Model hodnotenia kvality školy (2007)

602 views

Published on

Pozrite si prezentáciu Zuzany Humajovej, ktorú prezentovala na konferencii Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici. Viac na www.noveskolstvo.sk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
296
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model hodnotenia kvality školy (2007)

 1. 1. Model hodnotenia kvality školyProjekt prehlbovania participácie školskej komunity na procese vzdelávania Mgr. Zuzana Humajová Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
 2. 2. Reforma školstva kľúč k potrebnej zmene prvoradé sú zmeny v systéme formálneho (školského) vzdelávania súčasne je potrebné nastaviť model celoživotného vzdelávania
 3. 3. Príspevok KI do verejnej diskusie o reforme školstva návrh nového školského zákona Stratégia reformy školstva KIObidva materiály sú verejne dostupné na stránkach: www.konzervativizmus.sk v sekcii REFORMA VZDELÁVANIA www.noveskolstvo.sk
 4. 4. Reformná stratégia KI nové princípy v školskom systéme  sloboda  subsidiarita  participácia  konkurencia
 5. 5. Potrebné zmeny Preniesť kľúčovú zodpovednosť za kvalitu vzdelávania na školu v nasledovných oblastiach  samostatná tvorba učebných osnov  vzdelávací proces  kontrola a hodnotenie kvality vzdelávania zladiť zmeny v obsahu s ďalšími oblasťami školského systému  upraviť normatívne financovanie  otvoriť trh s ďalším vzdelávaním učiteľov  otvoriť trh s učebnicami  posilniť kompetencie školskej samosprávy  vykonať rekonštrukciu priamo riadených organizácii
 6. 6. Nevyvážená zodpovednosť za kvalitu vzdelávania  štát  reguluje sieť škôl štát  určuje obsah vzdelávania  kontroluje a hodnotí kvalitu  zriaďovateľ školy  zriaďuje školu ŠKOLA  reguluje financie školskázriaďovateľ samospráva  školská samospráva  navrhuje prijatie/odvolanie riaditeľa školy  všetko ostatné iba pripomienkuje
 7. 7. Ministerstvo školstva SR je od konkrétnej školy „najďalej“ má v rukách väčšinu kompetencií, ktoré majú na jej kvalitu priamy vplyv:  obsah vzdelávania (učebné osnovy, vzdelávacie štandardy)  kontrolu procesu vzdelávania (Štátna školská inšpekcia)  hodnotenie úrovne vzdelávania (Štátna školská inšpekcia, ŠPÚ, ŠIOV)
 8. 8. Školská komunita hlavní aktéri žiaci rodičia učitelia vedenie školy zriaďovatelia škôl školská samospráva
 9. 9. Širšia školská komunita miestna samospráva (školský úrad) obyvatelia (obec, mesto, lokalita) budúci zamestnávatelia absolventov škôl školy vyššieho stupňa knižnice kultúrne inštitúcie centrá voľného času ďalšie vzdelávacie inštitúcie záujmové združenia mimovládne organizácie cirkvi a náboženské spoločnosti
 10. 10. Vnútorné prostredie školy škola je živý organizmus v permanentnom pohybe školu charakterizuje špecifická štruktúra pravidiel, vzťahov, rozhodnutí, konkrétnych činov a ich dôsledkov každá škola má svoju jedinečnú štruktúru každá škola by mala mať k dispozícii nástroje, ktoré pomáhajú všetkým členom školskej komunity túto štruktúru osvetliť, sprehľadniť, zhodnotiť a následne aj meniť za účelom jej neustáleho vylepšovania a skvalitňovania
 11. 11. Rodič a jeho právo voľbyslobodnej vzdelávacej cestyrodičom chýbajú: jednoduché a objektívne hodnotiace nástroje  pomocou ktorých by sa vedel na školskom trhu správne zorientovať  ktoré by mu umožnili úroveň zvolenej školy priebežne hodnotiť príležitosť naučiť sa zodpovedne posudzovať mieru vlastnej spokojnosti či nespokojnosti s kvalitou školy
 12. 12. Ako sa rodič rozhoduje register škôl výročná hodnotiaca správa školy (je pre školy povinná; zostavuje ju a zverejňuje riaditeľ školy) Správa o stave školstva (každoročne zostavuje a vydáva Štátna školská inšpekcia) výsledky externej časti maturitných skúšok výsledky Monitoru 9 zistenia z domáceho testovania žiakov zistenia z medzinárodného testovania žiakov
 13. 13. Čo by rodičovi pomohlo KOMPLEXNÝ SYSTÉM HODNOTENIA A RIADENIA KVALITY nové nástroje na objektívne externé hodnotenie nové nástroje na objektívne interné hodnotenie ich vzájomné prepojenie
 14. 14. Dôležitosť spätnej väzby Komplexné hodnotenie – základný predpoklad rozvoja škôl vo vyspelých vzdelávacích systémoch Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 12. februára 2001 o európskej spolupráci v oblasti hodnotenia kvality školského vzdelávania
 15. 15. Rozdiely a spoločné prieniky  externá  interná evalvácia evalvácia  je zameraná na  je zameraná na aktuálny stav zmenu  sleduje plnenie  sleduje plnenie všeobecných cieľov konkrétnych cieľov  proces hodnotenia  do procesu vykonáva externý hodnotenia sa zapája hodnotiteľ celá školská komunita
 16. 16. Kľúčové oblasti internej evalvácie hodnotenie a skvalitňovanie  vstupov  procesov  výstupov
 17. 17. Skupiny profitujúce z internej evalvácie manažment školy učitelia rodičia žiaci zriaďovatelia škôl širšia školská komunita centrálna úroveň vzdelávacej sústavy
 18. 18. ProjektModel hodnotenia kvality školy  realizátor: združenie Občan a demokracia za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF)  miesto realizácie projektu: Šamorín  počet zúčastnených škôl: 4  evalvačný nástroj: dotazníkový prieskum  cieľové skupiny: 3 (rodičia, žiaci, učitelia)  výstup: manuál pre školy – návod na realizáciu dotazníkového prieskumu
 19. 19. Dotazníkový prieskum triangulácia dát = 3 rôzne uhly pohľadu dotazníky sú zostavené analogicky = väčšina rovnakých a menej rôznych otázok („šité na mieru“) dotazníky sú skladačkou = škola si vyberá sadu otázok podľa potrieb dotazníky zahŕňajú testy na konzistentnosť postojov = odhalia, či je postoj respondenta k danej téme vyhranený dotazníky sú anonymné otázky v dotazníkoch sú uzavreté (so škálovaním: 5, 10, 11 bodov) a otvorené
 20. 20. Výsledky projektu záujem škôl o nové možnosti interného hodnotenia aktívna účasť manažmentu škôl na príprave a realizácii dotazníkového prieskumu aktívna spolupráca všetkých cieľových skupín – pomerne vysoká návratnosť dotazníkov záujem manažmentu škôl o konkrétne výsledky dotazníkového prieskumu záujem miestnej samosprávy o hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu
 21. 21. Manuál Model hodnotenia kvality školyVerejne dostupný na: stránka združenia Občan a demokracia www.oad.sk špecializovaná stránka KI k reforme vzdelávania www.noveskolstvo.sk
 22. 22. Ďakujem za pozornosť Mgr. Zuzana Humajová

×