Your SlideShare is downloading. ×
0
Digital Library for Thailand
การเปดโลกดิจิทัลใหเยาวชนไทยทุกคนเขาถึงความรูอยางกวางขวาง
ChangeFusion Institute, Th...
Digital Library: พลิกอินเทอรเน็ตเพื่อปฏิรูปการเรียนรู
ปญหา                          โอกาส Digi...
ตัวแบบของ Digital Library
                • หนังสือ / แผนฟลม / แผนบันทึกตางๆ / รูปภาพ ทั้ง
     ...
Digital Library Road Map
    ChangeFusion    4
ตัวอยางหองสมุดดิจิทัลที่นาสนใจ
                  5
6
7
8
9
10
ChangeFusion  11
ChangeFusion  12
การดำเนินการที่ผานมา

• ประชุมรวมกับหนวยงานวิชาการตาง ๆ อาทิ
  – NSTDA (STKS, NECTEC) : Software และงานวิจัยตาง ๆ
 ...
การดำเนินการที่ผานมา

• จัดทำนโยบายกับคณะกรรมการสื่อปลอดภัยสรางสรรค
  – กำหนดเปน 1 ใน 6 ยุทธศาสตรของนโยบายพื้นที่สร...
การดำเนินการที่ผานมา

•  การจัดการสัมมนา Libcamp#1 และ Libcamp#2 เพื่อสรางเครือขาย
  บรรณารักษยุคใหม
   • มีผูเ...
ChangeFusion  16
ChangeFusion  17
การดำเนินการที่ผานมา
• การพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดดิจิทัล โดยเนนการใหภาคีเขามามีสวน
 รวมในการทำงาน
  – หอจดหมายเหตุ...
ChangeFusion  19
การดำเนินการที่ผานมา

• การพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดดิจิทัล
  – ปรับปรุง openbase.in.th
    • จัดทำ DC Metadata ใหมีคว...
  Open Base Thailand ณ ปจจุบัน
  ◦ ประกอบดวยผลงานเอกสารและสื่อตางๆกวา 12,000 ชิ้น
  ◦ รวบรวมผลงานอันทรงคุณคาของ...
การดำเนินการที่ผานมา

• การพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดดิจิทัลทางสาธารณสุข
  – info.thaihealth.or.th
  – doctor.or.th
  – ส...
ChangeFusion  26
ChangeFusion  27
ขอบคุณครับ
       ไกลกอง ไวทยการ
    klaikong@changefusion.org
      twitter : @klaikong

 รับขาวสารโครง...
Digital Library for Thailand
Digital Library for Thailand
Digital Library for Thailand
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Digital Library for Thailand

635

Published on

โครงการห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ แผนงาน ICT สสส. ในงานประชุมวิชาการประจำปี ศวท. พ.ศ. 2552

Published in: Technology, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
635
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Digital Library for Thailand"

 1. 1. Digital Library for Thailand การเปดโลกดิจิทัลใหเยาวชนไทยทุกคนเขาถึงความรูอยางกวางขวาง ChangeFusion Institute, Thai Rural Reconstruction Movement Foundation under Royal 1 Patronage
 2. 2. Digital Library: พลิกอินเทอรเน็ตเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ปญหา โอกาส Digital Library • มีผูใชเน็ตราว 12 ลานคน เปนเยาวชนอยาง • ตามนโยบาย “พื้นที่สรางสรรค” ของ พณฯนายก นอย 6 ลาน • เปดพื้นที่เรียนรูใหมที่มีประโยชนจริงกับชีวิต • เกิดความเสี่ยงและปญหามากมายกับเยาวชน ประจำวัน และรูปแบบการศึกษาเรียนรู • เยาวชนไมใชเน็ตในการเรียนรูหาขอมูลมากนัก • Digital Library ใรตางประเทศมีหนังสือนับลาน เลมในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส 200k ญี่ปุน 300k • ขณะที่หอสมุดแหงชาติกลายเปนสิ่งที่ถูกลืม • เปนฐานสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และไมรับความสนับสนุนนัก (มีหนังสือนับแสน โดยไมตองอิงระบบการศึกษาดั้งเดิม (short-cut) แตคนเขาไมถึง) • เนนการเขาถึงขอมูลสื่อผสมทางวัฒนธรรม เพื่อ • หองสมุดคณะตางๆ ก็ไมเชื่อมโยงกัน อาน ใหเด็กไทยมีฐานในการคิดสรางสรรคอยางมีราก ออนไลนไมไดเปนสวนใหญ ChangeFusion 2
 3. 3. ตัวแบบของ Digital Library • หนังสือ / แผนฟลม / แผนบันทึกตางๆ / รูปภาพ ทั้ง จากหนวยงานรัฐ เอกชน และ collection สวนบุคคล • จัดลำดับความสำคัญ และ Digitization • เชื่อมโยงและ รวบรวมเนื้อหาที่มีอยู • งานวิจัย วิทยานิพนธ แลวออนไลน หรือใน และวารสารวิชาการ สื่อดิจิตอล เชน • Open courseware บทความ สื่อวัฒนธรรม • เชื่อมโยงระบบ ทั่วประเทศ แผนที่ • สสส. และภาคีมีฐาน อยูแลวนับแสนชิ้น • สามารถคนหาและเชื่อมโยงขอมูลตางๆไดจากจุดเดียวบนอินเทอรเน็ต • สามารถเปดดูและดาวโหลดทุกอยางได • จัดทำมาตรฐานลิขสิทธิ์การเผยแพรขอมูลที่ภาครัฐลงทุน • เปนโครงการที่เปนเจาของรวม มีกองเลขารวม ไมใชของรัฐโดยตรง ChangeFusion 3
 4. 4. Digital Library Road Map ChangeFusion 4
 5. 5. ตัวอยางหองสมุดดิจิทัลที่นาสนใจ 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. ChangeFusion 11
 12. 12. ChangeFusion 12
 13. 13. การดำเนินการที่ผานมา • ประชุมรวมกับหนวยงานวิชาการตาง ๆ อาทิ – NSTDA (STKS, NECTEC) : Software และงานวิจัยตาง ๆ – มสธ. : ตัวอยางการทำหองสมุดดิจิทัล ร.7 และ นนทบุรีศึกษา ChangeFusion 13
 14. 14. การดำเนินการที่ผานมา • จัดทำนโยบายกับคณะกรรมการสื่อปลอดภัยสรางสรรค – กำหนดเปน 1 ใน 6 ยุทธศาสตรของนโยบายพื้นที่สรางสรรคของนายก รัฐมนตรี – เตรียมจัดตั้งกองทุนพัฒนาหองสมุดดิจิทัล ChangeFusion 14
 15. 15. การดำเนินการที่ผานมา • การจัดการสัมมนา Libcamp#1 และ Libcamp#2 เพื่อสรางเครือขาย บรรณารักษยุคใหม • มีผูเขารวมจากวงการหองสมุด รวมทั้งผูบริหารและตัวแทนหองสมุดสำคัญ เขารวมกวา 50 คน • รวมพูดคุยและแลกเปลี่ยน แนวคิดและโครงการดานหองสมุดดิจิทัลและการ ใชเอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการพัฒนาหองสมุดของแตละหนวยงาน ChangeFusion 15
 16. 16. ChangeFusion 16
 17. 17. ChangeFusion 17
 18. 18. การดำเนินการที่ผานมา • การพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดดิจิทัล โดยเนนการใหภาคีเขามามีสวน รวมในการทำงาน – หอจดหมายเหตุแหงชาติ • ชวยพัฒนาระบบคนคืนสารสนเทศ • พัฒนา online galley – สถาบันทักษิณคดีศึกษา • Digitize สารานุกรมภาตใต • พัฒนาเว็บหองสมุดดิจิทัลของสถาบันฯ ChangeFusion 18
 19. 19. ChangeFusion 19
 20. 20. การดำเนินการที่ผานมา • การพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดดิจิทัล – ปรับปรุง openbase.in.th • จัดทำ DC Metadata ใหมีความสมบูรณ • เปนตัวอยางหองสมุดดิจิทัลของงานยุทธศาสตรพื้นที่สรางสรรค ChangeFusion 20
 21. 21.  Open Base Thailand ณ ปจจุบัน ◦ ประกอบดวยผลงานเอกสารและสื่อตางๆกวา 12,000 ชิ้น ◦ รวบรวมผลงานอันทรงคุณคาของปญญาชนสาธารณะ เชน  พระพรหมคุณภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ศ.ระพี สาคริก อ วิทยากร เชียงกูล อ กุหลาบ สายประดิษฐ ฯลฯ ◦ ขอมูล ดานวัฒนธรรม กวา 3,000 ชิ้นขอมูลดานวัฒนธรรมที่เผยแพรบน openbase.in.th จะ ถูกแบงออกเปน 14 หมวดหมู หมวดหมูที่สำคัญไดแกงานศึกษา วิจัยทางวัฒนธรรม (423 เรื่อง), จารีตประเพณี (397 เรื่อง), การละเลนพื้นบาน (394 เรื่อง), พิธีกรรมความเชื่อ (378 เรื่อง), กลุมชาติพันธุ (354 เรื่อง), และเครื่องนุมหม (232 เรื่อง) กระทรวงวัฒนธรรม บรรลุกรอบความรวม มือเบื้องตนในการนำขอมูลดานวัฒนธรรมกวา 100,000 ชิ้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เปนผูรวบรวม มาเก็บรักษาและเผยแพรในโครงการ
 22. 22. การดำเนินการที่ผานมา • การพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดดิจิทัลทางสาธารณสุข – info.thaihealth.or.th – doctor.or.th – สถาบันสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ChangeFusion 25
 23. 23. ChangeFusion 26
 24. 24. ChangeFusion 27
 25. 25. ขอบคุณครับ ไกลกอง ไวทยการ klaikong@changefusion.org twitter : @klaikong รับขาวสารโครงการเครือขายหองสมุดดิจิทัลที่ http://groups.google.com/group/digitallib_th ChangeFusion 28
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×