Bibliometrics

2,153 views

Published on

วามรู้พื้นฐาน Bibliometrics ประวัติ พัฒนาการ & การประยุกต์ รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliometrics

 1. 1. ความรพนฐาน Bibliometrics ประวต พฒนาการ & การประย#กต$ รงสมา เพ(ชรเม(ดใหญ. ศนย$บรการความรทางวทยาศาสตร$และเทคโนโลย5 STKS ส9านกงานพฒนาวทยาศาสตร$และเทคโนโลย5แห.งชาต สวทช. 30 กรกฎาคม 2551
 2. 2. ประวต & พฒนาการ Term “Bibliometrics” (J. Pritchard , 1969) “Scientometrics” ( Nalimov and Mulchenko, 1969 ) เกดขTนพรอมกน ในปV 1969 โดยใหค9าจ9ากดความหมายดงน5 XBibliometrics : The application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication Scientometrics : The application of those quantitative methods which are dealing which the analysis of science viewed as an information process. ขอแตกต.าง คอ Sciencetometrics จ9ากดการวดเฉพาะสaงพมพ$สาขาวทยาศ.าสตร$ ส.วน Bibliometrics ประย#กต$วธ5การวดกบสaงพมพ$ทกประเภท # ปdจจ#บนน5 ส.วนใหญ.มกใช 2 ค9าน5 เปeนค9าท5ม5ความหมายเด5ยวกน Synonym a สร#ปเปeนวธ5การวเคราะห$เชงปรมาณ quantitative analysis ของสaอท5aเผยแพร.ท#กประเภท
 3. 3. Informetrics คาน ปรากฏขนเม#$อ ป& 1988 ถอเปeนค9ากวางทaวไป ไม.เจาะจง เปeนสาขาย.อยของ สารสนเทศศาสตร$ Information Science ม5ความแตกต.างกบความหมายเดม คอ Informetrics deals with electronic media and thus includes topics such as the statistical analysis of the scientific text and hypertext systems , library circulations, information measures in electronic libraries, models for Information Production Processes and quantitative aspects of information retrieval. ปdจจ#บน ค9าศพท$ตอไปน5เปeนการศTกษาท5aม5ความสมพนธ$เก5ยวของกน และ ม5ส.วนท5ทบซอนกน คอ . a a Informetrics Bibliometrics Cybermetrics Scientometrics Webmetrics
 4. 4. ประวต และพฒนาการ การศกษา Bibliometrics - ค.ศ. 1923 Hulme E. ได:บญญตศพท> “ Statistical Bibliography “ จ#ดเรaมตนท5aม5ความสนใจศTกษาวจยเรaองน5 - ค.ศ. 1926 Lotka’s Law “ Frequency distribution of scientific productivity “ - ค.ศ. 1927 Citation Analysis : Gross/Gross - ป 1934 Bradford ตพมพ The Frequency distribution of paper over journals - ค.ศ. 1955 เกดแนวความคด “ Citation indexes for Science “ Garfield E. ต5พมพ$ “ Citation Index for Science” ใน Science 1955 V.122 No.3159 - ค.ศ. 1961 เกดฐานข:อมXล Science Citation Index ( SCI ) printed Journal Impact Factors : Garfield E. & Sher - ค.ศ. 1969 เกดคาว]า “ Scientometrics” “Co-Citation Idea “ Rosengren - ค.ศ. 1969 The term BIBLIOMETRICS : Alan Pritchard - ค.ศ. 1973 ฐานข:อมXล Social Sceince Citation Index - ค.ศ. 1975 1st International Research Forum in Information Science : London - ค.ศ. 1976 เกด Journal Citation Report ( JCR ) - ค.ศ. 1978 Journal SCIENTOMETRICS Founded - ค.ศ. 1996 Bibliometrics of the World Wide Web : Webometrics
 5. 5. การศกษาการวเคราะห>การอ:างองชiดแรก First Citation Analysis 1927 Gross and Gross ต5พมพ$บทความการศTกษา citation ของวารสารสาขาเคม5 เพaอช.วยตดสนใจบอกรบ ส9าหรบหองสม#ด ตรวจสอบ เอกสารอางอง 3633 เรaอง จาก วารสารชaอ J. of the American Chemical Society Volume ปV 1926 1961, 1963 Derek John de Solla Price พมพ$หนงสอ ชaอ Science since Babylon Little Scienc -Big Science ถอเปeนช.วงการเปล5ยนแปลงครงยaงใหญ.น.าตaนเตน รวมถTงปeนผท5เa ผยแพร.ขาว a . เรaองการใชแหล.งขอมลท5ชaอ Science Citation Index, SCI a Price ไดท9าการศTกษาวเคราะห$ถTงระบบการสaอสารวทยาศาสตร$ science communication หนงสอ Little Science – Big Science ก.อใหเกดผลกระทบท5aตามมาอย.างเอาจรงเอาจงของวงการวทยาศาสตร$ เกดความตองการในการประเมน Productivity & Effectiveness Scientific Research ถอเปeนความจ9าเปeน/บงคบ
 6. 6. ความก:าวหน:าอย]างชดเจน ของการศกษา Bibliometrics เกดในช.วงกลางของ ปV 1960 ดวยความกาวหนาของเทคโนโลย5สารสนเทศ IT ท5aเกดฐานขอมลบรรณาน#กรม Bibliographic Databases ซTaงถอเปeนพนฐานของการศTกษาเรaองน5 ปV 1961-4 Eugene Garfield สราง/ผลตฐานขอมล Science Citation Index, SCI ปdจจ#บนเปล5ยนชaอเปeน Web of Science , WOS บรการในรปเว(บเบส a ถอเปeนฐานขอมลท5ไดรบยอมรบมากท5aส#ด a ช]วงป& 1970s มการวจยก]อให:เกดพฒนาการในเร#อง $ Co-citation analysis for mapping scientific fields Scientific collaboration Growth of science Citation Patterns for assessing scientific progress Mobility of Science
 7. 7. ป& 1978 The First Journal “ Scientometrics” ปVต.อๆมา เกดวารสารท5aเก5ยวของ เช.น a Research Policy Journal of the American Society for Information Science Research Evaluation Journal of Informetrics ปpจจiบน Bibliometrics เปqนการศกษาในสาขา Library Science / Information Retrieval / และ Sociology of Science กราฟแสดง Links of Bibliometrics with related fields and application services
 8. 8. ในช.วงปV 1990s Bibliometrics กลายเปeนเครaองมอมาตรฐานส9าหรบงานนโยบาย และการบรหารจดการวทยาศาสตร$ ม5การจดท9ารายงาน Science Indicators โดยม#.งเนนหนก บน publication & citation statistics ปpจจiบนกลi]มผX:ศกษา งานวจย Bibliometrics แบ]งได:เปqน 3 กลi]มหลก ค#อ Bibliometrics for Bibliometricians (Methodology เนนหาวธ5การ เทคนคต.างๆ) Bibliometrics for Scientific Disciplines ( Scientific Information เนนวเคราะห$ขอมลในแต.ละสาขา ) Bibliometrics for Sciences Policy & Management. ( Research Evaluation ศTกษาในระดบชาต ภมภาค สถาบน ดวยการแสดงแบบเปร5ยบเท5ยบหรอ พรรณา )
 9. 9. The Growing Use of Bibliometrics องค$กรวจยวทยาศาสตร$ทส9าคญของระดบประเทศมหาอ9านาจต.างๆ น9าวธ5การการศTกษา Bibliometrics เพaมยaงขTน 5a ม5การจดตงเปeนโปรแกรม/ท5มงาน ท9าการวดอย.างสมa9าเสมอ จดท9ารายงาน National Science Foundation, NSF (USA.) The European Commisssion France’s L’Observatories des Sciences et des Techniques, OST Japan : National Institute for Informatics, NII : National Institute for Science and Technology Policy, NISTEP : Ministry of Economy, Trade and Industry, METI UNESCO / OECD รวมถTงประเทศต.างๆ เช.น Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Chile, China, Finland, France, Germany, Israel, Italy, The Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan
 10. 10. The Growing use of Bibliometrics ต]อ Breakthrough : The Hirsch index or H-index or Hirsch number at the end of year 2005 H-index = 77 Indicates that 77 papers in the given set were cited at least 77 times each H-index become widely accepted : adopt/adapt New Development in Database Construction More Database enhances cited references Several Publishers produce feature to identify /tracking citation for more efficient search Academic research perform evaluation increasingly switch to citation based methods User Appreciate citation base searching through web based Understand the breadth and depth of cited reference become crucial
 11. 11. การประยiกต> / วธการ บนสมมiตฐานท$ว]า Scientific Literature เปqนตวแทนของ กจกรรมทางวทยาศาสตร> เหต#ผลของการอางองของเอกสารวชาการ จาก Garfield Paying homage to pioneers Giving credit for related work Identifying methodology, equipment etc. Providing background reading Correcting one’s own work Criticising previous work Substantiating claims Alerting to forthcoming work Providing leads to poorly indexed or uncited work Identifying original publications ( idea or concept discussed) “ “ ‘ “ “ ( other work describing an eponymic concept/term ) Disclaiming work or ideas of others ( Negative claims) Disputing priority claims of others ( Negative homage )
 12. 12. เหตiผลการใช:ประโยชน>ข:อมXลการอ:างอง Citation Information Reference / Citation แสดงถTง เครอข.าย & ห.วงโซ. ( network & chain ) Citation แสดงถTง ความม5ชaอเส5ยง & อทธพล ( reputation & influence ) Citations are micro units of thoughts ( Garfield ) ( Subject Heading, descriptor are assigned to the macro level for book/article/conference paper) ISI ใหขอเสนอแนะ กลย#ทธ$การสบคน ฐานขอมลออนไลน$วา ควรตดตามจาก Reference/Citation . ( การสบคนดวย Controlled Vocabulary เปeนเรaองท5ยากกว.ามาก ตองใชการเดาค9าคน/ใชหลก Boolean) a
 13. 13. Bibliometrics and Peer Judgment The 2 pronged approach Peer Review เปeนรปแบบการประเมนแบบดงเดม Traditional Evaluation ( Polls , Survey , Vote ) Bibliometrics เปeน การวเคราะห$เชงปรมาณ Quantitative Analysis ทง 2 วธ5การไม.ไดม#.งหวงใหมาแทนท5aกนและกน จ9าเปeนตองใชร.วมกน/เสรม/เพaมเตม เพaอแสดงผลการประเมนท5ด5ยaงขTน a Ranking is Universal Obsession Guinness Book of World Record ( biggest, largest, greatest………………………….) วงการวทยาศาสตร$ ม5ความตองการจดล9าดบความส9าคญเช.นกน เช.น ตองการทราบ Most Productive / Cited Journal / Cited Author / Cited Institution……… การศTกษา Bibliometrics ม5เทคนค/วธ5การ สามารถใหค9าตอบการประเมนทางวทยาศาสตร$ได
 14. 14. Reference & Citation ความเปeนจรงทง 2 เปeนขอมลแบบเด5ยวกน แต.อย.ในฐานะ/ ต9าเหน.ง แตกต.างกนไป อธบายไดว.า Paper R ใส. Paper C เปeน Reference หมายถTง อางองถTง = Cited ฉนน Paper C ได Citation จาก Paper R หมายถTง ไดรบการอางอง = Citing Reference is the acknowledgement that one document gives to another. Citation is the acknowledgement that one document receives from another . หรอสร#ป ไดว.า Reference is a backward –looking concept. Citation is a forward-looking one. The Citation is the mirror image of reference.
 15. 15. Eugene Garfield : The Birth of Idea คอผน9าเสนอแนวคด โดยต5พมพ$บทความ “Citation index for Science “ Science 1955 Volume 122 No.3159 ขณะน5 บทความน5 ไดรบการอางอง Time Cited, TC=248 ( จาก ISI : Web of Science ) ในปV 1961 ผลต ฐานขอมล Science Citation Index, SCI ขยายต.อ ดวย Social Science Citation Index, SSCI และ Arts & Humanities Citation Index , AHCI ปdจจ#บนคอ We of Science, WOS รวบรวมจากวารสารประเภท high quality 9,300 ชaอ ถอเปeน Core Journal นกวทยาศาสตร$รางวล Noble Prize ปV 1961 กล.าวถTงฐานขอมล SCI ดงน5 “ Citation index can uncover unexpected correlation of scientific work that no other method could hope to find and a successful match can often be located with great speed and assurance ปpจจiบน Citation Index is crucial in Bibliometrics
 16. 16. Explicit Requirements การศกษา Bibliometrics Database Covering broad enough time frame , source base , record base consistently enhanced by cite reference Software to correctly identify matching cited/citing reference Ability sort results by decreasing citedness order Not Mentioned Requirement Searcher Superb search skill Knowledge in all details of database : coverage/fields/features/format……….
 17. 17. การประยiกต> วธการวดการอ:างอง Citation Metrics เพ#อเหzนมตต]างๆ ของ Research Performance $ ( อางองจาก Thomson Reuters : White Paper Using Bibliometrics 2008 ) Productivity - Paper Counts Total Recognition/Influence - Citation Counts / H-index Indirect Recognition/ Influence - Second generating citation counts Efficiency - Average citations per paper - Percent cited / uncited paper - Journal Impact Factor , JIF Relative Impact / Benchmarking - Percent cited / uncited papers – Relative - Field baselines and relative impact - Expected citation rate ( ECR) / Crown Indicator ( c-index) - Percentile Indicators Specialization - Collaboration indicators - Disciplinarity index - Research fronts Trend Analysis - Time Series
 18. 18. การประยiกต> ดชน Bibliometrics อาจแบ]งเปqน 2 ประเภท ( อางองจาก Okubo , Yoshiko 1997 Bibliometric Indicators , OECD ) เชงปรมาณ Quantitative จ9านวนบทความ No. of Publications ( ตามรายปV ตามสถาบน ตามประเทศ ตามสาขาวชา ....) จ9านวนการไดรบการอางอง No. of Citations ( citing / cited ) จ9านวนท5aม5ผเข5ยนร.วม No. Co-authors จ9านวนสทธบตร No. Patents ( การยaนขอ จากพลเมองตนเอง หรอ ต.างชาต ) เชงความสมพนธ$ Relation ดชน5ผลงานต5พมพ$ร.วมกน ( ความเปeนนานาชาต ) ดชน5การแลกเปล5ยนความร a ดชน5เชaอมโยงจากบทความอางอง ( หาค9าตอบประเทศใดอางองถTงประเทศใดบาง ) ดชน5สมพนธ$บทความวชาการกบสทธบตร ดชน5อางองบทความร.วมกน ( วดหาการอางองถTงบทความ 2 บทความในบทความเด5ยวกน )
 19. 19. Research Performance Indicators The ISI Journal Impact factor, JIF ส#ตร IF = Cx / Px-1-2 H-index Normalized Indicators : Average No. Citation Received By Research Field By Document Type……… Structural Indicators Collaboration indicators : Co-authored publications แสดงถTง Research Collaboration s ดจาก multiple affiliation address เห(นภาพ diffusion of knowledge and skills
 20. 20. Bibliometrics / Informetrics : Methods and Techniques in the 21 st Century Mapping and Visualization Text and Data mining Linguistic techniques Network Analysis Classification Citation Analysis Patent Analysis / Patent Mapping Other methods
 21. 21. ฐานข:อมXล Thomson : ISI : Web of Science
 22. 22. คiณลกษณะพเศษของฐานข:อมXล ISI ผลตมาตงแต] ป& 1964 - รวบรวมจากวารสารหลากลายท5aม5ความเปeนสหสาขาวชา Multidisciplinary 256 categories - ม5การคดเลอกวารสารจากเกณฑ$การไดรบการอางองสงเปeนหลก Selectiveness - ม5ความครบถวนของเนอหา Full coverage - ใหขอมลท5อย.ผแต.งครบถวน Completeness of Address ท9าใหหาความสมพนธ$การวจยร.วมต.อได a - ใหขอมลการอางองของแต.ละบทความ Bibliographical references - ม5บรการในหลายรปแบบ Availability ( สaงพมพ$ / ออนไลน$ / ซ5ด-รอม / เว(บเบส ) 5 - ม5 Analyze Tool ช.วยในการวเคราะห$ผลการสบคนแบบอตโนมต เช.น Top 10 Authors/Affiliations… ขอมลการอางอง Citation Information ถอว.าม5ความส9าคญเปeนอย.างยaง ฉนนเมaอเกดฐานขอมลประเภท Citation Index จTงเปeนเรaองส9าคญช5ขาดของการศTกษา Bibliometrics ปdจจ#บน ฐานขอมล ISI ประกอบดวย ขอมลบทความต5พมพ$ราว 40 ลานรายการ ขอมลการอางอง มากถTง 700 ลานรายการ
 23. 23. Thomson Reuter ISI : Web of Science ตวอย]างบทความวจย แสดง บรรณานiกรม 1 เร#$อง
 24. 24. รXปแบบ text file ของ บรรณนiกรม 1 รายการ FN ISI Export Format PT J AU Yuthavong, Y Yuvaniyama, J Chitnumsub, P ........................ TI Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors SO PARASITOLOGY LA English DT Review DE Plasmodium falciparum; malaria; dihydrofolate reductase; thymidylate synthase; antifolate; resistance; mutations; drug target; drug design ID ANTIMALARIAL-DRUG DISCOVERY; PYRIMETHAMINE RESISTANCE; ESCHERICHIA-COLI; MUTANT; MUTAGENESIS; WR99210; VIVAX; CYCLOGUANIL; MUTATIONS; ALLELES AB Dihydrofolate reductase-thymidylate synthase (DHFR-TS) from Plasmodium falciparum, a validated target for antifolate antimalarials, is a dimeric enzyme with interdomain interactions significantly mediated by the junction region as well as the Plasmodium-specific additional sequences (inserts) in the DHFR domain. The X-ray structures of both ................................................................... C1 Natl Sci & Technol Dev Agcy, Natl Ctr Genet Engn & Biotechnol, Pathum Thani 12120, Thailand. Mahidol Univ, Fac Sci, Ctr Prot Struct, Bangkok 10400, Thailand. Mahidol Univ, Fac Sci, Dept Biochem, Bangkok 10400, Thailand. Chulalongkorn Univ, Fac Sci, Dept Chem, Bangkok 10330, Thailand. EM Yongyuth@nstda.or.th CR BEARD WA, 1991, BIOCHEMISTRY-US, V30, P1432 BENKOVIC SJ, 2003, SCIENCE, V301, P1196 BZIK DJ, 1987, P NATL ACAD SCI USA, V84, P8360 CHUSACULTANACHAI S, 2002, MOL BIOCHEM PARASIT, V120, P61 COWMAN AF, 1988, P NATL ACAD SCI USA, V85, P9109 FERLAN JT, 2001, MOL BIOCHEM PARASIT, V113, P139 HANKINS EG, 2001, MOL BIOCHEM PARASIT, V117, P91 HASTINGS MD, 2002, P NATL ACAD SCI USA, V99, P13137, DOI 10.1073/pnas.182295999 HYDE JE, 2002, MICROBES INFECT, V4, P165 KAMCHONWONGPAISAN, 2004, J MED CHEM, V47, P673 KNIGHTON DR, 1994, NAT STRUCT BIOL, V1, P186 LEARTSAKULPANICH U, 2002, MOL BIOCHEM PARASIT, V119, P63 LEMCKE T, 1999, BIOORGAN MED CHEM, V7, P1003 MCKIE JH, 1998, J MED CHEM, V41, P1367 OLLIARO PL, 1999, PHARMACOL THERAPEUT, V81, P91 ONEIL RH, 2003, J BIOL CHEM, V278, P52980, DOI 10.1074/jbc.M310328200 PETERSON DS, 1988, P NATL ACAD SCI USA, V85, P9114 RASTELLI G, 2000, BIOORGAN MED CHEM, V8, P1117 RIDLEY RG, 2002, P NATL ACAD SCI USA, V99, P13362, DOI..........................
 25. 25. รายการบรรณาน#กรม ต.อ i k NR 35 p TC PU 14 CAMBRIDGE UNIV PRESS d PI PA NEW YORK 40 WEST 20TH ST, NEW YORK, NY 10011-4211 USA k SN J9 0031-1820 PARASITOLOGY i JI Parasitology PD MAR PY 2005 VL 130 PN Part 3 BP 249 EP 259 PG 11 SC Parasitology GA 912AV UT ISI:000228050400001 ER EF
 26. 26. ISI: WOS แสดงรายการบทความท$อ:างองถง Citing Articles
 27. 27. Citing article FN ISI Export Format VR 1.0 PT J AU Joubert, Y Joubert, F AF Joubert, Yolandi Joubert, Fourie TI A structural annotation resource for the selection of putative target proteins in the malaria parasite SO MALARIA JOURNAL LA English DT Article ID REDUCTASE-THYMIDYLATE SYNTHASE; HIDDEN MARKOV-MODELS; PLASMODIUM-FALCIPARUM; DIHYDROPTEROATE SYNTHASE; CRYSTAL-STRUCTURE; GENOME SEQUENCE; RESISTANCE; PREDICTION; PYROPHOSPHOKINASE; SULFADOXINE AB Background: Protein structure plays a pivotal role in elucidating mechanisms of parasite functioning and drug resistance. Moreover, protein structure aids the determination of protein function, which can together with the structure be used to identify novel drug targets in ............................................. C1 Univ Pretoria, Dept Biochem, Bioinformat & Computat Biol Unit, ZA-0002 Pretoria, South Africa. RP Joubert, F, Univ Pretoria, Dept Biochem, Bioinformat & Computat Biol Unit, ZA-0002 Pretoria, South Africa. EM yolandi.joubert@gmail.com fourie.joubert@up.ac.za CR ABOLA EE, 1987, CRYSTALLOGRAPHIC DAT, P107 ALTSCHUL SF, 1997, NUCLEIC ACIDS RES, V25, P3389 BERRIMAN M, 2001, TRENDS PARASITOL, V17, P463 BROOKS DR, 1994, EUR J BIOCHEM, V224, P397 CARLTON J, 2003, TRENDS PARASITOL, V19, P227, DOI 10.1016/S1471-4922(03)00066-7 CARLTON JM, 2002, NATURE, V419, P512, DOI 10.1038/nature01099 CHOTHIA C, 1986, EMBO J, V5, P823......... .................................................. VELANKER SS, 1997, STRUCTURE, V5, P751 WALLIN E, 1998, PROTEIN SCI, V7, P1029 YUTHAVONG Y, 2005, PARASITOLOGY 3, V130, P249, DOI 10.1017/S003118200400664X NR 32 TC 0 PU BIOMED CENTRAL LTD PI LONDON PA CURRENT SCIENCE GROUP, MIDDLESEX HOUSE, 34-42 CLEVELAND ST, LONDON W1T 4LB, ENGLAND SN 1475-2875 J9 MALAR J JI Malar. J. PD MAY 23 PY 2008 VL 7 AR 90
 28. 28. ISI : Search Result Author Name = Yuthavong Y. 35 Publications ( Year 2001-Present )
 29. 29. ISI : Citation Report
 30. 30. ISI : Analyze Results
 31. 31. ผลตภณฑ>ของ ISI แบ]งเปqน 2 กลi]ม 1. Web of Science, WOS ใชเปeนขอมลดบเพaอการวเคราะห$ 2. Analytical Resources Tool : Journal Citation Report, JCR ใหขอมล Journal Impact Factor , JIF ISI Highly Cited ( Free ) Essential Science Indicators National Science Indicators University Science Indicators Institutional Citation Report Topical Citation Report ISI ประกาศ เปŽดบรการใหม. ชaอ Citation Map ผสบคนสามารถสaงใหฐานประมวลผลใหอย.างอตโนมต แสดงขอมล forward / backward citation ของขอมล 1 บทความ
 32. 32. ISI Analytical Tool : Essential Science Indicators
 33. 33. Elsevier : Scopus Search Result Author Name = Yuthavong Y. 118 Publications ( Year 1960 - )
 34. 34. Scopus : Citation Tracker
 35. 35. Scopus : Map of H-index
 36. 36. Scopus : Journal Analyzer
 37. 37. Thomson : Delphion ( Patent Information )
 38. 38. SJR : SCImago Journal & Country Rank : Free Base
 39. 39. จดล9าดบ ประเทศไทย ท5a 41 ขอมลช.วงปV 1996 – 2007 จาก Scopus No.Pub. = 33,205 No. Citation = 165, 523 H-index = 97
 40. 40. Currently Citation Index Services ( Free & Subscription ) Chemical Abstracts / SciFinder – Chemistry information CiteSeer – Computer & Information Science RePec - Economics Google Scholar – All Disciplines Scitation / Spin Web Science Direct PsyINFO IEEE Xplore CrossRef US Patent and Trademark Office , USPTO Amazon.com ‘s Search inside this book’ program IOP ( Institute of Physics ) Etc.
 41. 41. END Thank You

×