ใบงาน7

165 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน7

  1. 1. ใบงานที่ 7 เรื่องโครงงานประเภท “การประยุกต์ ใช้ งาน”คอมพิวเตอร์กราฟิ กกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ1. คอมพิวเตอร์กราฟิ กกับการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิ กได้ถูกนามาใช้ในการออกแบบมาเป็ นเวลานาน เราคงจะเคยได้ยนคาว่า ิCAD (Computer - Aided Design) ซึ่ง เป็ นโปรแกรมสาหรับช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้ผออกแบบหรื อวิศวกรออกแบบงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น กล่าวคือ ผูออกแบบ ู้ ้สามารถเขียนเป็ นแบบลายเส้นแล้วลงสี แสงเงา เพือให้ดูคล้ายกับของจริ งได้ นอกจากนี้แล้วเมื่อ ่ผูออกแบบกาหนดขนาดของวัตถุลงในระบบ CAD แล้ว ผูออกแบบยังสามารถย่อหรื อขยายภาพนั้น ้ ้หรื อต้องการหมุนภาพไปในมุมต่างๆ ได้ดวย การแก้ไขแบบก็ทาได้ง่ายและสะดวกกว่าการออกแบบบน ้กระดาษ ทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์กราฟิ กถูกนามาใช้ในการออกแบบวงจรต่างๆ ผูออกแบบสามารถวาดวงจรบนจอภาพโดยใช้สญลักษณ์ต่างๆ ที่ระบบจัดเตรี ยมไว้ให้แล้ว ้ ัมาประกอบกันเป็ นวงจรที่ตองการ ผูออกแบบสามารถแก้ไข ตัดต่อ เพิมเติมวงจรได้โดยสะดวก ้ ้ ่นอกจากนี้ยงมีโปรแกรมสาหรับออกแบบ PCB (Printed Circuit Board) ซึ่งมีความสามารถจัดการให้ ัแผ่นปริ นต์มีขนาดที่จะวางอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสมที่สุด การออกแบบพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่ องบิน หรื อเครื่ องจักรต่างๆ ในปั จจุบนก็ใช้ระบบ ัCAD นัก ออกแบบสามารถจะออกแบบส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนก่อน แล้วนามาประกอบกันเป็ นส่วนใหญ่ขึ้นจนเป็ นเครื่ องจักรเครื่ องยนต์ท่ตองการ ได้ นอกจากนี้ในบางระบบยังสามารถที่จะทดสอบ ี ้แบบจาลองที่ออกแบบไว้ได้ดวย เช่น อาจจะออกแบบรถยนต์แล้วนาโครงสร้างของรถที่ออกแบบนั้น ้มาจาลองการวิง โดยให้วิ่งที่ความเร็วต่างๆ กันแล้วตรวจดูผลที่ได้ ซึ่งการทดลองแบบนี้สามารถทาได้ ่ในระบบคอมพิวเตอร์และจะประหยัดกว่าการสร้างรถ จริ งๆ แล้วนาออกมาศึกษาทดสอบการวิง ่ การออกแบบโครงสร้าง เช่น ตึก บ้าน สะพาน หรื อโครงสร้างใดๆ ทางวิศวกรรมโยธาและสถาปั ตยกรรม ก็สามารถทาได้โดยใช้ CAD ช่วยในการออกแบบ หลังจากสถาปนิกออกแบบโครงสร้างในแบบ 2 มิติเสร็จแล้ว ระบบ CAD สามารถจัดการให้เป็ นภาพ 3 มิติ และยังสามารถแสดงภาพที่มุมมองต่างๆ กันได้ตามที่ผออกแบบต้องการ นอกจากนี้ในบางระบบสามารถแสดงภาพให้ปรากฏต่อ ู้ผูออกแบบราวกับว่าผูออกแบบ สามารถเดินเข้าไปภายในอาคารที่ออกแบบได้ดวย ้ ้ ้
  2. 2. 2. กราฟและแผนภาพ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กถูกนามาใช้ในการแสดงภาพกราฟและแผนภาพของข้อมูลได้เป็ นอย่างดี โปรแกรมทางกราฟิ กทัวไปในท้องตลาดจะเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟและ ่แผนภาพ โปรแกรมเหล่านี้ยงสามารถสร้างกราฟได้หลายแบบ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟ ัวงกลม นอกจากนี้ยงสามารถแสดงภาพกราฟได้ท้งในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทาให้ภาพกราฟที่ได้ดูดี ั ัและน่าสนใจ กราฟและแผนภาพทางธุรกิจ เช่น กราฟหรื อแผนภาพแสดงการเงิน สถิติ และข้อมูลทางเศรษฐกิจ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบริ หารหรื อผูจดการกิจการมาก เนื่องจากสามารถทาความเข้าใจกับ ้ ้ัข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ในงานวิจยต่างๆ เช่น การศึกษาทางฟิ สิกส์ กราฟและแผนภาพมีส่วน ัช่วยให้นกวิจยทาความเข้าใจกับข้อมูลได้ง่ายขึ้นเมื่อ ข้อมูลที่ตองวิเคราะห์มีจานวนมาก ั ั ้ ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หรื อ GIS (Geographical Information System) ก็ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการแสดงข้อมูลในทานองเดียวกับกราฟและแผนภาพ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วให้ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กจัดการแสดงข้อมูลเหล่านั้นออกมาทางจอภาพในรูปของแผนที่ทางภูมิศาสตร์3. ภาพศิลป์ โดยคอมพิวเตอร์กราฟิ ก การ วาดภาพในปั จจุบนนี้ใครๆ ก็สามารถวาดได้แล้วโดยไม่ตอง ั ้ ู่ ัใช้พกนกับจานสี แต่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กแทน ภาพที่วาดในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กนี้เราสามารถกาหนดสี แสงเงารู ปแบบลายเส้นที่ตองการได้โดยง่าย ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์หลายชิ้นก็เป็ น ้งานจากการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพก็คอ เราสามารถแก้ไขเพิมเติม ื ่ส่วนที่ตองการได้ง่าย นอกจากนี้เรายังสามารถนาภาพต่างๆ เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้เครื่ อง ้สแกนเนอร์ (Scanner) แล้วนาภาพเหล่านั้นมาแก้ไข
  3. 3. 4. ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ การ์ตูนและภาพยนต์ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์หรื อภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษ ต่างๆ ในปั จจุบนมีการนาคอมพิวเตอร์กราฟิ กเข้ามาช่วยในการออกแบบ ัและสร้างภาพ เคลื่อนไหว (Computer Animation) มากขึ้น เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะดวก รวดเร็ ว และง่ายกว่าวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ภาพทีได้ยงดูสมจริ งมากขึ้น เช่น ภาพยานอวกาศที่ปรากฏในภาพยนตร์ประเภท ่ ั ่นิยายวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กช่วยให้ภาพที่อยูในจินตนาการของมนุษย์สามารถนาออก มาทาให้ปรากฏเป็ นจริ งได้ ภาพเคลื่อนไหวมีประโยชน์มากทั้งในระบบการศึกษา การอบรมการวิจย และการจาลองการทางาน เช่น จาลองการขับรถ การขับเครื่ องบิน เป็ นต้น เกมส์คอมพิวเตอร์ ัหรื อวิดีโอเกมส์ก็ใช้หลักการทาภาพเคลื่อนไหนในคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเช่นกัน5. อิเมจโปรเซสซิงก์ คาว่าอิเมจโปรเซสซิงก์ (Image Processing) หมาย ถึง การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรู ปหรื อจากการสแกนภาพให้ปรากฏบนจอภาพ คอมพิวเตอร์ วิธีการทางอิเมจโปรเซสซิ งก์จะต่างกับวิธีการของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก กล่าวคือ ในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ตัวคอมพิวเตอร์เองจะเป็ นตัวที่สร้างภาพ แต่เทคนิกทางอิเมจโปรเซสซิ งก์น้ นใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดรู ปแบบของสีและ แสง ั ่เงาที่มีอยูแล้วในภาพให้เป็ นข้อมูลทางดิจิตอล แล้วอาจจะมีวธีการทาให้ภาพที่รบเข้ามานั้นมีความ ิ ัชัดเจนมากขึ้นก่อน จากนั้นก็จดการกับข้อมูลดิจตอลนี้ให้เป็ นภาพส่งออกไปที่จอภาพของ คอมพิวเตอร์ ั ิอีกที วิธีการนี้มีประโยชน์ในการแสดงภาพของวัตถุที่เราไม่สามารถจะเห็นได้โดยตรง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพจากทีวสแกนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็ นต้น ีเมื่อ ภาพถ่ายถูกทาให้เป็ นข้อมูลดิจิตอลแล้ว เราก็สามารถจะจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพนั้นได้โดย ัจัดการกับข้อมูลดิจิตอล ของภาพนันเอง ซึ่งเราก็จะใช้หลักการของคอมพิวเตอร์กราฟิ กมาใช้กบข้อมูล ่เหล่านี้ได้ เช่น ในภาพสาหรับการโฆษณา เราสามารถทาให้ภาพที่เห็นเหมือภาพถ่ายนั้นแปลกออกไปจากเดิมได้โดยมีภาพ บางอย่างเพิมเข้าไปหรื อบางส่วนของภาพนั้นหายไป ทาให้เกิดภาพที่ไม่น่าจะเป็ น ่ ัจริ งแต่ดูเหมือนกับเกิดขึ้นจริ งได้ เป็ นต้น เทคนิ คของอิเมจโปเซสซิงก์สามารถประยุกต์ใช้กบการแพทย์ได้ เช่น เครื่ องเอกซเรย์ โทโมกราฟี (X-ray Tomography) ซึ่งใช้สาหรับแสดงภาพตัดขวางของระบบร่ างกายมนุษย์ เป็ นต้นCredit : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html

×