Očakávané zmeny v školskom systéme (2006)

432 views
411 views

Published on

Zuzana Humajová prezentovala na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú v dňoch 10.-12. novembra 2006 organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, v panelovej diskusii návrh stratégie reformných krokov v regionálnom školstve a návrh nového školského zákona, ktoré sú výstupmi KI v oblasti vzdelávacej politiky. Viac na www.noveskolstvo.sk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
144
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Očakávané zmeny v školskom systéme (2006)

 1. 1. Očakávané zmeny v školskom systémeKonzervatívny inštitút M.R. Štefánika
 2. 2. Kľúčové oblasti princípy školského systému vzdelávacie ciele obsah vzdelávania mechanizmus kontroly a hodnotenia status učiteľa status rodiča sieť podporných inštitúcií
 3. 3. Nové princípy v školskom systéme sloboda subsidiarita participácia konkurencia
 4. 4. Školský systém na nových princípoch otvorí sa novým impulzom posilní sa v ňom postavenie školy ako slobodnej vzdelávacej inštitúcie posilní sa v ňom participácia rodiča a školskej komunity na vzdelávaní sprehľadní sa tak, aby kvalitné školy vynikli a priemerné boli motivované k vyššiemu výkonu spestrí sa ponuka škôl
 5. 5. Potrebné opatrenia nahradiť direktívne riadenie z centrálnej úrovne novými mechanizmami posilňujúcimi subsidiárnu zodpovednosť garantovať školám a školským komunitám primeranú mieru kompetencií v oblasti koncipovania, realizácie, kontroly a vyhodnocovania procesu vzdelávania vymedziť práva a povinnosti štátu pri zabezpečovaní povinného vzdelávania
 6. 6. Základné reformné tézy nový obsah vzdelávania sa nedá vložiť do aktuálnych školských učebných osnov prostredníctvom súčasného modelu centrálne vydávaných pedagogických dokumentov, záväzných pre jednotlivé typy škôl zadefinovať nový obsah vzdelávania je možné až po legislatívnom ukotvení nového modelu tvorby pedagogických dokumentov
 7. 7. Návrh školského zákona kľúč k reforme vzdelávania pripravuje vzdelávacie prostredie na realizáciu očakávanej reformy navrhuje konkrétne zmeny  na úrovni projektovania cieľov vzdelávania  na úrovni projektovania obsahu vzdelávania  v inštitucionálnom zabezpečení vzdelávania  v personálnom zabezpečení vzdelávania  na úrovni kontroly a vyhodnocovania kvality vzdelávania
 8. 8. Základné pojmy vzdelávanie je definované prostredníctvom  vzdelávacích odborov  vzdelávacích programov  stupňov vzdelania  sústavy škôl s jednotlivými druhmi a typmi škôl kľúčovým pedagogickým projektom sú vzdelávacie programy
 9. 9. Vzdelávacie programy dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov = dôsledná decentralizácia v rovine obsahu vzdelávania kompetencie sa vyvážene rozdeľujú medzi  centrálnu úroveň  úroveň školy spôsob projektovania vzdelávacích programov = najpodstatnejší prvok reformy vzdelávania
 10. 10. Línia projektovania vzdelávacieho obsahu Národný program vzdelávania rámcové vzdelávacie programy školské vzdelávacie programy
 11. 11. Národný program vzdelávania vypracúva ho Ministerstvo školstva na obdobie 7 rokov  rozpracúva ciele vzdelávania  vymedzuje hlavné oblasti vzdelávania  konkretizuje zmeny v obsahu vzdelávania  určuje prostriedky, ktoré sú nevyhnutné k dosahovaniu týchto cieľov schvaľuje ho vláda po predchádzajúcej verejnej diskusii vypracovaný do 1 roka po prijatí zákona
 12. 12. Rámcové vzdelávacie programy (RVP) tvoria sa na centrálnej úrovni (Kurikulárna rada) sú záväzné pre tvorbu školských vzdelávacích programov definujú minimálny povinný obsah vzdelávania, ktorý je určený  vzdelávacími oblasťami  minimálnym časovým limitom pre jednotlivé vzdelávacie oblasti  vzdelávacími štandardami vypracované do 3 rokov od prijatia zákona
 13. 13. Školské vzdelávacie programy (ŠVP) tvoria sa na školskej úrovni musia byť v súlade s RVP  súlad osvedčuje vzdelávací expert  osvedčený ŠVP schvaľuje zriaďovateľ rozpracúvajú obsah vzdelávania do konkrétnych predmetov dvojúrovňová kontrola kvality ŠVP  externá (inšpekcia, externé merania)  interná (školský systém rozvoja kvality) vypracované do 5 rokov od prijatia zákona
 14. 14. Stupne vzdelania klasifikácia ISCED predprimárne vzdelanie primárne vzdelanie nižšie sekundárne vzdelanie  odborné vzdelanie vyššie sekundárne  úplné odborné vzdelanie vzdelanie  vyššie odborné vzdelanie
 15. 15. Školská sústava Školami sú vzdelávacie inštitúcie zabezpečujúce  plnenie povinnej školskej dochádzky  stupne vzdelania jednotlivé druhy škôl sa podľa obsahového zamerania členia na typy
 16. 16. Druhy škôl materská škola základná škola učilište stredná odborná škola gymnázium
 17. 17. Pedagogickí zamestnanci zosúladenie s novou štruktúrou vysokoškolského vzdelávania v pedagogických študijných odboroch zaradenie výchovno-poradenských a terapeuticko-výchovných zamestnancov, pôsobiacich na škole, do kategórie pedagogických zamestnancov
 18. 18. Problémové oblasti vytvorenie nového systému finančného ohodnotenia učiteľov a jeho prepojenie s kariérnym systémom nové pravidlá na stanovenie výšky normatívov vyladenie zriaďovateľských kompetencií na úrovni obce a VÚC otvorenie trhu s ďalším vzdelávaním učiteľov otvorenie trhu s učebnicami rekonštrukcia organizácií priamo riadených ministerstvom školstva
 19. 19. Návrh nového školského zákona príspevok do verejnej diskusie návrh zákona je zverejnený na webstránke Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika – v sekcii REFORMA VZDELÁVANIA  www.konzervativizmus.sk ďalšie reformné návrhy, aktuality a výstupy z konkrétnych projektov bude KI od decembra 2006 zverejňovať aj na špeciálnej webstránke  www.noveskolstvo.sk
 20. 20. Ďakujem za pozornosť Mgr. Zuzana Humajová Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika

×