RAPORTO ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO   ELEKTROWNI WIATROWEJ  W OBRĘBIE GEODEZYJNYM  MIEJSCOWOŚCI JARSZEWKO    DZIA...
WPROWADZENIE      Inwestycja połoŜona w obrębie miejscowości Jarszewko gmina Stepnicabędzie polegała na zainstalowani...
SPIS TREŚCILp.                                             Nr        ...
1. Opis planowanego przedsięwzięcia.  1.1. Lokalizacja inwestycji.     Gmina Stepnica połoŜona jest w zachodnio – pó...
Według Mikołajskiego (1966 r.) obszar gminy zalicza się do jednostkizwanej niecką szczecińską.      Gmina Stepnica po...
ZłoŜa torfu wysokiego i niskiego znajdują się w dolinie Gowienicy oraz innychobszarów (Gąsierzyno, Widzieńsko). Wydobycie ...
Fot.2. Okolice inwestycji – kierunek północno - wschodni.             Fot. 3. Okolice inwestycji – kierunek ws...
Fot.4. Okolice inwestycji – kierunek południowo - wschodni.            Fot.5. Okolice inwestycji – kierunek po...
Fot.6. Okolice inwestycji – kierunek południowo – zachodni.             Fot.7. Okolice inwestycji – kierunek ...
Fot.8. Okolice inwestycji – kierunek północno zachodni.     Działka nr 527 i 528 wykorzystywane są, jako obszary pod u...
wirnika turbiny wynika przede wszystkim z potrzeby optymalizacji pracy elektrowni,czyli potrzeby maksymalizacji mocy uzysk...
Elektrownie wiatrowe są obiektami przyłączonymi do systemuelektroenergetycznego i w rezultacie są jednym z jego elementów....
1.4. Zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz wielkość emisji do środowiskaplanowanej inwestycji.     Mając na uwadze...
ZagroŜenia dla obszaru stanowią: zmiana sposobu upraw, znaczneograniczenie wypasu bydła, niewłaściwe melioracje, drapieŜni...
ostoja lęgowa bielika, kani czarnej i rudej oraz podróŜniczka – występuje tu 3%lęgowej populacji bielika, co najmniej 1% p...
Obszar połoŜony jest na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego LasyPuszczy Bukowej i Goleniowskiej.            ...
Mapa nr 4 Fragment obszaru Ujście Odry i Zalew Szczeciński      Z obszarem powiązany jest Obszar Specjalnej Ochrony Z...
Regularnie występujące na terenie ostoi Ptaki Migrujące nie wymienione wZałączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: perkoz dwu...
długosz królewski, widłak jałowcowaty oraz rosiczka okrągłolistna. Na uwagęzasługują takŜe miejsca lęgowe i odpoczynkowe b...
3. Oddziaływanie siłowni wiatrowej na awifaunę.      Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ptaki naleŜy rozpatrywać ...
W siatkówce oka ptaka znajdują się tzw. czopki. W czopkach, a więckomórkach zmysłowych siatkówki oka moŜna spotkać u ptakó...
4. Opis analizowanych wariantów – wariant nie podejmowania       podmiotowej decyzji.      Realizując zasady ...
Elektrownia wiatrowa o mocy do 900 kW średnio roku wytwarza około1550 MWh, stąd w ciągu roku dzięki planowanej inwestycji ...
5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko.     Dokonując prognozy oddziaływania zainstalowania elektro...
zostały spowodowane przez inny wskazany podmiot oraz wystąpiły mimozastosowania przez inwestora właściwych środków bezpiec...
rekultywacyjne, natomiast pozostałe odkłady, jako materiał odpadowy, zostaniewywiezione do miejsca składowania. Na teranie...
naleŜy zobowiązać osoby obsługujące wymianę olejów lub urządzeń, do stosowaniapłynów bądź urządzeń, które nie zawierają PC...
5.2.4. Dobra materialne i dobra kultury.      W rejonie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się: szkoły,...
zwilŜają nawierzchnię do deszczów nawalnych. Deszczów duŜych, tj. o duŜychnatęŜeniach jest kilka – 5-6 w roku i występują ...
podczas eksploatacji EW. JeŜeli doszłoby do uzupełniania przekładni, siłowników itp.środkami technicznymi lub ich wymianą ...
występujący na samych fermach hodowlanych często przekracza 80, a nawet 90 dB,co związane jest przede wszystkim z nieprawi...
turbiny, itp.), co ma bezpośredni wpływ na ich stan techniczny. Ponadto zostanązachowane minimalne odległości między poszc...
                         T                      2  L fT (DW ) = 10 lg ...
Tabela 3. Współczynnik tłumienia przez atmosferę,       α , dla hałasu w pasmach oktawowychTemperatura    Wilgotn...
Minimalna odległość posadowienia 1 turbiny wiatrowej od zabudowań   wynosi 267m – 45dB.        Jeśli występuje ...
Tabela 6. Kategorie terenu zagroŜonego hałasem.                             Dopuszczalny pozi...
−  Zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie  szczegółowych   wytycznych   ...
Podobną sytuację mamy w przypadku telefonii komórkowej. Operatorzykomórkowi w Polsce korzystają z dwóch zakresów częstotli...
Przytoczone dokumenty zgodnie z Prawem Energetycznym uwzględniająudział energii ze źródeł niekonwencjonalnych w bilansie e...
7. Opis przewidywanych działań mających na celu ograniczenie       szkodliwych oddziaływań na środowisko.     ...
8. Porównanie   proponowanych       rozwiązań   technologicznych       z innymi rozwiązaniami.     ...
11. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.                  PLAN SYTUACYJNY          ZAIN...
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

4,909 views
4,794 views

Published on

RAPORT
O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
ELEKTROWNI WIATROWEJ
W OBRĘBIE GEODEZYJNYM
MIEJSCOWOŚCI JARSZEWKO
DZIAŁKA NR 24/2
GMINA STEPNICA

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,909
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
763
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

 1. 1. RAPORTO ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ELEKTROWNI WIATROWEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MIEJSCOWOŚCI JARSZEWKO DZIAŁKA NR 24/2 GMINA STEPNICA MARZEC 2009
 2. 2. WPROWADZENIE Inwestycja połoŜona w obrębie miejscowości Jarszewko gmina Stepnicabędzie polegała na zainstalowaniu 1 elektrowni wiatrowej (wraz z drogamidojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną) o wysokości zawieszenia wirnikado 71 m i szerokości łopat 56 m jako obiektu wytwarzającego energię o mocy 900kW, dostarczanej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Ze względu na wykorzystywanie masowego przepływu wiatru w celuwytwarzania energii elektrycznej przez elektrownię wiatrową następujeoddziaływanie na środowisko naturalne (art.3 pkt 1 ppkt 6 Rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 9 listopada 2004 r. dotyczący określenia rodzajów przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz uwarunkowań związanychz kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniuna środowisko – Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiotowe opracowanie stanowi „Raport o oddziaływaniuprzedsięwzięcia na środowisko” zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 25, poz.50 z 2008 roku). oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 roku). Obowiązkiem inwestora jest zaprojektowanie planowanej inwestycji w takisposób aby uciąŜliwość dla środowiska była jak najmniejsza. Raport przedstawia aspekty dotyczące moŜliwości zainstalowaniaelektrowni wiatrowych. Pomaga organom samorządu terytorialnegoi administracji rządowej podjąć decyzje o przedmiotowej inwestycji.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 2
 3. 3. SPIS TREŚCILp. Nr strony 1. Opis planowanego przedsięwzięcia. 4 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 13 przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. 3. Oddziaływanie siłowni wiatrowej na awifaunę. 20 4. Opis analizowanych wariantów – wariant nie podejmowania przedmiotowej 22 inwestycji. 5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko. 24 6. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem 38 jego oddziaływania na środowisko. 7. Opis przewidywanych działań mających na celu ograniczenie szkodliwych 40 oddziaływań na środowisko. 8. Porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi 41 rozwiązaniami. 9. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest 41 ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania.10. Analiza konfliktów społecznych związanych z planowanym 41 przedsięwzięciem.11. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej. 4212. Diagnostyka oraz propozycje monitoringu oddziaływania planowanego 43 przedsięwzięcia na etapie eksploatacji.13. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków technicznych lub luk we 46 współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.14. Podsumowanie 4615. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w 48 raporcie.16. Raport sporządzili (skład Zespołu Projektowego). 4817. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 49© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 3
 4. 4. 1. Opis planowanego przedsięwzięcia. 1.1. Lokalizacja inwestycji. Gmina Stepnica połoŜona jest w zachodnio – północnej części powiatugoleniowskiego. Obszar gminy wchodzi w skład terenów przylegających bezpośredniodo Zalewu Szczecińskiego i Roztoki Odrzańskiej. Gmina graniczy od wschodu z gminąPrzybiernów, od południa z gminą Goleniów, od zachodu poprzez Zalew Szczecińskii Roztokę Odrzańską z gminą Police, od północy z gminą Wolin. Do gminy StepnicanaleŜy wyspa Chełminek, połoŜona w południowo – zachodniej części ZalewuSzczecińskiego której obszar wynosi 8 ha. Siedzibą władz gminnych jest wieśStepnica. W skład jednostki administracyjnej gminy wchodzi 14 sołectw i 27miejscowości. Znaczny obszar w gminie stanowią wody morskie wewnętrzne, którychobszar wynosi 9712 ha a wody ogółem 9849, co stanowi największy udział, którywynosi 33,5% ogólnej powierzchni. Lasy zajmują 32,9% powierzchni, a uŜytki rolnesą dopiero na trzecim miejscu, których udział w ogólnej powierzchni wynosi 25,4%. Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski (Kondracki 1994 r.)połoŜenie gminy Stepnica przedstawia się następująco: — podprowincja – PobrzeŜe Południowobałtyckie — makroregionu – PobrzeŜe Szczecińskie — mezoregionu – Równina Goleniowska i Zalew Szczeciński. Według regionalizacji geobotanicznej (Szafer 1972) obszar gminy Stepnicaznajduje się w następujących jednostkach: — prowincja – NiŜowo-WyŜynna Środkowoeuropejska — dział – Bałtycki — poddział – Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich — kraina – Nizina Szczecińska Według regionalizacji zoogeograficznej (Kostrowicki 1991 r.) gminaStepnica naleŜy do:— państwa – Holarktyka— poddaństwa – Palearktyka— krainy – Eurosyberyjskiej— prowincji – Nemorolnej— obszaru – Europejskiego— regionu – Środkowoeuropejskiego— podregionu – Środkowego Podstawą powierzchniowej budowy geologicznej obszaru gminy stanowiączwartorzędowe utwory, związane z fazą pomorską ostatniego zlodowaceniabałtyckiego. Do nich naleŜą: piaski i Ŝwiry rzeczno – lodowcowe, gliny zwałowei piaski gliniaste.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 4
 5. 5. Według Mikołajskiego (1966 r.) obszar gminy zalicza się do jednostkizwanej niecką szczecińską. Gmina Stepnica posiada pasmowy, południkowy układ formukształtowania terenu:- Pasma zachodnie tworzą estuarium Odry – Roztoka Odrzańska i Zalew Szczeciński,- Pasma środkowe – równina torfowa doliny dolnej Odry o szerokości 7 kmi wysokości do 2 m n.p.m.,- Pasmo wschodnie tworzy Równina Goleniowska, wznosząca się od 2 do 26 mn.p.m. urozmaicona ostaricami wysoczyzny morenowej o wysokości 44 m n.p.m.z wydmami i zagłębieniami po martwym lodzie.- Cała urozmaicona linia brzegowa Zalewu i Roztoki Odrzańskiej leŜy w strefieakumulacji brzegowej z wyjątkiem roztok Skoszewskiej i Diabły, które znajdują sięw strefie abrazji. Z terenu gminy wody powierzchniowe odprowadzane są ciekami wodnymii dwiema rzekami Gowienicą i Krępą. Krępa naleŜy do zlewni rzeki Odry,a Gowienica do zlewni Zalewu. Do największych kanałów odwadniających jest KanałKrólewski. Rzeka Gowienica przecina gminę w poprzek na linii Babigoszcz – Stepnica.Największym dopływem Gowienicy jest Świdnianka, która w rejonie wsi Krokorzycezasila liczne stawy. Rzeka Krępa ma w gminie Stepnica swój początek i koniec. Licznerowy i kanały melioracyjne przecinają torfową równinę Dolnej Odry. Zachodnia część gminy Stepnica połoŜona jest nad zbiornikiem wódpodziemnych o bardzo płytko połoŜonej warstwie wodonośnej, słabo izolowanejo wysokiej wydajności. Są to zasoby wysokiej jakości o statusie lokalnych wódpodziemnych. Na terenie gminy przewaŜają wiatry zachodnie i północno – zachodnie.Występuje duŜa ilość dni z silnymi wiatrami (około 49 dni) w ciągu roku. DuŜawilgotność powietrza wiąŜe się głównie z napływem morskich mas powietrza orazzbiornikami wodnymi jak Zalew Szczeciński i dolne ujście Odry. Do uciąŜliwych zjawisk naleŜy zaliczyć mgły i gołoledź, jak równieŜintensywne opady. Gleby obszaru gminy w większości wykształciły się jako utwory powstałew konsekwencji ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Typy gleb tworzą się jakoprodukt róŜnorodnych związków między podłoŜem, klimatem, warunkamihydrograficznymi i morfologicznymi, światem roślinnym i zwierzęcym orazdziałalnością człowieka. Na terenie gminy występują gleby bielicowo – piaskowe,wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych oraz z glin zwałowychi mursze powstałe z torfów. Większość gleb występujących posiada niską klasębonitacyjną IV, V, VI. Bogactwami naturalnymi znajdującymi się na terenie gminy Stepnica są:złoŜa kruszyw mineralnych, złoŜa torfów, złoŜa gytie. Lokalne kopalnie kruszywanaturalnego niskiej jakości znajdują się we wsiach (Racimierz, śarnowo, Zielonczyn,Miłowo, Stepniczka). Kruszywa są eksploatowane dla potrzeb miejscowej ludności.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 5
 6. 6. ZłoŜa torfu wysokiego i niskiego znajdują się w dolinie Gowienicy oraz innychobszarów (Gąsierzyno, Widzieńsko). Wydobycie torfu jest zabronione, pozawydobyciem na potrzeby szkółkarstwa. Gytie to surowiec do produkcji nawozóworganicznych i pasz wysokobiałkowych. Rejonami występowania – dolina Gowienicyi Machowice. Miejscowość Jarszewko znajdują się około ok. 12 km na północ odStepnicy, rozlokowana po zachodniej stronie drogi Stepnica - Wolin, w bezpośrednimsąsiedztwie niewielkiego kompleksu leśnego, łączącego się z Puszczą Goleniowską. Ze względu na ukształtowanie terenu lokalizacja jest korzystna. Wokół miejsca planowanej inwestycji znajdują się pola uprawne. Jest toobszar rolny wraz z zabudową mieszkalno - gospodarczą. NajbliŜsze budowlezlokalizowane są w odległości około 300 m od rejonu inwestycji. Fot. 1. Okolice inwestycji – kierunek północny.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 6
 7. 7. Fot.2. Okolice inwestycji – kierunek północno - wschodni. Fot. 3. Okolice inwestycji – kierunek wschodni.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 7
 8. 8. Fot.4. Okolice inwestycji – kierunek południowo - wschodni. Fot.5. Okolice inwestycji – kierunek południowy.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 8
 9. 9. Fot.6. Okolice inwestycji – kierunek południowo – zachodni. Fot.7. Okolice inwestycji – kierunek zachodni.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 9
 10. 10. Fot.8. Okolice inwestycji – kierunek północno zachodni. Działka nr 527 i 528 wykorzystywane są, jako obszary pod uprawy rolne.Występują tu grunty klasy RIIIb i RIVa. Przedsięwzięcie zainstalowania 1 elektrowni wiatrowej jako obiektuwytwarzającego energię elektryczną o mocy 900 kW w obrębie geodezyjnymmiejscowości Jarszewko gmina Stepnica będzie zgodne z Prawem OchronyŚrodowiska uwzględniającym obszar NATURA 2000. 1.2. Ogólna charakterystyka elektrowni wiatrowej. Elektrownie wiatrowe zostały zaprojektowane do pracy w temperaturze od-200C do +400C. Turbiny mogą być łączone w farmy wiatrowe, pod warunkiemzachowania odległości pomiędzy poszczególnymi elektrowniami. Współczesne komercyjne elektrownie wiatrowe budowane są przewaŜniez poziomą osią obrotu, a koło wiatrowe ma trzy łopaty. Większość elektrowniwiatrowych zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym jest wyposaŜona wgeneratory asynchroniczne (rys.1), których prędkość synchroniczna jest równa 1500lub 750 obr/min. Stosowanie maszyn elektrycznych szybkoobrotowych wymusza stosowanieprzekładni między maszyną a kołem wiatrowym (wirnikiem turbiny wiatrowej),wirującym z prędkością nie większą niŜ 40 obr/min. Ta stosunkowo mała prędkość© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 10
 11. 11. wirnika turbiny wynika przede wszystkim z potrzeby optymalizacji pracy elektrowni,czyli potrzeby maksymalizacji mocy uzyskiwanej ze strumienia wiatru. Efekt takiotrzymuje się dla kół wiatrowych z trzema łopatami. Generatory asynchroniczne stosowane obecnie w elektrowniachwiatrowych są maszynami niskiego napięcia o napięciu znamionowym 690 V.Generatory te są zazwyczaj przyłączone do sieci średniego napięcia (10-40 kV)i dlatego są standardowo wyposaŜone w transformatory blokowe. Transformatory tesą umieszczane w kontenerze stawianym przy wieŜy elektrowni, w samej wieŜy lub,w przypadku niektórych jednostek o większej mocy znamionowej, w gondoli. Elektrownie wiatrowe z generatorami synchronicznymi i asynchronicznymisą zazwyczaj wyposaŜone w układ regulacji kąta połoŜenia łopat wirnika (za pomocąsiłowników hydraulicznych), który umoŜliwia regulowanie mocy uzyskiwanej zestrumienia wiatru lub prędkości koła wiatrowego. Rys. 1. Schemat budowy elektrowni wiatrowej. Mikroprocesorowy system sterowania znajdujący się w szafce sterownej,monitoruje stan siłowni i pobiera dane do obliczeń i sterowania. Generator,transformator, przekładnia i urządzenia sterujące umieszczone są w gondoli. Ponadtogondola zawiera układy smarowania, chłodzenia, hamulec tarczowy itp. Gondola i wirnik obracane są w kierunku wiatru przez silniki i przekładnięzębatą znajdującą się na szczycie wieŜy, na której umieszczona jest gondola. WieŜa jest stalowa, w kształcie rury, rzadziej o konstrukcji kratownicowej.Urządzenia niewielkich mocy, przeznaczone dla małych, indywidualnychuŜytkowników charakteryzują się znacznie prostszą budową. Nie mają mechanizmówzmiany kąta ustawienia łopat, gondola jest zintegrowanaz chorągiewką kierunkową. Często konstrukcja ich wieŜy umoŜliwia takŜe ustawieniewirnika w osi pionowej, co jest równoznaczne z wyłączeniem elektrowni.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 11
 12. 12. Elektrownie wiatrowe są obiektami przyłączonymi do systemuelektroenergetycznego i w rezultacie są jednym z jego elementów. Dlatego teŜpodczas procesu diagnozowania naleŜy uwzględnić równieŜ urządzenia i systemyumoŜliwiające tę współpracę. Podstawową strukturę układu elektrycznego elektrowniwiatrowej stanowią cztery sekcje: - sekcja generatora; - sekcja aparatury i obwodów niskiego napięcia; - sekcja transformatora blokowego; - sekcja aparatury i obwodów średniego napięcia. Siłownia wiatrowa jest swego rodzaju nieruchomością, która pozakończeniu swej eksploatacji zostanie zdemontowana i nie będzie ujemnie wpływaćna percepcję otaczającego środowiska. 1.3. Uzgodnienia dotyczące wysokości planowanej inwestycji. Łączna maksymalna wysokość planowanej inwestycji zainstalowaniaelektrowni wiatrowych (wysokość wieŜy plus połowa średnicy łopat) wyniesie 99m. W przypadku całkowitej wysokości inwestycji przekraczającej 100 melektrownie naleŜy uznać jako przeszkody lotnicze i wówczas naleŜy wziąć pod uwagęopinię Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Przeszkodami lotniczymisą sztuczne, wysokie przedmioty terenowe na całym obszarze Polski uznane przezorgan nadzoru nad lotniskami, za przeszkody lotnicze. Organem decydującym jestDowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony m powietrznej a w jego ramach SzefostwoInfrastruktury Lotniskowej. Elektrownie wiatrowe jako elementy stanowiące wysokieprzedmioty terenowe podlegają zakwalifikowaniu do zbioru obiektów, dla którychw procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę naleŜy wystąpić o uzgodnieniew zakresie przeszkód lotniczych zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastrukturyz dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowaniaprzeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193). Typowe oznaczenie wymagane obejmuje oznakowanie podwójne: nocneoraz dzienne. Jako oznakowanie nocne przyjmuję się umieszczenie lampoświetleniowych koloru czerwonego na szczycie gondoli. Jako oznakowanie dzienne -zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowaniaprzeszkód lotniczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 9 poz. 53) - wymagane jest pomalowaniezewnętrznych końców śmigieł w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych dodłuŜszego wymiaru łopat śmigła, pokrywających 1/3 długości łopat śmigła (3 koloruczerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być kolorubiałego.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 12
 13. 13. 1.4. Zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz wielkość emisji do środowiskaplanowanej inwestycji. Mając na uwadze funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia,z uwzględnieniem wielkości emisji, zapotrzebowanie charakteryzuje się następująco: • w wodę – nie dotyczy • w energię cieplną – nie dotyczy • odprowadzenie lub oczyszczanie ścieków sanitarnych – nie dotyczy • sposób unieszkodliwiania odpadów – dotyczy – punkt 5.2.2 oraz 5.3.2. 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Natura 2000 reguluje ochronę dzikiej flory i fauny poprzez szeregdyrektyw, z których najwaŜniejsze to Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochronysiedlisk naturalnych fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa lub Habitatowa) orazDyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa Ptasia).W przypadku pierwszej wyznacza się tzw. SOO- Specjalne Obszary Ochrony,natomiast w odniesieniu do Dyrektywy Ptasiej Obszary Specjalnej Ochrony OSO.Oprócz Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880 duŜe znaczenie dla ochrony obszarów cennych ze względu na występowanieptaków ich miejsc lęgowych, zimowisk ma Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229,poz. 2313). 2.1. Obszary chronione, obszary zaliczane do sieci Natura 2000. Mając na uwadze przepisy związane z obszarami chronionymijednoznacznie moŜna stwierdzić, Ŝe proponowana lokalizacja posadowienia1 elektrowni wiatrowej znajduje się na terenie obszaru włączonego w sieć Natura2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) pod nazwą Łąki Skoszewskie – kodobszaru PLB320007. Obszar obejmuje rozległe tereny bagnistych łąk na wschodnimwybrzeŜu Zalewu Szczecińskiego, pomiędzy miejscowościami Gąsierzyno na południu,śarowo na wschodzie i Skoszewo na północy. Teren pocięty jest licznymi drobnymikanałami i rowami. W obrębie kompleksu łąk znajduje się las olchowo – sosnowy, atakŜe liczne drobne laski i zadrzewienia olszowe. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze krajowej (K10). Występuje tu conajmniej 33 gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 8gatunków wymienionych w Czerwonej Księdze PCK. W okresie lęgowym obszarzasiedla około 1% populacji krajowej błotniaka zboŜowego, kani czarnej i bielika, wstosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje derkacz, gąsiorek, kania ruda,zimorodek i Ŝuraw.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 13
 14. 14. ZagroŜenia dla obszaru stanowią: zmiana sposobu upraw, znaczneograniczenie wypasu bydła, niewłaściwe melioracje, drapieŜnictwo, zanieczyszczeniaproduktami stosowanymi w gospodarce rolnej i komunalnej (ścieki, odpady, nawozy,pestycydy), penetracja ludzka (działki rekreacyjne, kłusownictwo, linie energetyczne,elektrownie wiatrowe). Na terenie ostoi występują następujące formy ochrony: Rezerwat przyrodyBiałodrzew Kopicki i Rezerwat Przyrody Czarnocin. Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWGwystępujące na terenie obszaru to: bąk, bączek, czapla biała, bocian czarny, bocianbiały, łabędź krzykliwy, bernikla białolica, trzmielojad, kania czarna, kania ruda,bielik, błotniak stawowy, błotniak, zboŜowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy,drzemlik, sokół wędrowny, kropiatka, zielonka, derkacz, Ŝuraw, batalion, łęczak,rybitwa czarna, lelek, zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, wodniczka,jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek. Mapa nr 1 Fragment obszaru Natura 2000 Łąki Skoszewskie Około 650 m na wschód od rejonu inwestycji, graniczący z ŁąkamiSkoszewskimi od wschodu, znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) PuszczaGoleniowska – kod obszaru PLB320012. Obszar stanowi duŜy kompleks leśny napółnoc od Goleniowa i na wschód od brzegu Zalewu Szczecińskiego. Znajdują sięrozległe torfowiska niskie i obszary porośnięte łęgami i olsami. W lasach dominujesosna, znajdują się takŜe fragmenty lasów dębowych i bukowych. Obszar dość silniezmieniony przez działalność człowieka ale lasy gospodarcze stanowią duŜą wartość zewzględu na dobrą kondycję drzewostanów leśnych i duŜą zgodność z charakteremsiedlisk. Występuje tutaj co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika IDyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi PCK. Obszar to waŜna© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 14
 15. 15. ostoja lęgowa bielika, kani czarnej i rudej oraz podróŜniczka – występuje tu 3%lęgowej populacji bielika, co najmniej 1% populacji krajowej kani czarnej i rudej orazpodróŜniczka a takŜe w stosunkowo wysokim zagęszczeniu bąk, derkacz, kropiatkai Ŝuraw. Występują tutaj następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody UroczyskoŚwieta, Wilcze Uroczysko (desygnowane na poziomie krajowym lub regionalnym)oraz Bagna Krępskie. Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWGwystępujące na terenie obszaru to: bąk, bączek, bocian czarny, bocian biały, łabędźkrzykliwy, łabędź czarnodzioby, bernikla białolica, trzmielojad, kania czarna, kaniaruda, bielik,gadoŜer, błotniak stawowy, błotniak, zboŜowy, błotniak łąkowy, orlikkrzykliwy, rybołów, drzemlik, sokół wędrowny, kropiatka, derkacz, Ŝuraw, siewkazłota, łęczak, rybita rzeczna, rybitwa biało czelna, rybitwa czarna, puchacz, lelek,zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, podróŜniczek, jarzębatka,muchołówka mała, gąsiorek, cietrzew. Regularnie występujące na terenie ostoi Ptaki Migrujące nie wymienione wZałączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: myszołów, pustułka, kobuz, kuropatwa,przepiórka, biegus zmienny, samotnik, turkawka, uszatka, krętogłów, dzięcioł zielony,pliszka Ŝółta, pliszka górska, pokląskwa, kląskawka, kwiczoł, świerszczak,strumieniówka, trzciniak, remiz, srokosz, dziwonia, zaroślówka. Mapa nr 2 Fragment obszaru Puszcza Goleniowska graniczący z Łąkami Skoszewskimi W odległości około 5 km od rejonu inwestycji, w kierunku południowo –wschodnim znajduje się związany z obszarem Puszcza Golenowska Specjalny ObszarOchrony (SOO) Ostoja Goleniowska – kod obszaru PLH320013. Obszar w większości nie jest chroniony, obejmuje rezerwat przyrody CisyRokickie oraz dwa zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Bór bagienny iPrzybiernowskie Cisy.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 15
 16. 16. Obszar połoŜony jest na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego LasyPuszczy Bukowej i Goleniowskiej. Mapa nr 3 Fragment obszaru Ostoja Goleniowska W kierunku zachodnim, około 650 m od rejonu inwestycji znajduje sięSpecjalny Obszar Ochrony Ujście Odry i Zalew Szczeciński – kod obszaruPLH320018. Obszar połoŜony jest u ujścia rzeki Odry obejmujący równieŜ jej dolnyodcinek, Zalew Szczeciński, Wyspę Chrząszczewską i Zalew Kamieński. Obszar wwiększości nie jest chroniony. Obejmuje rezerwat przyrody Czarnocin i BiałodrzewKopicki. Rezerwat torfowiskowy „Czarnocin” został ustanowiony w 1974roku na powierzchni 9,40 ha w celu zachowania fragmentów torfowiska niskiego typuatlantyckiego oraz zarośli wierzbowych i olsu. PołoŜony jest na terenie przyległym doZalewu Szczecińskiego w kompleksie lasów bagiennych leŜących po obu stronachKanału Czarnocińskiego. W celu pełnego zabezpieczenia populacji cennych gatunkówroślin, w szczególności woskownicy europejskiej i długosza królewskiego, planowanejest objęcie ochroną całego kompleksu Lasów Czarnocińskich o powierzchni 419 ha. Rezerwat przyrody „Białodrzew Kopicki” - florystyczny (gm.Stepnica). Rezerwat powołany został Zarządzeniem MLiPD, z dnia 11.04.1985 r., (MPNr7, poz. 60 z 1985 r.) na powierzchni 10,5 ha. Rezerwat stanowi fragment wybrzeŜaZalewu Szczecińskiego, na terenie zarządzanym przez Urząd Morski. Ochroniepodlega terasa zalewowa o powierzchni 2,5 ha oraz litoral Kopickiej Mielizny opowierzchni 8 ha. Celem jest zachowanie wodnej strefy litoralu i aluwialnej terasy zrzadką roślinnością wodną, szuwarową i zaroślową oraz fragmentu lasu łęgowego.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 16
 17. 17. Mapa nr 4 Fragment obszaru Ujście Odry i Zalew Szczeciński Z obszarem powiązany jest Obszar Specjalnej Ochrony ZalewSzczeciński – kod obszaru PLB320009, znajdujący się około 2,5 km od rejonyplanowanej inwestycji. Obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego. Zbiornik jestpłytki (średnia głębokość 2-3 m) i bardzo Ŝyzny o niezwykle wysokim zagęszczeniuorganizmów bentosowych i bogatym rybostanie. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej (E02). Występuje tu conajmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków zpolskiej Czerwonej Księgi PCK. Bardzo waŜna ostoja ptaków wodno – błotnychprzede wszystkim w okresie wędrówek i zimą. W okresie lęgowym obszar zasiedla conajmniej 1% populacj krajowej gęgawy, czernicy, bielika, błotniaka zboŜowego,,kani czarnej, biegusa zmiennego, gąsiorka, ohara, perkoza dwuczub ego, kropiatki,sieweczki obroŜnej. W stosunkowo duŜym zagęszczeniu występuje kania ruda, łyska izmorodek. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlakuwędrówkowego łabędzia krzykliwego, rybitwy czarnej, czernicy, gągoła, głowienki,łyski, nurogęsi, ogorzałki. W stosunkowo duŜych ilościach występuje perkozdwuczuby, kormoran czarny, gęś zboŜowa i siewka złota – w sumie ptaki błotnewystępuja w koncentracjach powyŜej 20 tyś osobników. W okresie zimy występuje tuokoło 1% populacji szlaku wędrownego labędzia krzykliwego, nurogęsi, ogorzałki,markaczki, gągoła, bielaczka, bielika. Łabędź krzykliwy zimuje w ilości stanowiącejstosunkowo znaczny procent populacji wędrującej i ponad 4% populacji zimującej wPolsce. Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWGwystępujące na terenie obszaru to: bąk, warzęcha, bocian biały, łabędź krzykliwy,bielaczek, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak, zboŜowy,drzemlik, sokół wędrowny, kropiatka, derkacz, Ŝuraw, siewka złota, rybitwa czarna,zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, wodniczka, jarzębatka, muchołówkamała, gąsiorek, biegus zmienny.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 17
 18. 18. Regularnie występujące na terenie ostoi Ptaki Migrujące nie wymienione wZałączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: perkoz dwuczuby, gęś zboŜowa, gęgawa,ohar, świstun, głowienka, czernica, ogorzałka, markacza, gągoł, nurogęś, łyska,sieweczka rzeczna, kormoran czarny, ptaki wodno – błotne. Obszar nie jest chroniony. Mapa nr 5 Fragment obszaru Zalew Szczeciński. Około 15 km na południe znajduje się specjalny Obszar Ochrony (SOO)Uroczyska w Lasach Stepnickich – kod obszaru PLH320033. Ostoja połozona jestw południowo – wschodniej części Puszczy Goleniowskiej. Obejmuje obszar trzechsąsiadujacych ze sobą rezerwatów Olszanka, Wilcze Uroczysko i Uroczysko Święta. Rezerwat torfowiskowo - faunistycznych Olszanka jest kopułowymtorfowiskiem wysokim typu bałtyckiego. Genezę swoją zawdzięcza bliskiemusąsiedztwu Zalewu Szczecińskiego, stanowiącego w przeszłości zatokę morską,wododziałowemu połoŜeniu oraz klimatowi o cechach nadmorskich. Torfowisko tonaleŜy do najbardziej interesujących utworów tego rodzaju. Rezerwat powołany w1998 roku na powierzchni 1290 ha w celu zachowania ze względów naukowych idydaktycznych fragmentu bagiennego lasu olszowego i torfowiska bałtyckiego orazrzadkich i ginących gatunków zwierząt. PołoŜony jest w zachodniej części PuszczyGoleniowskiej na terasie nadzalewowej uformowanej przez kopułowe torfowiskowysokie, między dopływami Odry – rzeką Krępą i Gowienicą. Na torfie wykształciłysię głównie bagienne zbiorowiska leśne. Z roślin chronionych występują tu m. in.:© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 18
 19. 19. długosz królewski, widłak jałowcowaty oraz rosiczka okrągłolistna. Na uwagęzasługują takŜe miejsca lęgowe i odpoczynkowe bielika. Rezerwat torfowiskowy Wilcze Uroczysko jest rozległym kompleksemtorfowisk u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego na terasie nad zalewowej,uformowanej przez kopułowe torfowisko wysokie między odpływami Odry – rzekąKrępą i Gowienicą o powierzchni blisko 63 ha, został utworzony w 1985 roku.PołoŜony jest w zachodniej części Puszczy Goleniowskiej, nad rzeką Krępą, wsąsiedztwie Roztoki Odrzańskiej. Rezerwat powołano dla ochrony i zachowaniatypowych dla Pomorza olsów i łęgów jesionowo-olszowych oraz jednego znajbogatszych w Polsce stanowisk paproci długosza królewskiego. Rezerwat leśny Uroczysko Święta stanowi fragment rozległego kompleksutorfowisk u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego. Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWGwystępujące na terenie obszaru to: bąk, bocian czarny, bocian biały, łabędźkrzykliwy, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak,zboŜowy, błotniak łąkowy, dorlik krzykliwy, kropiatka, derkacz, Ŝuraw, puchacz, sowabłotna, lelek, zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, podróŜniczek,jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, cietrzew. Regularnie występujące na terenie ostoi Ptaki Migrujące niewymienione wZałączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: krakwa, głowienka, czernica, gągoł,pustułka, kobuz, przepiórka, sieweczka rzeczna, sieweczka obroŜna, słonka,samotnik, turkawka, krętogłów, dzięcioł zielony, kląskawka, świerszczak,strumieniówka, brzęczka, remiz, srokosz, dziwonia. Mapa nr 6 Obszar Uroczyska w lasach Stepnickich© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 19
 20. 20. 3. Oddziaływanie siłowni wiatrowej na awifaunę. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ptaki naleŜy rozpatrywać przedewszystkim w dwóch aspektach. Pierwszy przypadek dotyczy realnego zagroŜeniaegzystencji ptactwa jak na przykład kolizja z turbiną, natomiast drugi, uwzględnianyw większych inwestycjach - zmian rozmieszczenia populacji ptaków spowodowanychistnieniem siłowni. Planowana inwestycja znajduje się na terenie ostoi ptasich o randzekrajowej (Łaki Skoszewskie) i europejskiej (Zalew Szczeciński). Jednym z najwaŜniejszych korytarzy ekologicznych w Europie jest dolinaOdry. Osią tego korytarza jest Zalew Szczeciński, Roztoka Odrzańska i Odra wraz zprzylegającymi do nich terenami nadbrzeŜnymi. Korytarzami o znaczeniu lokalnymjest korytarz ekologiczny rzeki Gowienicy i Świdnianki. Rzeka powinna zachować swójnaturalny charakter w miejscach niezmienionych przez człowieka. DuŜym korytarzemjest korytarz ekologiczny rzeki Krępy. Na rzece tej nie występują Ŝadne barieryekologiczne. Migracje na szeroką skalę występują w okresie jesiennym orazwiosennym. Gatunki wędrują w duŜych stadach, szerokim frontem inne wąskimiszlakami wzdłuŜ rzek i dolin. Przeloty odbywają się o róŜnych porach dnia. Wysokośćprzelotu ptaków kształtuje się od 150 m do 700 m. n.p.m. Wg badań 50% gatunkówptaków podczas przelotów jesienno-wiosennych wykonuje loty na wysokości od 150m do 300 m n.p.m., niektóre jak kaczki, gęsi, ptaki drapieŜne mogą lecieć nawysokości 5 tys. metrów i jeszcze wyŜej. Najczęściej jednak na wysokości powyŜej150 m, czyli tam gdzie prędkości wiatrów są stałe i nie występują zakłóceniai zawirowania związane z szorstkością podłoŜa. Tak więc moŜna uznać, iŜ przelotyodbywają się , wyŜej, niekiedy znacznie wyŜej, niŜ wysokość słupa z uwzględnieniemśrednicy wirnika elektrowni wiatrowej. MoŜliwość kolizji z obiektem jest znikomai obniŜa zagroŜenie zabicia ptaka. Nie mniej jednak, podczas eksploatacji moŜenastąpić realne zagroŜenie na egzystencję ptactwa jak np. kolizję z turbiną. Wpływ na prawdopodobieństwo kolizji ptaków z turbiną mają widocznośćoraz atrakcyjność terenu pod kątem Ŝerowania, trasy dolotów na Ŝerowiska lubnoclegowiska. Dlatego teŜ inwestor jest zobowiązany podjąć stosowne działania dlazlikwidowania tegoŜ zagroŜenia poprzez odpowiednio pomalowane łopaty wirnikaelektrowni wiatrowych, w celu ich widoczności dla przelatujących ptaków. W trakciefazy eksploatacji istnieje moŜliwość kolizji ptaków z obracającym się śmigłem.Według artykułu ,,Fakty na temat energetyki wiatrowej i ptaków” (ang. ,,Facts aboutwind energy and birds”), podają Ŝe prawdopodobieństwo kolizji ptaka z wirnikiemwystąpi raz na 8 do 15 lat. Stanowi to więc znikomy i minimalny wpływ turbiny naptactwo. MoŜliwość kolizji ptaka z turbiną, która jest pomalowana na określonekolory jest bardzo rzadka. Dlaczego tak się dzieje? OtóŜ okazuje się, iŜ ptaki mająbardzo dobry wzrok i na pewno rozróŜniają barwy. Ptaki mają największe oczy wśródwszystkich zwierząt, biorąc pod uwagę znaczne rozmiary gałki ocznej do wielkościi masy ciała.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 20
 21. 21. W siatkówce oka ptaka znajdują się tzw. czopki. W czopkach, a więckomórkach zmysłowych siatkówki oka moŜna spotkać u ptaków barwne kuleczkitłuszczowe. W zaleŜności od gatunku kuleczki te mają róŜne zabarwienie. Posiadająone barwniki, które pochłaniają światło i przekazują reakcje do mózgu. Istniejeprzypuszczenie, Ŝe ptaki odbierają bodźce podobne do tych, jakie widzi człowiekpatrzący przez pomarańczowe, Ŝółte lub rubinowe okulary. RóŜnorodność kuleczektłuszczowych w siatkówce oka powoduje, iŜ spostrzegają one kontrasty przedmiotówzarówno na górze, czyli na tle nieba, ale równieŜ na dole na tle krajobrazu. Spośródhipotez naukowców jest teŜ taka, iŜ występowanie kuleczek tłuszczowych barwypomarańczowej i rubinowej ułatwia ptakom widzenie przez mgłę. Natomiastwszystkie ptaki wykazują się zdolnością patrzenia wprost na słońce. Niektóre ptakiwidzą świetnie w ciemności np. sowy, inne lepiej w dzień. DuŜe pole widzeniapowyŜej 160° mają ptaki, których oczy osadzone są frontalnie – sowy, kulony, bąki. U kręgowców występują 4 typy barwników czopkowych nazywanychopsynami długofalowymi, średnio- i krótkofalowymi lub inaczej czerwonymi,niebieskimi, zielonymi lub nad nadfioletowymi. W gałkach ocznych ptakówwykształciły się równieŜ pręciki, które umoŜliwiają widzenie w słabym oświetleniu.Ptaki posiadają wszystkie 4 barwniki czopkowe natomiast ssaki tylko 2. U ludziw czasie ewolucji powrócił w wyniku mutacji genu 3 czopek. MoŜna więcprzypuszczać, Ŝe im więcej czopków tym zdolność widzenia staje się większa tymbardziej, Ŝe mózg widzi kolory tylko jeśli porównuje odpowiedzi z co najmniej2 typów czopków o róŜnych typach barwników. A więc moŜliwość bardzo dobregowidzenia barw przez ptaki jest znacznie wyŜsza. Poza tym w czopkach znajdują siętakŜe drobinki kolorowego oleju, które pełnią rolę filtra dla pochłanianegopromieniowania krótkofalowego, co zmniejsza nakładanie się widm absorpcyjnychczopków róŜnych typów i zwiększa liczbę kolorów, jaką rozróŜnia ptak”. Badaniaprzeprowadzone na papugach falistych wykazały dodatkowo, iŜ ptaki rozróŜniająkolory. Nie ma jednak jasności, co do tego jak postrzegają poszczególne kolory.Okazało się równieŜ, Ŝe awifauna widzi w bliskim nadfiolecie i odbiera kolory, któredla innych zwierząt są w ogóle niepostrzegalne. Elektrownie wiatrowe, a zwłaszcza większe farmy działają odstraszająco naptaki, stąd tereny bezpośrednio przylegające do elektrowni są znacznie słabiejwykorzystane jako miejsca Ŝerowania, odpoczynku oraz gniazdowania niŜ terenybardziej oddalone. Podobnie zauwaŜalne zmiany pojawiają się w momencie przelotuptaków, które omijają pracujące elektrownie, lecąc poza terenem ich posadowienia.W ten sposób unikają one kolizji z turbinami siłowni.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 21
 22. 22. 4. Opis analizowanych wariantów – wariant nie podejmowania podmiotowej decyzji. Realizując zasady ekorozwoju naleŜy m.in. podejmować działaniazmierzające do stabilizacji emisji gazów cieplarnianych. Wysoka emisja gazówcieplarnianych w Polsce wiąŜe się przede wszystkim z niekorzystną dla atmosferystrukturą wytwarzania w naszym kraju energii. Sektor paliwowo-energetycznyodpowiada za około 60% emisji CO2 – poprzez spalanie węgla kamiennegoi brunatnego. Blisko 2/3 emitowanego przez Polskę CO2 pochodzi z zakładówenergetycznych. Wobec powyŜszych rozwaŜań wysoce poŜądane jest zastępowaniekonwencjonalnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi - w tym przypadkusiły wiatr. Celem Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjętej przez RadęMinistrów we wrześniu 2000 r., Polityki Energetycznej Polski do 2025 r., przyjętejprzez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. oraz przyjętej równieŜ przez Radę Ministróww 2003 roku Polityki Klimatycznej Polski – Strategie redukcji gazów cieplarnianychw Polsce do roku 2020., jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnychw bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 roku.Globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2050 r. 25-krotnie, dlatego dalszyrozwój energetyki, nie moŜe bazować tylko na eksploatacji paliw kopalnianych.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkimosiągnięcie załoŜonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniŜenia emisjizanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz substancjizakwaszających. W Polityce Klimatycznej Polski jako priorytetowe kierunki działań średnio –i długookresowych został zawarty między innymi zapis o wypełnieniu przez Polskęzobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych w pierwszym okresie czyliosiągniecie w latach 2008 – 2012 wielkości emisji gazów cieplarnianych nieprzekraczającej 94% wielkości emisji z roku 1988 i następnych okresachrozliczeniowych a takŜe zapis o głębokiej przebudowie modelu produkcji i konsumpcjienergii, w kierunku poprawy efektywności energetycznej i surowcowej, szerszewykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dąŜenie do emisji gazówcieplarnianych przez wszystkie podstawowe rodzaje źródeł energii. Wariant polegający na zainstalowaniu elektrowni wiatrowych w tymobszarze spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenkusiarki, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, popiołów w wyniku spalania paliwkopalnianych do produkcji energii. Konwencjonalne źródła energii przy wytworzeniu 1kWh energii w wyniku spalania węgla kamiennego emitują do atmosfery średniookoło: - 5,5 g SO2 - 4,2 g NOx - 700 g CO2 - 49 g pyłów.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 22
 23. 23. Elektrownia wiatrowa o mocy do 900 kW średnio roku wytwarza około1550 MWh, stąd w ciągu roku dzięki planowanej inwestycji zainstalowania w obrębiemiejscowości Jarszewko 1 turbiny zostanie zredukowana emisja do atmosfery średniookoło: - 8,55 Mg SO2, - 6,63 Mg NOx, - 1,1 tyś Mg CO2, - 76,2 Mg pyłów. W tym rejonie będzie to inwestycja ekologiczna, która zgodnie z politykąproekologiczną rozpocznie nowy etap rozwoju nowoczesnej technologii i energetykiodnawialnej. Zainstalowanie turbin moŜe równieŜ pozytywnie wpłynąć naekonomiczny rozwój gminy. Niepodejmowanie przedmiotowej inwestycji zmniejszy ilość energiiwytwarzanej ze źródeł odnawialnych, co przełoŜy się na ilość energii, którą naleŜydostarczyć dzięki spalaniu innych paliw kopalnianych. Produkcja energii poprzez spalanie węgla kamiennego lub brunatnegowpływa niekorzystnie na wszystkie komponenty środowiska. Łańcuch zmianrozpoczyna się od trwałego przekształcenia rzeźby terenu → gleb (litologiii geologii) → stosunków wodnych → lokalnego, regionalnego i globalnego →wreszcie flory i fauny. Dostarczane do atmosfery gazy cieplarniane powodują zmianyw całej atmosferze doprowadzając do kwaśnych deszczy, które w jednym z etapówniszczą siedliska lęgowe i osłabiają skorupy jaj ptaków. Rabunkowa ekspansjaczłowieka, wydobywane surowców mineralnych na terenach cennych przyrodniczo,powodują degradację środowiska, migrację lub ginięcie wielu gatunków zwierząt orazzanikanie cennych siedlisk. Są to nieporównywalnie większe, bardziej długotrwałei niekorzystne zmiany niŜ wpływ jaki mogą mieć elektrownie wiatrowe. Mówiąco ochronie ptaków nie powinniśmy mieć na uwadze tylko samych osobników, alerównieŜ określony typ środowiska, zachowanie krajobrazu ultymatywnego dlaokreślonego gatunku. RozwaŜając aspekt estetyki krajobrazowej negatywny wpływ dymiącychkominów i hałd węglowych jest oczywisty i nieporównywalny z wartościamiekologicznymi i nowoczesnością farm wiatrowych. W związku z polityką państwa odnośnie rozwoju energetyki odnawialnejoprócz korzyści ekologicznych związanych z ograniczeniem emisji gazów, istotne sątakŜe korzyści gospodarcze, które będą niosły bezpieczeństwo energetyczne regionu,dywersyfikację źródeł produkcji energii. Ze względów społecznych poprawi sięrównieŜ wizerunek regionu, który wdraŜa technologie przyjazne środowisku, a takŜedaje szanse na rozwój lokalnego rynku pracy.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 23
 24. 24. 5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko. Dokonując prognozy oddziaływania zainstalowania elektrowni wiatrowych,obejmującego bezpośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, średnio-i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, naleŜy mieć nauwadze prawidłową obsługę eksploatacyjną (planowa wymiana oleju jak i zuŜytychpodzespołów mechanicznych turbiny, itp.), która ma bezpośredni wpływ na ich stantechniczny. Przewidywane oddziaływanie na środowisko 1 elektrowni wiatrowejo wysokości wieŜy do 71 m połoŜonej w obrębie miejscowości Jarszewkoprzedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Oddziaływanie siłowni wiatrowej na środowisko. N ASPEKT ODDZIAŁYWANIE R ŚRODOWISKOWY ELEKTROWNI WIATROWEJ Klimat akustyczny - 1. Długotrwały niski poziom hałasu na obszarze inwestycji hałas 2. Krajobraz Lokalny dominant wysokościowy MoŜliwość uprawy rolnej pomijając stopy fundamentów 3. Gleba elektrowni Wody 4. powierzchniowe Nie powoduje zanieczyszczeń i gruntowe Dobra materialne 5. Nie wpływa ujemnie i kulturalne 6. Lasy Nie powoduje degradacji Nie dotyczy gdyŜ posiada system samokontroli i jest regularnie 7. Awaria serwisowana. Transgraniczne oddziaływanie inwestycji dotyczące zainstalowaniaelektrowni wiatrowej na środowisko naturalne nie występuje. 5.1. ZagroŜenia dla środowiska – szkoda w środowisku. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ześrodowiska (inwestor) jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczeniaszkody w środowisku, zapobieŜenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dlazdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tymnatychmiastowego kontrolowania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposóbzanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników. Inwestor zobowiązany jest równieŜdo podjęcia działań naprawczych, czyli działań podejmowanych w celu naprawy lubzastąpienia w równowaŜny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, któreuległy szkodzie, w szczególności oczyszczanie gleby i wody, przywracanienaturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieńroślinności na danym terenie. Koszty przeprowadzenia powyŜszych działań ponosi inwestor chyba, ŜewykaŜe, ze bezpośrednie zagroŜenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 24
 25. 25. zostały spowodowane przez inny wskazany podmiot oraz wystąpiły mimozastosowania przez inwestora właściwych środków bezpieczeństwa (zgodniez ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ichnaprawie – Dz. U. Nr 75, poz. 493). W przypadku powstania zagroŜenia środowiska naturalnego naleŜypowiadomić organ samorządu terytorialnego o jego wystąpieniu, a następnie podjąćstosowne działania, w celu usunięcia skutków awarii. 5.2. Etap realizacji inwestycji. W przypadku budowy tego typu obiektów naleŜy przewidzieć skutkioddziaływania inwestycji na komponenty środowiska naturalnego takie jak: gleby,wody powierzchniowe i podziemne, rzeźba terenu jego zagospodarowanie, klimatoraz faunę i florę. Obszar, gdzie ma pojawić się elektrownia został juŜ wcześniej podwpływem presji człowieka przekształcony na krajobraz antropogenny, stądpojawienie się tzw. dominantów wysokościowych nie powinno wpłynąć napogorszenie percepcji krajobrazu. 5.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię terenu. Analizowana inwestycja nie spowoduje awarii związanych z poŜarem,wyciekiem substancji chemicznych oraz zanieczyszczeniem powietrza. W przypadkulitologii, gleb, a takŜe stosunków hydrogeologicznych takie oddziaływanie będzieminimalne lub wręcz niezauwaŜalne. Mała powierzchnia przeznaczona pod zabudowęnie spowoduje nadmiernej degradacji gleb. Na terenach bezpośredniej lokalizacjielektrowni, zagospodarowany zostanie niezbędny obszar pod fundamento wymiarach około 20m x 20m , plac manewrowy około 20,5m x 40m wrazz zatoką postojową o wymiarach 4,5m x 20m oraz drogą dojazdową o szerokościokoło 5 m. Drogi i place mogą być wykonane, w zaleŜności od warunkówgeotechnicznych, poprzez technologię GEOSTAR K1 tj. wymieszanie gruntuze specjalnym spoiwem z dodatkiem cementu lub zastosowanie kruszywa o róŜnymstopniu uziarnienia odpowiednio zagęszczonego. Drogi dojazdowe i plac manewrowewokół EW będą wykonane z kruszywa zgodne z warunkami geotechnicznymi,pozwalającymi na penetracje- przepływ wód deszczowych. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji elektrowni zostanie zlikwidowanapokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu,gdzie powstaną fundamenty i drogi dojazdowe umoŜliwiające dowózwielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, nastąpią nieodwracalne zmiany wpodłoŜu. Natomiast miejsca wykopu i powstały odkład ziemi pod dźwig oraz placemontaŜowe będą zmianą krótkotrwałą, a następnie przywróconą do stanupierwotnego. Wierzchnia warstwa gleby zostanie przeznaczona na cele© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 25
 26. 26. rekultywacyjne, natomiast pozostałe odkłady, jako materiał odpadowy, zostaniewywiezione do miejsca składowania. Na teranie bezpośredniej lokalizacji elektrowni,w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi takŜe likwidacja faunyglebowej. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę roślinną będzie miałomiejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na terenie bezpośredniej lokalizacjielektrowni wiatrowych tj. w miejscu fundamentów będą zlikwidowane aktualniewystępujące uprawy rolne. Na terenie projektowanych prac budowlano-drogowychnie będzie zagroŜona roślinność drzewiasta i krzewiasta, bowiem znajduje się ona wznacznej odległości. Elektrownie wiatrowe nie będą zagraŜać istniejącej szacieroślinnej, a ich budowa nie będzie w istotny sposób ingerować w ten obszar. 5.2.2. Odpady powstające podczas realizacji inwestycji. W trakcie budowy przedsięwzięcia powstaną odpady budowlane jaki odpady związane z usuwaniem podłoŜa. Powierzchniowa warstwa gruntu,sklasyfikowana wg kodu odpadu 17 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜwymienione w 17 05 03) zostanie rozplanowana w obrębie niniejszego obszaru tak,aby nie powstały zbędne hałdy poeksploatacyjne. Niewielkie ilości odpadów typu smarów, olejów - kod odpadu 13 02 06(Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) bądź ewentualnych odpadówbudowlanych powstałych w etapie realizacji inwestycji - kod odpadu 17 01 82 (innenie wymienione odpady budowlano – remontowe) wg Rozporządzenia MinistraŚrodowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,poz. 1206 będą zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.z 2007, Nr 39, poz. 251, tekst jednolity), powinny zostać przekazane dounieszkodliwienia lub wywiezienia na legalnie działające, najbliŜsze składowiskoodpadów, podmiotom gospodarczym posiadającym odpowiednie decyzjeadministracyjne. Koszt wywozu i utylizacji odpadów pokrywa Inwestor. Pewne typy olejów zawierają w swoim składzie PCB. Środki te moŜnaspotkać w olejach, zwłaszcza starych transformatorów i kondensatorów, którepodobnie jak pestycydy, dioksyny uwaŜane są za odpady niebezpieczne. Nowoczesneoleje uŜywane w przekładniach siłowni nie zawierają w swoim składzie PCB.Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym PCB: 1. Dz. U. Nr 173 poz. 1416 z 2002 roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla środowiska. 2. Dz. U. Nr 96 poz. 860 z 2002 roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla środowiska,© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 26
 27. 27. naleŜy zobowiązać osoby obsługujące wymianę olejów lub urządzeń, do stosowaniapłynów bądź urządzeń, które nie zawierają PCB. JeŜeli zaistnieje konieczność zastosowania urządzeń lub płynówzawierających PCB Inwestor zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednimurzędom. Zestawienie ilości i rodzajów odpadów mogących powstać podczasrealizacji inwestycji zawiera tabela 2. Klasyfikacja odpadów wraz z kodami zgodnaz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawiekatalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 120). Tabela nr 2 Rodzaje i ilości przewidzianych do wytworzenia odpadów. Il oś ć o dp a d u L p. Ko d o d pa d u R od z a j o dp a d u ( Il oś ć s z a c u nk ow a na 1 el ek t r ow ni ę) Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niŜ 1 17 05 04 800 m3 wymienione w 17 05 03 Inne, nie wymienione odpady 2 17 01 82 1,5 Mg budowlane Syntetyczne oleje silnikowe, 3 13 02 06 <0,001 Mg przekładniowe i smarowe Czyściwo zanieczyszczone substancjami 4 15 01 02 < 50 kg niebezpiecznymi 5 17 04 11 Kable, inne niŜ wymienione w 17 04 10 Materiały izolacyjne, inne niŜ 6 17 06 04 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 Wszystkie odpady powinny być zagospodarowane zgonie z ustawąo odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 251,tekst jednolity). 5.2.3. UciąŜliwość dla ludzi i zwierząt. UciąŜliwość dla ludzi i zwierząt na etapie realizacji inwestycji będziezwiązana z transportem ludzi i materiałów budowlanych na place inwestycyjne orazwywozem urobków z wykopów pod fundamenty. Związane jest to z emisją spalin, pyleniem z dróg oraz hałasem.UciąŜliwości te ograniczone będą do terenu przy drodze dojazdowej oraz będąograniczone w czasie – do momentu zakończenia budowy. UciąŜliwości te związanesą z procesem inwestycyjnym, wobec czego nie podlegają normowaniu w przepisachochrony środowiska.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 27
 28. 28. 5.2.4. Dobra materialne i dobra kultury. W rejonie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się: szkoły,szpitale, obiekty uŜyteczności publicznej lub militarnej. Na obszarze, gdzie mają byćzlokalizowane elektrownie występują zabytki i dobra kultury, a więc: nieruchomościlub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związanez jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którychzachowanie leŜy w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartośćhistoryczną, artystyczną lub naukową (art.3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Ochroną, według powyŜszej ustawyobjęte są rzadkie okazy przyrody oŜywionej i nieoŜywionej, parki, ogrody, krajobrazykulturowe, cmentarze, cmentarzyska, kurhany, jaskinie, obiekty archeologiczne,paleontologiczne i etnograficzne, wpisane do rejestru zabytków przez osoby do tegopowołane. W pobliŜu planowanej inwestycji nie znajdują się obiekty spełniające w/wkryteria. 5.2.5. Gospodarka wodna. Oddziaływanie na wody gruntowe ewentualnych zanieczyszczeńpunktowych będzie uzaleŜnione w znacznym stopniu od budowy geologiczneji głębokości zalegania zwierciadła wód. Występowanie utworów łatwoprzepuszczalnych na powierzchni i warstwy gliny bezpośrednio nad strefą saturacji,a takŜe większa miąŜszość warstwy suchej (najlepiej powyŜej 4 m) w miejscu, gdziemiałaby powstać inwestycja sprzyja jej budowie. Wpływ na wody podziemne,a zwłaszcza pierwsze zwierciadło wód gruntowych moŜe być zauwaŜalny wyłączniew czasie budowy obiektu (zalewanie fundamentu). Wpływ na wody podziemne moŜe być związany równieŜ z lokalnymograniczeniem infiltracji wody opadowej do gruntu, która spływając po fundamenciewsiąknie do gruntów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Transformator usytuowany zostanie w budynku stacji. Pod stanowiskiemtransformatora, dla ochrony wód gruntowych, zostanie wykonana szczelna wannaociekowa zdolna przyjąć w całości olej transformatorowy w przypadku rozszczelnieniajego konstrukcji. Szczelność konstrukcji transformatora oraz zabezpieczenia w postacimisy pozwoli w przypadku dysfunkcji urządzenia na zatrzymanie oleju i smarów,które zostaną usunięte natychmiast po zgłoszeniu awarii. Elektrownia wiatrowa jako maszyna do wytwarzania energii elektrycznejnie wymaga instalacji odprowadzenia wód deszczowych poniewaŜ jej specyficznabudowa (łopaty wirnika, konsola, wieŜa) posiadają owalne i aerodynamiczne kształty,które nie pozwalają na jakiekolwiek gromadzenie się wody deszczowej. Wody opadowe stanowią jednocześnie i ściek i waŜny element obieguwody w przyrodzie. W Polsce wysokość opadów rocznie wynosi w obszarach północnych około600 l/m2. Opady charakteryzują się duŜą zmiennością – od małych, które jedynie© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 28
 29. 29. zwilŜają nawierzchnię do deszczów nawalnych. Deszczów duŜych, tj. o duŜychnatęŜeniach jest kilka – 5-6 w roku i występują od maja do października. WedługInternetowego Atlasu Polski (http://maps.igipz.pan.pl/atlas/) roczna suma odpadóww rejonie inwestycji wynosi 550- 600mm. Czynnikami ułatwiającymi wsiąkanie są: porowatość podłoŜa, jegorozpuszczalność, równinność terenu. Czynnikami utrudniającymi wsiąkanie sąnieprzepuszczalność podłoŜa, brak w nim wolnych przestworów, stromość stoków, poktórych woda łatwo spływa oraz bardzo bujna roślinność. Problem z wodami opadowymi polega na tym, Ŝe nie moŜna przewidziećich ilości i naleŜy liczyć się z moŜliwością długotrwałych i intensywnych opadów. Ilośćwód opadowych w rejonie inwestycji jest bardzo zmienna i zaleŜy wyłącznie odnatęŜenia opadów. Woda ta jest miękka, niezmineralizowana, zawierazanieczyszczenia wypłukane jedynie z powietrza w czasie opadu oraz spłukane wczasie spływu z terenów utwardzonych – fundamenty elektrowni wiatrowych 20mx 20m w ilości 1 sztuka – co daje łączną powierzchnię około 400m2, które podczasnormalnej, bezawaryjnej pracy elektrowni nie zawierają zanieczyszczeńniebezpiecznych dla gruntu i wód gruntowych. Wody opadowe rejonu inwestycji sąwystarczająco czyste by mogły być odprowadzane do gruntu bez oczyszczania. Przyjmując górna granicę sumy rocznych opadów w rejonie inwestycji(600mm), obliczono, Ŝe z powierzchni 400m2 średnio w roku moŜe spłynąć około0,00760615 dm3/s. Odprowadzenie wód deszczowych do gruntu wydaje się obecnie iw przedstawionej sytuacji najlepszym sposobem ich zagospodarowania, poniewaŜdzięki temu wody te wracają do obiegu naturalnego. Proces wsiąkania wód w ziemię,ich ruchu w gruncie i konsekwentnego zasilania wód gruntowych nosi nazwęinfiltracji – proces ten ma ogromne znaczenie przy obiegu wody, szczególnie kiedy sąodpowiednie warunki gruntowe. 5.3. Etap eksploatacji elektrowni. 5.3.1. Oddziaływanie na powierzchnię terenu. Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych nie nastąpi oddziaływanie napowierzchnię ziemi i gleby. 5.3.2. Odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobówprodukcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegająpowstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na moŜliwie najniŜszym poziomie ichilość, a takŜe ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagroŜenieŜycia lub zdrowia ludzi – art. 6 ustawy o odpadach. Na etapie działania, elektrownie wiatrowe nie wytwarzają Ŝadnychodpadów. Wykorzystywane środki materiałowo - pędnych (smar, olej przekładniowyitp.) posiadają duŜą Ŝywotność eksploatacyjną co pozwala na małą ingerencją© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 29
 30. 30. podczas eksploatacji EW. JeŜeli doszłoby do uzupełniania przekładni, siłowników itp.środkami technicznymi lub ich wymianą to czynności te odbywają się zgodniez przepisami prawnymi ochrony środowiska dotyczącymi utylizacji zuŜytych środkówpędnych i smarów. 5.3.3. UciąŜliwość dla ludzi i zwierząt. Oblodzenie – pokrywa lodowa tworząca się na powierzchni przedmiotów(np. łopaty wirnika elektrowni wiatrowej) wskutek zamarzania przechłodzonychkropel wody zawartych w chmurach lub opadach. W przypadku wystąpieniaoblodzenia przepływ laminarny strug powietrza zmienia się na turbulentny powodujączwiększenie drgań giętno–skrętnych łopaty. Zastosowany system kontrolidiagnostycznej w elektrowniach wiatrowych, przy przekroczeniu wartościdopuszczalnych drgań spowoduje automatyczne wyłączenie elektrowni wiatrowej.Oblodzenie jako jedno ze zjawisk atmosferycznych nie wpływa negatywnie naśrodowisko naturalne. Zacienienie – obszar, do którego nie dociera światło na skutek istnieniaprzeszkody ustawionej na drodze promieni świetlnych, nie przepuszczającej światła.Mając na uwadze zacienienie powstające od elektrowni wiatrowej uwzględnia sięodległość od miejsca planowanej inwestycji do granicy działek przylegających.W ekspertyzie moŜliwości jej zainstalowania bierze się ten aspekt pod uwagę, dziękiczemu negatywny wpływ zacienienia na otoczenie jest optymalny. 5.3.4. Emisja hałasu. KaŜda siłownia wiatrowa, mniejsza bądź większa jest źródłem hałasu,a więc fal akustycznych rozchodzących się w przestrzeni, często przybierającychpostać dźwięków niepoŜądanych. Sprawcą hałasu emitowanego przez elektrownię sąłopaty wirnika, które podczas obrotu natrafiają na opór powietrza. W analizie hałasuduŜą rolę odgrywa jego wielkość, częstotliwość i odległość od źródła. NaleŜypamiętać, iŜ hałas nagły lub występujący przerywanie jest bardziej uciąŜliwy niŜciągły, a więc taki jakie emituje elektrownia wiatrowa. Przy analizie hałasu naleŜy zwrócić równieŜ uwagę na zwierzętahodowlane, zwłaszcza bydło, dla których oddziaływanie nie moŜe być pomijane. NiemoŜna bowiem załoŜyć, iŜ w rejonie inwestycji nie będą znajdować się pastwiska, naktórych wypasane będzie bydło. Ochrona świata zwierzęcego (wg art.121 – Prawoochrony środowiska) powinna być równoległa do kierunku ochrony antropogenicznej,dlatego przyjęto, iŜ wpływ siłowni na faunę, będzie porównywalny z oddziaływaniemna człowieka. W związku z tym, iŜ źródło hałasu znajduje się na wysokości (około42,3 m), stąd wytwarzany hałas w obrębie elektrowni nie będzie uciąŜliwy. Wielkość emitowanego hałasu w pobliŜu elektrowni jest nieznaczna.Nie jest to wartość szkodliwa dla zwierząt, tym bardziej, iŜ wg badań hałas© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 30
 31. 31. występujący na samych fermach hodowlanych często przekracza 80, a nawet 90 dB,co związane jest przede wszystkim z nieprawidłową pracą urządzeń wentylujących. Analiza poziomu emisji hałasu oddziaływającego na środowisko naturalnew wyniku eksploatacji siłowni wiatrowej rozpatrywana jest na podstawiedokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) danego typu elektrowni. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przedstawia tabela nr 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826 patrz tab. 5, lp. 3 – tereny zabudowy zagrodowej), do analizyprzyjęto dopuszczalny poziom hałasu (dB) wyraŜony wskaźnikiem LAeqD oraz LAeqN,które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ześrodowiska w odniesieniu do jednej doby: • LAeqD - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym - 55 dB • LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - 45 dB Rozpatrywane elektrownie wiatrowe pracują w systemie całodobowym.Poziom hałasu od źródła emisji elektrowni wiatrowej do sąsiednich zabudowań nieprzekroczy 55 dB(A) w ciągu dnia oraz 45 dB(A) w ciągu nocy. W przypadku elektrowni poziom dźwięku w środowisku (patrz tab. 6, lp. 4– tereny zabudowy mieszkaniowej) dotyczy: • Pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom - 67 dB • Pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 godzinie - 57 dB Turbina posiada system pozwalający na monitorowanie kąta nachyleniałopat tak, aby były ustawione optymalnie w stosunku do aktualnych warunkówwiatrowych. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkowanej energii orazpoziomu hałasu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawiewartości progowych hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81 z dnia 31 stycznia 2002 r.)dotyczącego poziomu hałasu w środowisku, których przekroczenie powodujezaliczenie obszaru inwestycji do kategorii terenu zagroŜonego hałasemprzedstawiono w tabeli nr 6. Lokalizacja elektrowni wiatrowej nie spowoduje wzrostu poziomu dźwiękurównieŜ na sąsiednich działkach, uwzględniając aktualne tło akustyczne obszaruinwestycji, gdyŜ zainstalowane elektrownia wiatrowa będzie prawidłowo uŜytkowanai obsługiwana (planowa wymiana oleju jak i zuŜytych podzespołów mechanicznych© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 31
 32. 32. turbiny, itp.), co ma bezpośredni wpływ na ich stan techniczny. Ponadto zostanązachowane minimalne odległości między poszczególnym elektrowniami co gwarantujewyciszanie fal dźwiękowych. Biorąc pod uwagę złoŜony charakter czynników mający wpływ na emisjęhałasu wytwarzanego przez elektrownie wiatrową, do oceny obszaru uciąŜliwościprzyjęto metodę obliczeniową. Przewidywane wielkości emisji hałasu, wynikającez funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, wykonano na podstawie PN-ISO9613-2 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.Ogólna metoda obliczeniowa. Techniczna metoda obliczania tłumienia dźwięku podczas propagacjiw przestrzeni otwartej słuŜy do prognozowania poziomów hałasu środowiskowegow określonej odległości od źródła hałasu (tu: elektrownia wiatrowa). Metoda słuŜydo prognozowania równowaŜnego poziomu dźwięku A od źródeł o znanej emisjidźwięku, w korzystnych dla propagacji warunkach meteorologicznych. Metoda określona przez ISO 9613 składa się z algorytmów słuŜących doobliczenia tłumienia dźwięku w pasmach oktawowych (o środkowychczęstotliwościach pasm od 63 Hz do 8 kHz), pochodzącego od punktowego źródładźwięku (tu: generator elektrowni wiatrowej) lub zespołu źródeł punktowych. Źródło(źródła) mogą być ruchome lub stacjonarne. W algorytmach uwzględniono wpływynastępujących zjawisk fizycznych:− rozbieŜności geometrycznej;− pochłaniania przez atmosferę;− wpływu gruntu;− odbicia od powierzchni;− ekranowania przez przeszkody.RównowaŜny poziom dźwięku A, LAT:Poziom ciśnienia akustycznego, w decybelach, określony jest wzorem:   T  2 L AT = 10 lg (1 / T )∫ p A (t )dt  Ip 0  [dB] 2   0   gdzie: p A (t ) - chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane według charakterystyki częstotliwościowej A, w paskalach; ( p 0 - ciśnienie akustyczne odniesienia = 20 × 10 −6 Pa ; )T - określony przedział czasu, w sekundach;T∫0 - całka oznaczona, liczona w przedziale czasu 0, T ;RównowaŜny poziom ciśnienia akustycznego w paśmie oktawowym,z wiatrem L fT (DW ) :Poziom ciśnienia akustycznego, w decybelach, określony jest wzorem:© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 32
 33. 33.   T  2 L fT (DW ) = 10 lg (1 / T )∫ p 2 (t )dt  Ip 0  f [dB]   0   gdzie: p f (t ) - chwilowe ciśnienie akustyczne w paśmie oktawowym podczas propagacjiz wiatrem, w paskalach, a indeks f odpowiada częstotliwości środkowej filtruoktawowego;RównowaŜny poziom ciśnienia akustycznego w paśmie oktawowymw punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, L fT (DW ) , naleŜy obliczaćz poniŜszego wzoru:L fT (DW ) = LW + DC − Agdzie: LW - poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku w paśmie oktawowym,w decybelach, obliczonym względem mocy akustycznej odniesienia równej jednemupikowatowi (1 pW); DC - poprawka wynikająca z kierunkowości, w decybelach, która opisuje jak bardzo równowaŜny poziom ciśnienia akustycznego punktowego źródła dźwiękuróŜni się, w określonych kierunkach, od poziomu wytwarzanego przezwszechkierunkowe źródła dźwięku, o poziomie mocy akustycznej LW ; poprawka DCjest równa sumie wskaźnika kierunkowości D1 punktowego źródła dźwięku orazwskaźnika DΩ , który uwzględnia propagację dźwięku wewnątrz kątów bryłowychmniejszych niŜ 4π steradianów; dla wszechkierunkowego źródła dźwięku,promieniującego do wolnej przestrzeni, DC = 0 dB; A - tłumienie w pasmach oktawowych, w decybelach, występującym podczaspropagacji od punktowego źródła dźwięku do punktu odbioru;Tłumienie A występujące w powyŜszym wzorze jest określane poniŜszymwzorem:A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amiscgdzie:Adiv - tłumienie wynikające z rozbieŜności geometrycznej określone wzorem: Adiv = [20 lg(d / d 0 ) + 11] [dB] gdzie: d - odległość między źródłem a punktem odbioru, w metrach; d 0 - odległość odniesienia (= 1m).Aatm - tłumienie wynikające z pochłaniania przez atmosferę określone wzorem: Aatm = αd / 1000 gdzie: α - współczynnik tłumienia przez atmosferę, w decybelach na kilometr, dla kaŜdej częstotliwości środkowej pasma oktawowego© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 33
 34. 34. Tabela 3. Współczynnik tłumienia przez atmosferę, α , dla hałasu w pasmach oktawowychTemperatura Wilgotność Współczynnik tłumienia przez atmosferę α , dB/km względna Nominalna częstotliwość środkowa pasma oktawowego, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 °C % 10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5,0 9,0 22,9 76,6 30 70 0,1 0,3 1,0 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 Zobrazowania rozkładu hałasu emitowanego przez elektrownię wiatrową omocy 900 kW, w określonych odległościach od źródła, przedstawia rys.2. Wielkośćhałasu w punkcie, wg danych katalogowych, ma wartość 104,8 dB dla prędkościwiatru na wysokości 10 m wynoszącej 8m/s . Zobrazowanie propagacji hałasu przedstawia załącznik nr 1. Poziom natęŜenia hałasu w przypadku rozpatrywanej lokalizacji będzieredukowany poprzez szereg czynników naturalnych. Jest to przede wszystkim falisteukształtowanie terenu (szorstkość podłoŜa przekraczająca wartość 1), którebezpośrednio utrudniają propagację fal dźwiękowych. Tabela 3 prezentuje wynikiobliczeń, które zostały wykonane na podstawie podanych wcześniej wzorów wprogramie MS Excel. Biorąc pod uwagę powyŜsze czynniki do obliczeń wartościhałasu przyjęto współczynnik tłumienia przez atmosferę α=0,80[dB/km], któryuzyskiwany jest przy nominalnej częstotliwości środkowego pasma oktawowego owartości 150 Hz (dane katalogowe), przy temperaturze wzorcowej 15°C.Uwzględniono równieŜ wartość szorstkości terenu przekraczającą, w tym przypadku -1.Tabela 4. Poziomy hałasu dla elektrowni wiatrowej o mocy 900 kWOdległość między źródłem a 50 100 200 250 300 400 500 punktem odbioru - d [m] Poziom hałasu w punkcie 56,7 51,8 47,0 45,5 44,2 42,2 40,7 oddalonym o d [dB] 500m 400m 300m 250m 200m 100m 50m 40,7 dBA 42,2 dBA 44,2 dBA 45,5 dBA 47,0 dBA 51,8 dBA 56,7 dBA Rys.2 Poziom hałasu dla elektrowni o mocy 900 kW© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 34
 35. 35. Minimalna odległość posadowienia 1 turbiny wiatrowej od zabudowań wynosi 267m – 45dB. Jeśli występuje nieprawidłowość parametrów pracy (uszkodzenie, defekt) elektrowni wiatrowej, zintegrowany system samokontroli automatycznie dokonuje jej wyłączenia. PowyŜsza prognoza określa wartość i zasięg hałasu emitowanego do środowiska z terenu planowanej inwestycji elektrowni wiatrowej, która nie wpłynie ujemnie na klimat akustyczny otoczenia. Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] Drogi lub linie kolejowe (wartości odnoszą się takŜe dla torowisk tramwajowych poza Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu pasem drogowym i kolei linowych) Rodzaj LAeq d LAeq N LAeq d LAeq d przedział czasu terenu przedział czasu przedział czasu odniesienia równy przedział czasu odniesieniaLp. odniesienia odniesienia równy 8 8 najmniej korzystnym godzinom równy 1 najmniej korzystnej równy 16 godzinom dnia kolejno po sobie godzinie nocy godzinom następującym a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 1 b) Tereny szpitali poza 50 45 45 40 miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym 2 pobytem dzieci i 55 50 50 40 młodzieŜy, c) Tereny domów opieki społecznej, d) Tereny szpitali w miastach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 3 b) Tereny zabudowy 60 50 55 45 zagrodowej, c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, d) Tereny mieszkaniowo - usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyŜej 100 tyś. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i 4 koncentracją obiektów 65 55 55 45 administracyjnych, handlowych i usługowych © Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 35
 36. 36. Tabela 6. Kategorie terenu zagroŜonego hałasem. Dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony równowaŜnym poziomem dźwięku A w dB Drogi lub linie kolejowe * Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasuLp. PRZEZNACZENIE TERENU Pora dnia - przedział Pora dnia - przedział Pora nocy - Pora nocy - przedział czasu odniesienia czasu odniesienia przedział czasu czasu odniesienia równy l równy 8 najmniej równy odniesienia najmniej korzystnej korzystnym godzinom 16 godzinom równy 8 godzinom godzinie nocy dnia1 2 3 4 5 61. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50 50 452. Tereny wypoczynkowo rekreacyjne poza miastem 60 50 - - 1) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŜy3. 65 60 60 50 2) Tereny zabudów szpitali i domów opieki społeczne; 5.3.5. Pola elektromagnetyczne. Wytwarzanie oraz przesył prądu elektrycznego w urządzeniach energetycznych powoduje powstawanie źródła pola elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Aktem prawnym uwzględniającym zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla zdrowia ludzi i środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) - Dział VI - Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz wówczas rozporządzeniami towarzyszącymi, a takŜe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r poz. 1883 ). Pole elektromagnetyczne emitują wszystkie urządzenia wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną. Elektrownia wiatrowa posiada generator energetyczny umiejscowiony w gondoli na wysokości około 71m (elektrownie naleŜy rozpatrywać indywidualnie ze względu na zachowanie między nimi wymaganych odległości oraz małą wartość wytwarzanego pola elektromagnetycznego). Wytworzone pole elektromagnetyczne przez siłownię i transformator nie przekracza dopuszczalnego natęŜania pola elektrycznego określonego w: − Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883) oraz − Polskiej Normie PN-E-05100-1:1998 –Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi lub gołymi, a takŜe © Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 36
 37. 37. − Zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektroenergetycznego(w zakresie stref ochronnych). PowyŜsze akty ustanawiają w pobliŜu urządzeń i linii wysokich napięćstrefy ochronne pierwszego (I) i drugiego (II) stopnia. Według tego podziału strefa Istopnia stanowi obszar otaczający źródło pola elektromagnetycznego, w którymnatęŜenie pola elektrycznego przekracza wartość 10 kV/m przy najwyŜszym napięciuroboczym – gdzie ludzie nie mogą przebywać ani zamieszkiwać, natomiast druga IIstrefa ochronna to teren otaczający źródło pola elektromagnetycznego, w którymnatęŜenie pola elektrycznego wynosi od 1,0 kV do 10 kV/m przy najwyŜszym napięciuroboczym urządzenia – gdzie ludzie mogą występować ale w pobliŜu jej strefy niemogą znajdować się budynki mieszkalne. NatęŜenie pola elektromagnetycznegoo wartości poniŜej 1 kV/m uwaŜa się za całkowicie bezpieczne nawet przydługotrwałym w nim przebywaniu. Zasięg oddziaływania składowej elektrycznej i magnetycznej polaelektromagnetycznego z uwagi na wysokość zawieszenia generatora i transformatorajest pomijalny i nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka oraz środowiskoroślinno – zwierzęce. 5.3.6. Drgania. Podczas pracy urządzenia występują równieŜ drgania spowodowane pracąturbin i przekładni. Ich wielkość jest jednak bardzo niewielka, wręcz pomijalnai niewyczuwalna przez człowieka, dlatego nie wpływa na pogorszenie jego zdrowia. 5.3.7. Sygnał radiowo – telewizyjny, telefonia komórkowai urządzenia GPS. Wpływ elektrowni wiatrowej na sygnał radiowo-telewizyjny, telefoniękomórkową oraz urządzenia GPS jest niezauwaŜalny. Generator elektrowni wiatrowejjest maszyną elektryczną. W czasie jego pracy powstaje lokalnie poleelektromagnetyczne. Parametrem określającym pole elektromagnetyczne jestczęstotliwość, gdyŜ pola elektromagnetyczne są zmienne w czasie. Częstotliwość pól elektromagnetycznych wokół urządzeń elektrycznych czynawet linii wysokiego napięcia mieści się w zakresie od kilkudziesięciu do kilkuset Hz.Natomiast sygnał radiowo-telewizyjny wykorzystuje częstotliwość fal radiowych (falaradiowa jest jednocześnie falą elektromagnetyczną), które posiadają duŜo wyŜszeczęstotliwości: od 100kHz do 100MHz. W związku z powyŜszym wpływ polaelektromagnetycznego indukowanego przez generator elektrowni wiatrowej nasygnał radiowo-telewizyjny nie występuje, poniewaŜ charakteryzują się one innymizakresami częstotliwości.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 37
 38. 38. Podobną sytuację mamy w przypadku telefonii komórkowej. Operatorzykomórkowi w Polsce korzystają z dwóch zakresów częstotliwości: 900 MHz i 1800MHz. Tak więc analogicznie stwierdzić naleŜy, iŜ pole elektromagnetycznegenerowane przez prądnicę elektrowni wiatrowej nie będzie miało wpływu na siećtelefonów komórkowych ze względu na inny zakres częstotliwości polaelektromagnetycznego. 5.4. Etap likwidacji inwestycji. Po upływie wyznaczonego okresu eksploatacji elektrowni mogą one zostaćzlikwidowane lub zastąpione nową konstrukcją (na etapie projektu nie podjętodecyzji). Przyjmując wariant likwidacji przedsięwzięcia szczególną uwagę inwestorpowinien zwrócić na to aby: ● likwidacja przedsięwzięcia przywróciła pierwotny krajobraz (ze stanu przed rozpoczęciem inwestycji), ● elementy konstrukcji elektrowni zostały zezłomowane, ● fundamenty elektrowni zostały zlikwidowane np. poprzez rozbicie i wywiezienie na składowisko odpadów lub przekazanie osobom fizycznym zgodnie z ustawą o odpadach, ● doły po fundamentach poddać rekultywacji w kierunku rolnym – uzupełnienie dołów glebą i wprowadzenie roślinności. 6. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko. Wybór wariantu był poprzedzony analizą ekonomiczno-środowiskowąlokalizacji elektrowni wiatrowej, aby wyeliminować zagroŜenia utraty zdrowia dlaludzi, zwierząt, degradacji świata roślinnego, ujemnego wpływu na powierzchnięziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, dóbr kulturowych itp. Planowane do realizacji przedsięwzięcie tj. budowa elektrowni wiatrowychma charakter proekologiczny- wykorzystuje odnawialne źródła energii, jest zgodnyz zasadą ekorozwoju, ze strategią rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce przyjętąprzez Radę Ministrów we wrześniu 2000 roku, Polityką Energetyczną Polski do 2025roku przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku oraz przyjętą przezRadę Ministrów w 2003 roku Polityką Klimatyczną Polski – strategie redukcji gazówcieplarnianych w Polsce do roku 2020. Program ochrony środowiska dla gminy Stepnica przewiduje zwiększenieenergii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych – do7,5% w 2010 roku (punkt 6.1. Limity racjonalnego wykorzystania środowiska wpowiecie goleniowskim do 2010 roku).© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 38
 39. 39. Przytoczone dokumenty zgodnie z Prawem Energetycznym uwzględniająudział energii ze źródeł niekonwencjonalnych w bilansie energii pierwotnej napoziomie 7,5 % do 2010 roku. Niepodejmowanie przedmiotowej inwestycji zmniejszy ilość energiiwytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Ilość energii, która zostałaby wytworzonadzięki energii wiatru będzie musiała być wprowadzona do sieci poprzez spalanieinnych paliw kopalnianych. W skali globalnej wpłynie to bardzo negatywnie na stanpowietrza atmosferycznego oraz warstwy ozonowej Ziemi. W odległości około 5 km 7 km od planowanej inwestycji, w kierunkupółnocnym znajdują się wcześniej rozplanowane 2 farmy wiatrowe: Farma wiatrowaZAGÓRZE – 15 elektrowni wiatrowych o sumarycznej mocy 30 MW oraz Farmawiatrowa LAKE OSTROWO gdzie rozlokowano 17 elektrowni o łącznej mocy 30,6 MW Mapa nr 7 Planowana inwestycja na tle istniejących elektrowni wiatrowych.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 39
 40. 40. 7. Opis przewidywanych działań mających na celu ograniczenie szkodliwych oddziaływań na środowisko. Jedną z metod zapobiegania oddziaływania na środowisko farmy wiatrowejna środowisko jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Zachowanie odpowiednichodległości od terenów mieszkalnych – zabudowań, obszarów ochrony przyrodya takŜe tras wędrówek zwierząt a w szczególności przelotów ptaków w znacznymstopniu zminimalizuje oddziaływanie farmy na środowisko. Na etapie projektowania i wykonania elektrowni wiatrowej dany producentuwzględnia wszystkie aspekty ekonomiczno-środowiskowe, które są zgodnez obowiązującymi normami prawnymi umoŜliwiającymi bezpieczną jej eksploatację. Zespoły mechaniczne siłowni wiatrowej, które podczas uŜytkowaniawytwarzają hałas (wirnik, przekładnia planetarna, prądnice itp.) posiadająrozwiązania konstrukcyjne dotyczące uŜycia materiałów dźwiękochłonnych,materiałów kompozytowych z uwzględnieniem odpowiednich profilów NACA łopatwirnika, które zmniejszają poziom dźwięku pracującej elektrowni. Turbiny wiatrowe zostaną posadowione poza wszelkimi obszaramii siedliskami chronionym. W celu ochrony gruntów i wód gruntowych pod stanowiskiemtransformatora, zostanie wykonana szczelna wanna ociekowa zdolna przyjąćw całości olej transformatorowy w przypadku rozszczelnienia jego konstrukcji.Szczelność konstrukcji transformatora oraz zabezpieczenia w postaci misy pozwoliw przypadku dysfunkcji urządzenia na zatrzymanie oleju i smarów, które zostanąusunięte natychmiast po zgłoszeniu awarii. Prace budowlane realizujące inwestycję powinny być prowadzone pozasezonem wędrówki ptaków oraz wzmoŜonymi wędrówkami zwierząt. Pracebudowlane związane z realizacją dróg dojazdowych i manewrowych powinny byćprowadzone tak aby w najmniejszym stopniu uległa zniszczeniu znajdująca sięw pobliŜu roślinność zwłaszcza stare drzewa rosnące najczęściej wzdłuŜ lokalnychdróg. Rozwój tzw. zielonej energii zmniejsza udział produkcji i dostarczaniaenergii z innych, nierzadko bardzo uciąŜliwych dla środowiska źródełkonwencjonalnych. Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych wpływaniekorzystnie na wszystkie komponenty środowiska. Łańcuch zmian rozpoczyna sięod trwałego przekształcenia rzeźby terenu → gleb (litologii i geologii) → stosunkówwodnych → lokalnego, regionalnego i globalnego → wreszcie flory i fauny.Dostarczane do atmosfery gazy cieplarniane powodują zmiany w całej atmosferzedoprowadzając do kwaśnych deszczy, które w jednym z etapów niszczą siedliskalęgowe i osłabiają skorupy jaj ptaków. Rabunkowa ekspansja człowieka,wydobywane surowców mineralnych na terenach cennych przyrodniczo, powodujądegradację środowiska, migrację lub ginięcie wielu gatunków zwierząt oraz zanikaniecennych siedlisk. Są to nieporównywalnie większe, bardziej długotrwałei niekorzystne zmiany niŜ wpływ jaki mogą mieć elektrownie wiatrowe. Mówiąco ochronie ptaków nie powinniśmy mieć na uwadze tylko samych osobników, alerównieŜ określony typ środowiska, zachowanie krajobrazu ultymatywnego dlaokreślonego gatunku. Dlatego trudno mówić o niekorzystnym oddziaływaniuelektrowni wiatrowych na pozostałe komponenty przyrody.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 40
 41. 41. 8. Porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi rozwiązaniami. Elektrownie wiatrowe są trójłopatowymi turbinami z systemem obracaniagondoli (active yaw system) oraz o zmiennym skoku, pracującą w systemieuwzględniającym kierunek wiatru. Turbiny wyposaŜone są w wirniki o konstrukcjiwykorzystujące technologię, która posiada system regulacji skoku łopat (pitch)pozwalający na monitorowanie kąta nachylenia łopat tak, aby były ustawioneoptymalnie w stosunku do aktualnych warunków wiatrowych. Pozwala to nazoptymalizowanie wielkości produkowanej energii oraz poziomu hałasu. Wszystkie funkcje turbin są monitorowane za pomocąmikroprocesorowych sterowników pozwalające na zdiagnozowanie ich stanutechnicznego. 9. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania. Zainstalowane elektrownie wiatrowe powinny być eksploatowane zgodniez warunkami technicznymi podanymi przez producenta oraz przepisami związanymiz BHP. Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie zainstalowaniaelektrowni wiatrowych, nie naleŜy do inwestycji, dla których tworzy się obszarograniczonego oddziaływania (art.135 ustawy Prawo ochrony środowiska – tekstjednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku). 10. Analiza konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Dokonując obiektywnej oceny lokalizacja inwestycji nie ma bezpośrednichpodstaw do konfliktów społecznych, gdyŜ teren i jego otoczenie są słabo zaludnionei o małej atrakcyjności turystycznej. Nie ma obiektywnych przesłanek naturyzdrowotnej do występowania konfliktów społecznych w aspekcie obowiązującychnorm dopuszczalnego hałasu. Przedstawiona w punkcie 5.3.3.1. Raportu szczegółowaanaliza emitowanego przez elektrownie hałasu powinna rozwiać wszelkie wątpliwości– protesty otoczenia przedsięwzięcia nie mają wobec powyŜszego ani merytorycznychani prawnych podstaw. Nie ma równieŜ powodów do protestów mieszkańcóww zakresie pogorszenia walorów krajobrazowych otoczenia. Mając na uwadze wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe,budowa elektrowni wiatrowych nie będzie czynnikiem negatywnym dlarozpatrywanego terenu, gdyŜ okolice zaliczane są do obszaru upraw rolnych.© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 41
 42. 42. 11. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej. PLAN SYTUACYJNY ZAINSTALOWANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH Wariant polegający na instalacji 1 elektrowni wiatrowej o mocy 1000 kW w obrębie miejscowości Małe Czyste, działka nr 528 i 529, gmina Stolno© Copyright by Sławomir Augustyn Ph,Eng; Ewa Rudol Msc,Eng. 42

×