CPMO e-News Jan 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
965
On Slideshare
965
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CPMO e-NEWS ประจําเดือน มกราคม 2553 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี เสร็ จ เป น องค ประธานเปด “งานเทศกาลโคนมแหงชาติ ประจําป 2553” เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2553 ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้ โปรแกรมวิจัยพัฒนาพืชและสัตวเศรษฐกิจ คลัสเตอรอาหารและการเกษตร รวมกับ ศูนยไบโอเทค ไดจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยดานการผลิตโคนม รวมถึงการ แจกจายทอนพันธุออยอาหารสัตวใหกับเกษตรกร โดยผลงานวิจัยดังกลาว ถือไดวา เปนการชวยสนับสนุนการเลี้ยงโคของเกษตรกรไทยดวย โปรแกรมสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง คลัสเตอรสิ่งทอ ไดเปดรับขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย และจะจัดใหมี “การประชาสัมพันธโครงการ ทุนฯ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็น จูรี่พารค โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ประธานคลัสเตอรฯ และ ดร.ศิรศัก ดิ์ เทพาคํา เจา ภาพโปรแกรมฯ มารวมบรรยายภาพรวมงานวิจัยในดา น ดังกลาวของ สวทช. ขอเสนอแนะการเขียนขอเสนอโครงการใหมีศักยภาพ พรอมตอบ ขอซักถามในงาน ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนไดที่ คุณพัชรี patcharees@nstda.or.th โ ท ร 3421 ห รื อ อ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/rad-textile เมื่ อ วั น ที่ 22 ม.ค.2553 งานทุ น นั ก วิ จั ย แกนนํ า จั ด งานแถลงข า ว ความสําเร็จของโครงการวิจัยพันธุกรรมและถิ่นอาศัยของนกเงือก ซึ่งเปนโครงการภายใต “ทุ น ส ง เสริ ม กลุ ม นั ก วิ จั ย อาชี พ ” ซึ่ ง มี ศ.ดร.พิ ไ ล พู ล สวั ส ดิ์ จากคณะวิ ท ยาศาสตร ม.มหิดล เปนหัวหนาโครงการ ณ หองโถง กระทรวงวิทย โดยไดรับเกียรติจาก คุณหญิง กั ล ยา โสภณพนิ ช รั ฐ มนตรี ฯ เป น ประธานในงาน ในการนี้ ค ณะผู วิ จั ย สามารถสร า ง เครื่องหมายโมเลกุลของนกเงือกไดเปนครั้งแรกในประเทศไทย และยังไดสรางการวางระบบ นั บ นกเงื อ กอย า งจริ ง จั ง ซึ่ ง จะนํ า มาใช ทํ า นายสถานภาพถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย อี ก ทั้ ง พบว า บรรพบุรุษนกเงือก 3 สายพันธุ คือ นกเงือกคอแดง นกชนหิน และ นกเงือกหัวหงอก มี ความเสี่ยงตอการสูญพันธุในอนาคต เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2553 โปรแกรมระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ คลัสเตอร ยานยนตและการจราจร ไดเชิญคณะผูบริหารจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการขนสง และจราจร (ศทท.) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร (สนข.) เขาเยี่ยม ชมหองปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาของศูนยเนคเทค โดยไดมีการนําเสนอผลงานที่สําคัญ อาทิ ระบบเซ็น เซอร เ พื่ อ ตรวจนั บ และแยกประเภทยานพาหนะ, ระบบกล อ ง CCTV, ระบบประเมินสภาพจราจร และ อุปกรณ Generic Box ทั้งนี้เพื่อรวมกันหาแนวทาง ความรวมมือดานการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขนสงและจราจรของประเทศ ตอไป
 • 2. เมื่อวันที่ 21 - 22 ม.ค. 2553 โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา คลัส เตอรการแพทยและสาธารณสุข ฝายวิเทศสัมพันธ รวมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Infectious diseases focus on Tuberculosis and Malaria, and Bioresource utilization" ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย โดยในที่ป ระชุมไดมีการวางแนวทาง ในการรวมกันสนับสนุนงานวิจัย ที่ดําเนินการโดยนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุน ที่ทํางานดาน โรควัณโรค โรคมาลาเรีย และดานการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ โดยทั้งนี้จะมีการ เปดรับขอเสนอโครงการรวม (Joint-Submit Proposal) ในเดือนกุมภาพันธ 2553 นี้ คลั ส เตอร ย านยนต แ ละการจราจร ได จั ด การประชุ ม ระดมสมอง เรื่ อ ง “โครงการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมยานยนต” เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2553 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค รวมกับสถาบันยานยนต ในการนี้ที่ประชุมมี ความเห็นที่ จ ะร ว มกั นพัฒ นาเทคโนโลยีด านวัส ดุ อิแ ล็ ค ทรอนิกส และฝมื อ แรงงานของ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นสวนใหมๆ สําหรับรองรับการใชระบบไฮบริดจ และรถพลังงานไฟฟา ซึ่งจะเปนกลไลหนึ่งในการลดการใชพลังงานจากฟอสซิล และการ อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยทั้ ง นี้ จ ะมุ ง เน น การพั ฒ นาการผลิ ต ไบโอดี เ ซล เอทานอล ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง การพั ฒ นาวั ส ดุ น้ํ า หนั ก เบา เพื่ อ ช ว ยลดน้ํ า หนั ก ของเครื่ อ ง การพั ฒ นา แบตเตอรี่คุณภาพสูง รวมไปถึงการกําจัดและรีไซเคิลแบตเตอรี่ เปนตน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม คลัสเตอร การแพทยและสาธารณสุข ไดจัดใหมีการประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง การสํารวจ ประชากรที่มีอาการคลายไขหวัดใหญเพื่อรับมือการระบาดของโรค โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศอานนท จากสํานักระบาดวิทยา รวมกับ ทีมของ รศ.สุขุม เฉลยทรัพย จาก สวนดุสิตโพล ในการนี้ที่ประชุมไดนําเสนอขอมูลสําคัญวา ในกลุม ตัวอยางประชากร จังหวัดเชียงใหมและนครศรีธรรมราช ที่ทําการเจาะเลือดเมื่อเดือนธันวาคม 2552 มี ระดับภูมิคุมกันตอเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เพียงรอยละ 10 ของกลุม ตัวอยาง แสดงวามีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังมีโอกาสติดเชื้อไดในการระบาดระลอกที่ 2 ซึ่งสถานกาณปจจุบัน มีสัญญาณบงชี้แลววาการระบาดระลอกที่ 2 เกิดขึ้นแลวใน ประเทศไทย ดังนั้นทุกคนจําเปนตองดูแลสุขภาพ สุขอนามัย ใหดีพรอมรับมือกับโรคอยู เสมอ ปฏิทนกิจกรรม CPMO ิ 1 ก.พ. 53 13.30 – 16.00 น. การประชุมประธาน-เจาภาพคลัสเตอรการแพทย ครังที่ 1/53 ้ หอง 513 โยธี งานประชุมวิชาการ เรือง “Diagnosis, prevention, and care of ่ โรงแรมดิเอ็มเพลส 3 -5 ก.พ. 53 9.00 – 17.00 น. tuberculosis, malaria, HIV/AIDS, HIV viral co-infections, จ.เชียงใหม dengue and influenza : perspective from the laboratory” 4 ก.พ. 53 13.30 – 16.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคดานการเกษตรฯ ครังที่ 1/2553 ้ หอง 720 โยธี 12 ก.พ. 53 14.30 – 17.00 น. การประชุมประธาน-เจาภาพคลัสเตอร SME ครั้งที่ 1/53 หองปทุมมา ตึกเนคเทค 15 ก.พ. 53 9.00 – 12.00 น. เยียมชมและดูงานการผลิตและพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ่ กฝผ. บางกรวย โรงแรมดิเอ็มเพลส 19 ก.พ. 53 9.00 – 17.00 น. การประชุมประจําป สวทช. ภาคเหนือ 2553 จ.เชียงใหม ที่ ป รึ ก ษา อ.ประสิ ท ธิ์ ผลิ ต ผลการพิ ม พ คุ ณ วลั ย ทิ พ ย โชติ ว งศ พิ พั ฒ น บรรณาธิ ก าร คุ ณ ฐิ ติ ว รรณ เกิ ด สมบุ ญ คุ ณ ธนั ช สร สุ สั น ทั ด ออกแบบ คุ ณ ธนั ชสร สุสัน ทั ด เอื้อ เฟ อ ข อ มูล คุ ณ วรรณิ พา ทองสิ ม า คุ ณ วิ ม ล นํ ารุ ง เรื อ งกุล คุณ นิ ธิ กานต อิ น ทร คุ ณ พั ช รี ศรี เมื อ งซอง คุณอรพรรณี หยวน คุณมนตตา ธรรมศรัทธา คุณสุวรรณี แทนธานี คุณบวร รุงเสถียร