• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bai 20 tin hoc 10
 

Bai 20 tin hoc 10

on

 • 340 views

 

Statistics

Views

Total Views
340
Views on SlideShare
340
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bai 20 tin hoc 10 Bai 20 tin hoc 10 Presentation Transcript

  • §20. MẠNG MÁY TÍNH
  • Ti sa ph¶ i nè ¹ o im¹ngm¸yt nh? Ý
  • D÷ lÖ qu¸ ln, t i i u í « kh«ng t chø næ hÓ a i!Sa chÐp l îngln d÷ lÖ o ­ í iu
  • ChiasÎ t i nguyªn µ
  • VÖ kÕ nè c¸c m¸y t nh t µnh m¹ng l cÇ t Õ® gi¶ i quyÕ c¸c i c t i Ý h µ n hi t Ó tv n ® nh­ : Ò CÇ sa chÐp mé l îng ln d÷ lÖ t m¸ynµysa m¸ykh¸c t ong n o t­ í i uõ ng r t ê gia ng¾ mµvÖ sa chÐp b»ng ® amÒm, t Õ bÞnhí fl sh hi n n i c o Ü hi t a hoÆ® aCD kh«ng ® p ø ® îc. c Ü ¸ ng ­ NhiÒu m¸y t nh cãt cng dïng chung d÷ lÖ c¸c t Õ bÞ phÇ Ý hÓ ï i u, hi t , n mÒm hoÆt i nguyªn ® tt nh­ béxöl t c ® ca ® acø cµ ¾ iÒn ý è é o, Ü ng dung l îng ln, m¸yin l sermµu t c ® ca ... ­ í a è é o, ...
  • §20. MẠNG MÁY TÍNH1. Mạng máy tính là gì?Mng m¸yt nh ba gå bat µnh phÇ ¹ Ý o m h n: • C¸c m¸yt nh; Ý • C¸c t Õ bÞm¹ng ® m b¶ o kÕnè hi t ¶ t i c¸c m¸yt nh vi nha Ý í u; • PhÇ mÒm cho phÐp t ù hiÖ vÖ n hc n i c gia tÕ gi÷ac¸c m¸yt nh. oi p Ý
  • §20. MẠNG MÁY TÍNH1 . M ạng m áy tính là g ì?2. P h ương tiện và giao th ức tru yền th ông c ủa m ạng m áy tính A. P h ương tiện tru yền th ông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y  C¸c t ÕbÞkÕnè m¹ng cãd© hi t t i y  KiÓu bèt Ýc¸c m¸yt nh t ongm¹ng r Ý r
  • Một số thiết bị kết nối có dây v m¹ng Ø G¾ C¾ , C¸PNè i C M I hub Bé§Þ T Õ NH UY N-§Ó t m giav o m¹ng, c¸c m¸yt nh cÇ cãv m¹ng ® îc nè vi c¸p m¹ng nhêgi¾ c¾ ha µ Ý n Ø ­ i í c m.-Tongm¹ng cß cãmé sèt ÕbÞm¹ng kh¸c nh­ : bétp t ung (HUB), bé® nh t Õ .... r n t hi t Ër Þ uy n,
  • Kiểu bố trí các máy tính trong mạng KiÓu ® ê t ¼ (Bus) ­ ng h ngDng mé t ô c¸p chÝ (bus)nè t tc¶ c¸c m¸yt nh t ong m¹ng t mé hµng. ï t rc nh i Ý r heo tUu điểm:-Khi cãsa há mé m¸yt × kh«ng ¶ nh h­ ë ti t µ m¹ng. i ng t h ng í o n-M r ng ha t hÑp m¹ng r t® n gi¶ n. ë é y hu ¬Nhược điểm:-Khi cãmé ® tªn bus bÞhá t × t µn béhÖt è ngõ ho¹t® ng. t iÓm r ng h o h ng ng é-Mi t ê ® chØcãmé m¸yt nh ® îc gö d÷ lÖ l n c¸p m¹ng, c¸c m¸ykh¸c ph¶ i chê ç h i iÓm t Ý ­ i i uª .
  • Kiểu bố trí các máy tính trong mạng ß ing) KiÓu v ng (R-C¸c m¸yt nh ® îc nè tªn mé v ng c¸p khÐp kÝ kh«ng cã® ® u v cò kh«ng cã® Ý ­ ir tß n, iÓm Ç µ ng iÓmcuèi.-D÷ lÖ ® îc tuyÒn tªn c¸p t mé chiÒu v i quat ng m¸yt nh ® ti m¸ynhË d÷ lÖ i u ­ r r heo t µ® õ Ý Óí n i u.Ưu điểm: Mi m¸yt nh ® cãquyÒn tuycË nh­ nha ä Ý Òu r p u.Nhược điểm: Sùhá hã cñ mé m¸ycãt ¶ nh h­ ë ti t µn m¹ng. ng c a t hÓ ng í o
  • K iểu b ố trí c ác m áy tính trong m ạng KiÓu h×nh sa (St r o a)-C¸c m¸yt nh ® îc nè c¸p v o mé t ÕbÞgä l HUB. Ý ­ i µ t hi t iµ-D÷ lÖ ® îc tuyÒn t mé m¸yt nh ® n HUBsa ® Õ t tc¶ c¸c m¸yt nh kh¸c. i u ­ r õ t Ý Õ u ã® n ÝƯu điểm:-NÕ mé ® ê c¸p nè t mé m¸yt nh nµ ® ti HUBbÞhá t × chØrªng m¸ytÝ ® kh«ng u t ­ ng i õ t Ý o ãí ng h i nh ãlªn lc ® îc, c¸c m¸yt nh kh¸c v n lªn lc b×nh t ­ ê tongm¹ng.i ¹ ­ Ý Éi ¹ h ng r-DÔ chØ sö v bæsung m¸yt nh mi, t dâ v qu¶ n l tp t ung. nh a µ Ý í heo i µ ýË rNhược điểm: NÕ HUBbÞhá t × t µn bém¹ng ngõ ho¹t® ng. u ng h o ng é
  • K iểu b ố trí c ác m áy tính trong m ạngKiÓu ® ê t ¼ (Bus) ­ ng h ng ß ing) KiÓu v ng (R KiÓu h×nh sa (St r o a)
  • §20. Mạng Máy Tinh1 . Mạng máy tính là gì?2. P h ương tiện và giao th ức tru yền th ông c ủa m ạng m áy tính A . Phươ ng thứ c truyề n thông (media) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y Ph­ ¬ng tÖ tuyÒn i nr t «ng kh«ng d© cã t l h y hÓ µ sã r dio, bø x¹ hå ngo¹i ng a c ng ha sã t uyÒn quav t y ng r Öinh.
  •  Mng m¸yt nh kh«ng d© cÇ cã ¹ Ý y n : Điểm truy cập không dây W P(W el A ir ess A Point ccess ) Cãchø n¨ng kÕ nè c¸c m¸yt nh t ong m¹ng, kÕ nè c t i Ý r t i m¹ng kh«ng d© vi m¹ng cãd© yí y. Mi m¸yt nh ® ph¶ i cãvỉ mạng không ç Ý Òu dây (Wireless Network Card).
  • §20. Mạng Máy Tính1 . Mạng máy tính là gì?2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính A. Phương thức truyền thông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y  Các yếu tố cần quan tâm khi kết nối mạng:  Số lượng máy tính tham gia mạng  Tốc độ đường tuyền mạng  Địa điểm lắp đặt mạng  Khả năng tài chính
  • §20. Mạng Máy Tính1 . Mạng máy tính là gì?2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính A. Phương thức truyền thông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y B. G iao th ức (p rotocol)
  • B. Giao thức (P rotocol) Bn cãt vÕb»ng ¹ hÓ i t TÕ VÖkh«ng? i ng i t
  • §20. Mạng Máy Tính1 . Mạng máy tính là gì?2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính A. Phương thức truyền thông (m e d ia) A KÕnè cãd© 1. t i y A KÕnè kh«ng d© 2. t i y B. G iao th ức (p rotocol)  G o t ø t uyÒn t «ng l bé c¸c quy t c ph¶ i t © t ñ tong vÖ ta ® i t «ng t ia h c r h µ ¾ u n h r i c r o æ h in t ong m¹ng gi÷ac¸c t ÕbÞnhË v tuyÒn d÷ lÖ r hi t n µr i u.  HiÖ na bégia t ø ® îc dïngphæbiÕ tongc¸c m¹ng, ® c biÖtong m¹ngt µn cÇ n y, ohc ­ nr Æ tr o u er µ CP/ r nsmission ContolPr ocol Int nerPr ocol Int netl T IP(Ta r ot / er ot ).
  • Câu 1: C h ä tõ th Ý h îp trong cc tõ (côm tõ): phÇn n ch ¸mÒm, thiÕt bÞ m¹ng , g iao tiÕp, m¸y tÝ nh, kÕtnèi ® iÒn v o chç tè µ r ng (...) t rong c¸c c© sa u u:"Mngm¸yt nh ba gå bat µnh phÇ ¹ Ý o m h n: - C¸c ................. m¸y tÝ nh -C¸c .................................. ® m b¶ o .................... c¸c thiÕt bÞ ¶ m¸y nèi t nh kÕt Ý m¹ng í vi nha u. PhÇn -...................... cho phÐp t ù hiÖ vÖ ....................... hc n i c gi÷ac¸mÒmnh." g iao m¸yt c tiÕp Ý
  • Câu 2: Pht biÓ u n µo sai trong cc pht biÓ u sau: ¸ ¸ ¸A. M ¹ng cã d © y kÕn èi cc m ¸ tÝ b »ng cp. t ¸ y nh ¸B. M ¹ng khng d ©y kÕ n èi cc m ¸ tÝ b »ng sãng « t ¸ y nhrad io, b øc x¹ h å ng ngo ¹i, s ãng truyÒn qua vÖtinh.C . M ¹ng khng d ©y khng ch Ø kÕ n èi cc m ¸ tÝ « « t ¸ y nhm µ cßn cho phÐ p kÕn èi cc ® iÖ tho ¹i d i ® éng. t ¸ nD . M ¹ng cã d © y cã thÓ ® Æt cp ® Õ b t cø ¸ n® Þa ® iÓ m vµ khng gian n µo. «
  • Câu 3: T×m pht biÓ u sai vÒ m ¹ng kÕn èi kiÓ u vßng n ª u ¸ td ­íi ® ©y:A. C c m y tÝ ® ­îc n èi trª n m ét vßng cp khÐ p kÝ (khng ¸ ¸ nh ¸ n «cã ® Çu h ë).B. Ph ­¬ ng tiÖ kÕn èi ® ¬ n gi¶ n vµ d Ô l p ® Æt. n t ¾C . M ä m ¸ tÝ ® Òu cã quyÒn truy cËp m ¹ng nh ­ nhau. i y nhD . D ÷ Ö truyÒn trª n cp theo hai chiÒu nh Ën vµ giöng­îc li u ¸nhau.
  • Câu 4: Pht biÓ u n µo d ­íi ® © y l sai khi n ãi vÒ m ¹ng kÕ ¸ µ tn èi kiÓ u ® ­ê th ¼ng? ngA. T t c¶ cc m y tÝ kÕ n èi vµo m ét cp trôc d o ® ã tiÕ ¸ ¸ nh t ¸ tkiÖ cp; m ¸B. KÕn èi t­¬ ng ® èi ® ¬ n gi¶ n; tC . S è m y tÝ trong m ¹ng khng ¶ nh h ­ëng ti tèc ® é ¸ nh « ítruyÒn d ÷Ö li u.
  • Câu 5: T×m pht biÓ u sai vÒ m ¹ng kÕ n èi kiÓ u h ×nh sao ¸ tn ª u d ­íi ® ©y:A. C Çn Ý cp h ¬ n cc m ¹ng kÕ n èi kiÓ u ® ­ê th ¼ng vµ t ¸ ¸ t ngm ¹ng kÕn èi kiÓ u vßng; tB. D Ô m ë réng m ¹ng (th ª m m ¸ tÝ y nh);C . C c m y tÝ ® ­îc n èi cp vµo m ét thiÕb Þ trung t©m lµ ¸ ¸ nh ¸ tHUB.D . N Õ HUB b Þ h áng th × to µn b é m ¹ng ngõng ho ¹t u® éng.