Your SlideShare is downloading. ×
Digital Standard for Knowledge Society
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Digital Standard for Knowledge Society

1,043
views

Published on

มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

Published in: Technology, Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,043
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. มาตรฐานสื่อดิจิทัล เพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ เนคเทค/สวทช 27 กรกฎาคม 25523
 • 2. นิยามและวิวัฒนาการของ สังคมสารสนเทศ:สื่อและสื่อผสม
 • 3. สังคมความรู • สังคมความรู หมายถึง สังคมซึ่งใชความรูเปน ทรัพยากรหลักในการผลิต แทนการใชทรัพยากรเงิน และแรงงานอยางในอดีต • สังคมความรู “สราง แบงปนและใชความรูเพื่อ ความเจริญรุงเรืองและ  ความเปนอยูที่ดีของ  ประชาชน” wikipedia
 • 4. สื่อดิจทัล ิ • สื่อ (media) หมายถึงหนวยเก็บ (storage) และชองรับสงขอมูล (transmission channels) หรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บและสงขอมูล • สื่อดิจิทัล หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทํางานกับขอมูลดิจิทัล (หมายเหตุ: คําวาสื่อคําเดียวกันนี้ บางครั้งก็ใชในความหมายของสื่อมวลชนหรือ สื่อขาว) สื่อผสม (multimedia) • หมายถึง สือและสาระทีมี ่ ่ หลายรูปแบบรวมกัน • สือผสมจะรวมอักษร เสียง ่ ภาพนิ่ง แอนนิเมชัน วิดีโอ และสาระที่สามารถ ปฏิสมพันธได ั wikipedia
 • 5. ยุคเริ่มตนของการเขียน • อักขระปรากฏบนแผนอิฐเปนสูตรในการหมักเบียร ชิ้นสวนกระดาษปาปรสในคริส ั • หลักฐานที่แสดงวาชนชาติสุมาเรียนที่อาศัยใน ประเทศเมโซโปเตเมีย (ปจจุบันเปนสวนหนึงของ ่ ศตวรรษที่ 4 ซึ่งมีขอความ อิรก) เมื่อ 3200 ปกอนคริสตกาล เปน ั อักขระยิวเปนบทสวดที่ 89: 4-7 ชนชาติแรกที่รูจกการเขียน ั ในคัมภีรไบเบิลฉบับเกา Source:Who Began Writing? Many Theories, Few Answers By JOHN NOBLE WILFORD,The New York Times -- April 6, 1999 http://www.virtual-egypt.com
 • 6. ภาพวาดฝาผนัง กอนประวัติศาสตร • ถ้ํา Lascaux อยูทางตะวันตกเฉียงใตของฝรั่งเศส • ภาพบนฝาถ้ํายุคหิน(15,000-10,000 กอน • ถ้ํา Magura อยูทางตะวันตกเฉียง  คริสตกาล) กวา 2,000 ภาพซึ่งสามารถแบงออกเปน เหนือของบุลกาเรียหางจากเมือง 3กลุมไดแก - ภาพสัตว ภาพมนุษยและสัญลักษณ จิตนาการ (abstract signs) หลวงโซเฟย 180 กม. • ภาพวาดแสดงผูหญิงและชาย สัตว ตนไม เครื่องมือ ดวงดาวและดวง อาทิตย กอนยุคบรอนซ(3,000 ป กอนคริสตกาล) http://www.oddee.com/item_93915.aspx
 • 7. ยุคแหงการพิมพหนังสือ โยฮัน กูเต็นเบิร (ค.ศ.1400 -1468), แทนพิมพเปลี่ยนตัวอักษรได ชาวเยอรมันผูประดิษฐ ของกูเต็นเบิรก คัมภีรไบเบิลพิมพดวยเครื่องพิมพกูเต็นเบิรก เครื่องพิมพ • คัมภีรไบเบิลทีพิมพดวยเครื่องพิมพกเต็นเบิรก ระหวาง ่ ู  ค.ศ. 1454-1455 เปนสัญลักษณทบงถึงการเริมตน “ยุค ่ี ่ แหงการพิมพหนังสือ” (ตนฉบับยังเก็บไวทLibrary of ี่ Congress, US)
 • 8. ไปรษณีย: ยุคแรกของการสื่อสาร นับจนปจจุบันกระดาษได กลายมาเปน (1) สื่อในการบันทึกชวยจําของ มนุษยเชนตําราเปนตน ชวยเปน แหลงเก็บ (storage) (2) สื่อกลางในการสื่อสาร ลักษณะของไปรษณียอีกดวย modern mail
 • 9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook): Kindle DX (6 May 2009) Amazon today unveiled a new, larger version of its Kindle ebook reader, which is aimed at students – and heralded as a potential saviour by some parts of the newspaper industry. (guardian.co.uk, Wednesday 6 May 2009 ) ปริมาณการขายAmazon e-book สูงกวา หนังสือธรรมดาเปนครั้งแรกเมื่อปลายป ค.ศ.2009 (guardian.co.uk, 28 Dec 2009) วางขายราว • วางตลาดฤดูรอนของสหรัฐอเมริกาใน • ผูซ้อสามารถเขาถึง 60% ของตําราเรียน ื ราคา $489 ของสํานักพิมพ Pearson, Wiley และ • ใชแสดงตําราและขาวหนังสือพิมพ Cangage • จอขนาด 9.7 นิ้วใหญกวารุนเดิม (ซึ่ง • ตอนเปดตัวบริษัทอเมซอนจะลดราคาผู แสดงนวนิยาย paperback) ราว 2 เทา ประสงคสมัครเปนสมาชิกระยะยาวของ • สามารถบรรจุหนังสือ 3,500 เลม New York Times, Washington Post • แสดงไฟลและสารคดีท่เคยแสดงบน ี และBoston Globe (ซึ่งกําลังมีปญหาดาน PCไดดวย ธุรกิจที่ใชกระดาษ)
 • 10. LG Display unveils newspaper-size flexible e-paper (15 January 2010) • LG Display has announced its development of a newspaper-size flexible e-paper. • The 19-inch wide (250x400mm) flexible e-paper is almost as big as a page of A3 sized newspaper. • The product is able to convey the feeling of reading an actual newspaper. • 0.3 millimeters thin, the e-paper weighs just 130 grams. • LG Display arranged TFT on metal foil rather than glass substrate, http://www.digitimes.com/news/a20100115PR201.html
 • 11. http://www.nytimes.com/2009/10/27/business/media/27audit.html http://barrdear.com/john/2009/10/28/the-death-throes-of-us-newspapers/
 • 12. Internet client/server world wide web (web 1.0)
 • 13. Web 2.0 เว็บ 1.0 • เจาของเว็บสรางเว็บขึ้นมา • การเพิ่มสาระใหมลงไปบน เว็บไซตของตนตองกระทําโดย ตนเองเพื่อเชื่อมโยงกับเว็บผูอื่น • ผูอื่นสามารถเชื่อมโยงเขามาได เชนกัน เว็บ 2.0 • Wikipedia ซึ่งเปนสารานุกรม ออนไลนเกิดจากสมมติฐานที่ไม นาเชื่อวาการเติมสาระลงไปใน สารานุกรมนั้นสามารถกระทําได โดยผูใชเว็บคนใดก็ได • เว็บสังคม (social web) ผูใช เติมสาระดวยผูใชเองเชน Hi5, MySpace, Facebook, Friendster, Twitter, etc.
 • 14. http://www.cnn.com/
 • 15. สถิติการใชอินเทอรเน็ตโลก •ประชากรโลก: ~6,700 ลานคน •ผูใชอินเทอรเน็ต: ~1,700 ลานคน (ณ กันยายน พ.ศ.2552) http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 • 16. The Digital Economy
 • 17. มารตรฐานสื่อดิจิทัล
 • 18. ปญหาสื่อดิจิทัล ฟอนต Error เสียเวลาปรับแตง โห!! สรางสารบัญ เสียเวลาจัง เปดแลว จําไมไดแลวใช เปดไมไดนะ ฟอรแมตเสีย ขนาดอักษรเทาไร คนละ version
 • 19. การจัดการสื่อดิจิทัล • มีการถายทอดและจัดเก็บอยางเปนระบบ • การเขาถึงไดอยางทั่วถึง • มีมาตรฐานเพื่อการนํามาใชใหมไดหลายๆ ครั้ง • มีการไหลเวียนผานกระบวนที่สรางคุณคา อันจะ สงผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงขึ้นของ องคกร/หนวยงาน • มีการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ เพื่อชวยแปลง ความซ้ําซอนในการทํางานเปนความรวมมือ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. วัฒนธรรมการจัดการความรู สวทช.
 • 20. มาตรฐานสื่อดิจิทัล • มาตรฐานการตั้งชื่อโฟลเดอรและแฟมเอกสาร • มาตรฐานการสรางเอกสารงานพิมพ • มาตรฐานเอกสารเว็บ • มาตรฐานการสรางสื่อนําเสนอ • มาตรฐานเสียงดิจิทัล • มาตรฐานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล • มาตรฐานสื่อมัลติมีเดีย • ฯลฯ
 • 21. มารตฐานและการกําหนดมาตรฐาน • การกําหนดมาตรฐาน (standardization) คือกระบวนการพัฒนาและตกลง มาตรฐาน • มาตรฐานจะปรากฎเปนเอกสารที่บงรูปแบบเดียวกันของคุณสมบัติ เงื่อนไข วิธีการ กระบวนการหรือการปฏิบัติ • มาตรฐานอาจเกิดอยางไมเปนทางการแตเกิดจากคนสวนใหญรวมกันใช (de facto) อยางกวางขวางจนเปนที่นิยม • บางมาตรฐานเกิดอยางเปนทางการ (de jure) ตามความตองการของ กฏหมาย ตัวอยางเชนมาตรฐานที่กําหนดโดย International Organization for Standardization (ISO) หรือ American National Standards Institute (ANSI) เปนตน มาตรฐานนี้จะกําหนดอยางเปนอิสระ จากผูผลิตสินคา • วัตถุประสงคของการกําหนดมาตรฐานก็เพือชวยใหสินคา ่ – อิสระจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง – ความเขากันได (compatibility) – ทํางานรวมกันได (interoperability) – ความปลอดภัย (safety) – ผลิตซ้ําได (repeatability) – มีคุณภาพ (quality) wikipedia
 • 22. ระบบรหัสอักษรและสัญลักษณ(character encoding system) • หมายถึง รหัสที่ทําใหเกิดการจับคูระหวางอักษรหรือสัญญลักษณหนึ่งๆเขากับ สัญญาณไฟฟาเพื่อใหเกิดการสงอักษรหรือสัญญลักษณนั้นทางโทรคมนาคม หรือเพือการเก็บรักษาอักษรหรือสัญญลักษณนั้นไวในคอมพิวเตอร ่ Samuel F. B. Morse (1791-1872) •American Standard Code for Information Jean-Maurice-Émile Baudot Interchange (1845 – 1903), •1st edition 1963, 1st revision 1967,latest revision 1986
 • 23. ยูนิโคด(UNICODE) • รหัสแอสกี้มขนาด 7 บิตจึงสามารถแทนอักษร ี และสัญญลักษณไดเพียง 128 ลักษณะหรือ แมนจะขยายขึนไปเปน 8 บิตเพื่อใชกับอักษร ้ และสัญญลักษณภาษาอื่นก็แทนไดเพียง 256 ลักษณะเทานั้น • จึงมีความจําเปนในการพัฒนายูนิโคดเพื่อให คอมพิวเตอรสามารถมีรหัสครอบคลุมอักษร และสัญญลักษณของภาษาทั่วโลกโดยครั้ง แรก (ค.ศ.1988) เสนอใช 16 บิต (2 ไบต) ทําใหสามารถแทนไดถึง 65,536 ลักษณะ • ปจจุบนยูนิโคดขยายออกไปถึง 32 บิต (4 ั ไบต) ครอบคลุมมากกวา 107,000 อักษรและ สัญญลักษณของภาษาทั่วโลก wikipedia
 • 24. ฟอนต(Font)(1/2) • ดั้งเดิมฟอนตจะบงถึงขนาดและรูปแบบของอักษรหรือสัญญลักษโลหะที่ใชในการเรียงพิมพ เทานั้น • ตั้งแตยค ค.ศ.1900 เปนตนมา ฟอนตไดกลายมาเปนดิจิตัลใชในระบบคอมพิวเตอร ุ • ดังนั้นฟอนตในยุคนีมกจะหมายถึงคอมพิวเตอรฟอนตซึ่งก็คือไฟลอิเล็กทรอนิกสที่เก็บชุด ้ ั ของอักษรและสัญลักษณ (characters, glyphs, or symbols such as dingbats) ตัวอยางฟอนต Metal typeset
 • 25. ฟอนต(Font)(2/2) • ฟอนตจะบงประเภท (family) ลักษณะ (faces) และขนาด (point) • การแสดงฟอนตบนจอคอมพิวเตอรที่แพรหลายจะแสดงเปนลักษณะที่เรียกันวาบิต แม็ป (bitmap) หรือบางที่ก็เรียกกันวาราสเตอร (raster) • การแสดงจะมีลักษณะเปนจุดหลายจุดภายในกรอบสี่เหลี่ยม แตละจุดแทนดวย 1 ไบต (8บิต) หรือ 3 ไบต (24บิต) เพื่อใหไดสีท้ังสามที่ละเอียด • ความละเอียดในการแสดงจะขึ้นอยูกับจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi: dot per inch) ตัวอยางฟอนตของไมโครซอฟท การแสดงภาพแบบบิตแม็ป
 • 26. ไฟลเสียง(audio file) • เสียงดิจิทัลเกิดจากการสุม (sample)อยางสม่ําเสมอของเสียงอะนาล็อก • ขอมูลที่ไดจากการสุมจะมีคาเปนดิจิทัลเก็บไวในไฟลของคอมพิวเตอร • เมื่อตองการฟงเสียงเราสามารถแปลงขอมูลที่เก็บไวกลับไปเปนเสียงอะนาล็อกเดิมได • ขอมูลดิจทัลที่เก็บไวอาจมีลักษณะเทาเดิม (uncompressed) หรือลดขนาด (compressed) เพื่อ ิ ประหยัดพื่นที่ในคอมพิงเตอรได • ดังนั้นไฟลจึงมี 3 ลักษณะ:เทาเดิม (uncompressed) ลดขนาดแบบไมสูญเสีย (lossless compression) และลดขนาดแบบสูญเสีย (lossy compression) ตัวอยางการแปลงจากอนาล็อกเปนดิจิทัล (แบบ PCM) • เราจะสังเกตวาสัญญานลักษณะไซน ไดรับการสุมอยางสม่ําเสมอและ เปลี่ยนเปนคาดิจิทัลตรงจุดที่สุมดังนี้ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 14, ฯลฯ • เมื่อแปลงคานี้เปนไบนารีก็จะไดคา 0111, 1001, 1011, 1100, 1101, 1110, 1110, 1111, 1111, 1111, 1110, ฯลฯ wikipedia
 • 27. ประเภทของไฟลเสียง http://www.fileinfo.com/filetypes/audio
 • 28. ตัวอยางรายละเอียด ของไฟลเสียง
 • 29. กลองดิจิทัล CCD: Charge Couple Device Olympus EVOLT E-330 • 7.5-megapixel NMOS solid state image sensor • 2.5-inch color LCD monitor with vertical tilt design and Live View capability • JPEG, uncompressed TIFF, and RAW file formats • Images saved on Compact Flash cards and Micro drives, as well as xD- Picture cards • USB cable for fast connection to a computer (USB auto-connect for driverless connection to Windows Me, 2000, XP, and Vista, and Mac OS 8.6 or greater)
 • 30. ประเภทของไฟลภาพนิ่ง http://www.fileinfo.com/filetypes/image
 • 31. ตัวอยางไฟลภาพนิ่งชนิด JPEG • JPEG ยอมาจาก Joint Photographic Experts Group ซึ่งเปนคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานไฟล ภาพประเภทนี้ • ปจจุบันมีชื่อเปนทางการวา ITU – T JTC1/SC2/WG10. • ไฟล JPEG รุนแรกเริ่มประกาศเมื่อ ค.ศ.1986 มีวัตถุประสงคที่จะยอบีบอัดภาพถายธรรมชาติทั้งสี (24 บิตหรือ 16.7ลานสี) หรือขาวดํา (8 บิตหรือ 256 ระดับ) • การลดขนาด (บีบอัด) เปนลักษณะสูญเสียสารสนเทศ กลาวคือภาพที่ลดขนาดจะเลวกวาภาพ เริ่มตน • อยางไรก็ดี JPEG ไดอาศัยคุณลักษณะสายตาของมนุษยที่ทนตอการสูยเสียสารสนเทศนั้นได • ภาพทั้งสองนี้เปภาพเดียวกัน หรือ? • ภาพขวาเปนภาพเริ่มตนนําออกมา จากกลองโดยตรง • ภาพดานซายเปนภาพหลังจากใช Photoshop บีบอัดลดสารสนเทศ เหลือ 60% http://www.photoshopessentials.com/essentials/jpeg-compression/
 • 32. ตัวอยางไฟลภาพนิ่งชนิด GIF • GIFยอมาจากThe Graphics Interchange Format (GIF) • มีลักษณะของบิตแม็ปเสนอโดยบริษัทCompuServe เมื่อ ค.ศ. 1987 และเปนที่นยมใช ิ เนื่องจากการสนับสนุนและการปอนลงเครื่อง(portability)ที่ดี • ลักษณะ 8 บิตตอพิกเซลทําใหเรียกใชสีได 256 สีจากจํานวนสี RGB ทั้งหมด 16.7ลานสี (24-บิต) • นอกจากนียังใชในงานแอนนิเมชันโดยแตละเฟรมเลือกสีเปนอิสระจาก 256 สีเปนจากกัน ้ • ดวยขอจํากัดจํานวนสีจึงทําให GIF เหมาะสําหรับที่งายกลาวคือภาพเสน ภาพกราฟฟก  และโลโกเปนตนแตไมเหมาะสําหรับภาพถายสีจากกลองและภาพวาดที่มีลักษณะสีที่ ตอเนื่อง • GIF ใชวิธีบีบอัดที่ปราศจากการสูญเสียสารสนเทศ painting line drawing textual image photograph image
 • 33. ความสิ้นเปลืองหนวยความจําของภาพนิ่ง • สมมติเรามีภาพขนาด6x4นิ้วที่150 dpi เราจะคํานวณดังนี้ (6 inches x 150 dpi) x (4 inches x 150 dpi) = 900x600 pixels = 540,000 pixels • เนื้อที่หนวยความจําสําหรับภาพสี (RGB) จึงเปน 540,000 x 3 = 1.6 ลานไบต • สําหรับ “x3” จะหมายถึง 3 ไบตของสี RGB ตอพิกเซล หรือนั่นคือระดับสีไดถึง 24 บิต (16.7ลานสี) ตอพิกเซล • กรณี 8 บิตตอพิกเซล (ขาวดําหรือ 256 สี) หรือภาพลายเสนจะใช 1 บิตตอพิกเซล (1/8 ไบต) ก็จะสิ้นเปลืองนอยลง
 • 34. ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล ตัวอยางการคํานวณปริมาณขอมูลวิดโอ ี • คุณสมบัติ – แตละพิกเซลใชสีขนาด 24 บิต – ขนาดเฟรม 640x480 พิกเซล – จํานวนเฟรม 25 เฟรมตอวินาที • ตองการทราบวาใน 1 ชัวโมง (3600 วินาที) ตองสงขอมูล ่ เทาไร? – จํานวนพิกเซลตอเฟรม = 640 * 480 = 307,200 – จํานวนบิตตอเฟรม = 307,200 * 24 = 7,372,800 = 7.37 เมกะบิต – จํานวนบิตตอวินาที (BR) = 7.37 * 25 = 184.25 เมกะบิตตอวินาที – ดังนั้นจํานวนขอมูลใน1ชั่งโมง = 184 * 3600 วินาที= 662,400 เมกะบิต= 82,800 เมกะไบต= 82.8 กิกะไบต wikipedia
 • 35. ประเภทของไฟลวิดิโอ http://www.fileinfo.com/filetypes/video
 • 36. วิวัฒนาการของการบีบอัดขอมูลภาพ เคลือนไหวดวยมาตรฐาน MPEG ่ (MPEG: Moving Picture Experts Group ) http://www.althos.com/tutorial/MPEG-Tutorial-moving-picture-experts-Group-Book-page-19.html
 • 37. MPEG 1,2,4 • MPEG-1 เปนมาตรฐานในการบีบอัดขอมูลวิดีโอและเสียงชนิดสูญเสีย สารสนเทศ • เริ่มใชเมื่อ ค.ศ.1993 • วัตถุประสงคเพื่อบีบอัดขอมูลดิบของ VHS ดิจิทัลวิดีโอและเสียงในซีดี ใหเหลือเพียง 1.5 เมกะบิตตอวินาที (ดวยอัตรา 26:1 และ 6:1 ตามลําดับ) โดยไมเสียคุณภาพจนเกินไป • ดวยเหตุนี้บรรดาวีซดี (VCD: Video Compact Disc) ี • MPEG-1 ไดกลายเปนระบบบีบอัดขอมูลที่เขากันได (compatible lossy audio/video format) ระหวางผลิตภัณฑตางยี่หอมากที่สุดในโลก • ที่รูจักแพรหลายคงจะเปน MPEG-1 ที่ใชเปนมาตรฐานของรูปแบบเสียง MP3 http://www.wave-report.com/tutorials/VC.htm
 • 38. MPEG 1,2,4 MPEG-2 • ออกแบบเพื่อใชงานระหวาง 1.5 และ 15 เมกะบิต/วินาที • เนนไปที่ดิจิทัลทีวีและดีวีดี (DVD: digital versatile disc) • วางอยูบนพื้นฐานของ MPEG-1 แตออกแบบสําหรับการบีบอัดและสงขอมูล โทรทัศนดจิทัลบนพื้นดิน การสงผานเคเบิล การสงโทรทัศนโดยตรงทาง ิ ดาวเทียม • MPEG-2 ยังสามารถปรับอัตราบิตตอวินาทีใหขนไปใชในการสงภาพละเอียดของ ึ้ HDTV ไดโดยหลีกเลี่ยงการที่ตองไปใช MPEG-3 MPEG-4 • มาตรฐานสําหรับการใชบนเว็บ • วางอยูบนพื้นฐานการบีบอัดแบบวัตถุ (object-based compression) • แตละวัตถุในภาพจะไดรับการติดตามจากเฟรมหนึงไปยังอีกเฟรมหนึ่ง ่ • สิ่งที่ไดคอความสามารถในการปรับประสิทธิภาพการบีบอัดจากจํานวนบิตตอ ื วินาทีที่ต่ําไปสูจํานวนบิตตอวินาทีท่สูงขึ้นได ี • นอกจากนียังสามารถควบคุมแตละวัตถุในภาพไดดวยทําใหไดมาซึ่ง ้ ปฏิสัมพันธ (interactivity) ระหวางวัตถุในภาพกับผูใชได http://www.wave-report.com/tutorials/VC.htm
 • 39. สรุป • รวมกันทําความเขาใจและกําหนดมาตรฐาน สื่อดิจิทัล • รวมกันรณรงค สงเสริมการใชงานมาตรฐาน สื่อดิจิทัล • รวมกันพัฒนา ปรับปรุงขอกําหนด มาตรฐาน กระบวนการที่เกียวของกับสื่อดิจิทัล ่
 • 40. ขอบคุณ http://nstda.or.th/pairash