ต้นพฤกษ์ต้นไม้ประจำำจังหวัดมหำสำรคำม
ต้นพฤกษ์             ต้น             พฤก             ษ์•  ต้นไม้ประจำำจังหวัด•  ม...
ต้นพฤกษ์• ขยำยพันธุ์• โดยกำรเพำะเมล็ด สภำพที่เหมำะสม• สภำพดินที่เสื่อมโทรมนเป็นไม้โตเร็ว ถิ่นกำำเนิด           ต...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ต้นพฤกษ์

1,059 views
633 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ต้นพฤกษ์

 1. 1. ต้นพฤกษ์ต้นไม้ประจำำจังหวัดมหำสำรคำม
 2. 2. ต้นพฤกษ์ ต้น พฤก ษ์• ต้นไม้ประจำำจังหวัด• มหำสำรคำม ชื่อพันธุ์ไม้• พฤกษ์ ชือสำมัญ ่• Siris, Kokko, Indian Walnut ชือวิทยำศำสตร์ ่• Albizia lebbeck Benth. วงศ์• LEGUMINOSAE ชืออื่น ่• ก้ำมปู ชุงรุ้ง พฤกษ์ (ภำคกลำง), กะซึก (พิจตร), กำแซ ิ กำไพ แกร๊ะ (สุรำษฎร์ธำนี), ก้ำนฮุ้ง (ชัยภูม), กรีด ิ (กระบี), คะโก (ภำคกลำง), จเร (เขมร-ปรำจีนบุร), จ๊ำ ่ ี ขำม (ภำคเหนือ), จำมจุรี ซึก (กรุงเทพฯ), ตุด ถ่อนนำ ๊ (เลย), ทิตำ (กะเหรี่ยง-กำญจนบุร), พญำกะบุก ี (อรัญประเทศ), มะขำมโคก มะรุมป่ำ (นครรำชสีมำ), ชุงรุ้ง มะรุมป่ำ (นครรำชสีมำ), กระพี้เขำควำย ้
 3. 3. ต้นพฤกษ์• ขยำยพันธุ์• โดยกำรเพำะเมล็ด สภำพที่เหมำะสม• สภำพดินที่เสื่อมโทรมนเป็นไม้โตเร็ว ถิ่นกำำเนิด ต้ พฤก• ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำค ษ์ กลำงของไทย คำำขวัญประจำำจังหวัด มหำสำรคำม• พุทธมณฑลอีสำน ถิ่นฐำนอำรยธรรม ผ้ำไหมลำ้ำ เลอค่ำ ตักศิลำนคร

×