บทความวิจัย ThinkQuest

336 views
280 views

Published on

บทความวิจัย ThinkQuest ในการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทความวิจัย ThinkQuest

  1. 1. ก ก ก F F F F F ThinkQuest 1 1 2 F ก F1 F ก 1 1 ก F ก 2 F ก F ก ก F ก Emails: narong@sueksa.go.th, dechit@msn.com, sgm@kmutnb.ac.th, kanchanav@kmutnb.ac.th, watchareewanj@kmutnb.ac.th F F ก ก ก ก ก ˈ ก (Survey Research) ก F ʿก ก Fก ก F F FF F ThinkQuest F F F ˈ ก F 1) 2) ก ˆ ก F ก F ก F F F ThinkQuest กF 3) ก F ก F ก (www.thinkquest.org/th/) กก F F ก ก F ก 786 F 7-18 ʾ ( . 1 . 6 F) F ˈ F F 177 F กก F 1) F ˈ e-Learning ก ʽ ก F ก F F ก - ก ก ก F ก F ก ก F F ก96.20 F F F F ก F ก ก F ก F ก 67.80 2) ˆ F ก F F ก F F F F กF ก กก F F ˆ 3 F 1. F F ʾ 2545 ˆ ก F F F F F F F F ก F F ก ThinkQuest ( F 30 2552) ก F ก กF F ก ˈ F 2. F F ก F ก F 609 F ก 53,821 ก ˈ 1) F F F F F ก 23,658 ( ก 22,452 F F ˈ F 3. F F F F F 1,206 ) 2) ก F 30,163 F F F ˈ F F กF ก F F F ก ʽ ก F F กก F ก F ก ก ก F F F F F ก F F F ก ก F ก ก F ThinkQuest กก F ˈ ก Fก ก ก F F ก F F ก F F F ˈ F F ก ก F F ˈ F3) F ก ก F ก F ʽ F ก ก F FF F F ก ก F ก ก F ก F ก F F ˈ 2ก F ก F 1 ก F ก F 2 ก ก ก กก F F F ก ก ก FF ก F ก F F Upload F กก F ˈ ก F 3 ก F F ก F F F ก ก F ก F F ก F F ThinkQuest กก F ก F ˈ F ก ˈ ก F ThinkQuest F F F F F F ก -- ก ก ก ; F ThinkQuest ก ก ก ก ก F F F F F ThinkQuest 1. ก ก ก F F F F F 2. F กThinkQuest ˈ ก F ก ก F F 1.) ก F F ThinkQuest ก ก F (e-Learning) ก ก กNCIT 2010 138
  2. 2. 2.) ก ˆ กF ก ก F F ก F Fก F F ThinkQuest ก F ˈ F F FF F 3.) ก F ก ก F F ThinkQuest F F ก ก F ก F F F F ˈ ก ก ก ก F F F ก F F FF F FF ก 3. ก F ก ก F F ก ก ก F3.1. ก ก กF F F ก [1] F [5] Fก F F F ˈ ก F F F F F Fก กF F F ก F Taro Yamane ก ก F F กF F กF Fก F 95 F F Fก 5 F F ก ก F กก 0.05 F F ˈ F F F ก F ˈ F N F F ก F F ˈ F n= (1) 1 + Ne 2 F F ˈ F F F F n = ก F F Chen [6] F ก ก F F ก F ก N = ก F ก ก ก F F F F e = ก F F ก Fก ก ก ก ก F F กF ก ก ก ก3.2 ก F [2],[3] ก กก F ก ก ก F ก กF F ˁ (Cronbach Alpha Coefficient) ก F F F F ก [7] F ก ก F F ก F ก F F F F F n  ∑ si 2  α= 1 −  (2) Think.com ก ก ʾ 2 n −1  st 2  F ก F 1) α = F F F F F F F Think.com n = F F F ก 95.55/83.64 กก F ก F 80/80 si 2 = ˈ F 2) ก F ก ก ก F st 2 = F F F F F F F Think.com ก F กF F 0.053.3 F (Standard Deviation) [2],[3] 3) ก F F F F F F F F Think.com F F SD = ∑ ( x − x) 2 (3) [8] F ก F F n −1 F F F KMITNB online SD = F F ก F F x = F F F ก F F F กF ก F ∑x = F F กF F ˈ F F ก F FF F n = ก F F F ก F ก ก F F ก ก F ก F F F ก กก F ʾ F ก3.4. ก F ˈ F ก F ก F [4] Fก F ก ก F F F ก F F F F F F กก ก F (School on the Web) ˈ F ก ˈ Fก กF F F F ก F F ˈ ก F ก F F F F F F F ก Fก F ก ˈ ก ก F FF ก ก F F F ก ก F กก F ก FNCIT 2010 139
  3. 3. 85.90/81.40 กF ก F 80/80 4.) F Fก F F F ThinkQuest ก F F ก ก 6,800 F ˈ F F 1,800 F F ก F ˈ ก F ก 5,000 F F F F F F 5.) ก Fก F F ก ก F F ก F F ก F Fก F ก 33 F 300 ก F F F ก F ก F ก ก F ˈ F F ThinkQuest F กF F ก F F [9] F ก ˈ ก F ก F F FF ก F F F ก F ก Fก F Fก F ก F ˈ กก F F F ก ก ก 4 ก F F กF กF ก ก F ก ก F F F ก F F ก ก F F F F F F F F F ก F F F F F ก F กF F F F 5. ก ก F F ก F ก F 5.1 ก F F F F ก F ก F ˈ ก F ก F F ThinkQuest 83.16/80.19 กF ก F 80/80 F ก F F F ก F F F F F F F F ก F ก F Fก F ก F ˈ ก ThinkQuest F ก F 1 ก F F ThinkQuest F F ก 4. ก ก F ก 1,266ก ˈ ก F F ก ก ก ˈ 507 759 F ˆ F ก ก F F ก FF ก F F ThinkQuestThinkQuest ก F ก F 786 F F ก F F F ก F ก F F F ก F 1 ก F 1.) ก ก F F F ก F Taro 1. F F กYamane Fก F 95 F F ก F F F Fก 5 0.05 ก ก F F ThinkQuest SD N % N % N % 53,821 F F 400 1. F 33 4.2 748 95.2 5 0.6 0.60 2.) F F ก F (Content Validity) FF ˈ F 2. F 29 3.7 733 93.2 24 3.1 1.23 ก F (Index of Item-Objective Congruence: 3. F 42 5.3 730 92.9 14 1.8 0.96IOC) ก F F F 4. F ก 59 7.5 713 90.7 14 1.8 0.97 กก F 0.5 ก F กF F F 5. F ก F 85 10.8 657 83.6 44 5.6 1.67 F FF 6. F F 56 7.1 705 89.7 25 3.2 1.27 3.) ก F F 7. F F 55 7.0 711 90.5 20 2.5 1.14 F F (Internal Consistency) F 8. F F 87 11.1 677 86.1 22 2.8 1.22 ˁ (Cronbach Alpha Coefficient) F 9. F ก กF ˆ 119 15.1 648 82.4 19 2.4 1.16 กF (Pre-test) ก ก F ก F F ก Fก F ก ก F F ก ก 40 กก 12 1.5 756 96.2 18 2.3 1.06 F ThinkQuest F F F F F ก 0.99 F ก F ก 1.00NCIT 2010 140
  4. 4. ก ก F F F ก 2. F F F F (F) ก F F ThinkQuest ก 1 ก F ก F F F ThinkQuest SD F F ก F F F ก N % N % N % ˈ F 96.20 1) F ก F F 5. F ก F 13 7.3 106 59.9 58 32.8 3.35 F F F 95.20 2) F ก F 6. F F 11 6.2 112 63.3 54 30.5 3.28 F F F 93.20 3) F ก 7. F F 12 6.8 110 62.1 55 31.1 3.30 FF F F 92.90 4) F ก 8. F F 11 6.2 112 63.3 54 30.5 3.28 F F ก F F 90.70 5) F ก 9. F ก กF ˆ 30.5 3.36 29 16.4 94 53.1 54 FF ก F F F 83.60 6) F ก F ก F F F F F F 89.70 7) F ก 3 1.7 120 67.8 54 30.5 3.25 F ThinkQuest F F F F F 90.50 8) F ก F F F F F 86.10 ก ก F F F F9) F ก F F ก กF ˆ F F F F ThinkQuest ก ก F F 82.40 1 2 ก F F F F F F F F ก ˈ F 67.80 95.20 1) F ก F F F F 100.00 93.20 92.90 90.70 89.70 90.50 90.00 83.60 86.10 82.40 80.00 70.00 F 70.10 2) F ก F F F ไมพึงพอใจ 60.00 50.00 พอใจ F 64.40 3) F ก F F 40.00 ไมร ะบุ F F 64.40 4) F ก F F 30.00 20.00 7.50 10.80 11.10 15.10 ก F F 67.20 5) F ก F F 10.00 4.20 3.703.10 5.30 5.60 7.103.20 7.00 ก F F F 59.90 6) F ก F 0.60 1.80 1.80 2.50 2.80 2.40 0.00 1. ด านภาพรวมของเว็บ ไซต 2. ด านโฮมของฉั น 3. ด านโรงเรี ย นของฉั น 4. ด านรอบโลก 5. ด านการแข งขั น 6. ด านห อ งสมุ ด 7. ด านวิธี ใ ช 8. ด านแอคเคาทข องฉั น 9. ด านการแก ป ญ หาเมื่ อ F F F F 63.30 7) F ก ลื ม รหั ส ผาน F F F F F 62.10 8) F ก F F F F F 63.30 9) F ก F F ก กF ˆ F F 1. ก F F ก F 53.10 2 ก F 2 F F F ThinkQuest F 80.00 F ก F ก 177 70.00 70.10 64.40 64.40 67.20 63.30 63.30 62.10 ก ˈ 77 100 F 59.90 60.00 53.10 ไมพึงพอใจ F F F ThinkQuest 50.00 พอใจ 40.00 32.80 ไมระบุ F F F ก F 29.90 30.50 30.50 31.10 30.50 31.10 30.50 30.50 30.00 2 20.00 16.40 10.00 5.10 5.10 7.30 6.20 6.80 6.20 0.00 1.70 0.00 1. ด า นภาพรวมของเว็บ ไซต 2. ด า นโฮมของฉั น 3. ด า นโรงเรี ย นของฉั น 4. ด า นรอบโลก 5. ด า นการแข งขั น 6. ด า นห อ งสมุ ด 7. ด า นวิธี ใ ช 8. ด า นแอคเคาทข องฉั น 9. ด า นการแก ป ญ หาเมื่ อ 2. F F F F ลื ม รหั ส ผาน F ก F F F ThinkQuest SD N % N % N % 1. F 0 0.0 124 70.1 53 29.9 3.22 2. ก F F F F F 2. F 9 5.1 114 64.4 54 30.5 3.27 3. F 9 5.1 114 64.4 54 30.5 3.27 ก F 3ก F F ก F F 4. F ก 3 1.7 119 67.2 55 31.1 3.26 ก F F ThinkQuest ก F 4ก F ก F F F ก F F ก ก F F F FNCIT 2010 141
  5. 5. F ก F F ก ก ก ก Upload F F F F ThinkQuest F F ก ก ก ก ก ก F F F ก 4) ˆ F ก F ก F F F F F ThinkQuest ˈ F F F ThinkQuest F ก F F 1.) F ก F ICT F กF ก F ก ก F F ก F F Fก F ก F ThinkQuest Notebook F F F F ThinkQuest ก ก ก F IT Fก ก ก ก F ก กF ˆ ก F F F ก กe-Learning F ก F F ICT ก กก F Fก ก F ก F FF F F F F F F F 5) ˆ ก ก FWireless F F F ก ก F F ก ˆ F FF ˈ F F ก F F F ก F F ก F ก F F F F F F กICT F F ก ก F ก ก ก ก F ICT ก F Fก ก ก กF ˆ ก F F F 1 F F F ก F ก F F ˂ ก ˆ ก F F F ก F 2 . F 1 F ก กF ˆ ก ก ˆ F 1 2.) F ก F ก F ThinkQuest F กF F ก ˆ ก F F F ก F F F ThinkQuest ก F F F ˆ ก F ก F F ˈ ก F F F F F ก F F F ก Fก F F ThinkQuest ก F F ก ˈ F F Fก ก F F ก F ก F 100%3.) F ˆ Fก F ThinkQuest F กF 5.3 ก F F ก F ก F F F ก ก F ก F ก F F ก F F ThinkQuest ThinkQuest F F ก F F ก F F ก F F F F ก F F ก F F ก F ThinkQuest ก F F F F F F F F 4.) F ˆ F ก ˈ ก ก F ˆ ก F ThinkQuest F กF ก F F ก F F F F F ก F F F (Password) F F F F F ก F 1) F ก F ก F F ก Fก ก F F F ThinkQuest F ก F F ThinkQuestก F F Fก F ก ก ก F ก F กก F F ก F F F F ก ˆ ก ก F ก F F ThinkQuest F 2) F ก F ก F F F ก F F ก ก ก ก F F กF ˆ ก F 3) ก F5.2 ก F ˆ กF F F F F ก F ก F ˆ กF ก ก F e-Book ก ก Flip Album 4)ก F F ˆ ก F กF 1) ˆ ก ก ก F F Fก ก F F F ก F F ก F F F Fก F ThinkQuest 5) F ˈ Fก F F F ก กF F ก F F F F- ThinkQuest ก F F F F ก F F F F ก ThinkQuest ˆ F F ก กF ˆ F F ก F F ก F F 2) ˆ ˈ Fก ก ก F F ก ก ก ก ก F ก F ก F F ก ก F ThinkQuest F ก กF ก F ก F Fก F ( .) 6. F F F Fก 3) ˆ F ก F F F ก F ก F F ก F F F ก F F F ก ThinkQuest F ก F F F F กF F ก ˈ 2ก F F F ก FNCIT 2010 142
  6. 6. F ก - ก ก ก ก F ˈ F 96.20 F F F [1] Yamane, T. (1967). Elementary sampling theory. New Jersey: ก ˈ F 67.80 ก ก F F Prentice-Hall. F ก F F F ก [2] ก F .ก F F . F 2. ˈ F F F F ก : F F ก F , 2550.ก F FF ก ก ก ก ʽก [3] F . ก .ก F F F F 1. ก : ก F , F ก F ˆ 2550. กF ก กก F F ˆ 3 F F [4] F. F ก ก . F. ʾ F F F F F ˆ F F ก F F 25 1ก ก -ก 2539. ก กF F ก ˈ F F ก F ก F [5] F . ก ก ก F F F F ก .ก : ก ก ก F ˈ F F F F F F F ก ก ก ก ก F , 2540. F ก ก F F ก ก ˈ F [6] Chen,Chin-Fen. Integrating Internet resources into the learning กF F ʽ ก F F of English as a foreign language in a Taiwanese high school : A case กก F ก F ก F F F ก study (China). Abstract from : Dissertation Abstracts International, ก F ก ก F Fก ก ก 1998. F F ก F [7] ก F .ก F F ก F ก F F ˈ F F F F F F Think.com F ก F F ก F F ก ก ʾ 2 FThinkQuest ก F F ก ก ก F ก . F ก ก F ก ก F ก ก ก ก 1 , 2550 F ʽ F F ก ก ก ก F F [8] F .ก F F F ก ก ก F ก F F F KMITNBonlineก ก ก F ก F กก F ก . F F ก F F Upload F กก F ก ก F F ก ก F F ก F , ก F F ก F F ˈ F 2549. F ก F 1) ก F ก [9] F .ก F F ˈ ก ʿก ก F Fก F กF ˆ F F ก F ก F ˈ กกก ก ก F F ThinkQuest F F F ก F F กF . F FThinkQuest Fก Fก F ก F F ก ก 2) กก ก F F กก F ก ก F , F ThinkQuest ก F F ก ก F 2550. ก ก ก F F ThinkQuestก ก ก กก F กF F ThinkQuest Fก ก F F ThinkQuest F ก ก F F F F F ก F ˈ Fก FNCIT 2010 143

×