  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 4. Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¬—ßπ—∫«à“‡ªìπ —ߧ¡¢ÕߺŸâ¡’§«“¡√Ÿâ °≈à“«§◊Õ º≈°“√ ”√«®„πªïπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 72 ¢ÕߺŸâ„™âÕπ‡∑Õ√å‡πÁµ ‡ªìπºŸ∑¡§«“¡√Ÿ√–¥—∫ ‘ â Ë’ ’ â ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª (π—∫√«¡∑—ÈߺŸâ∑’Ë®∫°“√»÷°…“·≈â« ·≈–°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà) ·¡â«à“  ¥ «ππ®–≈¥≈ß®“°ª∑·≈« ´ßæ∫«“ª√–¡“≥√Õ¬≈– 89 ¢Õߺ⟄™â ¡°“√»°…“ — à È’ ï Ë’ â Ë÷ à â ’ ÷ „π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π —¥ à«π¥—ß°≈à“«  à«πÀπ÷ËßÕ“®¡“ ®“°°“√∑æ∫°≈¡ºâŸ „™∑¡Õ“¬πÕ¬ (®ß¬ß»°…“Õ¬àŸ „π√–¥∫µ”°«“ª√≠≠“µ√)’ „π Ë’ àÿ â Ë’ ’ ÿ â ÷ — ÷ — Ë à ‘ ®”π«π∑’ ß¢÷π ·µàª®®—¬π’°Á‰¡à “¡“√∂Õ∏‘∫“¬°“√‡ª≈’¬π·ª≈ß∑’‡Ë °‘¥¢÷π‰¥â∑ßÀ¡¥ ËŸ È í È Ë È —È °≈à“«§◊Õ ‡¡◊ËÕºŸâ¥”‡π‘π°“√«‘®—¬«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‚¥¬·¬°°≈ÿࡺŸâ ∑’Ë ®∫°“√»÷°…“·≈â« ÕÕ°®“°°≈ÿࡺŸâ∑’ˬ—ß»÷°…“Õ¬Ÿà ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–¥—∫°“√»÷°…“ ∑’Ëæ∫‡©æ“–„π°≈ÿà¡∑’Ë®∫°“√»÷°…“·≈â« °Á¬—ßæ∫«à“  —¥ à«πºŸâ®∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª∑’Ëæ∫„πªïπ’Èπ—Èπ ¬—ßµË”°«à“‡¡◊ËÕªï∑’Ë·≈â« (‚ª√¥¥Ÿµ“√“ß∑’Ë 1) µ“√“ß∑’Ë 1  —¥ à«πºŸ®∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫µà“ßÊ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï 2542 ·≈– 2543 â °“√»÷°…“ µË”°«à“ª√‘≠≠“ ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª 2542 10.4 89.6 2543 20.8 79.2 5. „π·ßà¢Õß “¢“°“√»÷°…“ 3 Õ—π¥—∫·√° æ∫«à“√âÕ¬≈– 21 Õ¬Ÿà„π “¢“«‘∑¬“»“ µ√å À√Õ«»«°√√¡»“ µ√å∑‡’Ë °’¬«¢âÕß°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» √âÕ¬≈– 19 Õ¬Ÿà„π “¢“ ◊ ‘ Ë æ“≥‘™¬»“ µ√åÀ√◊Õ∫√‘À“√ Õ’°√âÕ¬≈– 7 Õ¬Ÿà „π “¢“§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®À√◊Õ ∫√‘À“√√–∫∫ “√ π‡∑» πÕ°π—Èπ°√–®“¬Õ¬Ÿà „π “¢“µà“ßÊ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°π’È ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï∑’Ë·≈â« ´÷Ëßæ∫«à“√âÕ¬≈– 32 ¢ÕߺŸâ „™â¡’°“√»÷°…“„π “¢“ «‘∑¬“»“ µ√åÀ√◊Õ«‘»«°√√¡»“ µ√å∑‡’Ë °’¬«¢âÕß°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»®–‡ÀÁπ‰¥â«“ Ë à §«“¡π¬¡„™Õπ‡∑Õ√‡å πµ„π°≈¡ª√–™“™π∑«‰ª ∑’Ë ‰¡à „™º∑¡§«“¡√¥“π‡∑§‚π‚≈¬’ ‘ â‘ Á ÿà —Ë à Ÿâ ’Ë ’ Ÿâ â  “√ π‡∑»‚¥¬µ√ß¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ 30 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 6. º≈¢Õß°“√ ”√«®· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√„™âÕ’‡¡≈åπ—∫«à“‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π¥â“πÕ◊ËπÊ °≈à“«§◊Õ ºŸâ „™âª√–¡“≥√âÕ¬≈– 37 √–∫«“„™Õπ‡∑Õ√‡πµ ”À√∫°“√√∫- ßÕ‡¡≈¡“°∑ ¥  «π≈°…≥–°“√„™ÕπÊ ÿà â‘ å Á — — à ’ å Ë’ ÿ à — â Ë◊ ∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“°‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2 ·≈– 3 §◊Õ „™â‡æ◊ËÕ°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ (√âÕ¬≈– 30) ·≈–„™â‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µ“¡¢à“« “√ (√âÕ¬≈– 10) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ßÀ≠‘ß-™“¬ æ∫§«“¡·µ°µà“ß„π≈—°…≥–°“√„™â∑’Ëπà“ —߇°µ §◊Õ °≈ÿࡺŸâ „™â∑’ˇªìπ™“¬π‘¬¡¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å¡“°°«à“°≈ÿࡺŸâ „™â∑’ˇªìπÀ≠‘ß „π¢≥–∑’ËΩÉ“¬À≠‘ß™Õ∫‡≈àπ‡°¡ å¡“°°«à“ΩÉ“¬™“¬ ·≈–‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß °≈ÿà¡Õ“¬ÿµË”°«à“ 20, 20-29 ·≈– 30 ªï¢÷Èπ‰ª æ∫«à“ °≈ÿà¡Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï π¬¡„™Õπ‡∑Õ√‡πµ„π‡™ß∫π‡∑ß ‡™π π∑π“ÕÕπ‰≈πå À√Õ‡≈π‡°¡ å ¡“°°«“ ‘ â‘ å Á ‘ — ‘ à ◊ à à °≈ÿà¡Õ“¬ÿÕ◊ËπÕ¬à“߇¥àπ™—¥ ·≈–·¡â«à“Õ’‡¡≈å·≈–°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈¬—߇ªìπ°‘®°√√¡ ∑’Ë∑”¡“°∑’Ë ÿ¥Õ—π¥—∫ 1 ·≈– 2  ”À√—∫°≈ÿࡺŸâ „™âÕ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï °“√ π∑π“ ÕÕπ‰≈πå°Á ‰¥â‡ªìπ°‘®°√√¡¬Õ¥π‘¬¡Õ—π¥—∫ 3  ”À√—∫°≈ÿà¡π’È ‚¥¬‰¥â√—∫§–·ππ‰¡à ∑‘ÈßÀà“ß®“°Õ—π¥—∫ 2 ‡∑à“„¥π—° 7. „π à«π¢Õߪí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ´÷ËߺŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ “¡“√∂‡≈◊Õ° §”µÕ∫‰¥â 1-3 ¢âÕπ—π ª√“°Ø«à“ªí≠À“∑’∂°‡≈◊Õ°¡“°∑’ ¥ 5 Õ—π¥—∫·√° ‡√’¬ß®“° È ËŸ Ëÿ 1 ∂÷ß 5 §◊Õ §«“¡≈à“™â“¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ (√âÕ¬≈– 40) ¿“√–§à“„™â®à“¬ (√âÕ¬≈– 32) §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß∫√‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ (√âÕ¬≈– 26) °“√¡’·À≈à߬—Ë«¬ÿ∑“ß‡æ» (√âÕ¬≈– 26) ·≈–§«“¡¬“°„π°“√À“‡«Á∫‰´µå (√âÕ¬≈– 26) ´÷Ëߧ≈⓬§≈÷ß°—∫ º≈∑’Ë ‰¥â ”À√—∫ªï∑’Ë·≈â« ¬°‡«âπ‡æ’¬ßÕ—π¥—∫∑’Ë 5 ¢Õߪï∑’Ë·≈â«π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß°“√¢“¥ °ÆÀ¡“¬§¡§√Õßπµ°√√¡ ‚¥¬∑§«“¡¬“°„π°“√À“‡«∫‰´µ‡ªπÕπ¥∫∑Ë’ 6 ·≈– âÿ ‘‘ Ë’ Á å ì — — ¢âÕ —߇°µÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëߧ◊Õ ªí≠À“Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß §«“¡≈à“™â“¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ ´÷Ëß·¡â®–¬—ߧßÕ¬Ÿà „πÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ¢Õߪïπ’È ®”π«π —¥ à«πºŸâ∑’Ë√–∫ÿªí≠À“π’È≈¥≈ß Õ¬à“ß¡“° §◊Õ√âÕ¬≈– 71 „πªï∑’Ë·≈â« ‡ªìπ√âÕ¬≈– 40 „πªïπ’È ‡ªìπº≈∑’Ë™’È„Àâ‡ÀÁπ ∂÷ß·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√«¥‡√Á«¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ ‡¡◊ËÕ𔧫“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’ˇªìπÀ≠‘߇ª√’¬∫°—∫™“¬ „π‡√◊ËÕß ¢Õߪ√–‡¥Áπªí≠À“ ¢âÕ —߇°µ§◊Õ ΩÉ“¬À≠‘ߥŸ®–¡’§«“¡ π„®„πª√–‡¥Áπ∑’Ë ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 31  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡°’ˬ«¢âÕß‚¥¬µ√ß°—∫º≈°√–∑∫¥â“π —ߧ¡ ‡™àπ ª√–‡¥Áπ°“√¡’·À≈à߬—Ë«¬ÿ∑“ß‡æ» (À≠‘ß√âÕ¬≈– 32 ·≈–™“¬√âÕ¬≈– 20 ‡≈◊Õ°ª√–‡¥Áππ’È) À√◊Õ°“√ ◊ËÕ¢âÕ§«“¡ À¬“∫§“¬À√Õ‰¡‡à À¡“– ¡ (À≠ß√Õ¬≈– 21 ·≈–™“¬√Õ¬≈– 14) ¡“°°«“Ω“¬™“¬ ◊ ‘ â â à É ´ß¥®–„À§«“¡ π„®°∫ª√–‡¥π¥“π‡∑§π§À√Õ‡»√…∞°®¡“°°«“ ‡™π §«“¡≈“™“ ÷Ë Ÿ â — Á â ‘ ◊ ‘ à à à â ¢Õß°“√ ◊Õ “√ (À≠‘ß√âÕ¬≈– 34 ·≈–™“¬√âÕ¬≈– 47) ¿“√–§à“„™â®“¬ (À≠‘ß√âÕ¬≈– Ë à 28 ·≈–™“¬√âÕ¬≈– 38) À√◊Õ°“√¢“¥°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß𑵑°√√¡ (À≠‘ß√âÕ¬≈– 20 ·≈–™“¬√âÕ¬≈– 26) 8. „π·ßà¢Õß°“√´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ  —¥ à«πºŸâ∑’ˇ§¬´◊ÈÕ¬—ߵ˔լŸà §◊Շ撬ߪ√–¡“≥√âÕ¬≈– 19 ‚¥¬ ‘π§â“∑’ˇªìπ∑’Ëπ‘¬¡¡“°‡ªìπ摇»…§◊Õ Àπ—ß ◊Õ ‚¥¬º∑‡§¬´Õ π§“À√Õ∫√°“√∑“ßÕπ‡∑Õ√‡πµ ∂ߪ√–¡“≥√Õ¬≈– 56 ‡§¬´Õ ⟠˒ È◊ ‘ â ◊ ‘ ‘ å Á ÷ â È◊ Àπ—ß ◊Õ „π¢≥–∑’ËÕ—π¥—∫∑’Ë 2 ·≈– 3 §◊Õ ´Õøµå·«√å (√âÕ¬≈– 35 ‚¥¬√«¡∑—Èß ª√–‡¿∑∑ ß¡“∑“ßæ ¥·≈–ª√–‡¿∑∑ ßÕÕπ‰≈π)å µ“¡¥«¬Õª°√≥§Õ¡æ«‡µÕ√å ’Ë à — ÿ ’Ë à â ÿ å ‘ (√âÕ¬≈– 20) ·≈–¡’‡æ≈߇ªìπ ‘π§â“¬Õ¥π‘¬¡ª√–‡¿∑∑’Ë 4 ´÷Ë߉¥â√—∫§«“¡π‘¬¡ ‰¡à·æâÕÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’ËÕ¬Ÿà „πÕ—π¥—∫ 3 ¡“°π—° (√âÕ¬≈– 19 ‚¥¬√«¡∑—Èß ª√–‡¿∑ àßæ— ¥ÿ·≈– àßÕÕπ‰≈πå) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“¥Ÿ„πª√–‡¿∑ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√ ∑ “¡“√∂ ßÕÕπ‰≈πå ‰¥â æ∫«“°“√ ßæ ¥¬ß‡ªπ∑π¬¡¡“°°«“¡“° ‡™π √Õ¬≈– ’Ë à à à — ÿ — ì ’Ë ‘ à à â 26 ¢Õߺ‡§¬´Õ π§“À√Õ∫√°“√∑“ßÕπ‡∑Õ√‡πµ‡§¬´Õ´Õøµ·«√·∫∫ ß∑“ß âŸ È◊ ‘ â ◊ ‘ ‘ å Á È◊ å å à æ— ¥ÿ ·µà¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 9 ‡∑à“π—Èπ ∑’ˇ§¬´◊ÈÕ´Õøµå·«√å·∫∫ àßÕÕπ‰≈πå 9. ‡¡◊ËÕ Õ∫∂“¡∂÷߇Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ´÷ËߺŸâµÕ∫  “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â 1-3 §”µÕ∫ ‡Àµÿº≈∑’ˉ¥â√—∫‡≈◊Õ°¡“°∑’Ë ÿ¥ 5 Õ—π¥—∫·√°§◊Õ ‰¡ “¡“√∂‡ÀπÀ√Õ®∫µÕß π§“‰¥â (√âÕ¬≈– 44) ‰¡àÕ¬“°„ÀâÀ¡“¬‡≈¢∫—µ√‡§√¥‘µ à Á ◊ — â ‘ â (√âÕ¬≈– 34) ‰¡à‰«â „®ºŸâ¢“¬ (√âÕ¬≈– 33) ‰¡à π„® (√âÕ¬≈– 26) ·≈–‰¡à¡’∫—µ√‡§√¥‘µ (√âÕ¬≈– 25) ´÷Ëß„°≈⇧’¬ß°—∫º≈„πªï∑’Ë·≈â« ‡«âπ·µàÕ—π¥—∫∑’Ë 4 ·≈– 5  ≈—∫∑’Ë°—π 10. ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß°≈ÿà¡À≠‘ß·≈–™“¬ æ∫«à“ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 14 ¢ÕߺŸâ„™â Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’ˇªìπÀ≠‘ß ·≈–ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 24 ¢ÕߺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’ˇªìπ ™“¬‡§¬´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ  √ÿª ‰¥â«à“ °≈ÿࡺŸâ „™â∑’ˇªì𙓬 π‘¬¡´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¡“°°«à“°≈ÿࡺŸâ „™â∑’ˇªìπÀ≠‘ß 32 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ¢âÕ®”°—¥¢Õß°“√ ”√«® °“√ ”√«®‚¥¬«‘∏’°“√ ÿࡵ—«Õ¬à“ß„π∑ÿ°°√≥’ ®–Õ¬Ÿà∫π ¡¡ÿµ‘∞“π∑’Ë«à“ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë ÿà¡ ‰¥âπ—Èπ¡’°“√°√–®“¬∑’Ë¥’æÕ ´÷Ëß∑”„Àâº≈∑’Ë ‰¥â “¡“√∂‡ªìπµ—«·∑π∑’Ë¥’¢Õß°≈ÿࡪ√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥ ∑’˵âÕß°“√ ”√«® °≈à“«Õ’°π—¬Àπ÷Ëß°Á§◊Õ º≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ „π§√—ßπ’ππ ®–‡™◊Õ∂◊Õ‰¥â¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¬àÕ¡¢÷πÕ¬Ÿ°∫«à“ ºŸµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑—ß 2,507 §π È È È— Ë È à— â È ∑’Ë√à«¡¡◊Õ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπµ—«·∑π∑’Ë¥’¢Õߪ√–™“°√‰∑¬∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµÀ√◊Õ‰¡à ¥«¬§«“¡µÕß°“√∑®–°√–®“¬·∫∫ Õ∫∂“¡‰ª¬ßºâŸ „™Õπ‡∑Õ√‡πµ‚¥¬∑«∂ß¡“°∑ ¥ â â Ë’ — â‘ å Á Ë— ÷ Ë’ ÿ º¥”‡ππ°“ ”√«®®ß‡®“–®ß∑®–µ¥ª“¬ª√–°“»‰«â „π‡«∫‰´µ∑‡’Ë ªπ∑㪭 ·≈–‡ª¥°«“ß ”À√∫ Ÿâ ‘ ÷ ’Ë ‘ Ñ Á å ì ’Ë ‘ î â — ∑ÿ°§π ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âºŸâµÕ∫®”π«π¡“° ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬æÕ ¡§«√ ‰¡à „™à°≈ÿà¡„¥°≈ÿà¡Àπ÷Ëß ‚¥¬‡©æ“– ·µà „π¢≥–‡¥’¬«°—π‡«Á∫‰´µå ‰∑¬∑’Ë ‰¥â√∫§«“¡π‘¬¡ ®π‡ ¡◊Õπ‡ªìπ·À≈àß√«¡¢Õß°“√ — çæ∫ª–é „π —ߧ¡Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õߧπ‰∑¬π—π ¡—°‡ªìπ‡«Á∫‰´µå∑‡πâ𧫓¡∫—π‡∑‘ßÕÕπ‰≈πå ‡™àπ È Ë’ ‡πâπ°“√¡’ÀâÕß π∑π“ °“√·π–π”‡æ◊ËÕπÕÕπ‰≈πå œ≈œ ®÷ßπà“®–‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡¢Õß°≈ÿࡺŸâ¡’Õ“¬ÿ πÕ¬¡“°°«“°≈¡ºŸâ „À≠à ¥ßππ º≈¢Õß°“√ ”√«®∑√«∫√«¡‰¥â Õ“®¡§«“¡‚π¡‡Õ¬ß‰ª∑°≈¡ºŸâ„™â â à ÿà — —È ’Ë ’ â ’ ’Ë ÿà Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‚¥¬‡©≈’ˬπâÕ¬°«à“∑’Ë®–æ∫‰¥â®√‘ß À“° ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π ª√–‡∑»‰∑¬∑—ßÀ¡¥ πÕ°®“°π—π ¬—ß‡ªìπ‰ª‰¥â«“ º≈°“√ ”√«®Õ“®®– –∑âÕπ≈—°…≥–¢Õß°≈ÿ¡ È È à à ºŸâ „™Õπ‡∑Õ√‡å πµ ∑’Ë „™Õπ‡∑Õ√‡å πµ‡æÕ§«“¡∫π‡∑ß„π ¥ «π∑ ß°«“§π‰∑¬∑’Ë „™Õπ‡∑Õ√‡å πµ â‘ Á â‘ Á ◊Ë — ‘ — à ’Ë Ÿ à â‘ Á ‚¥¬∑—Ë«‰ª πÕ°®“°§«“¡‚π⡇Ւ¬ß Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°ª√–‡¿∑¢Õ߇«Á∫‰´µå∑¡°“√‡™‘≠™«π„Àâ µÕ∫ ’Ë ’ ·∫∫ Õ∫∂“¡·≈â« ª√–‡¥Áπ¥â“π§à“„™â®à“¬ Õ“®‡ªìπªí®®—¬Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß´÷Ëß∑”„Àâº≈∑’Ë ‰¥â º—π·ª√‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß °≈à“«§◊Õ ºŸâ∑’˵âÕ߇ ’¬§à“∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π√“§“·æß À√◊Õ ºŸâ¡’¢âÕ®”°—¥¥â“π°“√‡ß‘π Õ“®®–‰¡àµâÕß°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ‡æ√“–‡ªìπ°“√‡ ’¬‡«≈“·≈– ‡ ¬§“„™®“¬ µ«Õ¬“߇™π ºâŸ „™Õπ‡∑Õ√‡πµµ“¡√“π„À∫√°“√µ“ßÊ ´ß§¥§“∫√°“√√“¬π“∑’ ’ à âà — à à â‘ å Á â â ‘ à Ë÷ ‘ à ‘ π“®–‰¡¬Õ¡‡ ¬‡«≈“‰ª°∫°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ´ßÀ“° ¡¡µ∞“ππ‡’È ªπ®√ß ®–∑”„À°“√ ”√«® à à ’ — ÷Ë ÿ‘ ì ‘ â ‰¥â —¥ à«π°≈ÿࡺŸâ „™â∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµ“¡√â“π∫√‘°“√µË”°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡ªìπµâπ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 33  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 „π∑“߇¥’¬«°—π  “‡Àµÿ∑“ß°“√‡ß‘ππ’È Õ“®¡’º≈∫“ß à«π∑’Ë∑”„À⺟⠄™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π µà“ß®—ßÀ«—¥¡—°‰¡àµâÕß°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ‡æ√“–√–¥—∫√“¬‰¥â·≈–§à“§√Õß™’æ„πµà“ß®—ßÀ«—¥ ‚¥¬∑—Ë«‰ªπ—Èπ µË”°«à“„π°√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ „π‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ §à“∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®÷ß·æß ”À√—∫ª√–™“™π„πµà“ß®—ßÀ«—¥ À“° ¡¡ÿµ‘∞“ππ’ȇªìπ®√‘ß º≈°“√ ”√«®®–· ¥ß∂÷ß  —¥ à«πºŸâ „™â „π‡¢µÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ ∑’˵˔°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß  √ÿª “√– ”§—≠  ‘ß∑’ ”§—≠∑’ ¥ ´÷ߺ≈°“√ ”√«®ª√–®”ªï 2543 ™’È„Àâ‡ÀÁπ§◊Õ ªí≠À“§«“¡‰¡à‡ ¡Õ¿“§ Ë Ë Ëÿ Ë √–À«à“ߪ√–™“™π„π°√ÿ߇∑æœ ·≈–‡¢µ„°≈⇧’¬ß°—∫ª√–™“™π„π à«πÕ◊Ëπ¢Õߪ√–‡∑» „π°“√„™Õπ‡∑Õ√‡å πµ (Digital Divide) ¡Õ¬Õ¬“߇¥π™¥ ·≈–¬ß‰¡¡·π«‚π¡°“√‡ª≈¬π·ª≈ß â‘ Á ’ Ÿà à à — — à’ â ’Ë ∑’Ë¥’¢÷Èπ®“°ªï∑’Ë·≈â« Õ¬à“߉√°Áµ“¡ º≈°“√ ”√«®™’È „Àâ‡ÀÁπ«à“ ·¡â°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ¬—ß¡’°“√ °√–®ÿ°µ—« „π·ßà¢Õßæ◊Èπ∑’Ë (§◊Õ§àÕπ¢â“ß®”°—¥Õ¬Ÿà „π°≈ÿࡪ√–™“™π„π°√ÿ߇∑æœ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë „°≈â ‡§’¬ß‡ªìπ à«π„À≠à) „π·ßà¢Õßªí®®—¬¥â“πÕ◊Ëπ §◊Õ ‡æ» Õ“¬ÿ √–¥—∫°“√»÷°…“  “¢“°“√»÷°…“ ™’È „Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡π‘¬¡„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë·æ√à°√–®“¬ Ÿàª√–™“™πÀ≈“°À≈“¬°≈ÿà¡¡“°¢÷Èπ°«à“ ªï∑’Ë·≈â« ´÷ËߢâÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“« Õ“® àÕ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß∑—»π§µ‘µàÕÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ª®“° ‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˬÿà߬“° ´—∫´âÕ𠇪ìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë „§√°Á “¡“√∂„™â ‰¥â 34 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«® Report ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 35  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °“√°√–®“¬¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ (√«¡∑ÿ°æ◊Èπ∑’ˇªìπ 100 ‡ªÕ√凴Áπµå) ¿“§‡Àπ◊Õ North 8 ¿“§°≈“ß ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ Central 10.9 Northeast 5.7 µà“ߪ√–‡∑» Abroad 1.2 °√ÿ߇∑æœ Bangkok 55.2 ª√‘¡≥±≈ Suburbs 14.4 ¿“§„µâ South 4.7 Diffusion of the Internet in Thailand (all regions included =100 percent) À¡“¬‡Àµÿ: „π√“¬ß“π©∫—∫π’È ª√‘¡≥±≈À¡“¬∂÷ß ππ∑∫ÿ√’ ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈– ¡ÿ∑√ª√“°“√ 36 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡æ» Gender ªï 2542 (Year 1999) 1 ™“¬ À≠‘ß (Male) (Female) 65.1 34.9 ªï 2543 (Year 2000) ™“¬ (Male) 50.8 À≠‘ß (Female) 49.2 ‡æ» À≠‘ß ™“¬ √«¡ Gender Female Male Total ®”π«π 1,209 1,250 2,459 Frequency √âÕ¬≈– 49.2 50.8 100 Percent 1 ®“°Àπ—ß ◊Õ ç√“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬é ªï 2542 ¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 37  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 Õ“¬ÿ Age ªï 2542 (Year 1999) 57.5 ªï 2543 (Year 2000) √âÕ¬≈– 22.6 Percent 11.2 7.4 60 0.1 1 0.2 0 50 50.3 40 30 23.2 20 15.6 10 7.6 0.7 1.3 1.1 0.1 0 < 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 + Õ“¬ÿ < 10 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ √«¡ Age Total ®”π«π 18 124 261 1,238 572 187 32 27 2 2,461 Frequency √âÕ¬≈– 0.7 5 10.6 50.3 23.2 7.6 1.3 1.1 0.1 100 Percent 38 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∑’ËÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π Location 54.4 ªï 2542 (Year 1999) ªï 2543 (Year 2000) 13.3 √âÕ¬≈– 8.4 10.4 7 Percent 5 1.5 60 55.2 50 40 30 20 14.4 10.9 10 8 5.7 4.7 1.2 0 ¿“§°≈“ß Central ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ Suburbs ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ Northeast °√ÿ߇∑æœ µà“ߪ√–‡∑» Bangkok ª√‘¡≥±≈ North South Abroad ∑’ËÕ¬Ÿà °√ÿ߇∑æœ ª√‘¡≥±≈ ¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§µÕ.π. ¿“§„µâ µà“ߪ√–‡∑» √«¡ Location Bangkok Suburbs Central North Northeast South Abroad Total ®”π«π 1,351 352 266 195 139 115 29 2,447 Frequency √âÕ¬≈– 55.2 14.4 10.9 8 5.7 4.7 1.2 100 Percent À¡“¬‡Àµÿ: „π√“¬ß“π©∫—∫π’È ª√‘¡≥±≈À¡“¬∂÷ß ππ∑∫ÿ√’ ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈– ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 39  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡¢µ∑’ËÕ¬Ÿà Urban versus Rural ªï 2543 (Year 2000) √âÕ¬≈– Percent 80 70 70.9 60 50 40 30 20 16.5 10 9.2 2.4 1.1 0 °∑¡. ·≈–ª√‘¡≥±≈ Chaing-mai ‡™’¬ß„À¡à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß πÕ°Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß Urban µà“ߪ√–‡∑» Abroad Bangkok & suburbs Other Urban ‡¢µ∑’ËÕ¬Ÿà °∑¡. ·≈–ª√‘¡≥±≈ ‡™’¬ß„À¡à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß πÕ°Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß µà“ߪ√–‡∑» √«¡ Urban vs. Rural Bangkok & suburbs Chaing-mai Other Urban Rural Abroad Total ®”π«π 1,740 58 405 226 26 2,455 Frequency √âÕ¬≈– 70.9 2.4 16.5 9.2 1.1 100 Percent 40 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ∂“π– ¡√  Marital Status Õ◊ËπÊ Others 1.6  ¡√  ¡’∫ÿµ√ Married with Children 15.8  ¡√  ‰¡à¡’∫ÿµ√ Married without Children 9 ‚ ¥ Single 73.6  ∂“π– ¡√  ‚ ¥  ¡√  ‰¡à¡’∫ÿµ√  ¡√  ¡’∫ÿµ√ Õ◊ËπÊ √«¡ Marital Status Single Married without Children Married with Children Others Total ®”π«π 1,804 221 387 38 2,450 Frequency √âÕ¬≈– 73.6 9 15.8 1.6 100 Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 41  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ Number of Household Members √âÕ¬≈– Percent 25 22.1 20 19.5 18.6 15 12.6 11.9 10 9.2 6 5 0 1 2 3 4 5 6 >6  ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ 1 2 3 4 5 6 >6 √«¡ Household Members Total ®”π«π 147 306 453 537 475 289 223 2,430 Frequency √âÕ¬≈– 6 12.6 18.6 22.1 19.5 11.9 9.2 100 Percent 42 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Number of Internet Users in the Household √âÕ¬≈– Percent 40 36.6 30 29.4 20.7 20 10 8.8 3.3 0.7 0.4 0 1 2 3 4 5 6 >6  ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 1 2 3 4 5 6 >6 √«¡ Internet Users in the Household Total ®”π«π 717 893 505 215 81 18 9 2,438 Frequency √âÕ¬≈– 29.4 36.6 20.7 8.8 3.3 0.7 0.4 100 Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 43  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬‰¥â¢Õߧ√—«‡√◊ÕπµàÕ‡¥◊Õπ (∫“∑) Monthly Household Income (⁄Baht) √âÕ¬≈– Percent 30 25.9 25 20 18.9 17.7 15 13.8 10 7.8 5 4.7 4.4 2.9 2.5 1.5 0 110,001-130,000 130,001-150,000 90,001-110,000 10,000-20,000 20,001-30,000 30,001-50,000 50,001-70,000 70,001-90,000 < 10,000 > 150,000 √“¬‰¥â <10,000 10,000- 20,001- 30,001- 50,001- 70,001- 90,001- 110,001- 130,001- >150,000 √«¡ Income 20,000 30,000 50,000 70,000 90,000 110,000 130,000 150,000 Total ®”π«π 190 434 463 634 338 114 70 61 37 108 2,449 Frequency √âÕ¬≈– 7.8 17.7 18.9 25.9 13.8 4.7 2.9 2.5 1.5 4.4 100 Percent 44 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °“√»÷°…“ Level of Education ªï 2542 (Year 1999) ‚¥¬√«¡ºŸâ®∫°“√»÷°…“·≈–ºŸâ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“‡¢â“¥â«¬°—π 67.9 ªï 2543 (Year 2000) √âÕ¬≈– 19.4 Percent 1.5 3 1.6 5 1.6 70 60 57.2 50 40 30 20 14.5 10 8.9 9.3 6.3 3.3 0 0.5 µË”°«à“¡—∏¬¡ª≈“¬ ¡—∏¬¡ª≈“¬ ª«™. ª« ./Õπÿª√‘≠≠“ ª.µ√’ ª.‚∑ ª.‡Õ° Less than High School Lower Upper Bachelor Master Doctorate High School Vocational Vocational °“√»÷°…“ µË”°«à“¡—∏¬¡ª≈“¬ ¡—∏¬¡ª≈“¬ ª«™. ª« ./Õπÿª√‘≠≠“ ª.µ√’ ª.‚∑ ª.‡Õ° √«¡ Education Less than High Lower Upper Bachelor Master Doctorate Total High School School Vocational Vocational ®”π«π 154 217 81 228 1400 355 13 2,448 Frequency √âÕ¬≈– 6.3 8.9 3.3 9.3 57.2 14.5 0.5 100 Percent Note: As of December 2000, 1US$ = 44.0 Baht. ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 45  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ… English Proficiency √âÕ¬≈– Percent 50 42.9 40 38 30 20 11.3 10 7 0.8 0 ¥’¡“° ¥’ æÕ„™â πâÕ¬ ‰¡à¡’ Excellent Good Fair Limited None ¥’¡“° À¡“¬∂÷ß ‰¡à¡’ªí≠À“„π°“√ ◊ËÕ “√‡≈¬∑—ÈßÕà“π·≈–查 ¥’ À¡“¬∂÷ß Õà“π‡¢â“„®¥’ ·≈–æÕ查‰¥â·¡â®–‰¡à§≈àÕß¡“°π—° æÕ„™â À¡“¬∂÷ß ¬—ß¡’ªí≠À“Õ¬Ÿà∫â“ß ∑—ÈßÕà“π·≈–查 πâÕ¬ À¡“¬∂÷ß ¡’ªí≠À“¡“°∑—ÈßÕà“π·≈–查 ‰¡à¡’ À¡“¬∂÷ß ‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡≈¬ §«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ… ¥’¡“° ¥’ æÕ„™â πâÕ¬ ‰¡à¡’ √«¡ English Proficiency Excellent Good Fair Limited None Total ®”π«π 172 934 1053 277 20 2,456 Frequency √âÕ¬≈– 7 38 42.9 11.3 0.8 100 Percent 46 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “¢“°“√»÷°…“ Major of Education √«¡«‘∑¬“»“ µ√å/«‘»«œ ¥â“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‰Õ∑’ 21.4 Subtotal IT-related Science/Engineering æ“𑙬°“√»“ µ√åÀ√◊Õ∫√‘À“√ 19 Business, Management §Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®, ∫√‘À“√√–∫∫ “√ π‡∑» 7.4 Computer for Business, MIS ‡»√…∞»“ µ√å √—∞»“ µ√å  —ߧ¡»“ µ√å 5.8 Social Science «‘»«œ  “¢“Õ◊Ëπ 5.4 Other Engineering  ◊ËÕ “√¡«≈™π 4.7 Mass Communication »÷°…“»“ µ√å 4.2 Education «‘∑¬“»“ µ√å “¢“Õ◊Ëπ 4 Other Sciences ·æ∑¬å»“ µ√å ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß 3.3 Medicine, Healthcare Õ—°…√»“ µ√å ‚∫√“≥§¥’ »“ π“ ª√—™≠“ 2.9 Liberal Arts 𑵑»“ µ√å 1.8 Law §≥‘µ»“ µ√å 1.5 Mathematics  ∂‘µ‘·≈– ∂‘µ‘ª√–¬ÿ°µå 1.3 Statistics ‡°…µ√»“ µ√å ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß 1.3 Agriculture »‘≈ª– 1.1 Fine Arts  ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å 0.7 Architect ‚¿™π“°“√ Food and Beverage 0.4 ‰¡à¡’ “¢“‡®“–®ß 8.7 No Major Õ◊πÊ Ë 5.4 Others 0 5 10 15 20 25 √âÕ¬≈– Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 47  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “¢“ ®”π«π √âÕ¬≈– Major of Education Frequency Percent «‘∑¬“»“ µ√å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 76 3.2 Computer Science «‘∑¬“°“√§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 172 7.2 Computer Science «‘»«‰øøÑ“ Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  ◊ËÕ “√ 154 6.4 Electrical/Electronics/Communication Engineering «‘»«§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 93 3.9 Computer Engineering «‘»«‚∑√§¡π“§¡ 18 0.8 Telecommunication Engineering √«¡«‘∑¬“»“ µ√å/«‘»«œ ¥â“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‰Õ∑’ 513 21.4 Subtotal IT-related Science/Engineering æ“𑙬°“√»“ µ√åÀ√◊Õ∫√‘À“√ 455 19 Business, Management §Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®, ∫√‘À“√√–∫∫ “√ π‡∑» 178 7.4 Computer for Business, MIS ‡»√…∞»“ µ√å √—∞»“ µ√å  —ߧ¡»“ µ√å 139 5.8 Social Science «‘»«œ  “¢“Õ◊Ëπ 130 5.4 Other Engineering  ◊ËÕ “√¡«≈™π 112 4.7 Mass Communication »÷°…“»“ µ√å 100 4.2 Education «‘∑¬“»“ µ√å “¢“Õ◊Ëπ 95 4 Other Sciences ·æ∑¬å»“ µ√å ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß 78 3.3 Medicine, Healthcare 48 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “¢“ ®”π«π √âÕ¬≈– Major of Education Frequency Percent Õ—°…√»“ µ√å ‚∫√“≥§¥’ »“ π“ ª√—™≠“ 70 2.9 Liberal Arts 𑵑»“ µ√å 42 1.8 Law §≥‘µ»“ µ√å 35 1.5 Mathematics  ∂‘µ‘·≈– ∂‘µ‘ª√–¬ÿ°µå 32 1.3 Statistics ‡°…µ√»“ µ√å ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡™àπ  —µ«·æ∑¬å 31 1.3 Agriculture »≈ª– ‘ 26 1.1 Fine Arts  ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å 16 0.7 Architect ‚¿™π“°“√ 10 0.4 Food and Beverage ‰¡à¡’ “¢“‡®“–®ß 209 8.7 No Major Õ◊ËπÊ 129 5.4 Others √«¡ 2,400 100 Total ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 49  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ∂“π–°“√∑”ß“π Employment √âÕ¬≈– Percent 60 50 50.2 40 30 26.7 20 16.3 10 6.3 0.5 0 ‰¡à∑”ß“π(»÷°…“Õ¬Ÿà) Unemployed ∑”ß“π·≈–»÷°…“Õ¬Ÿà ‡°…’¬≥ (Full Time Student) ‰¡à∑”ß“π Employed ∑”ß“πÕ¬Ÿà Retired Unemployed (Part Time Student) Employed °“√∑”ß“π ‡°…’¬≥ ‰¡à∑”ß“π ‰¡à∑”ß“π ∑”ß“π·≈– ∑”ß“πÕ¬Ÿà √«¡ Employment (»÷°…“Õ¬Ÿà) »÷°…“Õ¬Ÿà¥â«¬ Retired Unemployed Unemployed Employed Employed Total (Full Time Student) (Part Time Student) ®”π«π 11 649 154 395 1218 2,427 Frequency √âÕ¬≈– 0.5 26.7 6.3 16.3 50.2 100 Percent 50 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “¢“Õ“™’æ Sector Employed º≈‘µ/¢“¬/„Àâ∫√‘°“√/¥Ÿ·≈§«∫§ÿ¡ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å, ‚ª√·°√¡, ‡§√◊Õ¢à“¬, À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß 22.4 IT °“√»÷°…“, °“√«‘®—¬ 10.9 Education, Research Õÿµ “À°√√¡Õ◊ËπÊ 9.5 Manufacturing °“√‡ß‘π, °“√∏𓧓√ Banking, Finance 6.5 ¢“¬ª≈’° ‘π§â“Õ◊ËπÊ 4.8 Retail  “∏“√≥ ÿ¢·≈–°“√∫”∫—¥‚√§ 4.5 Healthcare ¢à“« “√,  ◊ËÕ “√, ‚¶…≥“ 4.4 Mass Communication, Advertising ∑àÕ߇∑’ˬ«, ‚√ß·√¡, √â“πÕ“À“√ 3.3 Tourism, Hotel, Restaurant  “∏“√≥Ÿª ‚¿§ 3.2 Electricity, Telephone, Waterworks °àÕ √â“ß, ®—¥‡™à“-´◊ÈÕÕ“§“√, ∑’Ë¥‘π 3.1 Construction, Real Estate π”‡¢â“-À√◊Õ àßÕÕ° 3 Import-Export ¢π àß, §¡π“§¡, §≈—ß ‘π§â“ 2.7 Transportation, Warehousing ¢“¬ àß ‘π§â“Õ◊ËπÊ 2.4 Wholesale °ÆÀ¡“¬ 1.9 Law ‡°…µ√°√√¡ 1.6 Agriculture ∫—π‡∑‘ß·≈–»‘≈ª– 1.5 Entertainment, Art °“√«“ßπ‚¬∫“¬¿“§√—∞ 1.5 Governmental Policy Making °“√∑À“√ 1.2 Military ∑’˪√÷°…“∑“ß∏ÿ√°‘® 0.8 Business Consulting Õ◊πÊ Ë 10.9 Others 0 5 10 15 20 25 √âÕ¬≈– Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 51  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “¢“Õ“™’æ ®”π«π √âÕ¬≈– Sector Employed Frequency Percent º≈‘µ/¢“¬/„Àâ∫√‘°“√/¥Ÿ·≈§«∫§ÿ¡ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å, ‚ª√·°√¡, 346 22.4 ‡§√◊Õ¢à“¬, À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß IT °“√»÷°…“, °“√«‘®—¬ 169 10.9 Education, Research Õÿµ “À°√√¡Õ◊ËπÊ 147 9.5 Manufacturing °“√‡ß‘π, °“√∏𓧓√ 101 6.5 Banking, Finance ¢“¬ª≈’° ‘π§â“Õ◊ËπÊ 75 4.8 Retail  “∏“√≥ ÿ¢·≈–°“√∫”∫—¥‚√§ 69 4.5 Healthcare ¢à“« “√,  ◊ËÕ “√, ‚¶…≥“ 68 4.4 Mass Communication, Advertising ∑àÕ߇∑’ˬ«, ‚√ß·√¡, √â“πÕ“À“√ 51 3.3 Tourism, Hotel, Restaurant  “∏“√≥Ÿª ‚¿§ 49 3.2 Electricity, Telephone, Waterworks °àÕ √â“ß, ®—¥‡™à“-´◊ÈÕÕ“§“√, ∑’Ë¥‘π 48 3.1 Construction, Real Estate π”‡¢â“-À√◊Õ àßÕÕ° 47 3 Import-Export ¢π àß, §¡π“§¡, §≈—ß ‘π§â“ 42 2.7 Transportation, Warehousing ¢“¬ àß ‘π§â“Õ◊ËπÊ 37 2.4 Wholesale °ÆÀ¡“¬ 29 1.9 Law 52 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  “¢“Õ“™’æ ®”π«π √âÕ¬≈– Sector Employed Frequency Percent ‡°…µ√°√√¡ 25 1.6 Agriculture ∫—π‡∑‘ß·≈–»‘≈ª– 23 1.5 Entertainment, Art °“√«“ßπ‚¬∫“¬¿“§√—∞ 23 1.5 Governmental Policy Making °“√∑À“√ 19 1.2 Military ∑’˪√÷°…“∑“ß∏ÿ√°‘® 12 0.8 Business Consulting Õ◊ËπÊ 168 10.9 Others √«¡ 1,548 100 Total ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 53  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª√–‡¿∑¢ÕßÀπ૬ߓπ Type of Employment √âÕ¬≈– Percent 70 64.2 60 50 40 30 20 18.6 11.6 10 5.5 0.1 0 ¢â“√“™°“√ª√–®” ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß Political Institution Not-For-Profit Government Enterprise ∏ÿ√°‘®‡Õ°™π For-Profit ‡Õ°™π‰¡à¡ÿàߺ≈°”‰√ √—∞«‘ “À°‘® Government Àπ૬ߓπ ¢â“√“™°“√ª√–®” ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß √—∞«‘ “À°‘® ∏ÿ√°‘®‡Õ°™π ‡Õ°™π‰¡à¡ÿàߺ≈°”‰√ √«¡ Type of Government Political Government For-Profit Not-For-Profit Total Employment Institution Enterprise ®”π«π 283 1 176 973 83 1,516 Frequency √âÕ¬≈– 18.6 0.1 11.6 64.2 5.5 100 Percent 54 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª√– ∫°“√≥å°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Years on Internet √âÕ¬≈– Percent 25 23.6 20 19.6 18.8 15 11.4 11.2 10 8 7.4 5 0 < 0.5 0.5-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 >5 ª√– ∫°“√≥å < 0.5 0.5-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 >5 √«¡ Years on Internet Total ®”π«π 279 478 576 458 273 181 194 2,439 Frequency √âÕ¬≈– 11.4 19.6 23.6 18.8 11.2 7.4 8 100 Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 55  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ∂“π∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Point of Access √âÕ¬≈– Percent 60 50 49.9 40 33.9 30 20 10 8 7.3 0.9 0 ∫â“π ∑’Ë∑”ß“π  ∂“π»÷°…“ √â“π∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õ◊ËπÊ Home Office School Internet Cafe Others  ∂“π∑’Ë ∫â“π ∑’Ë∑”ß“π  ∂“π»÷°…“ √â“π∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õ◊ËπÊ √«¡ Point of Access Home Office School Internet Cafe Others Total ®”π«π 1218 826 195 178 22 2,439 Frequency √âÕ¬≈– 49.9 33.9 8 7.3 0.9 100 Percent 56 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °“√¡’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë∫â“π Home Computer ‰¡à¡’ Donût 0% ¡’ Have 100% °“√¡’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë∫â“π ¡’ ‰¡à¡’ √«¡ Home Computer Have Donût have Total ®”π«π 2,427 0 2,427 Frequency √Õ¬≈– â 100 0 100 Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 57  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °“√‡¢â“∂÷ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Internet Access √âÕ¬≈– Percent 100 90 80 70 62 60 54 50 40 30 20 20.5 10 0 ‡ªìπ ¡“™‘° ISP „™â∑’Ë∑”ß“π/ ∂“π»÷°…“ „™â∑’Ë√â“π∫√‘°“√ ISP Subscriber Work/School Internet Cafe °“√‡¢â“∂÷ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡ªìπ ¡“™‘° ISP „™â∑’Ë∑”ß“π/ ∂“π»÷°…“ „™â∑’Ë√â“π∫√‘°“√ Internet Access ISP Subscriber Work/School Internet Cafe ®”π«π 1,355 1555 513 Frequency √âÕ¬≈– 54 62 20.5 Percent À¡“¬‡Àµÿ: ºŸâµÕ∫·µà≈–§π “¡“√∂‡≈◊Õ°§”µÕ∫‰¥â¡“°°«à“ 1 §”µÕ∫ ‡™àπ ∫ÿ§§≈∑’ˇªìπ ¡“™‘° ISP ‡æ◊ËÕ„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ®“°∫â“π ·≈–¡’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õß∑’Ë∑”ß“π„Àâ „™â ‰¥â¥â«¬ ®–‡≈◊Õ°∑—ÈߢâÕ 1 ·≈– 2 58 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ºŸâ√à«¡„™â∫—≠™’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Internet Account Sharing √âÕ¬≈– Percent 60 50 49.6 40 30 28.9 20 13.1 10 4.2 4.2 0 1 2 3 4 >4 ºŸâ√à«¡„™â∫—≠™’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 1 2 3 4 >4 √«¡ Number of Users no sharing per Account Total ®”π«π 649 378 172 55 55 1,309 Frequency √âÕ¬≈– 49.6 28.9 13.1 4.2 4.2 100 Percent À¡“¬‡Àµÿ: ‡©æ“–ºŸâ∑’ˇªìπ ¡“™‘° ISP ‡∑à“π—Èπ ∑’Ë®–µÕ∫§”∂“¡π’È ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 59  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Internet Activities √âÕ¬≈– Percent 100 91.5 90 85.2 80 70 66.3 61.1 60 54.3 53.8 50.1 50 45.1 40 34.9 32.1 30 20 10 0 ‡«Á∫∫Õ√å¥ Download-Software µ‘¥µ“¡¢à“« ™¡ ‘π§â“ Shopping ‡≈àπ‡°¡ å Download-Music ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å Download-Games Games e-mail Chat/ICQ News, Timely Report ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å Web Board  π∑π“ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ Information Search 60 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °‘®°√√¡ ®”π«π √âÕ¬≈– Activity Frequency Percent ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 2,293 91.5 e-mail  π∑π“ 1,255 50.1 Chat/ICQ ‡«Á∫∫Õ√å¥ 1,533 61.1 Web Board µ‘¥µ“¡¢à“« 1,663 66.3 News, Timely Report §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ 2,136 85.2 Information Search ™¡ ‘π§â“ 1,362 54.3 Shopping ‡≈àπ‡°¡ å 1,131 45.1 Games ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å 806 32.1 Download-Games ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å 1,349 53.8 Download-Software ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß 874 34.9 Download-Music À¡“¬‡Àµÿ: À¡“¬∂÷ß°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’ˇ§¬∑” ¥—ßπ—Èπ®÷ß “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â¡“°°«à“ 1 §”µÕ∫ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 61  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥ Internet Top Activity √âÕ¬≈– Percent 50 45 40 37.3 35 30.4 30 25 20 15 10 9.5 7.4 5 4.2 4.6 3.8 1.7 0.5 0.7 0 ‡«Á∫∫Õ√å¥ Download-Software µ‘¥µ“¡¢à“« ™¡ ‘π§â“ Shopping ‡≈àπ‡°¡ å Download-Music ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å Download-Games Games e-mail Chat/ICQ News, Timely Report ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å Web Board  π∑π“ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ Information Search 62 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °‘®°√√¡ ®”π«π √âÕ¬≈– Activity Frequency Percent ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 904 37.3 e-mail  π∑π“ 179 7.4 Chat/ICQ ‡«Á∫∫Õ√å¥ 101 4.2 Web Board µ‘¥µ“¡¢à“« 231 9.5 News, Timely Report §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ 736 30.4 Information Search ™¡ ‘π§â“ 40 1.7 Shopping ‡≈àπ‡°¡ å 112 4.6 Games ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å 12 0.5 Download-Games ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å 91 3.8 Download-Software ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß 17 0.7 Download-Music √«¡ 2,423 100 Total À¡“¬‡Àµÿ:  ”À√—∫¢âÕπ’È ºŸâµÕ∫®–µâÕß√–∫ÿ«à“„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰ª°—∫°‘®°√√¡„¥¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡≈◊Õ°‰¥â‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 63  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“Àå Weekly Hours of Use √âÕ¬≈– Percent 30 25 24.5 20 19.6 16.2 15.7 15 12 10.7 10 5 1.5 0 <1 1- <3 3- <5 5- <10 10- <15 15- <20 20+ °“√„™âµàÕ —ª¥“Àå <1 1- <3 3- <5 5- <10 10- <15 15- <20 20+ √«¡ Weekly Usage Total ®”π«π 36 260 394 596 381 291 476 2,434 Frequency √âÕ¬≈– 1.5 10.7 16.2 24.5 15.7 12 19.6 100 Percent 64 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡«≈“∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Time of Use √âÕ¬≈– Percent 40 35.4 35 30 25 21.2 20 18.5 15.3 15 10 7 5 2.6 0 8:01-12:00 12:01-16:00 16:01-20:00 20:01-24:00 0:01-4:00 4:01-8:00 ‡«≈“∑’Ë „™â 8:01-12:00 12:01-16:00 16:01-20:00 20:01-24:00 0:01-4:00 4:01-8:00 √«¡ Time of Use Total ®”π«π 373 449 516 861 170 64 2,433 Frequency √âÕ¬≈– 15.3 18.5 21.2 35.4 7 2.6 100 Percent À¡“¬‡Àµÿ: À¡“¬∂÷߇«≈“ à«π„À≠à∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡≈◊Õ°‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 65  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ∫√“«‡´Õ√å∑’Ë „™â Browser √âÕ¬≈– Percent 100 90.3 80 60 40 20 8.3 0 0.2 0.5 0.6 Explorer Netscape Text Mode Opera Õ◊ËπÊ Others ∫√“«‡´Õ√å Explorer Netscape Text Mode Opera Õ◊ËπÊ √«¡ Browser Others Total ®”π«π 2,185 201 6 13 14 2,419 Frequency √âÕ¬≈– 90.3 8.3 0.2 0.5 0.6 100 Percent À¡“¬‡Àµÿ: À¡“¬∂÷߇∫√“‡´Õ√å∑’Ë „™â¡“°∑’Ë ÿ¥ 66 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §«“¡‡√Á« Speed <14.4 kbps 0.7 14.4 kbps 2.8 28.8 kbps 6.8 33.6 kbps 13.1 56 kbps 38.6 128 kbps 1.5 ADSL 0.1 Cable Modem 1.4 ¥“«‡∑’¬¡ Satellite 0.5 GSM (9600 bps) 0.1 ºà“𠓬‡™à“∑√“∫§«“¡‡√Á« Office/Schoolûs leased line-know 4.9 the speed ºà“𠓬‡™à“·µà ‰¡à∑√“∫§«“¡‡√Á« Office/Schoolûs leased 15.2 line-donût know the speed ‰¡à∑√“∫ 14.2 Donût know 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 √âÕ¬≈– Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 67  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §«“¡‡√Á« ®”π«π √âÕ¬≈– Speed Frequency Percent < 14.4 kbps 18 0.7 14.4 kbps 67 2.8 28.8 kbps 165 6.8 33.6 kbps 317 13.1 56 kbps 936 38.6 128 kbps 36 1.5 ADSL 3 0.1 Cable Modem 33 1.4 ¥“«‡∑’¬¡ 12 0.5 Satellite GSM (9600 bps) 3 0.1 ºà“𠓬‡™à“∑√“∫§«“¡‡√Á« 119 4.9 Office/Schoolûs leased line-know the speed ºà“𠓬‡™à“·µà ‰¡à∑√“∫§«“¡‡√Á« 368 15.2 Office/Schoolûs leased line-donût know the speed ‰¡à∑√“∫ 345 14.2 Donût know √«¡ 2,422 100 Total À¡“¬‡Àµÿ: À¡“¬∂÷ߧ«“¡‡√Á«¢Õß°“√µ‘¥µàÕ‡¢â“ ŸàÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®“°‡§√◊ËÕß∑’Ë „™â∫àÕ¬∑’Ë ÿ¥ 68 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª√–‚¬™πå ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë ‰¥â√—∫®“°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Perceived Top Benefit √âÕ¬≈– Percent 35 32.9 32 30 25 20 15.9 15 10 8 5 3.8 4.7 2.7 0 ‡æ‘Ë¡§«“¡©—∫‰«„π°“√√—∫§«“¡√Ÿâ/¢à“« Increase Speed of Communication ‡æ‘Ë¡§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«„π°“√ ◊ËÕ “√ Expedite Acquisition of Info. ‡æ‘Ë¡§«“¡√Ÿâ Others Increase Socialization Enhance Business Õ◊ËπÊ Acquire Knowleage ‰¥â§«“¡∫—π‡∑‘ß Entertaining  à߇ √‘¡∏ÿ√°‘® ‰¥â√Ÿâ®—°§π ª√–‚¬™πå ‡æ‘Ë¡§«“¡√Ÿâ ‡æ‘Ë¡§«“¡©—∫‰«„π ‡æ‘Ë¡§«“¡ –¥«° ‰¥â§«“¡∫—π‡∑‘ß ‰¥â√Ÿâ®—°§π  à߇ √‘¡∏ÿ√°‘® Õ◊ËπÊ √«¡ °“√√—∫§«“¡√Ÿâ/¢à“« √«¥‡√Á«„π°“√ ◊ËÕ “√ Benefit Acquire Expedite Acquisition Increase Speed Entertaining Increase Enhance Others Total Knowledge of Info. of Communication Socialization Business ®”π«π 799 777 385 195 92 115 65 2428 Frequency √âÕ¬≈– 32.9 32 15.9 8 3.8 4.7 2.7 100 Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 69  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • 70 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 √âÕ¬≈– §«“¡≈à“™â“¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ Percent Speed 40.1 ¿“√–§à“„™â®à“¬ Expenses 32.3 §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß∫√‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ Network Reliability °“√¡’·À≈à߬—Ë«¬ÿ∑“ß‡æ» Pornography  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543 §«“¡¬“°„π°“√À“‡«Á∫‰´µå Web Search 26.225.8 25.7 ªí≠À“∑“ß¿“…“ Internet User Profile of Thailand 2000 Language °“√¢“¥°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß𑵑°√√¡ Lack of law for web-based business transaction §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Data Integrity 22.7 22.7 22.3 °“√„™â∂âÕ¬§”À¬“∫§“¬,  ◊ËÕ¢âÕ§«“¡‰¡à‡À¡“– ¡ Impolite/Inappropriate Content √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 16.9 °“√¢‚¡¬/∫ÿ°√ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈ Hacking Õ’‡¡≈墬– Junk Mails 16 15.8 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  √â“ß™àÕß«à“ß„π —ߧ¡ Digital Divide 8 ≈¥°“√µ‘¥µàÕ —¡æ—π∏å „π™’«‘µ®√‘ß ªí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Social Isolation °“√∂Ÿ°°≈◊π∑“ß«—≤π∏√√¡ Cultural Dominance Perceived Problems Concerning the Internet °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√‚¶…≥“¢“¬ ‘π§â“ Commercial Use of Internet 3.5 3.4 3.1 °“√¢ÕÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å Request for telephone line installation 2.4 Õ◊ËπÊ Others 1.8
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ªí≠À“ ®”π«π √âÕ¬≈– Perceived Problem Frequency Percent §«“¡≈à“™â“¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ 1,006 40.1 Speed ¿“√–§à“„™â®à“¬ 811 32.3 Expenses §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß∫√‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ 658 26.2 Network Reliability °“√¡’·À≈à߬—Ë«¬ÿ∑“ß‡æ» 648 25.8 Pornography §«“¡¬“°„π°“√À“‡«Á∫‰´µå 645 25.7 Web Search ªí≠À“∑“ß¿“…“ 570 22.7 Language °“√¢“¥°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß𑵑°√√¡ 569 22.7 Lack of law for web-based business transaction §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 559 22.3 Data Integrity °“√„™â∂âÕ¬§”À¬“∫§“¬,  ◊ËÕ¢âÕ§«“¡‰¡à‡À¡“– ¡ 423 16.9 Impolite/Inappropriate Content °“√¢‚¡¬/∫ÿ°√ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈ 400 16 Hacking Õ’‡¡≈墬– 396 15.8 Junk Mails  √â“ß™àÕß«à“ß„π —ߧ¡ 200 8 Digital Divide ≈¥°“√µ‘¥µàÕ —¡æ—π∏å „π™’«‘µ®√‘ß 87 3.5 Social Isolation °“√∂Ÿ°°≈◊π∑“ß«—≤π∏√√¡ 84 3.4 Cultural Dominance ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 71  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ªí≠À“ ®”π«π √âÕ¬≈– Perceived Problem Frequency Percent °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√‚¶…≥“¢“¬ ‘π§â“ 77 3.1 Commercial Use of Internet °“√¢ÕÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 61 2.4 Request for telephone line installation Õ◊ËπÊ 46 1.8 Others À¡“¬‡Àµÿ: ºŸâµÕ∫ “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â 1-3 §”µÕ∫ 72 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °“√´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Internet Purchase ‡§¬´◊ÈÕ ªï 2542 (Year 1999) Have 18.4 ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ Havenût 81.6 ªï 2543 (Year 2000) ‡§¬´◊ÈÕ ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ Have Havenût 19.1 80.9 °“√´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡§¬´◊ÈÕ ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ √«¡ Internet Purchase Have Havenût Total ®”π«π 458 1,935 2,393 Frequency √âÕ¬≈– 19.1 80.9 100 Percent ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 73  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Reasons against Internet Purchase ‰¡à “¡“√∂‡ÀÁπÀ√◊Õ®—∫µâÕß ‘π§â“‰¥â Canût see/feel products 44.1 ‰¡àÕ¬“°„ÀâÀ¡“¬‡≈¢∫—µ√‡§√¥‘µ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Donût want to reveal credit card number 33.8 ‰¡à ‰«â „®ºŸâ¢“¬ Donût trust merchandisers 32.8 ‰¡à π„® Not interested 26.1 ‰¡à¡’∫—µ√‡§√¥‘µ Donût have a credit card 25.3 ¢—ÈπµÕπ°“√ —Ëß´◊ÈÕ¬ÿà߬“° Too complicated 23 °≈—« ‘π§â“‡ ’¬À“¬À√◊Õ Ÿ≠À“¬√–À«à“ß∑“ß Concerned for loss/damage 14.6 ‰¡àµâÕß°“√√Õ ‘π§â“ Donût want to wait for delivery 14.1 ‰¡à§àÕ¬√Ÿâ®—°‡«Á∫‰´µå∑’Ë¢“¬ ‘π§â“ Donût know websites for shopping 8.1 ·æß°«à“°“√´◊ÈÕµàÕÀπâ“ Expensive 8.1  à«π„À≠à‡ªìπ ‘π§â“µà“ߪ√–‡∑» ∑”„Àâ ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ Donût want to buy import products 5.7 ‰¡à¡’ ‘π§â“πà“ π„® No interesting products 4.6 Õ◊ËπÊ Others 2.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 √âÕ¬≈– Percent 74 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®”π«π √âÕ¬≈– Reasons Against Internet Purchase Frequency Percent ‰¡à “¡“√∂‡ÀÁπÀ√◊Õ®—∫µâÕß ‘π§â“‰¥â 853 44.1 Canût see/feel products ‰¡àÕ¬“°„ÀâÀ¡“¬‡≈¢∫—µ√‡§√¥‘µ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 654 33.8 Donût want to reveal credit card number ‰¡à ‰«â „®ºŸâ¢“¬ 635 32.8 Donût trust merchandisers ‰¡à π„® 505 26.1 Not interested ‰¡à¡’∫—µ√‡§√¥‘µ 490 25.3 Donût have a credit card ¢—ÈπµÕπ°“√ —Ëß´◊ÈÕ¬ÿà߬“° 446 23 Too complicated °≈—« ‘π§â“‡ ’¬À“¬À√◊Õ Ÿ≠À“¬√–À«à“ß∑“ß 282 14.6 Concerned for loss/damage ‰¡àµâÕß°“√√Õ ‘π§â“ 272 14.1 Donût want to wait for delivery ‰¡à§àÕ¬√Ÿâ®—°‡«Á∫‰´µå∑’Ë¢“¬ ‘π§â“ 157 8.1 Donût know websites for shopping ·æß°«à“°“√´◊ÈÕµàÕÀπâ“ 156 8.1 Expensive  à«π„À≠à‡ªìπ ‘π§â“µà“ߪ√–‡∑» ∑”„Àâ ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ 110 5.7 Donût want to buy import products ‰¡à¡’ ‘π§â“πà“ π„® 89 4.6 No interesting products Õ◊ËπÊ 50 2.6 Others À¡“¬‡Àµÿ: ‡©æ“–ºŸâ∑’Ë ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ ‘π§â“/∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡∑à“π—Èπ ®÷ß®–µÕ∫¢âÕπ’È ‚¥¬ºŸâµÕ∫ “¡“√∂ ‡≈◊Õ°‰¥â 1-3 §”µÕ∫ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 75  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ§¬´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Goods and Services Purchased Àπ—ß ◊Õ Book 55.7 ´Õøµå·«√å ( àßæ— ¥ÿ) 25.8 Software (sent via postal) Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å Computer device 19.7 ‡æ≈ß ( àßæ— ¥ÿ) Music (sent via postal) 18.3 ¿“æ¬πµ√å ( àßæ— ¥ÿ) 11.8 Film (sent via postal) Àπ—ß ◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å, ¢âÕ¡Ÿ≈ e-Book, Information 9.8 ´Õøµå·«√å ( àß∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ). 9.2 Software (sent online) ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ 9.2 Electrical appliance ¢Õ߇≈àπ Toy 7 ‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ 5.2 Clothe, accessories ‡§√◊ËÕß·µàß∫â“π, ¢Õß„™â „π∫â“π 3.5 Household item Õ“À“√ 2.6 Food ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß 2 Cosmetic ‡æ≈ß ( àß∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ) Music (sent online) 1.1 ¿“æ¬πµ√å ( àß∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ) Film (sent online) 1.1 ¬“√—°…“‚√§, ¬“∫”√ÿß 0.2 Medication, Supplement Õ◊ËπÊ 7.4 Others 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 √âÕ¬≈– percent 76 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ‘π§â“/∫√‘°“√ ®”π«π √âÕ¬≈– Good/Service Frequency Percent Àπ—ß ◊Õ 255 55.7 Book ´Õøµå·«√å ( àßæ— ¥ÿ) 118 25.8 Software (sent via postal) Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 90 19.7 Computer device ‡æ≈ß ( àßæ— ¥ÿ) 84 18.3 Music (sent via postal) ¿“æ¬πµ√å ( àßæ— ¥ÿ) 54 11.8 Film (sent via postal) Àπ—ß ◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å, ¢âÕ¡Ÿ≈ 45 9.8 e-Book, Information ´Õøµå·«√å ( àßÕÕπ‰≈πå) 42 9.2 Software (sent online) ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ 42 9.2 Electrical appliance ¢Õ߇≈àπ 32 7 Toy ‡ ◊Èպ⓷≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ 24 5.2 Clothe, accessories ‡§√◊ËÕß·µàß∫â“π, ¢Õß„™â „π∫â“π 16 3.5 Household item Õ“À“√ 12 2.6 Food ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß, πÈ”ÀÕ¡ 9 2 Cosmetic ‡æ≈ß ( àßÕÕπ‰≈πå) 5 1.1 Music (sent online) ¿“æ¬πµ√å ( àßÕÕπ‰≈πå) 5 1.1 Film (sent online) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 77  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ‘π§â“/∫√‘°“√ ®”π«π √âÕ¬≈– Good/Service Frequency Percent ¬“√—°…“‚√§, ¬“∫”√ÿß, «‘µ“¡‘π 1 0.2 Medication, Supplement Õ◊ËπÊ 34 7.4 Others À¡“¬‡Àµÿ: ‡©æ“–ºŸâ∑’ˇ§¬´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡∑à“π—Èπ ®÷ß®–µÕ∫¢âÕπ’È ·≈–µâÕ߇≈◊Õ° ‘π§â“ À√◊Õ∫√‘°“√∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’ˇ§¬´◊ÈÕ 78 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª√– ∫°“√≥å°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ Years on Internet by Gender √âÕ¬≈– Percent 30 À≠‘ß (Female) 25 24.3 ™“¬ (Male) 22.3 23 20.6 20 16.9 16.9 15 12.7 11.2 11 10.3 9.7 10 8.5 6.4 6.2 5 0 < 0.5 0.5-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 >5 ª√– ∫°“√≥å < 0.5 0.5-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 >5 √«¡ Years on Internet Total À≠‘ß ®”π«π (Frequency) 151 266 290 202 134 76 74 1,193 Female √âÕ¬≈– (Percent) 12.7 22.3 24.3 16.9 11.2 6.4 6.2 100 ™“¬ ®”π«π (Frequency) 128 210 285 256 137 105 120 1,241 Male √âÕ¬≈– (Percent) 10.3 16.9 23 20.6 11 8.5 9.7 100 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 79  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ Internet Activities by Gender √âÕ¬≈– Percent À≠‘ß (Female) 100 93.4 92.7 ™“¬ (Male) 90 86.2 87.2 80 70 68 67.1 65 61 63.4 60 57.4 51 50.7 53.1 53.5 50 44..2 40 38.4 34.8 35.8 35 30.4 30 20 10 0 ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å Download-games §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ Information Search  π∑π“ Chat/ICQ ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å e-mail µ‘¥µ“¡¢à“« News, Timely Report Shopping ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å Web board Games Download-software ‡«Á∫∫Õ√å¥ ™¡ ‘π§â“ ‡≈àπ‡°¡ å Download-music 80 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °‘®°√√¡ À≠‘ß Female ™“¬ Male Activity ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 1,129 93.4 1,159 92.7 e-mail  π∑π“ 617 51 634 50.7 Chat/ICQ ‡«Á∫∫Õ√å¥ 737 61 792 63.4 Web board µ‘¥µ“¡¢à“« 822 68 839 67.1 News, Timely Report §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ 1,042 86.2 1,090 87.2 Information Search ™¡ ‘π§â“ 642 53.1 717 57.4 Shopping ‡≈àπ‡°¡ å 647 53.5 480 38.4 Games ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å 368 30.4 435 34.8 Download-games ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å 534 44.2 812 65 Download-software ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß 433 35.8 437 35 Download-music À¡“¬‡Àµÿ: À¡“¬∂÷ß°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’ˇ§¬∑” ¥—ßπ—Èπ®÷ß “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â¡“°°«à“ 1 §”µÕ∫ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 81  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ Internet Top Activity by Gender √âÕ¬≈– Percent 50 40 39.8 À≠‘ß (Female) 35 ™“¬ (Male) 31.7 30 29 20 10 9.6 9.5 7.8 7 6.3 6 3.7 4.5 3.1 1.6 1.7 0.3 0.7 1.4 0.6 0.8 0 Download-music Download-Software µ‘¥µ“¡¢à“« ‡≈àπ‡°¡ å ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å Download-games ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ Information Search Games e-mail Chat/ICQ News, Timely Report ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√åå  π∑π“ ‡«Á∫∫Õ√å¥ Web board ™¡ ‘π§â“ Shopping 82 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °‘®°√√¡ À≠‘ß Female ™“¬ Male Activity ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 471 39.8 432 35 e-mail  π∑π“ 92 7.8 86 7 Chat/ICQ ‡«Á∫∫Õ√å¥ 44 3.7 56 4.5 Web board µ‘¥µ“¡¢à“« 114 9.6 117 9.5 News, Timely Report §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ 343 29 392 31.7 Information Search ™¡ ‘π§â“ 19 1.6 21 1.7 Shopping ‡≈àπ‡°¡ å 74 6.3 38 3.1 Games ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å 3 0.3 9 0.7 Download-games ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å 16 1.4 74 6 Download-software ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß 7 0.6 10 0.8 Download-music √«¡ 1,183 100 1,235 100 Total À¡“¬‡Àµÿ:  ”À√—∫¢âÕπ’È ºŸâµÕ∫®–µâÕß√–∫ÿ«à“„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰ª°—∫°‘®°√√¡„¥¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡≈◊Õ°‰¥â‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 83  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“À凪√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ Weekly Hours of Use by Gender √âÕ¬≈– Percent À≠‘ß (Female) 50 ™“¬ (Male) 45 40 35 30 25.223.8 25 20.9 20 16.8 18.1 16 16.4 14.5 14.2 15 12.5 10 8.9 9.6 5 1.8 1.2 0 <1 1- <3 3- <5 5- <10 10- <15 15- <20 20+ °“√„™âµàÕ —ª¥“Àå < 1 1- <3 3- <5 5- <10 10- <15 15- <20 20+ √«¡ Weekly Usage Total À≠‘ß ®”π«π (Frequency) 21 149 191 300 200 115 216 1192 Female √âÕ¬≈– (Percent) 1.8 12.5 16 25.2 16.8 9.6 18.1 100 ™“¬ ®”π«π (Frequency) 15 110 203 295 179 176 259 1237 Male √âÕ¬≈– (Percent) 1.2 8.9 16.4 23.8 14.5 14.2 20.9 100 84 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 √âÕ¬≈– §«“¡¬“°„π°“√À“‡«Á∫‰´µå 24.6 Percent Web search 27.6 §«“¡≈à“™â“¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ 34.2 Speed 47.1 °“√¢ÕÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å Request for Telephone Line Installation 2.4 2.6 24.6 §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß∫√‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ Network Reliability 28.8 §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 22.2 Data Integrity 23.2 °“√¢“¥°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß𑵑°√√¡ 19.9 Lack of law for web-based business transaction 26.3 °“√¡’·À≈à߬—Ë«¬ÿ∑“ß‡æ» 32.3 Pornography °“√„™â∂âÕ¬§”À¬“∫§“¬,  ◊ËÕ¢âÕ§«“¡‰¡à‡À¡“– ¡ 20.4 20.7 Impolite/Inappropriate content 13.7 °“√¢‚¡¬/∫ÿ°√ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈ Hacking 16.3 16.2 ¿“√–§à“„™â®à“¬ 28.2 Expenses 37.5 2.2 °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√‚¶…≥“¢“¬ ‘π§â“ Commercial Use of Internet 4.1 6.8  √â“ß™àÕß«à“ß„π —ߧ¡ Perceived Problems by Gender 9.4 Digital Divide Õ’‡¡≈墬– 17.2 Junk Mails 14.9 ≈¥°“√µ‘¥µàÕ —¡æ—π∏å „π™’«‘µ®√‘ß Social Isolation °“√∂Ÿ°°≈◊π∑“ß«—≤π∏√√¡ Cultural Dominance 3.3 3.8 3.4 3.4 ªí≠À“ ”§—≠¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ ªí≠À“∑“ß¿“…“ Language ™“¬ (Male) 23.2 23.2 Õ◊ËπÊ À≠‘ß (Female) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ Internet User Profile of Thailand 2000  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 1.7 2 Others 85
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ªí≠À“ À≠‘ß Female ™“¬ Male Perceived Problem ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) §«“¡¬“°„π°“√À“‡«Á∫‰´µå 297 24.6 345 27.6 Web search §«“¡≈à“™â“¢Õß°“√ ◊ËÕ “√ 413 34.2 589 47.1 Speed °“√¢ÕÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 29 2.4 32 2.6 Request for Telephone Line Installation §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß∫√‘°“√‡§√◊Õ¢à“¬ 298 24.6 360 28.8 Network Reliability §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ 268 22.2 290 23.2 ∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Data Integrity °“√¢“¥°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß𑵑°√√¡ 240 19.9 329 26.3 Lack of law for web-based business transaction °“√¡’·À≈à߬—Ë«¬ÿ∑“ß‡æ» 391 32.3 255 20.4 Pornography °“√„™â∂âÕ¬§”À¬“∫§“¬, 250 20.7 171 13.7  ◊ËÕ¢âÕ§«“¡‰¡à‡À¡“– ¡ Impolite/Inappropriate content °“√¢‚¡¬/∫ÿ°√ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈ 197 16.3 203 16.2 Hacking ¿“√–§à“„™â®à“¬ 341 28.2 469 37.5 Expenses °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ°“√‚¶…≥“ 26 2.2 51 4.1 ¢“¬ ‘π§â“ Commercial use of Internet  √â“ß™àÕß«à“ß„π —ߧ¡ 82 6.8 118 9.4 Digital Divide Õ’‡¡≈墬– 208 17.2 186 14.9 Junk Mails 86 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ªí≠À“ À≠‘ß Female ™“¬ Male Perceived Problem ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ®”π«π (Frequency) √âÕ¬≈– (Percent) ≈¥°“√µ‘¥µàÕ —¡æ—π∏å „π™’«‘µ®√‘ß 40 3.3 47 3.8 Social Isolation °“√∂Ÿ°°≈◊π∑“ß«—≤π∏√√¡ 41 3.4 43 3.4 Cultural Dominance ªí≠À“∑“ß¿“…“ 280 23.2 290 23.2 Language Õ◊ËπÊ 21 1.7 25 2 Others À¡“¬‡Àµÿ: ºŸâµÕ∫ “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â 1-3 §”µÕ∫ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 87  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °“√´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À≠‘ß-™“¬ Internet Purchase by Gender √âÕ¬≈– Percent À≠‘ß (Female) 100 ™“¬ (Male) 90 86.2 80 75.8 70 60 50 40 30 24.2 20 13.8 10 0 ‡§¬´◊ÈÕ ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ Have Havenût °“√´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡§¬´◊ÈÕ ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ √«¡ Internet Purchase Have Havenût Total À≠‘ß ®”π«π (Frequency) 162 1,010 1,172 Female √âÕ¬≈– (Percent) 13.8 86.2 100 ™“¬ ®”π«π (Frequency) 294 922 1,216 Male √âÕ¬≈– (Percent) 24.2 75.8 100 88 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • 0 10 20 30 40 50 60 √âÕ¬≈– Percent ‰¡ π„® à 27.6 Not Interested 24.4 ¢—ÈπµÕπ°“√ —Ëß´◊ÈÕ¬ÿà߬“° Too Complicated 23 23 ‰¡à§àÕ¬√Ÿâ®—°‡«Á∫‰´µå∑’Ë¢“¬ ‘π§â“ 8.9 Donût know websites for shopping 7.3 ‰¡àµâÕß°“√√Õ ‘π§â“ Donût want to wait for delivery 14.2 14 ‰¡àÕ¬“°„ÀâÀ¡“¬‡≈¢∫—µ√‡§√¥‘µ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 32.6 Donût want to reveal credit card number 35.1 4 ‰¡à¡’ ‘π§â“πà“ π„® No interesting products 5.2 ‰¡à “¡“√∂‡ÀÁπÀ√◊Õ®—∫µâÕß ‘π§â“‰¥â 48.3 Canût see/feel products 39.6 ‰¡à ‰«â „®ºŸâ¢“¬ À≠‘ß-™“¬ Donût trust merchandisers 32.7 33 °≈—« ‘π§â“‡ ’¬À“¬À√◊Õ Ÿ≠À“¬√–À«à“ß∑“ß 15 Concerned for loss/damage 14.1 ·æß°«à“°“√´◊ÈÕµàÕÀπâ“ Expensive 8.4 7.6 Reasons against Internet Purchase by Gender ‰¡à¡’∫—µ√‡§√¥‘µ Donût have a credit card 22.5 28.3  à«π„À≠à‡ªìπ ‘π§â“µà“ߪ√–‡∑» ∑”„Àâ ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ Donût want to buy import products 5.8 5.5 ™“¬ (Male) ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Õ◊ËπÊ À≠‘ß (Female) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ Internet User Profile of Thailand 2000  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Others 2.9 2.3 89
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Àµÿº≈∑’Ë ‰¡à´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ À≠‘ß Female ™“¬ Male Reasons against Internet ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– Purchase (Frequency) (Percent) (Frequency) (Percent) ‰¡à π„® 279 27.6 225 24.4 Not Interested ¢—ÈπµÕπ°“√ —Ëß´◊ÈÕ¬ÿà߬“° 232 23 212 23 Too Complicated ‰¡à§àÕ¬√Ÿâ®—°‡«Á∫‰´µå∑’Ë¢“¬ ‘π§â“ 90 8.9 67 7.3 Donût know websites for shopping ‰¡àµâÕß°“√√Õ ‘π§â“ 143 14.2 129 14 Donût want to wait for delivery ‰¡àÕ¬“°„ÀâÀ¡“¬‡≈¢∫—µ√‡§√¥‘µ 329 32.6 324 35.1 ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Donût want to reveal credit card number ‰¡à¡’ ‘π§â“πà“ π„® 40 4 48 5.2 No interesting products ‰¡à “¡“√∂‡ÀÁπÀ√◊Õ®—∫µâÕß ‘π§â“‰¥â 488 48.3 365 39.6 Canût see/feel products ‰¡à ‰«â „®ºŸâ¢“¬ 330 32.7 304 33 Donût trust merchandisers °≈—« ‘π§â“‡ ’¬À“¬À√◊Õ Ÿ≠À“¬√–À«à“ß∑“ß 152 15 130 14.1 Concerned for loss/damage ·æß°«à“°“√´◊ÈÕµàÕÀπâ“ 85 8.4 70 7.6 Expensive ‰¡à¡’∫—µ√‡§√¥‘µ 227 22.5 261 28.3 Donût have a credit card  à«π„À≠à‡ªìπ ‘π§â“µà“ߪ√–‡∑» 59 5.8 51 5.5 ∑”„Àâ ‰¡àµâÕß°“√´◊ÈÕ Donût want to buy import products Õ◊ËπÊ 29 2.9 21 2.3 Others À¡“¬‡Àµÿ: ‡©æ“–ºŸâ∑’Ë ‰¡à‡§¬´◊ÈÕ ‘π§â“/∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡∑à“π—Èπ ®÷ß®–µÕ∫¢âÕπ’È ‚¥¬ºŸâµÕ∫ “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â 1-3 §”µÕ∫ 90 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 √âÕ¬≈– Àπ—ß ◊Õ Percent 56.8 Book 54.8 Àπ—ß ◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å, ¢âÕ¡Ÿ≈ 12.3 e-Book, Information 8.5 19.1 ´Õøµå·«√å ( àßæ— ¥ÿ) Software (sent via postal) 29.6 ´Õøµå·«√å ( àßÕÕπ‰≈πå) Software (sent online) 9.3 9.2 ‡æ≈ß ( àßæ— ¥ÿ) 21.6 Music (sent via postal) 16.7 ‡æ≈ß ( àßÕÕπ‰≈πå) Music (sent online) 0.6 1.4 9.9 ¿“æ¬πµ√å ( àßæ— ¥ÿ) Film (sent via postal) 12.6 ¿“æ¬πµ√å ( àßÕÕπ‰≈πå) Film (sent online) 1.2 1 Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 17.3 Computer device 21.1 ¢Õ߇≈àπ 9.9 Toy À≠‘ß-™“¬ 5.4 3.7 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ Electrical appliance 12.2 ‡§√◊ËÕß·µàß∫â“π, ¢Õß„™â „π∫â“π 5.6 Household item 2.4 ‡ ◊Èպ⓷≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ 6.8 Goods and Services Purchased by Gender Clothe, accessories ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß, πÈ”ÀÕ¡ 4.4 4.9 Cosmetic 0.3 Õ“À“√ 4..9 Food 1.4 ¬“√—°…“‚√§, ¬“∫”√ÿß  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ§¬´◊ÈÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Medication, Supplement 0.6 0 6.8 Õ◊ËπÊ ™“¬ (Male) Others 7.8 À≠‘ß (Female) ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ Internet User Profile of Thailand 2000  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543 √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 91
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ‘π§â“/∫√‘°“√ À≠‘ß Female ™“¬ Male Goods/Services ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– (Frequency) (Percent) (Frequency) (Percent) Àπ—ß ◊Õ 92 56.8 161 54.8 Book Àπ—ß ◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å, ¢âÕ¡Ÿ≈ 20 12.3 25 8.5 e-Book, Information ´Õøµå·«√å ( àßæ— ¥ÿ) 31 19.1 87 29.6 Software (sent via postal) ´Õøµå·«√å ( àßÕÕπ‰≈πå) 15 9.3 27 9.2 Software (sent online) ‡æ≈ß ( àßæ— ¥ÿ) 35 21.6 49 16.7 Music (sent via postal) ‡æ≈ß ( àßÕÕπ‰≈πå) 1 0.6 4 1.4 Music (sent online) ¿“æ¬πµ√å ( àßæ— ¥ÿ) 16 9.9 37 12.6 Film (sent via postal) ¿“æ¬πµ√å ( àßÕÕπ‰≈πå) 2 1.2 3 1 Film (sent online) Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 28 17.3 62 21.1 Computer device ¢Õ߇≈àπ 16 9.9 16 5.4 Toy ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ 6 3.7 36 12.2 Electrical appliance ‡§√◊ËÕß·µàß∫â“π, ¢Õß„™â „π∫â“π 9 5.6 7 2.4 Household item ‡ ◊Èպ⓷≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ 11 6.8 13 4.4 Clothe, accessories ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß, πÈ”ÀÕ¡ 8 4.9 1 0.3 Cosmetic 92 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000  ‘π§â“/∫√‘°“√ À≠‘ß Female ™“¬ Male Goods/Services ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– (Frequency) (Percent) (Frequency) (Percent) Õ“À“√ 8 4.9 4 1.4 Food ¬“√—°…“‚√§, ¬“∫”√ÿß, «‘µ“¡‘π 1 0.6 0 0 Medication, supplement Õ◊ËπÊ 11 6.8 23 7.8 Others À¡“¬‡Àµÿ: ‡©æ“–ºŸâ∑’ˇ§¬´◊ÈÕ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡∑à“π—Èπ ®÷ß®–µÕ∫¢âÕπ’È ·≈–µâÕ߇≈◊Õ° ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’ˇ§¬´◊ÈÕ ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 93  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ≈—°…≥–°“√„™â∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ Internet Top Activity by Age √âÕ¬≈– Percent 50 45 < 20 40 39 39.3 20-29 35 33.7 33 31.7 30 30+ 25 20 19.2 16 15 14.1 10.5 10 7.8 6.8 5 3.5 4.4 4 4.3 4.6 2.8 4.6 3.8 4.2 3.1 1.5 1.3 2.2 1.5 0.1 0.6 1.3 0.7 0.4 0 News, Timely report e-mail µ‘¥µ“¡¢à“« Web board Games ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å Download-software ‡«Á∫∫Õ√å¥ ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ™¡ ‘π§â“ ‡≈àπ‡°¡ å Download-games §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ Information search  π∑π“ Chat/ICQ ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å Shopping Download-music ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß 94 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 °‘®°√√¡ < 20 20-29 30+ Activity ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– (Frequency) (Percent) (Frequency) (Percent) (Frequency) (Percent) ‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 152 39 479 39.3 273 33.7 e-mail  π∑π“ 55 14.1 95 7.8 28 3.5 Chat/ICQ ‡«Á∫∫Õ√å¥ 17 4.4 49 4 35 4.3 Web board µ‘¥µ“¡¢à“« 18 4.6 83 6.8 130 16 News, Timely report §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ 75 19.2 403 33 257 31.7 Information search ™¡ ‘π§â“ 6 1.5 16 1.3 18 2.2 Shopping ‡≈àπ‡°¡ å 41 10.5 34 2.8 37 4.6 Games ¥“«πå ‚À≈¥‡°¡ å 6 1.5 1 0.1 5 0.6 Download-games ¥“«πå ‚À≈¥´Õøµå·«√å 15 3.8 51 4.2 25 3.1 Download-software ¥“«πå ‚À≈¥‡æ≈ß 5 1.3 9 0.7 3 0.4 Download-music √«¡ 390 100 1,220 100 811 100 Total ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 95  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµµàÕ —ª¥“À凪√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ Weekly Hours of Use by Age < 20 20-29 √âÕ¬≈– 30+ Percent 30 26.3 25.2 25 23.5 23.7 20 18.9 18.3 17.1 17.9 17.1 15.8 15 14.8 13.8 13 12.2 10.3 9.6 10 8.2 9.2 5 2.6 1 1.7 0 <1 1- <3 3- <5 5- <10 10- <15 15- <20 >20 °“√„™âµàÕ —ª¥“Àå <1 1- <3 3- <5 5- <10 10- <15 15- <20 20+ √«¡ Weekly Usage Total <20 ®”π«π (Frequency) 10 74 67 103 48 54 36 392 √âÕ¬≈– (Percent) 2.6 18.9 17.1 26.3 12.2 13.8 9.2 100 20-29 ®”π«π (Frequency) 12 101 181 288 194 159 290 1,225 √âÕ¬≈– (Percent) 1 8.2 14.8 23.5 15.8 13 23.7 100 30+ ®”π«π (Frequency) 14 84 146 205 139 78 149 815 √âÕ¬≈– (Percent) 1.7 10.3 17.9 25.2 17.1 9.6 18.3 100 96 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡«≈“∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈ÿà¡Õ“¬ÿ Time of Use by Age √âÕ¬≈– Percent < 20 50 41.8 20-29 40 36.6 37.3 30+ 30 27.8 20 18.6 19.2 19.2 18 16.2 15.9 14.5 10 6.9 7.4 8.5 4.4 4.3 1.5 1.9 0 8:01-12:00 12:01-16:00 16:01-20:00 20:01-24:00 0:01-4:00 4:01-8:00 ‡«≈“∑’Ë „™â 8:01-12:00 12:01-16:00 16:01-20:00 20:01-24:00 0:01-4:00 4:01-8:00 √«¡ Time of Use Total < 20 ®”π«π 27 57 164 109 29 6 392 (Frequency) √âÕ¬≈– 6.9 14.5 41.8 27.8 7.4 1.5 100 (Percent) 20-29 ®”π«π 195 235 220 448 104 23 1,225 (Frequency) √âÕ¬≈– 15.9 19.2 18 36.6 8.5 1.9 100 (Percent) 30+ ®”π«π. 151 156 132 304 36 35 814 (Frequency) √âÕ¬≈– 18.6 19.2 16.2 37.3 4.4 4.3 100 (Percent) À¡“¬‡Àµÿ: À¡“¬∂÷߇«≈“ à«π„À≠à∑’Ë „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡≈◊Õ°‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 97  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 98 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ¿“§ºπ«° Appendix ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 99  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ·∫∫ Õ∫∂“¡ÕÕπ‰≈πå 100 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 101  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 102 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 103  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 104 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 105  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 106 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 107  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ·ºπº—ß‚§√ß √â“ߧ≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ §≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ (œæ≥œ 𓬰√—∞¡πµ√’ ‡ªìπª√–∏“π)  ”π—°ß“πæ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√ 108 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬≈“¬¡◊Õ™◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬°“√‚Õπ‡ß‘π∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬≈”¥—∫√ÕߢÕß√—∞∏√√¡πŸ≠¡“µ√“ ˜¯ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√ÕߢâÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬Õ“™≠“°√√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å §≥–Õπÿ°√√¡°“√∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ§πæ‘°“√·≈–§π¥âÕ¬‚Õ°“  §≥–Õπÿ°√√¡°“√«“ß·ºπæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√«“ß·ºπæ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√ à߇ √‘¡°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„πÀπ૬ߓπ¢Õß√—∞ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ—≤π“°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√°“√ à߇ √‘¡°“√§âπ§«â“«‘®—¬¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑» §≥–Õπÿ°√√¡°“√ à߇ √‘¡Õÿµ “À°√√¡´Õøµå·«√å·≈– “√ π‡∑»  ¿“·≈°‡ª≈’ˬπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“ππ‚¬∫“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ e-Thailand §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®‚§√ß°“√ GLOBE ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 109  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬π“¡ºŸâ√à«¡‚§√ß°“√ ∑’˪√÷°…“ ¥√. ∑«’»—°¥‘Ï °ÕÕπ—πµ°Ÿ≈ ¥√. ™Æ“¡“» ∏ÿ«–‡»√…∞°ÿ≈ À—«Àπâ“‚§√ß°“√ ¥√. æ‘∏ÿ¡“ æ—π∏ÿå∑«’ ΩÉ“¬‡∑§π‘§ √“™∫¥‘π∑√å  ÿ«√√≥§—≥±‘ °√“øî° ∏π“°√ ¡‘≈‘π∑ Ÿµ 110 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 √“¬π“¡∫ÿ§≈“°√¢Õß  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ ∑’˪√÷°…“ ¥√. 摇™∞ ¥ÿ√ߧ‡«‚√®πå ºŸâÕ”π«¬°“√ ¥√. ™Æ“¡“» ∏ÿ«–‡»√…∞°ÿ≈ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ ‚ ¿“«√√≥ · ß‰™¬ π—°«‘®—¬ ¥√. æ‘∏ÿ¡“ æ—π∏ÿå∑«’ ¥√. °…‘µ‘∏√ ¿Ÿ¿√“¥—¬ ¥√. ‡°…¡≥’ Õ—…ơߧ≈ ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ Õ—®©√‘¬“ Õ—°…√Õ‘π∑√å π—°«‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ Õ—≠™≈’  “√“¿√≥å ¡≈ÿ≈’ æ√‚™§™—¬ π—°«‘‡§√“–Àå ‚§√ß°“√ ∫ÿ…Æ’ ®“√ÿ«®π– ª√–™“ —¡æ—π∏å °ÿ≈æ‘™≠“ ¢”≈–¡â“¬ ‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª «™‘√“æ√ §Õ«π‘™ π‘√¡≈ ª√–∑’ª–®‘µµ‘ ∫ÿ≠™—¬ ‡®√‘≠¥â«¬»’≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë∏ÿ√°“√  ¡»√’ ¢“« Õ“¥ ª√‘≠≠“ ™Ø‘≈“≈—¬ ‡π◊ÈÕ∑‘æ¬å ‡ª√¡ƒ∑∏‘Ï æÿ™æ—π∏å ‡À≈à“®—π∑√å ‚§√ß°“√æ—≤π“°ÆÀ¡“¬  ÿ√“ߧ≥“ ·°â«®”πߧå À—«Àπâ“‚§√ß°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» Õ√¥“ ‡∑欓¬π ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬  ÿ√–™—¬ °Õ∑Õß ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ æ√æ—°µ√å  ∂‘µ‡«‚√®πå ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ ‡∑’ˬß∏√√¡ ·°â«√—°…å ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ «‘π—¬ ·∑àπª√–‡ √‘∞°ÿ≈ ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ ªØ‘«—µ‘ Õÿàπ‡√◊Õπ ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ °π°Õ√ ©«“ß ∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª ≥√“æ√ ∏’√°—≈¬“≥æ—π∏ÿå ∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª ¡π— «—≈¬å æ—≤π«‘∫Ÿ≈¬å ∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘ 111  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543
  • √“¬ß“πº≈°“√ ”√«®°≈ÿࡺŸâ „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2543 Internet User Profile of Thailand 2000 ª°·≈–√Ÿª‡≈à¡: ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–¡—≈µ‘¡’‡¥’¬ 112 ‡Õ° “√‡≈à¡π’ȇªìπ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß»Ÿπ¬å‡‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈ÁÕ∑√Õπ‘° å·≈–§Õ¡æ‘≈–§Õ¡æ‘™“µ‘ ·Ààß™“µ‘ »Ÿ π¬å ∑§‚π‚≈¬’ ° ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å· «‡µÕ√å·Ààß«‡µÕ√å  ”√«®‡¡◊ËÕ °—𬓬π-µÿ≈“§¡ 2543