DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2

12,328 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,570
Actions
Shares
0
Downloads
528
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN DUA 2011
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA MUZIK TAHUN DUA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGANRUKUNEGARA vFALSAFAH PENDIDIKAN viPENDAHULUAN viiMATLAMAT viiOBJEKTIF DUNIA MUZIK viiiFOKUS MATA PELAJARAN viiiORGANISASI KANDUNGAN ixKURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 2 3 Modul 1 : Pengalaman Muzikal 4 Modul 2 : Penghasilan Muzik 8 Modul 3 : Apresiasi Muzik 10 Glosari 13 iii
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.vi
 7. 7. PENDAHULUAN MATLAMATKurikulum Dunia Muzik merupakan program pembelajaran Kurikulum Dunia Muzik bermatlamat untuk membina potensiuntuk tiga tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayatitahun tiga sekolah rendah (Tahap I). Kurikulum ini digubal dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktivitidengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif muzikal.dan kemahiran murid dalam bidang muzik. Murid diberipelbagai peluang untuk meluahkan idea muzikal kreatif disamping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik.Bagi mencapai tujuan tersebut, kurikulum ini dibina denganmemberi tumpuan kepada tiga modul utama iaituPengalaman Muzikal, Penghasilan Muzik dan ApresiasiMuzik.Dunia Muzik diajar dengan pendekatan bertema yangmenitik beratkan elemen-elemen kreativiti. Tema-tematersebut ialah Aku dan Muzik, Mulanya Di Sini dan AlunanMuzik Ku. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awalkepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiranmuzikal disamping pendedahan literasi muzikal melaluisimbol dan ikon. Pada tahun 3, murid akan diperkenalkandengan permainan alat muzik rekorder untuk memperkayakemahiran muzik mereka menerusi alat muzik berpic. vii
 8. 8. OBJEKTIF DUNIA MUZIK FOKUS MATA PELAJARANKurikulum Dunia Muzik bertujuan untuk membolehkan murid Kurikulum Dunia Muzik dibina berasaskan tiga modulmencapai standard pembelajaran berikut; kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut;i. mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan Modul Pengalaman Muzikal (70%) alat muzik, Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktivitiii. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik. nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik, Modul Penghasilan Muzik (20%)iii. menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang muzik yang didengar; dan dialami semasa pengajaran dan pembelajaran.iv. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. Modul Apresiasi Muzik (10%) Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya.viii
 9. 9. ORGANISASI KANDUNGANDokumen ini disusun berasaskan tiga modul kurikulumberikut:i. Pengalaman Muzikalii. Penghasilan Muzikiii. Apresiasi MuzikSusunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap.Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulumdiorganisasikan. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalamdua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan StandardPembelajaran. Lajur Standard Kandungan mengandungiilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. LajurStandard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang perludikuasai murid bagi satu tahun persekolahan. ix
 10. 10. KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 2
 11. 11. OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 2Kurikulum Dunia Muzik Tahun 2 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut;i. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo,ii. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.iii. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik,iv. menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal,v. mengenal pasti muzik vokal dan instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar; danvi. mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. 3
 12. 12. KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 2MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKALMurid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo.Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang danpendek, mud serta lirik. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan 4
 13. 13. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul. - pengambilan nafas - pengeluaran nafas 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat 5
 14. 14. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.1.2 Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. berkumpulan daripada pelbagai repertoir. - postur - cara memainkan 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat 6
 15. 15. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat/lembut - pic tinggi/rendah - tempo cepat/lambat - bunyi panjang/pendek 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi (action song) - permainan nyanyian (singing games) 7
 16. 16. MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIKMurid menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. Aktiviti perkusi badan: - bertepuk tangan - menepuk peha - memetik jari Aktiviti perkusi mulut: - klik lidah 8
 17. 17. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. - mengajuk corak irama - 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. - mengajuk melodi - mengimprovisasi 9
 18. 18. MODUL 3 : APRESIASI MUZIKMurid mengenal pasti muzik vokal dan instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar.Murid mengenal pasti serta mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton repertoir. daripada muzik yang didengar. - Muzik Popular - muzik vokal (solo dan kumpulan) - Muzik Tradisional Malaysia - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - Muzik Klasik Barat - warna ton (suara dan alat muzik) - Muzik Asia 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut) - tempo (cepat-lambat) - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal) - dinamik (kuat-lembut) 10
 19. 19. GLOSARI
 20. 20. GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGANBeat Unit asas masa yang dipanggil detik atau pulse.Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Simbol Makna Piano p Bunyi lembut Forte f Bunyi kuat Mezzo piano mp Sederhana lembut Mezzo forte mf Sederhana kuat 13
 21. 21. PERKATAAN PENERANGANIrama ( Rhythm ) Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek. Contoh irama:Lagu aksi ( Action song ) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.Lagu pusingan ( Round song ) Lagu yang dinyanyikan secara lapisan. Lagu bermula dengan satu lapisan melodi diikuti oleh lapisan melodi yang sama dinyanyikan pada tempat permulaan yang ditetapkan dalam lagu tersebut.Melodi ( Melody ) Melodi ialah susunan pic secara linear dan berkontur. Sesuatu melodi berubah jika terdapat perubahan pic dan irama yang berpandukan meter. Contoh Melodi: 14
 22. 22. PERKATAAN PENERANGANMud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Contoh: mud riang atau mud sedih.Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. Ghazal dari Malaysia b. Gamelan Bali dari Indonesia.Muzik instrumental Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Muzik instrumental(Instrumental Music) boleh dipersembahkan secara solo, duet, ensembel muzik, muzik kamar atau orkestra.Muzik Klasik Barat Muzik yang berasal dari negara Barat.(Western Classical Music) Contoh: Symphony No. 5 oleh Beethoven.Muzik Popular (Popular Music) Muzik semasa yang dikenali ramai.Muzik Tradisional Malaysia Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia.(Malaysian Traditional Music) Contoh: kompang, rebana ubi, wayang kulit, dan dikir barat. 15
 23. 23. PERKATAAN PENERANGANMuzik Vokal (Vocal Music) Muzik yang mengandungi nyanyian.Permainan Nyanyian (SingingGames)Pic (Pitch) Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik.Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu.Ritardando Beransur lambatTeknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. 16
 24. 24. PERKATAAN PENERANGANTempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. Contoh: Tempo cepat atau lambat.Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik.Warna ton (Tone Colour) Kualiti sesuatu bunyi. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan. 17
 25. 25. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

×