CPMO/NSTDA e-News Feb 53
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,151
On Slideshare
1,145
From Embeds
6
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 6

http://www.nstda.or.th 5
http://nstda.or.th 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CPMO e-NEWS ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553 เมื่ อ วั น ที่ 2 ก.พ.2553 คณะผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ จ าก ศู น ย เทคโนโลยีสารสนเทศการขนสงและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร ไดเขาเยี่ยมชมและดูงานหองปฎิบัติการวิจัย ภายใตโปรแกรมระบบ ขนสงและจราจรอัจฉริยะ คลัสเตอรยานยนตและการจราจร ณ ศูนยเนคเทค โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรวมกันวางแนวทางในการพัฒนาระบบการขนสงและ จราจรอัจฉริยะใหกับกระทรวงคมนาคม ในการนี้ ดร.กวาน สีตะธนี รอง ผศอ. และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร เจาภาพโปรแกรมฯ ไดใหการตอนรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้า คลัสเตอร การแพทยและสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diagnosis, prevention, and care of tuberculosis, malaria, HIV/AIDS, HIV viral co-infections, dengue and influenza : perspective from the laboratory” เมื่อวันที่ 3-5 ก.พ. 2553 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม โดยมีผูทรงคุณวุฒิ รวมกันนําเสนอความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับโรค ติดเชื้อที่สําคัญ ใหแก นักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสรางโจทยวิจัยใหมๆ ที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศตอไป วั น ที่ 10 ก.พ.2553 โปรแกรมระบบขนส ง และจราจรอั จ ฉริ ย ะ คลั ส เตอร ย านยนต แ ละ การจราจร เขา เยี่ยมชมมูลนิธิปอเต็กติ้ง เพื่อศึกษาวิธีการรับแจงเหตุทางจราจรที่มูลนิธิฯใชอยูในปจจุบัน อีกทั้งยังไดหารือถึงความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีของโปรแกรมฯ มาชวยพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของ อาทิ ระบบการจัดเก็บขอมูลแจงรายงานอุบัติเหตุ ระบบแผนที่และเลขที่บาน การวางแผนดาน IT รวมไปถึง การฝกอบรมพนักงานสําหรับการกรอกขอมูลอุบัติเหตุการจราจรบน web จราจร เปนตน วั น ที่ 26 ก.พ.2553 นพ.สมศั ก ดิ์ ชุ ณ หรั ศ มิ์ ประธานคลั ส เตอร ก ารแพทย แ ละ สาธารณสุข ไดรายงานผลการดําเนินงานของคลัสเตอรฯ ตอที่ประชุม กวทช. ซึ่งมี รมว.วท. เปน ประธาน โดยมีประเด็นนําเสนอ คือ บทบาทและเปาหมายของคลัสเตอรวา ปจจุบันกําลังทํางานอะไร และ อนาคตจะทํางานอะไร ทั้งนี้เพื่อขอความเห็นถึงทิศทางและนโยบายจากที่ประชุม ตอการวาง แผนการทํางานของคลัสเตอรในอนาคต ในการนี้ คลั ส เตอร ฯ จะจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก Product Champion ของคลัสเตอรฯ ใน SPA Phase 2” ในวันที่ 4-5 มี.ค.2553 ณ Royal Hills Golf Resort and Spa จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจัดลําดับ ความสําคัญของงานวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาขอจํากัด ดานทรัพยากรการวิ จัยและป ญหาที่ มีความสํ าคัญ ฉุกเฉิ นได อยางเหมาะสม ซึ่ งจะช วยเสริมสรา ง ผลงานวิจัยและพัฒนา ที่มีผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติไดอยางชัดเจนตอไป คลัสเตอรสิ่งทอ รวมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Taiwan Textile Research Institute จะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Trends in Textiles Development through Fiber Innovation Symposium and Workshop” ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พารค กทม. เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในดานงานวิจัยนวัตกรรมเสนใยประดิษฐสิ่งทอแกอุสาหกรรมสิ่งทอไทย อีกทั้ง ยังเป นเวที ในการสรางความเชื่อมโยงดานนวัตกรรมกลุมสิ่ง ทอ อั นไดแ ก ภาครัฐ สถาบั นการศึกษา และ อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนการวางแนวทางการพัฒนาสิ่งทอของไทยในอนาคต โดยสําหรับผูที่สนใจ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณอัณณญาดา โทร. 0 2564 7000 ตอ 3424 หรือ annyada@nstda.or.th
 • 2. ศูนยเอ็มเทค รวมกับ คลัสเตอรพลังงานทดแทน จัดงานแถลงขาวพิธีลงนามในบันทึก การหารือ เรื่อง “นวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไมใชอาหาร และการใชงานใน ยานยนต” เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2553 ณ หองโถง ก.วิทย ความรวมมือในครั้งนี้ สวทช. และหนวย วิจัยรวม จะไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐในญี่ปุน เพื่อทําการวิจัยและพัฒนา เชื้อเพลิงชีวภาพจากแหลงชีวมวลที่ไมใชอาหาร (Non food biomass) ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีมากใน ประเทศไทย ซึ่งนับวาจะเปนการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในงานวิจัยดานดังกลาวอีกดวย ผูบริหาร และคณะทํางานจากคลัสเตอรพลังงานทดแทน เขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของการ ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2553 โดยมีคณะผูบริหารจาก กฟผ. ใหการ ต อ นรั บ การนี้ ไ ด เ ยี่ ย มชม อาคาร ท.102 ซึ่ ง เป น อาคารสํ า นั ก งานใหญ 20 ชั้ น ที่ อ อกแบบด ว ย สถาปตยกรรมที่ทั นสมัยภายใต แนวคิ ดอาคารอนุรั กษพ ลัง งาน โดยมีก ารติดตั้ งโซล าร เ ซลลเ พื่อผลิ ต พลังงานทดแทนสําหรับใชภายในอาคาร และเยี่ยมชมการกอสรางโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานความ รอนรวมพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่งเปนโรงไฟฟาแหงใหมที่จะเปดดําเนินการเร็วๆ นี้อีกดวย คลั ส เตอร อ าหารและการเกษตร ได จั ด พิ ธี ล งนามและแถลงข า วความ รวมมือในการวิจัยและพัฒนาดานขาว กับ กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่ อ วั น ที่ 10 ก.พ.2553 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การสร า งกรอบความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และ พั ฒ นาข า วเชิ ง บู ร ณาการอย า งเป น รู ป ธรรม และเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานรวมกันตอไป เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2553 ผูแทนจาก ก.วิทย พรอมดวยคณะสื่อมวลชน เขา เยี่ยม ชมและติดตามผลการดําเนินงาน บานบอเหมืองนอย ต.แสงภา อ.นาแหว จ.เลย ซึ่งเปน 1 ใน 11 หมู บ านแมข าย ว และ ท ของ สวทช. โดยมี พลตรีอรรถพร โบสุ ว รรณ เสนาธิ ก ารคณะทํ า งานโครงการพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ คณะทํางาน สวทช. และเครือขาย ใหการตอนรับและนําเสนอผลงานที่ผานมา เชน การ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ การยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน อาทิ มะคาเดเมียอบเกลือ มะคาเดเมียเคลือบชอคโกแลต เปนตน ปฏิทนกิจกรรม CPMO ิ 4 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร SME หอง 720 โยธี 4 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการรวมสนับสนุนทุนวิจยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ั หอง 513 โยธี 9 มี.ค. 53 13.00 - 15.30 น. ประชุมประธาน-เจาภาพคลัสเตอรการแพทยและสาธารณสุข หอง 335 ตึกไบโอเทค 11 มี.ค. 53 14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคโปรแกรมกุง  หอง 513 ตึกไบโอเทค ประชุมพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบายเรือง รูปแบบการจัดตังศูนยความเปนเลิศและการ ่ ้ 16 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. หอง M119 ตึกเอ็มเทค ดําเนินธุรกิจการสรางตนแบบรวดเร็วเพืองานวิศวกรรมชีวการแพทยของประเทศไทย ่ 17 มี.ค. 53 9.30 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรชนบท ฯ หอง 720 โยธี 17 มี.ค. 53 14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรพลังงานทดแทน หองประชุมชัน 3 โยธี ้ 18 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรสงทอ ิ่ (ไมไดระบุ) 19 มี.ค. 53 13.00 - 15.00 น. งานแถลงขาวและพิธมอบทุนนักวิจยแกนนํา ประจําป 2553 ี ั (ไมไดระบุ) 24 มี.ค. 53 14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรยานยนตและการจราจร หอง 720 โยธี 24 มี.ค. 53 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรอาหารและการเกษตร หองประชุมชัน 3 โยธี ้ 29 มี.ค. 53 9.00 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอรสงแวดลอม ิ่ หอง 513 ตึกไบโอเทค 31 มี.ค. 53 13.30 – 16.30 น. NAC 2010 : สัมมนา Green Earth Textiles ออดิทอเรียม ตึก CC ที่ ป รึ ก ษา อ.ประสิ ท ธิ์ ผลิ ต ผลการพิ ม พ คุ ณ วลั ย ทิ พ ย โชติ ว งศ พิ พั ฒ น บรรณาธิ ก าร คุ ณ ฐิ ติ ว รรณ เกิ ด สมบุ ญ คุ ณ ธนั ช สร สุ สั น ทั ด ออกแบบ คุณธนัชสร สุสันทัด เอื้อเฟอขอมูล คุณอรพรรณี หยวน คุณอัณณญาดา ลิ้มปภัทร คุณเปรมฤดี เรืองสมสมัย คุณวิมล นํารุงเรืองกุล คุณประภัสรา จันทนะ คุณสุธิดา เกิดสันติ์ คุณอังศุธร ศิริลักษณมานนท คุณสุนีย เสริมศิริโสภณ คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล คุณกุหลาบ สุตะภักดี