Yliko pake geniko_meros_201105.34-39

511 views
457 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yliko pake geniko_meros_201105.34-39

  1. 1. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ΔΠΙΜΟΡΦΩ΢Η Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ΢ ΥΡΗ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΣΠΔΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝΔΠΙΜΟΡΦΩ΢Η΢ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή ζεκειίσζε 1.5 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε – Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ ΔθπαίδεπζεΥΡΟΝΟ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεοΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ΢ ΥΡΟΝΟ΢ ΘΔΜΑΣΟ΢: 2 ώπερΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 34/488
  2. 2. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ 1. Σίηινο Δπξσπατθή θαη δηεζλήο Πνιηηηθή ζε ζέκαηα έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια εεςνδηζημφ ηονίςξ παναηηήνα ζημ μπμίμ είκαζ επανηήξ δ πνυζααζδ ζημ Γζαδίηηομ. 3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ. ΢ημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ πνδζζιμπμζήζμοκ ηα θφθθα ενβαζίαξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα Γεκ οπάνπμοκ απαζηήζεζξ βζα πνμαπαζημφιεκεξ βκχζεζξ ή δελζυηδηεξ 5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ΢ηόρνη Ζ βκχζδ ηςκ ιμκηέθςκ πμο οθίζηακηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηακυδζδ υθςκ ηςκ παναιέηνςκ μζ μπμίεξ παίγμοκ ηάπμζμ νυθμ: ημζκςκζηέξ, μζημκμιζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ. 6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 4 ώξεο. 7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο Ζ εζζαβςβή ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ Δηπαίδεοζδ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ: i. Υνήζδ ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδ δζμίηδζδ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ii. Σζξ ΣΠΔ ςξ αοηυκμιμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμiii. Σζξ ΣΠΔ ςξ ιέζμ βζα ηδ δζδαζηαθία άθθςκ ακηζηεζιέκςκ (ηονίςξ εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ηαζ πενζαάθθμκηα)iv. Σζξ ΣΠΔ ςξ ιέζμ επζημζκςκίαξ. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζήιενα μζ εεςνήζεζξ αοηέξ ζοβηθίκμοκ. ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 35/488
  3. 3. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢Καη‘ ανπάξ οπάνπμοκ πμθθμί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ Σ.Π.Δ. εζζάβμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Οζδιακηζηυηενμξ είκαζ ίζςξ δ ζφκδεζδ (άιεζδ ηαζ έιιεζδ) ηςκ ΣΠΔ ιε ηδκ Κμζκςκία ηδξΠθδνμθμνίαξ (ή ηδξ Γκχζδξ) ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ μζημκμιίεξ βεκζηυηεναζηδνίγμκηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ πθδνμθμνζηή ηαζ ηδκ πθδνμθυνδζδ. Έηζζ ηαιμκηέθα εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ζοκδέμκηαζ ιε αοηυ ημ βεβμκυξ – υπςξ ηαζ ιεηδκ ίδζα ηδκ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ ηαζ ηδ «δζείζδοζδ» ηςκ ΣΠΔ ζηδκ ημζκςκία.΢ε ηάεε πενίπηςζδ, δ εζζαβςβή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ απαζηεί ιζα ζοκημκζζιέκδ, ζοζηδιαηζηήζπεδυκ αθθαβή, αθμφ απαζημφκηαζ νζγζημί ιεηαζπδιαηζζιμί ζηα παναηάης: Δλμπθζζιμί (οθζηυ ηαζ θμβζζιζηυ) ηαζ ορδθήξ πμζυηδηαξ δζηηοαηή οπμδμιή ηαζζοκηήνδζδ/ακααάειζζή ημοξ ηαζ πνμζανιμβή ημοξ ζηα δζεεκή standards. Αθθαβή εεζιζημφ πθαζζίμο (αθθαβή ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ) Παναβςβή εζδζημφ θμβζζιζημφ, δδιζμονβία εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ ηαζ ζοκηήνδζδημοξ, δδιζμονβία ηαηάθθδθμο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ (δζδαηηζημφ φθδξ ρδθζαηήξ ιμνθήξ ηαζαζαθίμο) ηαζ δζανηήξ επζηαζνμπμίδζή ημοξ. Δκζςιάηςζδ ηςκ αθθαβχκ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ(«ηαεδβδηζηέξ ζπμθέξ», παζδαβςβζηά Σιήιαηα ηθπ) Δπζιυνθςζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζηεθεπχκ (δζεοεοκηχκ, πνμσζηαιέκςκ, ζοιαμφθςκ ηθπ) Πνμζανιμβή ηςκ δζμζηδηζηχκ δμιχκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ρδθζαηχκ ιέζςκ Αθθαβή ιζαξ βεκζηυηενδξ «κμμηνμπίαξ»Ζ εζζαβςβή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ εηπαίδεοζδ, δεκ είκαζ πάκημηε απθή. Γζαπανάδεζβια, μζ πχνεξ Γαθθία ηαζ Μ. Βνεηακία, πνςημπμνχκηαξ, εζζήβαβακ ιε ζοζηδιαηζηυηνυπμ ηδκ Πθδνμθμνζηή ηδ δεηαεηία ημο 1980, ζηα ζπμθεία ημοξ, ιε Ζ.Τ. δζηήξ ημοξζπεδίαζδξ, (Ζ.Τ. ζπεδζαζιέκμοξ απυ ηδκ ανπή βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ), αθθά εβηαηέθεζρακζηαδζαηά ημ πθάκμ ημοξ, ηαεχξ (θυβς ακοπανλίαξ αβμνάξ ηαζ μζημκμιζημφ ηζκήηνμο, ηαηάηφνζμ θυβμ) δεκ οπήνλε μφηε πνυμδμξ ζημ οθζηυ, μφηε ζημ θμβζζιζηυ (hardware, software). Σαακηίζημζπα πνμσυκηα ημο ειπμνίμο (ηονίςξ PC ημο ηέθμοξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980) ηα μπμίαελεθίζζμκηακ ιε πμθφ βνήβμνμοξ νοειμφξ, απαλίςζακ ημοξ Ζ.Τ. ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ημοξηαηέζηδζακ μοζζαζηζηά απδνπαζςιέκμοξ. Γζα ημ νυθμ ημο μζημκμιζημφ πανάβμκηα οπάνπεζζπεηζηυξ δζεεκήξ δζάθμβμξ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα (βζα πανάδεζβια:http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=GUIDE&preflayout=flat ηαζ:.Οζ απαζηήζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ παναπάκς πενζπθέημκηαζ επίζδξ απυ ηδκ μζημκμιία ηδξαβμνάξ, δ μπμία επζαάθθεζ εκίμηε αθθαβέξ ιμκηέθςκ βζα θυβμοξ ηαεανάειπμνζημφξ/μζημκμιζημφξ. Δπζπθέμκ μ ζοκημκζζιυξ, μ πνμκζζιόξ ηςκ ακςηένς εκενβεζχκ είκαζπμθφ ζδιακηζηυξ: ακ βζα πανάδεζβια δεκ επζηαζνμπμζδεεί εβηαίνςξ ηαζ πνμβναιιαηζζιέκα ημεηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ, ιπμνεί κα πάρεζ κα είκαζ ζοιααηυ ιε κευηενεξ εηδυζεζξ Ζ.Τ. ήθεζημονβζηχκ ζοζηδιάηςκ. Πμθφ ζοπκά ελάθθμο, δ ηεπκμθμβία θαίκεηαζ κα οπαβμνεφεζ ηζξΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 36/488
  4. 4. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ελεθίλεζξ. Ζ ίδζα δ UNESCO έπεζ επζζδιάκεζ ιενζηά επακαθαιαακυιεκα ηαζ ζδιακηζηά θάεδζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ:(http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539). Σέημζα θάεδ είκαζ δ εεχνδζδ ηδξ δζηηφςζδξ(ηαζ βεκζηά ηδξ ηεπκμθμβζηήξ οπμδμιήξ) ςξ εκυξ αοηυκμιμο ζημπμφ ηαεεαοηυκ (δεξ ιζαζπεηζηή πνμαθδιαηζηή ζημ: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871), δ επζηέκηνςζδζημοξ δζαεέζζιμοξ (μζημκμιζημφξ) πυνμοξ ηαζ υπζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ, δέθθεζρδ πνυαθερδξ βζα ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ, επζηαζνμπμίδζδξ, ακααάειζζδξ ηςκ ΣΠΔ πμοεβηαείζηακηαζ ζηδκ οπδνεζία εκυξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ.΢ημ δζεεκή πχνμ, ηνία είκαζ ηα ηονίανπα ιμκηέθα εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ: (1) ημ ηεπκμηναηζηυ/ηεπκμηεκηνζηυ – πμο δίκεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ ΖΤ (2) ημ μθζζηζηυ – πμο δίκεζ ζδιαζία ζηδκ δζαεειαηζηή ηαζ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ (3) ημ πναβιαημθμβζηυ – πμο απμηεθεί έκα ζοκδοαζιυ ηςκ δομ.Ζ Δθθάδα, υπςξ ηαζ πμθθά άθθα ηνάηδ, αημθμφεδζε δζαδμπζηά ανπζηά ημ πνχημ ιμκηέθμ, εκχζηαδζαηά πνμζανιυζηδηε ζημ δεφηενμ ηαζ ημ ηνίημ, ηονίςξ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο1990.Θα πνέπεζ ςζηυζμ κα ημκζζηεί υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ ακαπηοπεεί δζεεκχξ δομζδζαίηενεξ πνμαθδιαηζηέξ, πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημ πνυαθδια ζε ιζα δζαθμνεηζηή αάζδ. Ζ έκκμζα ηςκ ααζζηχκ δελζμηήηςκ ζηδκ Πθδνμθμνζηή, δδθαδή ζηδ δζαπείνζζδ ηδξπθδνμθμνίαξ, οπμηαηαζηάεδηε ζηαδζαηά απυ ηζξ δελζυηδηεξ πεζνζζιμφ Ζ.Τ. Σμφημ υιςξ ηείκεζκα οπμηαηαζηαεεί ζήιενα απυ ηδκ Πθδνμθμνζηή «εοπένεζα» (fluency) – δδθαδή απυδελζυηδηεξ πμο είκαζ ηαζ πμθφ πζμ δζεονοιέκεξ, αθθά ηαζ πμθφ πζμ ααεζέξ. (βζα ιζα ακαθοηζηήπνμζέββζζδ: http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pdf ή ηαζ:http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article.pdf). ΢ηα πθαίζζα αοηά, θυβς ηδξ βεκίηεοζδξ ηςκ πνήζεςκ ηςκ ΣΠΔ ζημκ ηυζιμ ηδξμζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ, δομ ζδζαίηενα θαζκυιεκα έπμοκ ακαθακεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα πμοζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πμθζηζηή εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ:(α) δ εκζςιάηςζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ δ ζπεηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ πμθζηχκ απμηεθείημιαζηυ ζδιείμ ηαζ έηζζ απμηεθεί ζηαεενυ ζημζπείμ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ υθςκ ηςκ θμνέςκηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκζηήξ γςήξ (βζα πανάδεζβια: ζηαεενή ακαθμνά απυ ηα πενζζζυηεναηυιιαηα).(α) παναηδνείηαζ ιζα αθθαβή «θμνέα» οπεοεοκυηδηαξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ζηζξΣΠΔ – βζα πανάδεζβια ημ Τπμονβείμ Απαζπυθδζδξ πζζημπμζεί θμνείξ ηαηάνηζζδξ, εκχζδζςηζηέξ εηαζνείεξ πανέπμοκ πζζημπμίδζδ δελζμηήηςκ. Δπίζδξ ημ ιμκηέθμ ηδξ πνμζέββζζδξ (μθζζηζηήξ ή πναβιαημθμβζηήξ) ηείκεζ ζήιενα καακαπεεί ζηδκ πνμαθδιαηζηή ημο Πθδνμθμνζημύ ή ρδθζαημύ βναιιαηζζιμύ (βζα πανάδεζβια:http://www.ictliteracy.info/ ή ηαζ:http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view ), ιέζα ζηα εεςνδηζηά πθαίζζα ηςκ πμθοβναιιαηζζιώκΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 37/488
  5. 5. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢. 8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο.Οζ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ δζαθυνςκιμκηέθςκ εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Φύιιν εξγαζίαο 1Γναζηδνζυηδηα 1Ακαγήηδζδ ζημζπείςκ βζα ηζξ πμθζηζηέξ έκηαλδξ ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ εηπαίδεοζδ.Γδιζμονβία ιζαξ εκδεπυιεκδξ «πνμκμβναιιήξ» (timeline) πμο κα ζοζπεηίγεζ ηζξπμθζηζηέξ αοηέξ ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ ή άθθεξ παναιέηνμοξΓναζηδνζυηδηα 2Γζενεφκδζδ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ ηςκ ηνζχκ «ηθαζζηχκ» ιμκηέθςκ βζα ηδκ εζζαβςβήηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζοζπέηζζή ημοξ ιε ηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηήπμθζηζηή βζα ηζξ ΣΠΔ – ζε δζάθμνα επίπεδα (παναβςβή θμβζζιζημφ, ελμπθζζιυξ, υρεζξηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ – ηοπζηή ηαζ ιδ ηοπζηή,ηεπκμθμβζηή-επαββεθιαηζηή, υθςκ ηςκ ααειίδςκ ηθπ).Γναζηδνζυηδηα 3Γζενεφκδζδ ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηαζ αάεμξ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ηδξ «πθδνμθμνζηήξεοπένεζαξ» (fluency), ηαεχξ επίζδξ ημο Πθδνμθμνζημφ βναιιαηζζιμφ. 9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο - πξόζζεην πιηθό Βμζκζάδμο, ΢. (2006). Παζδζά, ζπμθεία ηαζ οπμθμβζζηέξ, Αεήκα: GUTENBERG. Βμζκζάδμο, ΢. (2006). ΢πεδζάγμκηαξ πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ οπμζηδνζγυιεκα απυ ηζξ ΢φβπνμκεξ Σεπκμθμβίεξ, Αεήκα: GUTENBERG. Κεηηέξ, Η. (2004). Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, Εδηήιαηα ΢πεδζαζιμφ ηαζ Δθανιμβχκ: Φζθμζμθζηέξ-Κμζκςκζηέξ πνμεηηάζεζξ, Αεήκα: Έκςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ. Αηναπυξ. Κμοηθήξ, Μ., Μεβάθμο, Δ., Παναζηεοάξ, Μ., Ρεκζένδ, Ν., Κοκδβυξ, Π., Κμικδκυξ, Θ., Εαβμφναξ, Υ., Μπμφναξ, Υ., & ΢ηαιαηίμο, Γ. (2005). Θα ιαξ ηνίκεζ ηεθζηά όθμοξ ημ ιέθθμκ... Οζ ηεπκμθμβίεξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ Δπζημζκςκίαξ ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηόηδηα, Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα.ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 38/488
  6. 6. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ Neil Postman (1998) Γζαζηέδαζδ ιέπνζ εακάημο. Ο δδιυζζμξ θυβμξ ζηδκ επμπή ημο εεάιαημξ. Δηδυζεζξ Γνμιέαξ. Larry Cuban (2002) Oversold and Undrused Harvard University Press Nicolαs C. Burbules et als (2000) Watch IT! The Risks and Promises of Information Technologies for Education. Westview press. Sara Baase (1997) A Gift of Fire: Social, Legal and Ethical issues in Computing. Prentice Hall. Sara Kiesler. Editor (1997) Culture of the Internet. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Toru Ishida- Katherine Ishiber(editors) (2000) Digital Cities, Springer William J. Mitchell (1998) City of Bits. Space, Place, and the Infobahn. MIT Press. Sherry Turkle (1996) Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. Simon and Schuster. Seymour Papert (1991). Νμδηζηέξ εφεθθεξ Παζδζά, δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ ηαζ δοκαιζηέξ ζδέεξ, Αεήκα: Οδοζζέαξ. Richard S. Rosenberg (1997) The Social Impact of Computers. Academic Press. Andy Hargreaves (2003) Teaching in the Knowledge Society. Open University Press. Κμοηζμβζάκκδξ, Γ. (2002). Δθθδκζηή βθχζζα ηαζ πθδνμθμνζηή ηεπκμθμβία: πνυηαζδ βζα ηδ δζαιυνθςζδ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. Παζδαβςβζηή Δπζεεώνδζδ 34: 26-43. Σγζιμβζάκκδξ, Α. (2002). Πνμεημζιαζία ημο ΢πμθείμο ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ. Πνμξ έκα Οθμηθδνςιέκμ Μμκηέθμ Έκηαλδξ ηςκ Σεπκμθμβζχκ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ Δπζημζκςκίαξ ζημ Δθθδκζηυ Δηπαζδεοηζηυ ΢φζηδια. ΢ύβπνμκδ Δηπαίδεοζδ, 122, ζεθ. 55-65. Kress, G. (2000a). ΢πεδζαζιυξ ημο βθςζζζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ιε αάζδ ημ ιέθθμκ. Γθςζζζηόξ Τπμθμβζζηήξ 2:111-124. (www.greek-language.gr).ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 39/488

×