จุดเน้นที่ 1 55
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

จุดเน้นที่ 1 55

 • 361 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
361
On Slideshare
361
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
 • 2. งาน / โครงการ /กิจกรม 2 การปฏิบัตงานของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา ปี งบประมาณ 2555 ระหว่ างวันที่ ระหว่ างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ ิ 30 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 1 ้ ่ จุดเน้ นการดาเนินงานปี งบประมาณ 2555 สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา งาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา ของสถานศึกษา1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัจจุบัน - โครงการพัฒนางานวิชาการ ผลการดาเนินงานทีคาดหวัง ่ทุกกลุ่มสาระเพิมขึน อย่ างน้ อย ่ ้ - จัดทากิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบ - กิจกรรมสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ - คะแนนสอบ LAS, NT และ O-NET ของร้ อยละ 5 LAS, NT และ O-NET ของนักเรี ยน เรี ยน นักเรี ยน ทุกกลุ่มสาระเพิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ่1.สถานศึกษาจัดทาแผนยกระดับผล - ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนยกระดับผลสัมฤทธิ์ - โครงการส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในปี การศึกษา 2555ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่ได้จากการ ในการสอบ O-NET ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา - กิจกรรมจัดทาชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานทีทาได้ จริง ่วิเคราะห์/สังเคราะห์จากผลการทดสอบ ปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ - จัดทาแบบทดสอบการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด -ในปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนยกระดับO-NET, NT, LAS, และผลการสอบของ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่คะแนนสอบ วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ของนักเรี ยนชั้นสถานศึกษาเองในทุกระดับชั้นที่เหลือ ลดลงและไม่เพิ่มขึ้น - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน - คะแนน NT ชั้นป.5 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น - กิจกรรมวิเคราะห์ขอสอบและเฉลยหลักวิธีการคิด ้ มากกว่าร้อยละ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ หลักการทาข้อสอบการคิดวิเคราะห์ ในแบบทดสอบ LAS, ที่คะแนนสอบลดลงและไม่เพิ่มขึ้น แต่คะแนน คะแนนสอบลดลงและไม่เพิ่มขึ้น NT, O-NET ปี การศึกษา 2550-2554 เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ - คะแนน NT ชั้นป.3 ในกลุ่มสาระหลัก - กิจกรรมจัดทาคลังข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่ม - คะแนน NT ชั้นป.5 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น สาระการเรี ยนรู ้ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 2-6 ตามมาตรฐานและ ั มากกว่าร้อยละ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ มากกว่าร้อยละ 6 มีคะแนนสุ .งกว่าเขตพื้นที่ ทุก ตัวชี้วดตามหลักสูตรการศึกษาฯ 2551 ั คะแนนสอบลดลงและไม่เพิ่มขึ้น วิชา - กิจกรรมฝึ กทาข้อสอบและติวเข้มข้อสอบ นักเรี ยนชั้น - คะแนน NT ชั้นป.3 ในกลุ่มสาระหลัก - จัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่มี ประถมศึกษาปี ที่ 2-6 ทุกวัน วันละ 20 นาที ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-N ET ของนักเรี ยน - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบและจัดทาข้อมูล มากกว่าร้อยละ 6 มีคะแนนสุ.งกว่าเขตพื้นที่ ทุก ชั้น ป.6/1 และผลการทดสอบ NT ในชั้น สารสนเทศนักเรี ยนส่งต่อให้ครู ประจาชั้นพัฒนานักเรี ยนใน วิชา ประถมศึกษาปี ที่ 3และชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ ปี การศึกษา 2554 - 2555 เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรี ยนในชั้น - โครงการนิเทศภายใน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - กิจกรรมวิเคราะห์ขอสอบและเฉลยหลักวิธีการ ้ สภาพปัญหา คิด หลักการทาข้อสอบการคิดวิเคราะห์ ใน - การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนของคณะครู แบบทดสอบ LAS, NT, O-NET ปี การศึกษา ส่วนมากเป็ นการวัดความจามากกว่าคิดวิเคราะห์ 2550-2553
 • 3. 3 จุดเน้ นการดาเนินงาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา งาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555 ของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยาจุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ - นักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญของการสอบ และไม่ - กิจกรรมจัดทาคลังข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์เรี ยน ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น อย่างน้อย คุนเคยกับการทาข้อสอบแนวใหม่ ของการสอบ ้ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 2-6 ัร้อยละ 5 O-NET ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามมาตรฐานและตัวชี้วดตามหลักสูตรการศึกษาฯ ั1.สถานศึกษาจัดทาแผนยกระดับผล - ครู ส่วนใหญ่สอนตามเนื้อหาในหนังสื อเรี ยนไม่ 2551ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่ได้จากการ เปิ ดดูหลักสูตร ทาให้ครู สอนเนื้อหาไม่ครบวิเคราะห์/สังเคราะห์จากผลการทดสอบ หลักสูตรทุกมาตรฐานการเรี ยนรู ้เมื่อมีการสอบวัด - กิจกรรมฝึ กทาข้อสอบและติวเข้มข้อสอบO-NET, NT, LAS, และผลการสอบของ และประเมินผลเพื่อการพัฒนาทาข้อสอบอย่างมี นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ทุกวัน วันละสถานศึกษาเองในทุกระดับชั้นที่เหลือ ประสิ ทธิภาพและคะแนนสอบเพิมขึ้นในปี นี้ ่ 20 นาทีอย่างรอบคอบและรอบด้าน - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบและจัดทา ข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนส่งต่อให้ครู ประจาชั้น พัฒนานักเรี ยนในปี การศึกษา 2555 - โครงการนิเทศภายใน - แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน - แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มี ปั ญหาทางการเรี ยน - นวัตกรรมชุดฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์- แผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน - แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มี ปั ญหาทางการเรี ยน - นวัตกรรมชุดฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ - คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ช้ น ั ป. - ป.6 ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วด ั
 • 4. 4 จุดเน้ นการดาเนินงาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ของสถานศึกษา ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555 ของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัจจุบัน - โครงการพัฒนางานวิชาการ ผลการดาเนินงานทีคาดหวัง ่ทุกกลุ่มสาระเพิมขึน อย่ างน้ อย ่ ้ - โรงเรี ยนจัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนที่อ่านไม่ - กิจกรรมสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ - นักเรี ยนจานวน 5 คน สามารถอ่านออกและร้ อยละ 5 ออก เขียนไม่ได้ มีจานวน 5 คน คิดคานวณไม่ เรี ยนเรื่ องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนได้ตามศักยภาพของตนเอง2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ทุกคน คล่ อง มีจานวน 21 คน - โครงการส่งเสริ มรักการอ่าน - นักเรี ยนจานวน 21 คน สามารถคิดคานวณได้อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ - โรงเรี ยนได้ดาเนินการแก้ปัญหานักเรี ยนที่อ่านไม่ - โครงการห้องสมุด 3 D คล่องตามมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นไปทุกคน อ่าน ออกเขียนไม่ได้ ด้วยกิจกรรม /วิธีการที่หลากหลาย - โครงการปลอดผูไม่รู้หนังสื อ ้ กาหนดคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง มี สภาพปัญหา ผลการดาเนินงานทีทาได้ จริง ่ทักษะการคิดคานวณขั้นพื้นฐาน ตาม - นักเรี ยนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็ นนักเรี ยนที่ - นักเรี ยนจานวน 5 คน ได้รับการพัฒนาอ่านออกมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีความพร้อมน้อยกว่า และเขียนเป็ นคาได้แต่ไม่คล่องกาหนด เพื่อน และสนใจการเรี ยนน้อย ขี้เกียจอ่านหนังสื อ เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน - ปั ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนหนึ่งเกิด - ข้อมูลการคัดกรองนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ จากการจัดกิจกรรมของครู ผสอน ที่แก้ไขปั ญหา ู้ เรี ยนด้านการอ่านและการเขียน เป็ นรายบุคคล ่ นักเรี ยนที่อานไม่ออก ไม่คล่อง เขียนไม่ได้ - แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ อย่างไม่จริ งจังและทาไม่ต่อเนื่อง ผูปกครอง ้ - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มี นักเรี ยนอ่านหนังสื อไม่ออก จึงไม่สามารถสอน ปั ญหาทางการเรี ยน นักเรี ยนนอกเวลาที่บานได้ ้ - สมุดบันทึกรักการอ่าน จุดพัฒนาและขั้นตอนในการแก้ ปัญหา - สมุดบันทึกการใช้หองสมุด ้ - กาหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการพัฒนาและ - ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม นิเทศการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหานักเรี ยนที่อ่านไม่ ออก เขียนไม่ได้ของครู ทุกคนให้ทาอย่างจริ งและ ต่อเนื่อง จัดทาบันทึกการสอนซ่อมเสริ ม รายงาน ผลความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรี ยนทุกสิ ้นเดือน
 • 5. 5 จุดเน้ นการดาเนินงาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555 ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - พัฒนาการจัดทาข้อมูลการคัดกรองนักเรี ยนชั้นทุกกลุ่มสาระเพิมขึน อย่ างน้ อย ่ ้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 ขึ้นไปที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ร้ อยละ 5 วิธีการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ทุกคน – จัดแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน บริ การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นไปทุกคน อ่าน ด้านภาษาไทยของนักเรี ยนให้อ่านออกเขียนได้ทุกคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง มี คนและปลอดผูไม่รู้หนังสื อในปี การศึกษา 2555 ้ทักษะการคิดคานวณขั้นพื้นฐาน ตาม - สร้างหรื อจัดหาแบบฝึ ก สื่ อ นวัตกรรมเพื่อการมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 เรี ยนรู ้อย่างหลากหลายกาหนด - พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริ มรักการอ่านเพื่อ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทุกคน - จัดกิจกรรมฝึ กคิดเลขเร็ วและคิดเลขในใจ วันละ 15 นาที - สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนรายบุคคล - นิเทศติดตามผล เปรี ยบเทียบความก้าวหน้า - สรุ ปผลการดาเนินงาน
 • 6. 6 ตัวอย่างภาพประกอบจุดเน้นนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. 9
 • 10. 10กิจกรรมต่างๆของโครงการพัฒนางานวิชาการ