KPI for Thailand Future

1,110 views

Published on

สัมมนา Thailand Future Forum ในหัวข้อ "Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย...เราเลือกได้" โดย สถาบันอนาคตไทยศึกษา วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 - 17.00 น.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI for Thailand Future

 1. 1. Thailand at the Crossroads อนาคตไทย...เราเลือกได้ENGAGE ANALYSE INFORM เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเป็นอะไร? สาหรับงาน Thailand Future Forum, 31 กรกฎาคม 2555 ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ 31 กรกฎาคม 2555 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
 2. 2. GDP เพิ่มขึ้น...แต่ค่าจ้างแท้จริงลดลง เปรียบเทียบ GDP และค่าจ้างแท้จริง หน่วย: ดัชนี 2001 = 100 150 GDP ณ ราคาคงที่ 100 ค่าจ้าง 98 ณ ราคาคงที่ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ที่มา กระทรวงแรงงาน, กระทรวงพาณิชย์, NESDB THAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 2
 3. 3. Fiscal space ลดลงจาก 31.8% ของรายได้ในปี 2005 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง ่ งบประมาณแผ่นดิน ปี 2012 หน่วย: % ของรายได้ Fiscal space ทรัพยากรเหลือเพือ ่ การพัฒนา 76 รายจ่ายที่ตดลดไม่ได้ ั 24 100 ท้องถิ่น 13 ภาระหนี้ บุคลากร 11 ภาระผูกพัน งบดาเนินงาน 14 ประชานิยม 38 ที่มา สานักงบประมาณ รายได้ THAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 3
 4. 4. แล้วเราควรดูอะไรเป็น KPI? ภาคประชาชน ภาคสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ภาคเอกชน เพื่ออนาคต THAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 4
 5. 5. ภาคประชาชน 0.7 ล้านครัวเรือนทีสามารถ ่ ได้เรียนหรือไม่? ส่งลูกเรียนสูงสุดแค่ระดับปวช. (3.6%) จบแล้วมีงานทาหรือไม่? 45% ของคนว่างงานเป็น เยาวชนโอกาส ได้ทางานตรงวุฒิ 25.1% ได้ทางานตรงสาย การศึกษาหรือไม่? มีความก้าวหน้า ค่าจ้างแท้จริงของแรงงานไทย ในการทางานหรือไม่? ไม่เพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปีTHAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 5
 6. 6. ภาคสาธารณะ มีอายุการดารงตาแหน่งเฉลีย 1 ปี 3 ่ คณะรัฐมนตรี เดือน และสั้นที่สุด 75 วัน มีการเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลัก 1/3 – รัฐวิสาหกิจ 1/2 ของจานวนเก้าอี้ทงหมด การ ั้จัดการที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ในตาแหน่งเฉลี่ย 1 ปี 6 เดือน กฏหมาย เวลาเฉลี่ยในการออกกฏหมาย 800 วันTHAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 6
 7. 7. การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนรัฐบาล การเปลี่ยนผู้วาราชการจังหวัดใน 20 จังหวัดใหญ่ที่มี GPP 2 ใน 3 ของทั้งประเทศ ่ หน่วย: จานวนจังหวัด 17 14 6 สมัคร ทักษิณ 2 สมชาย ชวน ทักษิณ 1 พล.อ. สุรยุทธิ์ อภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012H ที่มา ทาเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด, สารวจเฉพาะ 20 จังหวัดใหญ่ (GPP 66.5% GDP) THAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 7
 8. 8. ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในตาแหน่งเฉลี่ย 1 ปี 6 เดือน ระยะเวลาเฉลียในการดารงตาแหน่งผู้วาราชการจังหวัด ่ ่ หน่วย: ปี Chart Title 2.3 นานสุด 1.3 คปค. สมชาย พล.อ.สนธิ ชวน ทักษิณ 1 ทักษิณ 2 อภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ พล.อ. สมัคร สุรยุทธิ์ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ที่มา ทาเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด, สารวจเฉพาะ 20 จังหวัดใหญ่ (GPP 66.5% GDP) THAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 8
 9. 9. 19 กระทรวงแต่เปลี่ยน รมว. ปีละ 21 ตาแหน่ง การเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงในแต่ละปี ่ หน่วย: จานวนตาแหน่งต่อปี 69 38 16 สมชาย อภิสิทธิ์ พล.อ. ชวน ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ 1 ทักษิณ 2 สุรยุทธิ์ สมัคร 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ที่มา สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี; รวบรวมโดย Thailand Future THAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 9
 10. 10. ภาคเอกชน 5 บริษัทใหญ่ จ่าย 21% วิสาหกิจขนาดใหญ่ ของภาษีเงินได้นติบคคล ิ ุ รากฐาน มีการจ้างงานมากถึง 78% ของแรงงานในภาคเอกชนทังหมด ้เศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาด กลางและเล็ก แรงงาน 45% ของทั้งหมดทางาน (SMEs) บริษัทขนาดเล็กกว่า 10 คน ช่วยกระจายรายได้และลดการ กระจุกตัวของแรงงานTHAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 10
 11. 11. โครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคต สิทธิบัตรเพียง 1 ใน 3 ของทั้งหมดจดโดย นวัตกรรม คนไทย และส่วนใหญ่เป็นสิทธิบัตรการ ออกแบบมากกว่าสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ รากฐาน สารสนเทศและ คนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เนต อนาคต การสือสาร ่ เพื่อการบันเทิง ไทยมีการใช้พลังงาน พลังงานและ สิ้นเปลือง (Energy intensity) การขนส่ง มากกว่า EU ถึง 4 เท่าTHAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 11
 12. 12. คาจากัดสิทธิความรับผิดชอบ (Disclaimer) ์ การนาเสนอข้อมูลหรือข้อความอื่นใดทังหมดในเอกสารฉบับนีถกนามาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชือถือ แต่สถาบันไม่รับรองและไม่รับประกัน ้ ้ ู ่ ว่าข้อมูล ทั้งหมดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม ได้รับการตรวจสอบ ปราศจากความบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นการใช้ขอมูลนี้จึงไม่ ้ ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างสถาบัน เจ้าของข้อมูลข่าวสารและผู้ใช้ขอมูล ้ เอกสารฉบับนีเป็นเพียงรายงานการให้ข้อมูล มิได้เป็นข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ซึ่งความเห็นและข้อคิดเห็นต่างๆทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ้ ่ เป็นความเห็นส่วนตัวที่ได้มาจากการวิเคราะห์หรือประมาณการจากสมมติฐานต่างๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลจึง จาเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองประกอบการนาไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอผูใช้และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึนจากการใช้งานอย่าง ่ ้ ้ ไม่ถูกต้องหรือนาข้อมูลที่ไม่ทนสมัยไปใช้ ัTHAILAND FUTURE FOUNDATION ENGAGE ANALYSE INFORM 13

×