8Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΤ΢Α ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ  ΚΑΣ΢ΟΤΓΚΡΑΚΗ ΥΡΙ΢ΣΙΝΑ    ΜΑΪΟΣ 2012
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ΢        ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Σηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο δηακνξθώζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην,ζύκθσλα ...
1ε εξώηεζε. Είρεο πνηέ θηιηθέο ζρέζεηο κε αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο/ηξηεο;       ΑΓΟΡΙΑ                ΚΟ...
2Η εξώηεζε. Θα ζε ελνρινύζε αλ ν ζεκαηνθόξνο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ ήηαλ άιιεο      εζληθόηεηαο;       ΑΓΟΡΙΑ    ...
3ε εξώηεζε. Έρεηο δερηεί πνηέ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά;      ΑΓΟΡΙΑ             ΚΟΡΙΤΣΙΑ    5%    ...
4ε εξώηεζε. Σνπ έηπρε πνηέ λα εθθξάζεηο ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά;     ΑΓΟΡΙΑ                  ΚΟΡΙΤΣΙ...
5ε εξώηεζε. Πηζηεύεηο πσο ππάξρεη ξαηζηζκόο κέζα ζην ζρνιείν;      ΑΓΟΡΙΑ              ΚΟΡΙΤΣΙΑ    ...
6ε εξώηεζε. Πνηεο από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πηζηεύεηο πσο ν ξαηζηζκόο      αθνξά πην ζπρλά;       ΑΓΟΡΙΑ  ...
7ε εξώηεζε. Πνηά ζα είλαη ε αληίδξαζή ζνπ αλ κάζεηο μαθληθά πσο έλαο θίινο      είλαη νκνθπιόθηινο;       ΑΓΟΡ...
8ε εξώηεζε. Πνηνί παξάγνληεο πηζηεύεηο πσο επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηεδηακόξθσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ;       ΑΓΟΡΙΑ  ...
9ε εξώηεζε .Πηζηέπεηο ζηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ;                        ΚΟΡΙΤΣΙΑ       ΑΓΟΡ...
10ε εξώηεζε. Πνηόο πηζηεύεηο πσο πξέπεη λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ζην ζπίηη;       ΑΓΟΡΙΑ               ...
΢Α΢ ΕΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ….
Racism
Racism
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Racism

464 views
411 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Racism

 1. 1. 8Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΤ΢Α ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΑΣ΢ΟΤΓΚΡΑΚΗ ΥΡΙ΢ΣΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2012
 2. 2. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Σηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο δηακνξθώζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην,ζύκθσλα κε ηα ππνζέκαηα πνπ είρε αλαιάβεη ε θάζε νκάδα. Μεηά απόζπδεηήζεηο, ε εξεπλεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζε δέθα εξσηήζεηο. Σθνπόο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ λα κάζνπκε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ηααγόξηα θαη ηα θνξίηζηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ξατσισμνύ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 22-3-2012 έσο27-3-2012 ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Τα εξσηεκαηνιόγηα δηέλεηκαλ ζεκαζεηέο Β ΄ Λπθείνπ ηνπ 8νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Παηξώλ. Σπλνιηθά ζπγθεληξώζεθαλ 86 εξσηεκαηνιόγηα. Οιόθιεξν ην δείγκααπνηειείηαη από 43 αγόξηα θαη 43 θνξίηζηα.
 3. 3. 1ε εξώηεζε. Είρεο πνηέ θηιηθέο ζρέζεηο κε αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο/ηξηεο; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7% 2% ΝΑΙ ΝΑΙ 42% 36% ΌΦΙ ΌΦΙ 51% 62% ΔΕΝ ΕΦΩ ΔΕΝ ΕΦΩ ΓΝΩΜΗ ΓΝΩΜΗ
 4. 4. 2Η εξώηεζε. Θα ζε ελνρινύζε αλ ν ζεκαηνθόξνο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ ήηαλ άιιεο εζληθόηεηαο; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5% ΝΑΙ 12% ΝΑΙ 23% ΌΦΙ ΌΦΙ 40% 55% ΔΕΝ ΕΦΩ 65% ΔΕΝ ΕΦΩ ΓΝΩΜΗ ΓΝΩΜΗ
 5. 5. 3ε εξώηεζε. Έρεηο δερηεί πνηέ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5% 2% ΝΑΙ ΝΑΙ 26% ΌΦΙ ΌΦΙ 36% ΔΕΝ ΕΦΩ 62% ΔΕΝ 69% ΓΝΩΜΗ ΕΦΩ ΓΝΩΜΗ
 6. 6. 4ε εξώηεζε. Σνπ έηπρε πνηέ λα εθθξάζεηο ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2% 7% ΝΑΙ ΝΑΙ 22% 26% ΌΦΙ ΌΦΙ 67% 76% ΔΕΝ ΔΕΝ ΕΦΩ ΕΦΩ ΓΝΩΜΗ ΓΝΩΜΗ
 7. 7. 5ε εξώηεζε. Πηζηεύεηο πσο ππάξρεη ξαηζηζκόο κέζα ζην ζρνιείν; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2% 2% ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΦΙ ΌΦΙ 98% 98% ΔΕΝ ΔΕΝ ΕΦΩ ΕΦΩ ΓΝΩΜΗ ΓΝΩΜΗ
 8. 8. 6ε εξώηεζε. Πνηεο από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πηζηεύεηο πσο ν ξαηζηζκόο αθνξά πην ζπρλά; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Εμθάνιζη Εμθάνιζη Φύλο Φύλο 7% 13% Επίδοζη Επίδοζη 25% ζηο ζχολείο 27% Αθληηιζμό 27% Αθληηιζμό23% 4% Ομοθυλοθι Ομοθυλοθι 8% λία λία 4% Φυλή/Εθνικ Φυλή/Εθνικ 3% όηηηα 25% όηηηα 28% 5% Θρηζκεία Θρηζκεία 1%
 9. 9. 7ε εξώηεζε. Πνηά ζα είλαη ε αληίδξαζή ζνπ αλ κάζεηο μαθληθά πσο έλαο θίινο είλαη νκνθπιόθηινο; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Θα ζηαμαηήζω Θα ζηαμαηήζω 12% να κάνω παρέα μαζί να κάνω 33% παρέα μαζί ηου ηου Θα Θα 67% ζυνεχίζω ζυνεχίζω 88% να κάνω να κάνω παρέα μαζί παρέα μαζί ηου ηου
 10. 10. 8ε εξώηεζε. Πνηνί παξάγνληεο πηζηεύεηο πσο επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηεδηακόξθσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2% ΜΜΕ 4% ΜΜΕ 15% Οικογένει Οικογένει α 16% 32% 40% α Σχολείο Σχολείο 20% 21% Φίλοι Φίλοι 23% 27% Δεν έχω Δεν έχω γνώμη γνώμη
 11. 11. 9ε εξώηεζε .Πηζηέπεηο ζηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ; ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 2% 0% ΝΑΙ 24% ΝΑΙ ΌΦΙ ΌΦΙ ΔΕΝ 74% ΔΕΝ ΕΦΩ 100% ΕΦΩ ΓΝΩΜΗ ΓΝΩΜΗ
 12. 12. 10ε εξώηεζε. Πνηόο πηζηεύεηο πσο πξέπεη λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ζην ζπίηη; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0% 2% 2% 7% Ο Ο ΑΝΤΡΑΣ 29% ΑΝΤΡΑΣ Η Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 64% ΔΥΟ 96% ΆΛΛΟ
 13. 13. ΢Α΢ ΕΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ….

×