SAHABAT YANG BAIK ADALAH ORANG YANGBERCAKAP BENAR, DAN BUKANNYA HANYAMEMBENARKAN KATA-KATA”.
SIFAT FIZIKAL TANAH• Tiga ciri fizikal tanah yg penting:a. warna tanahb. tekstur tanahc. struktur tanah
a. WARNA TANAH• Warna sesuatu tanah dpt menerangkan keadaanfizikal tanah dan kandungannya.• Warna tanah berbeza mengikut t...
Perkaitan antara warna dengan keadaan tanahKEADAAN TANAH Gelap (hitamkeperangan)Sederhana gelap(perang kekuningan)Pudar(ke...
WARNA TANAH• Tanah yg gelap warnanya (hitam keperangan) mempunyaikesuburan yg tinggi kerana tanah jenis ini mempunyai baha...
WARNA TANAH HURAIANMerah - Menandakan kandungan oksida ferum di dalam tanah- Tanah jenis ini mempunyai saliran dan penguda...
Ciri-ciri tanah berdasarkan warnanya.WARNA TANAH HURAIANKehitam-hitaman- Mempunyai kandungan galian mangan oksida atau bah...
b. Tekstur Tanah.• Tekstur tanah ialah sifatkasar atau halusnyasesuatu tanah atauperatus kandungankumin-kumin pasir,keloda...
Ciri pasir, kelodak dan liatCIRI-CIRI PASIR KELODAK LIATSaiz kumin Paling besar Saiz lebih kecildrpd kuminpasirSaiz kuminp...
Ciri pasir, kelodak dan liatCIRI-CIRI PASIR KELODAK LIATRasa. Gerisik Licin spt tepung Berasa lekitapabila lembab,keras da...
Pengelasan Kumin TanahNAMAPISAHANTANAHDIAMETER KUMIN MENGIKUT SISTEMPERSATUAN SAINS TANAH ANTARABANGSA(SISTEM ATTERBERG)Pa...
Tekstur Tanah.• Dpt dikesan melalui cara merasa dgn tangan atau melalui caramakmal iaitu kaedah mendapan di mana kumin-kum...
Kelas Tekstur Tanah:• Merujuk kepada satu kumpulan tanah yg mempunyaisifat kasar dan halus disebabkan oleh kehadiran pasir...
Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman:1. Tanah yg bertekstur kasar spt tanah pasirmembenarkan air mengalir dgn mudah.2....
Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman:i. Tekstur tanah mempengaruhi proses pemugaran.ii. Tanah bertekstur halus mengand...
c. Struktur tanah• Struktur tanah ialah susunan kumin tanah yg terdiri drpdpasir, kelodak dan liat dalam bentuk tertentu.-...
4. Struktur tanah• Apb sesuatu tnh sentiasa mengalami tindakan air hujan,kumin-kumin tanahnya mungkin akan dipisahkan.- Ta...
Kepentingan Struktur Tanah kepada Tanamana. Struktur tanah yg baik mengandungi rongga antara agregat ygmembenarkan air dan...
Ciri tanah dengan struktur yang baik:Agregattanah(gabungankumin-kumintanah)Filem airmengisiliang halusdalamagregatRuang be...
Kepentingan Struktur Tanah kepada Tanaman1. Struktur tanah dpt dibaiki dgn mencampurkan tanahdgn bahan-bahan organik.2. Se...
JENIS-JENIS STRUKTUR TANAHJENISSTRUKTUR GAMBAR FOTOButir rapuhBerlapisBerblok
JENISSTRUKTUR GAMBAR FOTOPrismatikKolumnarJENIS-JENIS STRUKTUR TANAH
Jenis-jenis tanah yang tidak berstrukturBerbutir tunggal Berbongkah (massive)
SIFAT KIMIA TANAHpH TANAH• Tanah tropika biasanya bersifat asid kerana mengalamilarut resapan keterlaluan kesan hujan leba...
Mengapa pH Tanah PerluDiukur?• Untuk menentukan keasidandan kealkalian tanah.• Ini dapat menentukankesesuaian tanah untukt...
“Pengukuran pHTanah DenganMenggunakanKaedah Kuhn danpH Meter”
KAEDAHMENENTUKANPH TANAHKaedah KuhnBahan & AlatanLangkah-langkahLangkah KeselamatanKaedah pH meterBahan & AlatanLangkah-la...
Bahan & Alatan
CartaWarna pHPenyumbatgetahTabungujiAirsulingBariumsulfatLarutanpenunjukuniversalSampeltanahBahan &Alatan
Sampel tanah
Larutan PenunjukUniversal
Bariumsulfat
Air suling
Tabung uji
Penyumbat getah
Carta Warna pH
Langkah-langkah
Isi tabung uji dengan2.5 g Barium SulfatTambahkan 2.5 gsampel tanahTuang air sulingsehingga memenuhi¾ tabung ujiUlang guna...
Langkah Keselamatan•Jangan gunakanibu jari untukmenutup tabunguji semasamenggoncang.
Bahan & Alatan
Bikar 50 mlRod kaca Sampel tanahAir sulingMeter pHBahan &Alatan
Meter pH
Air Suling
Sampel tanah
Rod Kaca
Bikar 50 ml
Langkah-langkah
Lakukan tentu ukuranmeter pH menggunakanlarutan tampan yangdiketahui pHnyaMasukkan 10g sampeltanah dalam air suling.Tambah...
Langkah Keselamatan•Pastikanelektrod meterpH dibersihkansebelum danselepasdigunakan.
Pada pendapat anda,manakah kaedah yanglebih baik????(Kaedah Kuhn atauKaedah pH Meter)
KEASIDAN TANAH• Tanah gambut atau mineral memberi sifatkemasaman.• Semakin tinggi kadar ion H+di dalam tanah,semakin masam...
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKANKEASIDAN TANAH1. Kandungan Bahan Induk2. Larutresapan3. Penggunaan bahan kimia4. Pereputan b...
1. Kandungan BahanInduk• Banyak tanah di Malaysia berasaldaripada Granit.• Batu granit (kuardza, feldspar dan mika)mengand...
2. Larutresapan• Pengeluaran bahan kation berbesseperti Mg2+, K+dan Ca2+melaluilarutresapan menyebabkan penurunanpH tanah•...
3. Penggunaan baja kimia• Apabila ammonium sulfatdicampurkan dengan tanah, ionammonium NH+akan dioksidakankepada ion nitra...
4. Pereputan bahanorganikApabila bahan organik mereput,Apabila bahan organik mereput,pelbagai jenis asid organik yangpelba...
Karbon dioksida bertindakbalas dengan airKarbon dioksida bertindakbalas dengan airdi atmosfera lalu membentukdi atmosfera ...
• Tindakan kilat menggabungkan gas nitrogen danTindakan kilat menggabungkan gas nitrogen danoksigen di atmosfera dan mengh...
• Respirasi akar danorganismatanah akan menghasilkankarbon dioksida.• Gas karbon dioksidaakan bertindakbalas denganair lal...
KESAN pH TANAH KEPADATANAMANKETERSEDIAAN NUTRIEN Nilai pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrien. Nutrien lebih mudah l...
AKTIVITI MIKROB• Kebanyakan mikroorganisma ygbermanfaat kpd tumbuhan hidup dalamjulat pH 5.5 hingga 7.8.• Mikroorganisma y...
PENYAKIT TUMBUHAN• Patogen merupakan penyebab penyakit.• pH tanah yg rendah akan menyebabkan:i. patogen spt kulat mudah me...
Gejala akibat kekurangan nutrien padatanaman:Kekurangan boronKekurangan nitrogenKekurangan ferum
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan MgKekurangan MnKekurangan K
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Mn pada queen palm ( Syagrusromanzomana)
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Mg pada pokok Phoenix Canariensis
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Kalium pada Phoenix roebeleni
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Fe pada Syagrusromanzomana (kiri)
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Nitrogen pada bamboo palm
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Kalium
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Tanda kekurangan K
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Mn
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan K
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Peringkat awal kekurangan Fe
Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Tanda kekurangan Mn
UNSUR PERLU UTK PERTUMBUHANTUMBUHAN• Sesuatu unsur dianggap perlu jika:i. Tumbuhan tidak dpt membesar dgnsempurna tanpa un...
UNSUR PERLU UTK PERTUMBUHANTUMBUHAN• Nutrien – nutrien yg diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dapat dibahagikan kepadamakronut...
UNSUR PERLU UTK PERTUMBUHANTUMBUHAN• Terdapat 9 unsur makronutrien yg perlu:Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalium,f...
Peranan nitrogen, fosforus dan kaliumdalam tumbuhanUNSURUTAMANUTRIENPERANANDALAM TUMBUHANGEJALAKEKURANGANNitrogen Komponen...
Peranan nitrogen, fosforus dan kaliumdalam tumbuhanUNSURUTAMANUTRIENPERANANDALAM TUMBUHANGEJALAKEKURANGANKalium Menolong m...
AMALAN UTK MEMBAIKI KEADAANTANAH• Kesuburan tanah merujuk kepadakeupayaan tanah utk menampungpengeluaran hasil tanaman yg ...
TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:i. Tanah asid sulfat– Merupakan sejenis tanah yg mengandungitanah liat dengan pH kurang d...
Tanah asid sulfat
Ditenggelami air Selepas disalirkan
Air pada tanah berasid
pH < 3.5 + JarositKFe3(SO4)2(OH)6Berwarna kuningpudar/pucat 2.5Y 8/3Bahan sulfidikAtau Horizon C/lempung laut
Tanah yang bermasalah di Malaysia:ii.Tanah gambut– Mempunyai kandungan bahan organik ygtinggi serta saliran yg kurang baik...
Tunggul Kayu Belum Reputdi Tanah Gambut
Banjir di Tanah Gambut
Tanah gambut
TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:iii. Tanah bris– Mempunyai kandungan pasir yg tinggi dantidak berstruktur.– Tanah ini mem...
TANAH BRISLapisan Spodik
Tanah Bris
TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:iv. Tanah bekas lombong– Mengandungi 80% pasir dan tidakberstruktur.– Sem. M’sia dianggar...
Tanah BekasLombong
TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:v. Tanah lempung– Tanah lempung ialah tanah yg mengandungikandungan liat yg tinggi.– Kand...
clay_soilTo improve clay soilTanah lempung
CARA MEMBAIKI KEADAAN TANAHa. Pembajaan• Baja dapat dikelaskan kepada baja kimiadan baja organik.• Baja kimia terdiri drpd...
Jenis-jenis dan ciri baja:JENIS BAJA CIRI-CIRIBaja lurus / tunggal Membekalkan satu nutrien utama, manakalabajacampuran da...
Contoh Baja KimiaBaja NPK GreenBaja Kompaun12:12:12Butir-butirBajaKimia
PEMBAJAAN• Gred baja ialah kuantiti nutrien utama ygterdapat dlm baja.• Gred baja ditunjukkan berdasarkanperatus nitrogen,...
BAJA LURUS (TUNGGAL) YGMEMBEKALKAN NUTRIEN UTAMANITROGEN FOSFORUS KALIUMUreaAmmoniumsulfatKalsiumNitratKaliumnitratAmmoniu...
Kuantiti nutrien baja organik tinjahaiwan berdasarkan bahan keringJenis Tinja Haiwan %N %P %KBebiriLembuKhinzirKudaAyam2.0...
Contoh baja organik:a. Buangan kelapa sawitb. Hampas kacang tanahc. Tahi lembud. Tahi kelawar (Guano)e. Hampas udangf. Dar...
Contoh baja organikBaja tahi kelawar
a. tahi lembuvanilla cow dungContoh baja organik
Pembajaan• Kelemahan baja kimia ialah melalui larian bajanitrogen ke dalam sumber air. Bekalan yg berlebihanakan menggalak...
PEMBEKALAN BAJA KEPADATANAMAN:- melalui beberapa cara:1. Taburan– Ditabur secara sekata di atas permukaan tanah.Dilakukan ...
Pokok BungaDedap >Pembajaan dengankaedah suntikanpada batangLadang Bunga Rose dalam RumahKalis Hujan dan SeranggaBunga Ros...
Kaedah Tabur TerusKaedah tabur terus diaplikasikan di kawasan sawah padi
PEMBEKALAN BAJA KEPADATANAMAN:2. Alur– Baja diletakkan dalam alur pada jarak 4cmsebelah kiri dan kanan bijibenih dan kira-...
Cara Alur
PEMBEKALAN BAJA KEPADATANAMAN:3. Poket– Dilakukan pada pokok buah-buahan atau pokok ygditanam secara tunggal.– Lubang-luba...
Cara poket
Rumah Lindungan Hujan dan KalisSeranggaKaedah pembajaan yang digunakan: Semburan pada dauntanaman
KEBAIKAN DAN KELEMAHAN MENGGUNAKANBAJA KIMIAKEBAIKAN KELEMAHAN1. baja kimia disediakan dlmbtk granul yg mudah digauldgn ta...
PENGAPURAN• Bahan kapur ialah bahan yg mengandungikalsium (Ca).• Terdapat juga kapur yg mengandungibahan tambahan spt magn...
Tujuan pengapuran ialah:1. Mengurangkan keasidan tanah2. Membekalkan nutrien tumbuhan- kalsium dan magnesium3. Membaiki ag...
Faktor yg perlu dipertimbangkansebelum pengapuran:1. Jenis tanaman– Getah dan kelapa sawit dpt tumbuh di atas tanahberasid...
Faktor yg perlu dipertimbangkansebelum pengapuran:3. Jenis tanah– Tanah jenis asid sulfat dan tnh gambut blhdirawat dgn ba...
Pemugaran• Adalah proses memecah dan melonggarkanke adaan tanah yg padat.• Merangkumi kerja menggembur danmenghapuskan rum...
Tujuan pemugaran primer• Menyediakan permukaan tanah yg sesuaiutk dikerjakan oleh alat pemugaransekunder.• Memotong dan me...
Tujuan pemugaran sekunder1. Menghasilkan keadaan tanah yg cukup halus utkmenanam atau menyemai2. Menyediakan batas tanaman...
PENCEGAHAN DAN PENGAWALANHAKISANJENIS HAKISAN CIRINYAHakisanPermukaanHakisan peringkat awal, pd prkt ini satu lapisannipis...
Hakisan Permukaan
HakisanPermukaan
Hakisan Alur (Rill Erosion)Hakisan Alur (Rill Erosion) kesan laluan airkesan laluan air ukuran kedalaman < 1 meterukuran...
Hakisan Alur
Hakisan Lurah
Hakisan Lurah
Hakisan Lurah
Hakisan lurah (Gully Erosion) KedalamanHakisan lurah (Gully Erosion) Kedalaman> 1 meter> 1 meter
Prinsip pencegahan dan pengawalanhakisan tanah adalah:1. Melindungi permukaan tanah2. mengelakkan pengaliran air drpdmelal...
Kaedah untuk mencegah hakisantanah:1. Menanam penutup bumi- Jenis tumbuhan kekacang:Centrosema pubescensCalopogonium mucun...
Centrosema pubescens
Calopogonium mucunoides
Kaedah untuk mencegah hakisantanah:2. Membuat teres• Bertujuan utk mengelakkan air hujandrpd mengalir terus menerusi leren...
Kaedah untuk mencegah hakisantanah:3. Menanam mengikut kontur– Kawasan-kawasan yg curam yg ditanamdengan tanaman getah dan...
Kaedah untuk mencegah hakisan tanah:5. Menanam secara jalur– Pokok ditanam mengikut jalur ygmerentasi lereng bukit atau ka...
“Nafsu mengatakan wanita cantik atas dasar rupanya,akal mengatakan wanita cantik atas dasar ilmu dan kepandaiannya,dan hat...
Kuliah5 faktortanahyangmempengaruhipertumbuhandanhasiltumbuhan-
Kuliah5 faktortanahyangmempengaruhipertumbuhandanhasiltumbuhan-
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuliah5 faktortanahyangmempengaruhipertumbuhandanhasiltumbuhan-

885 views
748 views

Published on

sains pertanian

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah5 faktortanahyangmempengaruhipertumbuhandanhasiltumbuhan-

 1. 1. SAHABAT YANG BAIK ADALAH ORANG YANGBERCAKAP BENAR, DAN BUKANNYA HANYAMEMBENARKAN KATA-KATA”.
 2. 2. SIFAT FIZIKAL TANAH• Tiga ciri fizikal tanah yg penting:a. warna tanahb. tekstur tanahc. struktur tanah
 3. 3. a. WARNA TANAH• Warna sesuatu tanah dpt menerangkan keadaanfizikal tanah dan kandungannya.• Warna tanah berbeza mengikut tempat dan lokasi.• Warna tanah yg wujud sesuatu tanah menggambarkankandungan bahan organik, saliran tanah, aktivitimikroorganisma dan kesuburan tanah.
 4. 4. Perkaitan antara warna dengan keadaan tanahKEADAAN TANAH Gelap (hitamkeperangan)Sederhana gelap(perang kekuningan)Pudar(kekuningan)Bahan organikHakisanPengudaraanKetersediaannitrogenKesuburanTinggiRendahTinggiTinggiTinggiSederhanaSederhanaSederhanaSederhanaSederhanaRendahTinggiRendahRendahRendah
 5. 5. WARNA TANAH• Tanah yg gelap warnanya (hitam keperangan) mempunyaikesuburan yg tinggi kerana tanah jenis ini mempunyai bahan organik,udara dan ketersediaan nitrogen yg tinggi. Tanah ini sesuai utkaktiviti pertanian kerana kurang terdedah kepada hakisan.• Tanah yg pudar (kekuningan) mempunyai keadaan fizikal ygberlawanan dgn tanah berwarna gelap. Manakala tanah berwarnasederhana gelap (perang kekuningan) mempunyai keadaan fizikal ygsederhana subur.• Kebanyakan tanah tropika berwarna merah. Walau bagaimanapun,warna ini mungkin berbeza-beza iaitu warna merah hinggakekuningan. Keadaan ini menunjukkan bahawa tahap saliran danpengudaraan berbeza dlm tanah-tanah tersebut.
 6. 6. WARNA TANAH HURAIANMerah - Menandakan kandungan oksida ferum di dalam tanah- Tanah jenis ini mempunyai saliran dan pengudaraan yang baik- Tanah ini biasanya terdapat di kawasan lereng bukit- Tanah ini sesuai utk tnman getah dan kelapa sawit.Perang - Mengandungi oksida ferum yg bercampur dgn bahan organik- Mempunyai saliran yg baik- Tanah ini subur dan sesuai utk kebanyakan jenis tanaman.Kelabu - Menandakan kandungan oksida ferum dlm tanah yg bekalanoksigennya telah merosot.- Mempunyai saliran yg kurang baik utk menakung air- Tanah jenis ini biasanya menakung air dan kurang beroksida.- Pengudaraan kurang baik- Pada amnya, tanah jenis ini tidak sesuai utk kebanyakantanaman kecuali padi.Ciri-ciri tanah berdasarkan warnanya.
 7. 7. Ciri-ciri tanah berdasarkan warnanya.WARNA TANAH HURAIANKehitam-hitaman- Mempunyai kandungan galian mangan oksida atau bahanorganik yg tinggi.- Biasanya menakung air dan mempunyai nilai pH yangrendah.- Bahan organiknya lambat reput kerana kekurangan oksigenyang perlu dalam proses pereputan.- Tanah jenis ini tidak sesuai utk kebanyakan tanaman keranatidak mampu memberi sokongan kepada akar tumbuhan yangbesar- Tanaman yang sesuai ialah nenas dan sayur-sayuran.Putih - Mempunyai banyak jenis galian tanah liat yg dikenali sbgkoalinit.Kuning - Warna kuning menunjukkan bahawa oksida ferum telahberpadu dgn molekul-molekul air- Mempunyai saliran yg baik.- Tanah ini lebih lembab berbanding dengan tanah yangberwarna merah
 8. 8. b. Tekstur Tanah.• Tekstur tanah ialah sifatkasar atau halusnyasesuatu tanah atauperatus kandungankumin-kumin pasir,kelodak dan liat.
 9. 9. Ciri pasir, kelodak dan liatCIRI-CIRI PASIR KELODAK LIATSaiz kumin Paling besar Saiz lebih kecildrpd kuminpasirSaiz kuminpaling halusBentuk kumin Bulat atau tiadaBentuk tetapTiada bentuktetapKepingan nipisKandungankuminKebanyakannyakuarza(oksida silika)Kuarza Silikat(mengandungisilika,aluminiumdanmagnesium)serta unsurunsur lain.Bercas atautidakTidak Tidak Bercas
 10. 10. Ciri pasir, kelodak dan liatCIRI-CIRI PASIR KELODAK LIATRasa. Gerisik Licin spt tepung Berasa lekitapabila lembab,keras dan padatapb kering.DayapenyimpananairRendah Sederhana TinggiSaliran Baik Sederhana Kurang baikPenyimpananair dan nutrienKurang baik Sederhana Kurang ketelapanairPengudaraan Baik Sederhana Kurang baik
 11. 11. Pengelasan Kumin TanahNAMAPISAHANTANAHDIAMETER KUMIN MENGIKUT SISTEMPERSATUAN SAINS TANAH ANTARABANGSA(SISTEM ATTERBERG)Pasir sangatkasarTiadaPasir kasar 2.00 – 0.20mmPasirsederhanaTiadaPasir halus 0.2 – 0.02mmPasir sangathalusTiadaKelodak 0.02 – 0.002mmLiat Kurang drpd 0.002mm
 12. 12. Tekstur Tanah.• Dpt dikesan melalui cara merasa dgn tangan atau melalui caramakmal iaitu kaedah mendapan di mana kumin-kumin tanah dibiarkanmendap terlebih dahulu berbanding kumin yg halus.• Pisahan tanah ialah lapisan kumin yang saiznya telah ditetapkanmengikut sistem pengelasan tekstur tanah.• Cthnya: Sistem Atterberg menetapkan kumin yg mempunyai diameter2.00 hingga 0.20mm sbg pisahan pasir kasar.• Pisahan kelodak mempunyai ciri di antara kumin pasir dan kumin liatdgn saiz kuminnya di antara 0.02 – 0.002mm diameternya.• Pisahan liat merujuk kepada jenis kumin tanah yang mempunyaiukuran diameter tertentu spt yang ditentukan oleh sistem pengelasantekstur tanah. Kumin liat mempunyai diameter kurang drpd 0.002mm.
 13. 13. Kelas Tekstur Tanah:• Merujuk kepada satu kumpulan tanah yg mempunyaisifat kasar dan halus disebabkan oleh kehadiran pasir ,kelodak dan liat mengikut peratusan yg tertentu. Sifat iniditunjukkan oleh petak tertentu pada carta segitiga teksturtanah.• Peratus pasir, kelodak dan liat sesuatu tanahditentukan dalam makmal melalui cara pemendapan.Nilai peratusan ini kemudian digunakan utk menentukankelas tekstur bagi contoh tanah tersebut dengan merujukcarta segi tiga tekstur tanah.• Kelas tekstur tanah liat ialah sifat sesuatu contoh tanahyg bertanah liat disebabkan oleh kahadiran kumin tanah liatyang lebih tinggi berbanding dengan kandungan kuminkelodak dan pasirnya.
 14. 14. Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman:1. Tanah yg bertekstur kasar spt tanah pasirmembenarkan air mengalir dgn mudah.2. Tanah bertekstur kasar mempunyai lebihbanyak liang utk peresapan gas. Pertukarangas yg baik akan membekalkan oksigen ygmencukupi utk kegunaan organisma tanah.3. Tekstur tanah akan mempengaruhi kandungangas dan air di dalam tanah.4. Tekstur tanah yg lebih halus spt tanah liatmembolehkan tanah menyimpan nutrien danmelakukan proses penyerapan nutrien olehkumin liat.
 15. 15. Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman:i. Tekstur tanah mempengaruhi proses pemugaran.ii. Tanah bertekstur halus mengandungi byk liat danmenyukarkan kerja pemugaran.iii. Tanah yg mengandungi terlalu banyak pasir atauliat mungkin dapat diubah dgn mencampurkanbhn organik mengikut ketersediaan bhn-bhnorganik tersebut.
 16. 16. c. Struktur tanah• Struktur tanah ialah susunan kumin tanah yg terdiri drpdpasir, kelodak dan liat dalam bentuk tertentu.- Melalui proses pembentukan tanah, kumin-kumin tanah ituakan digabungkan mengikut bentuk tertentu berdasarkanke adaan kawasan itu. Susunan kumin-kumin itudinamakan agregat tanah dan akan wujud dalam pelbagaibentuk.• Tanah yg mengandungi kumin-kumin pasir spt di kawasanpantai dianggap tanah yg tidak berstruktur. Kumin-kuminitu tidak digabungkan kpd bentuk-bentuk tertentu.
 17. 17. 4. Struktur tanah• Apb sesuatu tnh sentiasa mengalami tindakan air hujan,kumin-kumin tanahnya mungkin akan dipisahkan.- Tanah liat yang diasingkan membentuk ketulan-ketulanbesar akan menyebabkan air sukar meresap melaluinya.- Struktur tanah bertekstur halus dapt dibaiki agar lebihsesuai utk tanaman. Tanah yg bertekstur halus lebihtinggi kandungan tanah liat menyebabkan saliran danpengudaraan kurang baik. Kumin tanah bolehdigabungkan dengan menggunakan bahan organik supayaciri fizikal dpt diperbaiki.- Butir rapuh adalah struktur terbaik bagi kebanyakantanaman kerana berciri rongga.
 18. 18. Kepentingan Struktur Tanah kepada Tanamana. Struktur tanah yg baik mengandungi rongga antara agregat ygmembenarkan air dan udara meresap dengan mudah. Keadaan inimenghalang air drpd bertakung. Oleh itu akar tanaman mendapatoksigen yg mencukupi.b. Struktur yg baik menambahkan daya tahan tanah drpd kerosakanfizikal disebabkan oleh hakisan oleh timpaan hujan yg kuat. Kuminyg terpisah mudah ditiup angin atau dilarikan air. Manakala kuminyg bergabung menjadi binaan lebih besar sikar dipindahkan olehagen hakisan.a. Struktur yg baik juga dpt mengurangkan kesan ketoksikan gaskarbon dioksida dlm tanah. Gas ini lebih mudah meresap ke uadarapabila tanah mempunyai struktur yg baik.
 19. 19. Ciri tanah dengan struktur yang baik:Agregattanah(gabungankumin-kumintanah)Filem airmengisiliang halusdalamagregatRuang besarantaraagregat yangmembenarkanresapan gasdanpengaliran air.
 20. 20. Kepentingan Struktur Tanah kepada Tanaman1. Struktur tanah dpt dibaiki dgn mencampurkan tanahdgn bahan-bahan organik.2. Semasa proses pereputan berlaku, pelbagai jenis bahanakan dihasilkan termasuklah bahan-bahan yg bertindaksebagai pelekat yang akan menyatukan kumin-kumintanah kpd susunan tertentu sehingga membentukstruktur butir rapuh yg baik.
 21. 21. JENIS-JENIS STRUKTUR TANAHJENISSTRUKTUR GAMBAR FOTOButir rapuhBerlapisBerblok
 22. 22. JENISSTRUKTUR GAMBAR FOTOPrismatikKolumnarJENIS-JENIS STRUKTUR TANAH
 23. 23. Jenis-jenis tanah yang tidak berstrukturBerbutir tunggal Berbongkah (massive)
 24. 24. SIFAT KIMIA TANAHpH TANAH• Tanah tropika biasanya bersifat asid kerana mengalamilarut resapan keterlaluan kesan hujan lebat.• Setiap unit perubahan pH akan melibatkan perubahansepuluh kali ganda atas kepekatan ion Hidrogen (H+).• pH tanah merujuk kepada keasidan sesuatu larutan danditentukan oleh kepekatan ion hidrogen (H+).• pH tanah dapat ditentukan dengan :1. Kaedah Kuhn2. Meter pH
 25. 25. Mengapa pH Tanah PerluDiukur?• Untuk menentukan keasidandan kealkalian tanah.• Ini dapat menentukankesesuaian tanah untuktanaman.
 26. 26. “Pengukuran pHTanah DenganMenggunakanKaedah Kuhn danpH Meter”
 27. 27. KAEDAHMENENTUKANPH TANAHKaedah KuhnBahan & AlatanLangkah-langkahLangkah KeselamatanKaedah pH meterBahan & AlatanLangkah-langkahLangkah Keselamatan
 28. 28. Bahan & Alatan
 29. 29. CartaWarna pHPenyumbatgetahTabungujiAirsulingBariumsulfatLarutanpenunjukuniversalSampeltanahBahan &Alatan
 30. 30. Sampel tanah
 31. 31. Larutan PenunjukUniversal
 32. 32. Bariumsulfat
 33. 33. Air suling
 34. 34. Tabung uji
 35. 35. Penyumbat getah
 36. 36. Carta Warna pH
 37. 37. Langkah-langkah
 38. 38. Isi tabung uji dengan2.5 g Barium SulfatTambahkan 2.5 gsampel tanahTuang air sulingsehingga memenuhi¾ tabung ujiUlang guna duasampel tanah yang lainBiar beberapa minit.Perhatikan warna larutan danpadankan denganCarta warna pHSumbat tabungUji dengan penyumbatgetah. Goncang larutan.Tambah 2-3 titisLarutan penunjukUniversal ke dalamtabung uji
 39. 39. Langkah Keselamatan•Jangan gunakanibu jari untukmenutup tabunguji semasamenggoncang.
 40. 40. Bahan & Alatan
 41. 41. Bikar 50 mlRod kaca Sampel tanahAir sulingMeter pHBahan &Alatan
 42. 42. Meter pH
 43. 43. Air Suling
 44. 44. Sampel tanah
 45. 45. Rod Kaca
 46. 46. Bikar 50 ml
 47. 47. Langkah-langkah
 48. 48. Lakukan tentu ukuranmeter pH menggunakanlarutan tampan yangdiketahui pHnyaMasukkan 10g sampeltanah dalam air suling.Tambah 10ml air sulingke dalam bikar.Biarkan 20 minitCuci hujung elektroddengan air sulingCatatkan bacaanmeter pHKacau campurandan masukkanelektrod meter pHke dalamcampuran tanahUlang eksperimenmenggunakan duasampel lain
 49. 49. Langkah Keselamatan•Pastikanelektrod meterpH dibersihkansebelum danselepasdigunakan.
 50. 50. Pada pendapat anda,manakah kaedah yanglebih baik????(Kaedah Kuhn atauKaedah pH Meter)
 51. 51. KEASIDAN TANAH• Tanah gambut atau mineral memberi sifatkemasaman.• Semakin tinggi kadar ion H+di dalam tanah,semakin masam tanah tersebut.• Tanah yang masam mempunyai kandunganjumlah ion H+lebih tinggi daripada OH-
 52. 52. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKANKEASIDAN TANAH1. Kandungan Bahan Induk2. Larutresapan3. Penggunaan bahan kimia4. Pereputan bahan organik5. Penambahan asid karbonik dan asidnitrik6. Respirasi akar dan organisma tanah
 53. 53. 1. Kandungan BahanInduk• Banyak tanah di Malaysia berasaldaripada Granit.• Batu granit (kuardza, feldspar dan mika)mengandungi Aluminium.• Aluminium mengalami hidrolisis lalumengeluarkan ion H+ yang dapatmenurunkan pH tanah.
 54. 54. 2. Larutresapan• Pengeluaran bahan kation berbesseperti Mg2+, K+dan Ca2+melaluilarutresapan menyebabkan penurunanpH tanah• Kation yang berbes ini akan digantikanoleh ion H+
 55. 55. 3. Penggunaan baja kimia• Apabila ammonium sulfatdicampurkan dengan tanah, ionammonium NH+akan dioksidakankepada ion nitrat NO3 dan H+melaluiproses nitrifikasi• Ion H+akan menurunkan pH.
 56. 56. 4. Pereputan bahanorganikApabila bahan organik mereput,Apabila bahan organik mereput,pelbagai jenis asid organik yangpelbagai jenis asid organik yangakan merendahkan pH tanahakan merendahkan pH tanahdihasilkan.dihasilkan.
 57. 57. Karbon dioksida bertindakbalas dengan airKarbon dioksida bertindakbalas dengan airdi atmosfera lalu membentukdi atmosfera lalu membentukasid karbonik.asid karbonik.5. Penambahan asid karbonik dan asidnitrikKarbon dioksida + air Asid karbonik
 58. 58. • Tindakan kilat menggabungkan gas nitrogen danTindakan kilat menggabungkan gas nitrogen danoksigen di atmosfera dan menghasilkan gas nitrogenoksigen di atmosfera dan menghasilkan gas nitrogendioksida dan nitrogen oksida.dioksida dan nitrogen oksida.• Gas nitrogen dioksida dan nitrogen oksida iniGas nitrogen dioksida dan nitrogen oksida inibertindakbalas dengan air dan menghasilkan asidbertindakbalas dengan air dan menghasilkan asidnitriknitrikGas nitrogen dioksida + air Asid nitrikGas nitrogen oksida + air Asid nitrikGas nitrogenoksigen Gas nitrogen oksidaGas nitrogen dioksida
 59. 59. • Respirasi akar danorganismatanah akan menghasilkankarbon dioksida.• Gas karbon dioksidaakan bertindakbalas denganair lalu menghasilkanasid karbonik.6. Respirasi akardan organismatanah
 60. 60. KESAN pH TANAH KEPADATANAMANKETERSEDIAAN NUTRIEN Nilai pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrien. Nutrien lebih mudah larut dlm larutan tanah pada pHtertentu. Ini memudahkan nutrien diambil oleh akartumbuhan. Nilai pH yg terlalu rendah akan menyebabkanpembebasan ion ferum dan ion aluminium. Pada nilaipH yang tinggi pula, ion kalsium dan ion magnesiumakan dibebaskan. Keempat-empat ion tersebut bertindakbalas dgn fosfatlalu membentuk sebatian fosfat yg tidak larut. Keadaanini menyebabkan fosfat kurang tersedia dlm tanah apabilapH terlalu rendah atau terlalu tinggi.
 61. 61. AKTIVITI MIKROB• Kebanyakan mikroorganisma ygbermanfaat kpd tumbuhan hidup dalamjulat pH 5.5 hingga 7.8.• Mikroorganisma yg menjalankan prosespenitratan akan terjejas apabila pH tanahdi bawah 5.5 .• pH tanah yg rendah juga akanmerencatkan aktivti cacing tanah.
 62. 62. PENYAKIT TUMBUHAN• Patogen merupakan penyebab penyakit.• pH tanah yg rendah akan menyebabkan:i. patogen spt kulat mudah merebak.ii. Tumbuhan sukar memperolehi nutrien ygdiperlukan.iii. Pertumbuhan akan terjejas apabila pHtanah terlalu tinggi atau rendah.
 63. 63. Gejala akibat kekurangan nutrien padatanaman:Kekurangan boronKekurangan nitrogenKekurangan ferum
 64. 64. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan MgKekurangan MnKekurangan K
 65. 65. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Mn pada queen palm ( Syagrusromanzomana)
 66. 66. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Mg pada pokok Phoenix Canariensis
 67. 67. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Kalium pada Phoenix roebeleni
 68. 68. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Fe pada Syagrusromanzomana (kiri)
 69. 69. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Nitrogen pada bamboo palm
 70. 70. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Kalium
 71. 71. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Tanda kekurangan K
 72. 72. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan Mn
 73. 73. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Kekurangan K
 74. 74. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Peringkat awal kekurangan Fe
 75. 75. Gejala akibat kekurangan nutrienpada tanaman:Tanda kekurangan Mn
 76. 76. UNSUR PERLU UTK PERTUMBUHANTUMBUHAN• Sesuatu unsur dianggap perlu jika:i. Tumbuhan tidak dpt membesar dgnsempurna tanpa unsur tersebut.ii. Tindakan unsur nutrien adalah spesifik dantidak dapat diganti oleh unsur nutrien lain.iii. Unsur nutrien tersebut bertindak secaralangsung dlm tumbuhan, unsur ini tidakmempengaruhi penyerapan unsur lain.iv. Apabila tumbuhan kekurangan sesuatu unsurnutrien tambahan, unsur tersebut akanmemperbaiki keadaan kekurangan yg berlaku.
 77. 77. UNSUR PERLU UTK PERTUMBUHANTUMBUHAN• Nutrien – nutrien yg diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dapat dibahagikan kepadamakronutrien dan mikronutrien.– Makro nutrien diperlukan dalam kuantiti ygbanyak, sementara mikronutrien diperlukandalam kuantiti yg sedikit sahaja.
 78. 78. UNSUR PERLU UTK PERTUMBUHANTUMBUHAN• Terdapat 9 unsur makronutrien yg perlu:Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalium,fosforus, sulfur, kalsium dan magnesium. Unsurkarbon, hidrogen dan oksigen dptdiperolehi drpd air dan karbondioksida melalui fotosintesis.• Mikronutrien yg diperlukan termasuklah ferum,boron, mangan, zink, kuprum, molibdenum danklorin.
 79. 79. Peranan nitrogen, fosforus dan kaliumdalam tumbuhanUNSURUTAMANUTRIENPERANANDALAM TUMBUHANGEJALAKEKURANGANNitrogen Komponen protein utamadiperlukan utk menghasilkanklorofil. Kehadiran nitrogenmempercepat proses tumbesarantumbuhan dan melebihkan hasildaun.Klorosis (kekuningan)semua bahagiantumbuhan, bermulapada daun tua dahulu.Fosforus Kehadiran unsur inimempercepatkan pengeluaranakar, bunga dan buah,mempercepatkan kematanganpokok dan menguatkan tangkaibuah-buahan, Fosforusberperanan penting dlmpenghasilan tenaga dandiperlukan di peringkat awalpembesaran tumbuhan.Daun berwarna hijautua pada amnya dgnkehadiran warnakemerahan atau ungupada daun atau petiolpada sesetengahtumbuhan.
 80. 80. Peranan nitrogen, fosforus dan kaliumdalam tumbuhanUNSURUTAMANUTRIENPERANANDALAM TUMBUHANGEJALAKEKURANGANKalium Menolong mempercepatkan pengeluaranbunga dan buah serta tumbesaran tisumeristem. Turut menambah kekuatanpokok serta keupayaan menahanpenyakit. Unsur ini diperlukan utkmetabolisme kanji, protein danpengaktifan enzim.Daun tua mengandungitanda nekrosis (tisu mati)dengan tepi daun kelihatanspt terbakar, daun mudamungkin menunjukkanklorosis antara urat daun.
 81. 81. AMALAN UTK MEMBAIKI KEADAANTANAH• Kesuburan tanah merujuk kepadakeupayaan tanah utk menampungpengeluaran hasil tanaman yg memuaskan.• Kesuburan tanah perlu dijaga supayapengeluaran tanah dpt dipulihara.
 82. 82. TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:i. Tanah asid sulfat– Merupakan sejenis tanah yg mengandungitanah liat dengan pH kurang drpd 3.5.– Kandungan aluminium dan ferum yg tinggimenyebabkan tanah ini kurang subur.– Tanaman yg ditanam di tanah ini biasanyamengalami ketoksikan aluminium , ferum danmangan.
 83. 83. Tanah asid sulfat
 84. 84. Ditenggelami air Selepas disalirkan
 85. 85. Air pada tanah berasid
 86. 86. pH < 3.5 + JarositKFe3(SO4)2(OH)6Berwarna kuningpudar/pucat 2.5Y 8/3Bahan sulfidikAtau Horizon C/lempung laut
 87. 87. Tanah yang bermasalah di Malaysia:ii.Tanah gambut– Mempunyai kandungan bahan organik ygtinggi serta saliran yg kurang baik.– Tanah ini tidak memberi sokongan kepadaakar pokok besar.– Oleh itu tanah ini tidak sesuai utk tanaman sptpokok getah.– Tanah ini berasid dan kekurangan beberapamikronutrien spt kumprum, mangan , zink,ferum , molibdenum dan boron.
 88. 88. Tunggul Kayu Belum Reputdi Tanah Gambut
 89. 89. Banjir di Tanah Gambut
 90. 90. Tanah gambut
 91. 91. TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:iii. Tanah bris– Mempunyai kandungan pasir yg tinggi dantidak berstruktur.– Tanah ini mempunyai lapisan keras ygmenghalang penembusan akar dan kurangdaya penyimpanan air.– Kekurangan air pada musim panas dan pHnyaadalah sekitar 4.3 hingga 5.8.
 92. 92. TANAH BRISLapisan Spodik
 93. 93. Tanah Bris
 94. 94. TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:iv. Tanah bekas lombong– Mengandungi 80% pasir dan tidakberstruktur.– Sem. M’sia dianggarkan mempunyai hampir200 000 hektar tanah lombong kesan drpdaktiviti perlombongan bijihtimah.– Tanah bekas lombong terdiri drpd mineralkuarza dan tidak mengandungi air yg banyakkerana peratus ruang rongga yg tinggi.
 95. 95. Tanah BekasLombong
 96. 96. TANAH YANG BERMASALAH DIMALAYSIA:v. Tanah lempung– Tanah lempung ialah tanah yg mengandungikandungan liat yg tinggi.– Kandungan liat yg tinggi menyebabkan tanahitu menjadi lekit apabila basah dan kerasapabila kering.– Jenis tanah ini mempunyai saliran yg kurangbaik kerana mempunyai kadar peresapan airyg rendah.– Tanah ini juga sukar digemburkan.
 97. 97. clay_soilTo improve clay soilTanah lempung
 98. 98. CARA MEMBAIKI KEADAAN TANAHa. Pembajaan• Baja dapat dikelaskan kepada baja kimiadan baja organik.• Baja kimia terdiri drpd bahan kimia ygmembekalkan satu nutrien utama ataulebih.• Baja organik mengandungi nutrien utamatetapi dlm kuantiti yg lbh rendah drpd bajakimia.
 99. 99. Jenis-jenis dan ciri baja:JENIS BAJA CIRI-CIRIBaja lurus / tunggal Membekalkan satu nutrien utama, manakalabajacampuran dan baja sebatian dpt membekalkanlebih drpd satu nutrien utama.Baja campuran Terdiri drpd bahan baja yg dicampursecara fiziktetapi tidak disebatikan. Baja ini biasanyamengandungi kandungan nutrien yg rendah.Baja sebatian Mengandungi nutrien yg telah disebatikan secarakimia. Kandungan nutriennya disediakan dlmpelbagai nisbah.Baja lengkap Mengandungi kombinasi semua nutrien utama ygdiperlukan iaitu nitrogen, fosforus, dan kalium.Mikronutrien, campuran enzim dan pengawaltumbuhan semulajadi juga terdapat dalam bajajenis ini.
 100. 100. Contoh Baja KimiaBaja NPK GreenBaja Kompaun12:12:12Butir-butirBajaKimia
 101. 101. PEMBAJAAN• Gred baja ialah kuantiti nutrien utama ygterdapat dlm baja.• Gred baja ditunjukkan berdasarkanperatus nitrogen, peratus fosforuspentoksida dan peratus kalium yg larutdlm air.• Baja fosfat diletakkan ditepi bijibenih utkmenggalakkan pertumbuhan akar padawaktu bijibenih baru disemai. Selepasanak benih membesar, baja nitrogendiberikan utk menggalakkan pembentukananak pokok yg baik.
 102. 102. BAJA LURUS (TUNGGAL) YGMEMBEKALKAN NUTRIEN UTAMANITROGEN FOSFORUS KALIUMUreaAmmoniumsulfatKalsiumNitratKaliumnitratAmmoniumnitratNatriumnitrat46% N20% N15% N15% N35% N16% NCIRPSuperfosfattunggalSuperfosfatganda duaSuperfosfatganda tiga35% P2O516 -22% P2O525 – 30%P2O544 – 52%P2O5MuriatepotasyKaliumsulfatKaliumnitrat60 -63%K2O50 – 53%K2O44%K2O
 103. 103. Kuantiti nutrien baja organik tinjahaiwan berdasarkan bahan keringJenis Tinja Haiwan %N %P %KBebiriLembuKhinzirKudaAyam2.00.71.00.71.60.50.20.30.150.62.30.50.70.41.6
 104. 104. Contoh baja organik:a. Buangan kelapa sawitb. Hampas kacang tanahc. Tahi lembud. Tahi kelawar (Guano)e. Hampas udangf. Darah kering
 105. 105. Contoh baja organikBaja tahi kelawar
 106. 106. a. tahi lembuvanilla cow dungContoh baja organik
 107. 107. Pembajaan• Kelemahan baja kimia ialah melalui larian bajanitrogen ke dalam sumber air. Bekalan yg berlebihanakan menggalakkan pertumbuhan alga. Apabila algadan tumbuhan akuatik mati, pereputan sisatumbuhan itu akan mengurangkan bekalan oksigen.Ini disebabkan baja nitrogen mudah larut dlm airdan dibawa ke dalam tanah.• Baja organik dibuat drpd sisa tumbuhan atau haiwanyg telah reput spt tinja haiwan, kompos dan sisapertanian.• Mengandungi banyak unsur karbon dan sedikitsahaja nutrien tumbuhan. Selain drpd membekalkannutrien, baja ini juga dpt membaiki keadaan fiziktanah. Kuantiti nutrien yg dibekalkan oleh bajaorganik adalah lebih rendah berbanding dgn bajakimia.
 108. 108. PEMBEKALAN BAJA KEPADATANAMAN:- melalui beberapa cara:1. Taburan– Ditabur secara sekata di atas permukaan tanah.Dilakukan ke atas bahan pepejal iaitu granul ataubutiran halus– Bahan baja yg biasa digunakan ialah CIRP.– Dibiarkan begitu saja atau digaulkan bersama tanah.– Biasanya dilakukan selepas menyemai bijibenih.– Blh juga diletakkan padasekeliling pangkal pokokselepas berumur 3 – 4 minggu.– Cara pembajaan ini juga dikenali sbg pembajaanpermukaan dan melibatkan penggunaan baja nutrien.
 109. 109. Pokok BungaDedap >Pembajaan dengankaedah suntikanpada batangLadang Bunga Rose dalam RumahKalis Hujan dan SeranggaBunga Rose > Semburan Pada DaunBuah Kelapa SawitKelapa Sawit > Tabur TerusKoko > Tabur Terus atau suntikanTomato > Memasukkan baja padalubang atau membaja diperparitanTanaman PadiSawah Padi – Tabur TerusJENIS TANAMAN DAN KAEDAHPEMBAJAAN
 110. 110. Kaedah Tabur TerusKaedah tabur terus diaplikasikan di kawasan sawah padi
 111. 111. PEMBEKALAN BAJA KEPADATANAMAN:2. Alur– Baja diletakkan dalam alur pada jarak 4cmsebelah kiri dan kanan bijibenih dan kira-kira5cm di bawah bijibenih.– Sesuai digunakan utk tanaman yg mudahrosak apabila tersentuh bahan baja spttomato.– Blh juga diletakkan dlm jalur 4 – 5 cm dlmsisi barisan pokok. Pembajaan ini biasadilakukan apabila pokok sudah berumur 4 –8 minggu.
 112. 112. Cara Alur
 113. 113. PEMBEKALAN BAJA KEPADATANAMAN:3. Poket– Dilakukan pada pokok buah-buahan atau pokok ygditanam secara tunggal.– Lubang-lubang poket digali sedalam 10 – 15cmdihujung kanopi kerana bahagian ini merupakan zonakar yg aktif.– Baja diletakkan dlm lubang-lubang poket danditutup semula.4. Semburan daun– Larutan cecair baja blh disembur utk merawatkekurangan nutrien tertentu khasnya mikronutrien.– Larutan baja dicampur dgn racun perosak utkdisembur.– Menjimatkan tenaga dan masa.
 114. 114. Cara poket
 115. 115. Rumah Lindungan Hujan dan KalisSeranggaKaedah pembajaan yang digunakan: Semburan pada dauntanaman
 116. 116. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN MENGGUNAKANBAJA KIMIAKEBAIKAN KELEMAHAN1. baja kimia disediakan dlmbtk granul yg mudah digauldgn tanah2. dapat dibekalkan kpdtumbuhan melalui semburandaun3. membekalkan nutrientunggal atau lebih drpd satunutrien.4. disediakan dlm kandungannutrien yg tinggi utkmenjimatkan ruangpenyimpanan serta kospengangkutan.1. Baja kimia yg diletakkanterlalu dekat dgn bijibenihakan merosakkan bijibenih.2. Baja kimia yg berlebihanmenyebabkan kerosakansecara langsung kpdtumbuhan3. Baja jenis nitrat ataupunammonium sulfatmeninggalkan kesan keasidan kepada tanah.4. baja kimia berlebihan akanmencemarkan bekalan airbawah tanah.
 117. 117. PENGAPURAN• Bahan kapur ialah bahan yg mengandungikalsium (Ca).• Terdapat juga kapur yg mengandungibahan tambahan spt magnesium (Mg).• Keberkesanannya ditentukan olehkehalusan bahan kapur dan kandunganbahan kimianya.
 118. 118. Tujuan pengapuran ialah:1. Mengurangkan keasidan tanah2. Membekalkan nutrien tumbuhan- kalsium dan magnesium3. Membaiki agregat tanah- meneutralkan cas-cas negatif pd kumin-kumintnh dan menggalakkan kumin-kumin tanahbercantum.- Selepas penggumpalan berlaku, kumin-kumintanah dilekatkan oleh pelekat yg dihasilkan olehpereputan bahan organik.- Melalui proses ini lebih byk agregat tnhterbentuk.- Proses membina agregat tanah dinamakanproses pengagregatan tanah.
 119. 119. Faktor yg perlu dipertimbangkansebelum pengapuran:1. Jenis tanaman– Getah dan kelapa sawit dpt tumbuh di atas tanahberasid– Nenas juga toleren hingga pH 3.5 dan tidakmemerlukan bahan kapur yg banyak.– Koko tidak sesuai dgn kawasan berasud, oleh ituperlukan pengapuran utk mengawal keasidan tanah.2. Jenis bahan kapur– Kapur dolomit ( kalsium dan magnesium)– Kapur tohor ( kandungan kalsium tinggi ttp sukardigunakan)
 120. 120. Faktor yg perlu dipertimbangkansebelum pengapuran:3. Jenis tanah– Tanah jenis asid sulfat dan tnh gambut blhdirawat dgn bahan kapur.– Pengapuran berlebihan akan mengakibatkanketoksikan mikronutrien.4. Kandungan bahan organik– Bahan organik dpt menyerap kation spthidrogen. Ion-ion Hidrogen yg terjerat ituakan menentang tindakan kapur utkmengubah pHnya.
 121. 121. Pemugaran• Adalah proses memecah dan melonggarkanke adaan tanah yg padat.• Merangkumi kerja menggembur danmenghapuskan rumpai.• Sebelum menanam, beberapa operasipersediaan tanah biasanya dijalankan.• Operasi ini dibahagikan kpd:i. Pemugaran primerii. Pemugaran sekunder.
 122. 122. Tujuan pemugaran primer• Menyediakan permukaan tanah yg sesuaiutk dikerjakan oleh alat pemugaransekunder.• Memotong dan membalikkan tanah• Memecah dan melonggarkan lapisantanah keras
 123. 123. Tujuan pemugaran sekunder1. Menghasilkan keadaan tanah yg cukup halus utkmenanam atau menyemai2. Menyediakan batas tanaman3. Memusnahkan atau mengawal perosak4. Menimbus dan menggaul sisa tumbuhan5. Memusnahkan rumpai6. Mencampurkan baja dan kimia pengawal perosak.***Pemugaran yg kerap tidak digalakkankerana akan merosakkan struktur tanah.Bahan organik yg terdedah akan cepatdiuraikan. Kumin tanah lebih cepatdilarikan oleh air hujan.
 124. 124. PENCEGAHAN DAN PENGAWALANHAKISANJENIS HAKISAN CIRINYAHakisanPermukaanHakisan peringkat awal, pd prkt ini satu lapisannipis permukaan tanah akan hilang.Hakisan alur Hakisan pada peringkat kedua. Kerosakanjenis ini masih blh dipulihkan.Hakisan Lurah Hakisan jenis alur dibiarkan tanpa dikawalmaka hakisan lurah akan terhasil. Kerosakan iniamat sukar dipulihkan.
 125. 125. Hakisan Permukaan
 126. 126. HakisanPermukaan
 127. 127. Hakisan Alur (Rill Erosion)Hakisan Alur (Rill Erosion) kesan laluan airkesan laluan air ukuran kedalaman < 1 meterukuran kedalaman < 1 meter
 128. 128. Hakisan Alur
 129. 129. Hakisan Lurah
 130. 130. Hakisan Lurah
 131. 131. Hakisan Lurah
 132. 132. Hakisan lurah (Gully Erosion) KedalamanHakisan lurah (Gully Erosion) Kedalaman> 1 meter> 1 meter
 133. 133. Prinsip pencegahan dan pengawalanhakisan tanah adalah:1. Melindungi permukaan tanah2. mengelakkan pengaliran air drpdmelalui saluran sempit3. Mengurangkan kelajuan larian air
 134. 134. Kaedah untuk mencegah hakisantanah:1. Menanam penutup bumi- Jenis tumbuhan kekacang:Centrosema pubescensCalopogonium mucunoides- tugasnya ialah menutup permukaan tnhdgn sempurna.- kekacang blh mengikat nitrogen danakan meningkat kesuburan tanah jikasisa tumbuhan digaulkan dgn tanah.
 135. 135. Centrosema pubescens
 136. 136. Calopogonium mucunoides
 137. 137. Kaedah untuk mencegah hakisantanah:2. Membuat teres• Bertujuan utk mengelakkan air hujandrpd mengalir terus menerusi lereng-lereng bukit.• Memperlahankan larian air.
 138. 138. Kaedah untuk mencegah hakisantanah:3. Menanam mengikut kontur– Kawasan-kawasan yg curam yg ditanamdengan tanaman getah dan kelapa sawit– Dengan menggunakan penanamanmengikut kontur akan dpt mengelakkan airhujan drpd mengalir menuruni sepanjanglereng bukit.4. Membuat sungkupan
 139. 139. Kaedah untuk mencegah hakisan tanah:5. Menanam secara jalur– Pokok ditanam mengikut jalur ygmerentasi lereng bukit atau kawasancuram.– Tujuannya ialah utk mengelakkan airdrpd mengalir terus di sepanjangkawasan curam.– Mengelakkan tanah dibawa lari oleh air.6. Membina sistem perparitan– Sistem saliran yg terdiri drpd parit-paritblh memindahkan air yg berlebihan drpermukaan tanah.
 140. 140. “Nafsu mengatakan wanita cantik atas dasar rupanya,akal mengatakan wanita cantik atas dasar ilmu dan kepandaiannya,dan hati mengatakan wanita cantik atas dasar akhlaknya.”

×