Απξλξγιρμόπ/ Ποξγοαμμαςιρμόπ
δοάρεωμ ενωρςοέτειαπ- Σύρςαρη μέξσ
εμιαίξσ τξοέα ενωρςοέτειαπ
Eναγωγέπ: Aπξλξγιρμόπ
Πξνσζήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε 2 ηνκείο:

A. Απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ

B. Ελίζρπζε ηεο...
Α. Απλξύρςεσρη διαδικαριώμ
• Πξνσζνύληαη 25 μέηπα πνπ αθνξνύλ ζηνπο
ηελυνειακούρ και ππο-ηελυνειακούρ ελέγσοςρ.
 ΢πλεξγαζ...
4

ΑΠΛΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΔΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΩΝ
(Trade Facilitation / Single Window)
Παρακολούθηςη Δράςεων (1)

Είμαςτε εντόσ
χρο...
5

ΑΠΛΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΔΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΩΝ
(Trade Facilitation / Single Window)
Παρακολούθηςη Δράςεων (2)

Είμαζηε ενηός
τρο...
Α. Απλξύρςεσρη διαδικαριώμ
 Σα μέηπα ήδη αποδίδοςν.

Π.σ: η DHL (γλσζηή εηαηξία ηαρπκεηαθνξώλ),
αλαθνίλσζε πσο νη δξάζεη...
Β. Εμίρυσρη οεσρςόςηςαπ
Γπάζειρ ζε εξέλιξη:
1. Δπιδοηήζειρ από ηο ππόγπαμμα «Δξυζηπέθεια-Δ΢ΠΑ»
(δεύηεξνο θύθινο), ύτοςρ 30...
Β. Εμίρυσρη οεσρςόςηςαπ
Γπάζειρ ζε εξέλιξη :
3. Ππόγπαμμα «Δξυζηπέθεια-ΟΑΔΠ»: Πξν-ρξεκαηνδόηεζε
μέσπι 1 εκ. εςπώ -από 500 ...
Επεμδύρειπ: Απξλξγιρμόπ
• Έρνπλ γίλεη δεκάδερ επίζημερ αποζηολέρ ζηο
εξυηεπικό και επαθέρ.

• Πξνσζήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαξζ...
i. Nέξπ Επεμδσςικόπ Νόμξπ
• Θεζπίδεη διαδικαζίερ αςηοαδειοδόηηζηρ
πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ηε γξαθεηνθξαηία.
• Δίλεη άδεια π...
i. Nέξπ Επεμδσςικόπ Νόμξπ
Η Κεληξηθή Αδεηνδνηηθή Αξρή:
 Θα εθδίδεη ηηο άδειερ δόμηζηρ, εγκαηάζηαζηρ και
λειηοςπγίαρ θαη ζ...
ii. Βελςίωρη ςξσ
επεμδσςικξύ/επιυειοημαςικξύ
πεοιβάλλξμςξπ
• Μείσζε ηνπ ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδξπζε ΑΕ,
ΕΠΕ θαη ΙΚΕ...
Πρόσφατες Συμφωνίες / 1
Αύγξσρςξπ 2012 – Αύγξσρςξπ 2013
ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΕΠΕΝΔΤΣΗ΢

ΣΟΜΔΑ΢

Παπαηηπήζειρ

BP, SOCAR, STATOIL,
FLU...
Πρόσφατες Συμφωνίες / 2
Αύγξσρςξπ 2012 – Αύγξσρςξπ 2013
ΔΠΔΝΓΤΣΗ΢

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΜΔΑ΢

Παπαηηπήζειρ

DONSKOY TABAK JSC (Ιβάν...
Επεμδύρειπ: Απξλξγιρμόπ
• Οι αιηήζειρ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηνλ
Επελδπηηθό Νόκν, αςξήθηκαν καηά 40% ην α'
εμάκελν η...
Πορεία Μετάβαςησ Επενδύςεων
2013

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ΢ ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢
Κρατικά Ομόλογα
Ανακεφαλαιοποίθςθ
Σραπεηών

ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ ΢Ε ...
Ποξγοαμμαςιρμόπ
1. Τινπνίεζε πεξαηηέξσ δξάζεσλ γηα ηελ απινπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηώλ ζηηο εμαγσγέο
2. Αλαζεώξεζε ηνπ πιαηζίνπ...
1. Δοάρειπ για ςημ απλξπξίηρη ςωμ
διαδικαριώμ ρςιπ εναγωγέπ
o Αναβάθμιζη ηυν ζςζηημάηυν πος σπηζιμοποιούνηαι για
ελέγσοςρ ...
2. Αμαθεώοηρη ςξσ πλαιρίξσ
αδειξδόςηρηπ ςωμ επιυειοήρεωμ
• ΢ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΣ εηζάγνληαη νη διεθνείρ
βέληιζηερ ππακηι...
3. Εθμική ρςοαςηγική για ςα logistics
• Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπλέξγεηεο όπσο:

- νη κεγάινη απηνθηλεηόδξνκνη
- νη απν...
4. Πλαίριξ ανιξπξίηρηπ ςωμ πόοωμ ςξσ
μέξσ ΕΣΠΑ 2014-2020
• Έμθαζη ζηην καινοηόμο και εξυζηπεθή
επισειπημαηικόηηηα

• Επεμε...
5. Εμίρυσρη ςηπ οεσρςόςηςαπ ςωμ
επιυειοήρεωμ
• Γίλνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο ώζηε να επιηασςνθεί η
επιζηποθή ηος εξαγυ...
6. Δημιξσογία εμιαίξσ τξοέα
ενωρςοέτειαπ
• Η “ Ειιεληθή Εηαηξία Επελδύζεσλ θαη Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ” ζα ππνζηεξίμεη
ηηο εμα...
Απξλξγιρμόπ/ Ποξγοαμμαςιρμόπ
δοάρεωμ ενωρςοέτειαπ- Σύρςαρη μέξσ
εμιαίξσ τξοέα ενωρςοέτειαπ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Απολογισμός & Προγραμματισμός δράσεων εξωστρέφειες - Σύσταση νέου ενιαίου φορέα εξωστρέφειας

369 views

Published on

Απολογισμός & Προγραμματισμός δράσεων εξωστρέφειες - Σύσταση νέου ενιαίου φορέα εξωστρέφειας

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
152
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Απολογισμός & Προγραμματισμός δράσεων εξωστρέφειες - Σύσταση νέου ενιαίου φορέα εξωστρέφειας

 1. 1. Απξλξγιρμόπ/ Ποξγοαμμαςιρμόπ δοάρεωμ ενωρςοέτειαπ- Σύρςαρη μέξσ εμιαίξσ τξοέα ενωρςοέτειαπ
 2. 2. Eναγωγέπ: Aπξλξγιρμόπ Πξνσζήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε 2 ηνκείο: A. Απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ B. Ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο
 3. 3. Α. Απλξύρςεσρη διαδικαριώμ • Πξνσζνύληαη 25 μέηπα πνπ αθνξνύλ ζηνπο ηελυνειακούρ και ππο-ηελυνειακούρ ελέγσοςρ.  ΢πλεξγαζηήθακε με ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ Δξαγυγείρ και ηοςρ ξένοςρ ειδικούρ από: • • • • ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΗΕ θαη ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Σεισλείσλ ηελ Task Force θαη άιια θξάηε-κέιε (π.ρ Γαιιία, ΢νπεδία θαη ε Οιιαλδία).
 4. 4. 4 ΑΠΛΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΔΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΩΝ (Trade Facilitation / Single Window) Παρακολούθηςη Δράςεων (1) Είμαςτε εντόσ χρονοδιαγράμματοσ :οι δράζεις αποδίδοσν και ζσνετίδονηαι με βάζε ηις δεζμεύζεις μας
 5. 5. 5 ΑΠΛΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΔΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΩΝ (Trade Facilitation / Single Window) Παρακολούθηςη Δράςεων (2) Είμαζηε ενηός τρονοδιαγράμμαη ος:οι δράζεις αποδίδοσν και ζσνετίδονηαι με βάζε ηις δεζμεύζεις μας
 6. 6. Α. Απλξύρςεσρη διαδικαριώμ  Σα μέηπα ήδη αποδίδοςν. Π.σ: η DHL (γλσζηή εηαηξία ηαρπκεηαθνξώλ), αλαθνίλσζε πσο νη δξάζεηο πνπ πξνσζήζεθαλ, ηεο έδσζαλ ηελ επθαηξία να μειώζει ηιρ ηιμέρ ηηρ καηά 50% θαη ηο σπόνο εκηελυνιζμού καηά μία ημέπα.
 7. 7. Β. Εμίρυσρη οεσρςόςηςαπ Γπάζειρ ζε εξέλιξη: 1. Δπιδοηήζειρ από ηο ππόγπαμμα «Δξυζηπέθεια-Δ΢ΠΑ» (δεύηεξνο θύθινο), ύτοςρ 30 εκ. εςπώ. 500 επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε θαηαζέζεη αηηήζεηο. 2. Δγγςηηικέρ επιζηολέρ από ηην ΔΣΔπ: Καιύπηνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ πξνο ηηο εηζαγσγηθέο/εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο. Σα θνλδύιηα, αλαθπθινύκελα, θηάλνπλ ηο 1,5 διρ εςπώ ζε εηήζια βάζη.
 8. 8. Β. Εμίρυσρη οεσρςόςηςαπ Γπάζειρ ζε εξέλιξη : 3. Ππόγπαμμα «Δξυζηπέθεια-ΟΑΔΠ»: Πξν-ρξεκαηνδόηεζε μέσπι 1 εκ. εςπώ -από 500 σιλ. πος ήηαν - ζηνπο εμαγσγείο νη νπνίνη έρνπλ αζθαιίζεη ηηο εμαγσγέο ηνπο ζε απηόλ. 4. Ππόγπαμμα «Δξυζηπέθεια-ΔΣΔΑΝ», ύςνπο 140 εθ. Επξώ: Αθνξά ρακειόηνθα δάλεηα μέσπι 500 σιλ. εςπώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη θεθάιαηα θίλεζεο ζηηο ΜκΕ.  Η Eurobank ππνινγίδεη πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, θα "πέζοςν" 100 εκ. εςπώ ζηελ αγνξά.
 9. 9. Επεμδύρειπ: Απξλξγιρμόπ • Έρνπλ γίλεη δεκάδερ επίζημερ αποζηολέρ ζηο εξυηεπικό και επαθέρ. • Πξνσζήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο:
 10. 10. i. Nέξπ Επεμδσςικόπ Νόμξπ • Θεζπίδεη διαδικαζίερ αςηοαδειοδόηηζηρ πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ηε γξαθεηνθξαηία. • Δίλεη άδεια παπαμονήρ ζε κε θαηνίθνπο ΕΕ (κε αγνξά αθηλήησλ άλσ ησλ €250.000). • Εηζάγεη μια Κενηπική Αδειοδοηική Απσή.
 11. 11. i. Nέξπ Επεμδσςικόπ Νόμξπ Η Κεληξηθή Αδεηνδνηηθή Αξρή:  Θα εθδίδεη ηηο άδειερ δόμηζηρ, εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ θαη ζα θαηαξηίδεη ηα Διδικά Υυποηαξικά ΢σέδια γηα ηηο επελδύζεηο ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα.  θα εκδίδει όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδειερ και εγκπίζειρ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο, άλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο δελ ην θάλνπλ εληόο 45 εκεξώλ.  Έρνπλ ήδε ππνγξαθεί οι ΤΑ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθό Νόκν 4146.  Έρνπλ εθδνζεί όλερ οι απαπαίηηηερ επμηνεςηικέρ εγκύκλιοι.
 12. 12. ii. Βελςίωρη ςξσ επεμδσςικξύ/επιυειοημαςικξύ πεοιβάλλξμςξπ • Μείσζε ηνπ ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδξπζε ΑΕ, ΕΠΕ θαη ΙΚΕ • Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά εηαηξηώλ • Απειεπζέξσζε αγνξώλ θ.α
 13. 13. Πρόσφατες Συμφωνίες / 1 Αύγξσρςξπ 2012 – Αύγξσρςξπ 2013 ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ΢ ΣΟΜΔΑ΢ Παπαηηπήζειρ BP, SOCAR, STATOIL, FLUXYS ,TOTAL, E.ON, AXPO TAP ΕΝΕΡΓΕΙΑ 60% ςτθν Ελλάδα SOCAR ΔΕ΢ΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 66% των μετοχών EMMA DELTA ΟΠΑΠ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 33% DUFRY AG FOLLI FOLLIE – Duty Free Shops ΛΙΑΝΙΚΗ 51% ζναντι €200.5 εκατ. QATAR PETROLEUM ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ «ΗΡΩΝ ΙΙ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 25% ζναντι $58 εκατ. DIAMOND RESORTS AEGEAN BLUE HOLDINGS ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ 100% FAIRFAX FINANCIAL EUROBANK PROPERTIES ΣΡΑΠΕΖΕ΢ 19% ζναντι €243 εκατ. SYNGENTA SYGENTA HELLAS AEBE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ €1.5 εκατ. νζα μονάδα AL DAHRA ΚΤΛΙΝΔΡΟΜΤΛΟΤ΢ ΛΟΤΛΗ ΣΡΟΦΙΜΑ 10% (20% μετά από ΑΜΚ) DOGUS GROUP LAMDA DEVELOPMENT ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ 50/50 Joint Venture THIRD POINT HELLENIC ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑ $60 εκατ. (ειςφορά ΜΚ)
 14. 14. Πρόσφατες Συμφωνίες / 2 Αύγξσρςξπ 2012 – Αύγξσρςξπ 2013 ΔΠΔΝΓΤΣΗ΢ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΜΔΑ΢ Παπαηηπήζειρ DONSKOY TABAK JSC (Ιβάν ΢αββίδησ) ΢ΕΚΑΠ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 50,4% ζναντι €3.3 εκατ. PAINE & PARTNERS EURODRIP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 67,5% ζναντι €58 εκατ. ARABSAT HELLAS SAT ΣΠΕ 99% ζναντι €208 εκατ. STRATEGIC INITIATIVES UK ΔΩΔΩΝΗ ΣΡΟΦΙΜΑ 67,7% ζναντι €21 εκατ. NCH CAPITAL ΚΑ΢΢ΙΟΠΗ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ 100% έλαληη €100 εκατ. Χρόνοσ ωρίμανςησ επενδύςεων: • Βάςει αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, θ κετικι τάςθ ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και να αυξθκεί ο ρυκμόσ τθσ. • Η αφξθςθ μπορεί να είναι κακοριςτικι ιδιαίτερα εάν το αυξθμζνο ενδιαφζρον ςυνδυαςτεί με μερικζσ κομβικζσ αλλαγζσ.
 15. 15. Επεμδύρειπ: Απξλξγιρμόπ • Οι αιηήζειρ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηνλ Επελδπηηθό Νόκν, αςξήθηκαν καηά 40% ην α' εμάκελν ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2012. • ΢ημανηικέρ πολςεθνικέρ εηαιπίερ εθδήισζαλ ην επελδπηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ, π.ρ.: Hewlett Packard, Νokia, Phillip Morris, Nokia θαη ZTE.
 16. 16. Πορεία Μετάβαςησ Επενδύςεων 2013 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ΢ ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ Κρατικά Ομόλογα Ανακεφαλαιοποίθςθ Σραπεηών ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ ΢Ε ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΕ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΕ΢ Ιδιωτικοποιιςεισ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Εξαγορζσ Greenfield Investments Αφξθςθ Δραςτθριότθτασ Μονάδεσ Παραγωγισ Hedge Funds Ιnvestment Funds & Private Equity ΢ηπαηηγικοί Δπενδςηέρ & Βιομησανίερ Υπάρχει διακριτή ςειρά ειςόδου όςον αφορά τόςο ςτον τφπο των επενδυτών όςο και ςτα πεδία ενδιαφζροντόσ τουσ
 17. 17. Ποξγοαμμαςιρμόπ 1. Τινπνίεζε πεξαηηέξσ δξάζεσλ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζηηο εμαγσγέο 2. Αλαζεώξεζε ηνπ πιαηζίνπ αδεηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 3. Εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηα logistics 4. Πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ πόξσλ ηνπ λένπ Ε΢ΠΑ 2014-2020 5. Ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 6. Δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα εμσζηξέθεηαο
 18. 18. 1. Δοάρειπ για ςημ απλξπξίηρη ςωμ διαδικαριώμ ρςιπ εναγωγέπ o Αναβάθμιζη ηυν ζςζηημάηυν πος σπηζιμοποιούνηαι για ελέγσοςρ ζηα ηελυνεία (ζπζηήκαηα risk analysis) ζύκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. o Δηεύξπλζε ηος υπαπίος εξςπηπέηηζηρ ηος διαζςνοπιακού εμποπίος ζηα ηεισλεία o Ανάλςζη για ηην απλοποίηζη ηυν διαδικαζιών εξαγυγήρ ζε 10 βαζικών ελληνικά πποφόνηα, όπσο ην ειαηόιαδν θαη ην αινπκίλην, ζε ζπλέρεηα πηινηηθώλ δξάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην αθηηλίδην θαη ηε θέηα
 19. 19. 2. Αμαθεώοηρη ςξσ πλαιρίξσ αδειξδόςηρηπ ςωμ επιυειοήρεωμ • ΢ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΣ εηζάγνληαη νη διεθνείρ βέληιζηερ ππακηικέρ. • Αςηοζςμμόπθυζη ηυν επισειπήζευν και έλεγσορ από πιζηοποιημένοςρ θοπείρ. • Παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνύ νομοζσεδίος ηο Γεκέμβπιο.
 20. 20. 3. Εθμική ρςοαςηγική για ςα logistics • Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπλέξγεηεο όπσο: - νη κεγάινη απηνθηλεηόδξνκνη - νη απνθξαηηθνπνηήζεηο ζην ζηδεξόδξνκν - νη ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο ρξήζεο ζηα ιηκάληα θαη ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξόκηα. • Παξνπζίαζε ζρεηηθνύ λνκνζρεδίνπ μέσπι ηο ηέλορ ηος σπόνος.
 21. 21. 4. Πλαίριξ ανιξπξίηρηπ ςωμ πόοωμ ςξσ μέξσ ΕΣΠΑ 2014-2020 • Έμθαζη ζηην καινοηόμο και εξυζηπεθή επισειπημαηικόηηηα • Επεμεξγαζία ησλ δξάζεσλ ηνπ λένπ Ε΢ΠΑ κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηνπο επόμενοςρ μήνερ.
 22. 22. 5. Εμίρυσρη ςηπ οεσρςόςηςαπ ςωμ επιυειοήρεωμ • Γίλνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο ώζηε να επιηασςνθεί η επιζηποθή ηος εξαγυγικού ΦΠΑ, ζηηο επηρεηξήζεηο.  ΢ηόρνο, νη επηζηξνθέο λα νινθιεξώλνληαη ενηόρ 90 ημεπών. • Καηόπηλ δέζκεπζεο ηεο ΔΔΣ, έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, θα έσοςν ζςμβαζιοποιηθεί δύο διρ εςπώ ζε δάνεια με θθηνά επιηόκια.  Μεληαία ζηνρνζεζία, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο ηα ρξήκαηα πέθηνπλ ζηην ππαγμαηική οικονομία.
 23. 23. 6. Δημιξσογία εμιαίξσ τξοέα ενωρςοέτειαπ • Η “ Ειιεληθή Εηαηξία Επελδύζεσλ θαη Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ” ζα ππνζηεξίμεη ηηο εμαγσγέο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ. • ΢ηόρνο: ΢ςζηημαηική δικηύυζη ζην εμσηεξηθό θαη ζηήπιξη για ηη διείζδςζη ζηηο αγνξέο- ζηόρνπο. • Λάβαμε ζημανηική ηεσνική βοήθεια από ηνπο Οιιαλδνύο εηδηθνύο θαη ηελ Task Force. • Αμηνιόγεζε ηνπ ςπάπσονηορ πποζυπικού ηνπ Invest in Greece θαη ηνπ ΟΠΕ θαη εηζαγσγή απζηεξώλ θξηηεξίσλ γηα ηα νέα ζηελέση από ηην αγοπά. • Σνπνζέηεζε εξειδικεςμένος ζςμβούλος γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ην λέν θνξέα. • ΢ηόσορ, έναρ καινοηόμορ Οπγανιζμόο πνπ ζα θέξεη άμεζο και σειποπιαζηό αποηέλεζμα, αμηνπνηώληαο ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.
 24. 24. Απξλξγιρμόπ/ Ποξγοαμμαςιρμόπ δοάρεωμ ενωρςοέτειαπ- Σύρςαρη μέξσ εμιαίξσ τξοέα ενωρςοέτειαπ

×