กําหนดการ
การประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนยกีฬากาญจนาภ...
- 2 -
22.00 น. - การอําลาตําแหนงของดาว-เดือน ประจําป 2552
- ประกาศผลรางวัลพิเศษตาง ๆ ของการประกวด
- ประกาศผลรางวัลตําแห...
กําหนดการ
กิจกรรมเก็บตัวผูเขาประกวด Cowboy & Cowgirl Star
Search 2010 Maejo University
ระวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2553...
- 2 -
15.10 น. เดินทางบานคุณ.......................................อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
- ผูเขารวมประกวด ลูก...
กําหนดการ
งานแถลงขาวการประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University
ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
ณ หอง COWB...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

กำหนดการการประกวด

574

Published on

Published in: Sports, Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
574
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "กำหนดการการประกวด"

  1. 1. กําหนดการ การประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแมโจ ………….....*******…………... 16.00 น. - ผูเขารวมชมการประกวดเขาสูศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 16.30 น. - รายงานตัวผูเขารวมประกวด cowboy & cowgirl 17.00 น. - พิธีเปดการประกวด cowboy & cowgirl โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ - นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กลาวตอนรับประธานในพิธี - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ กลาวรายงานตอประธานในพิธีและ แขกผูมีเกียรติ - ประธานในพิธีกลาวเปดการประกวด - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกใหกับผูสนับสนุนโครงการ - ประธานในพิธี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ คณาจารย ผูใหการ สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการจัดทําโครงการ ผูเขารวมประกวดและ แขกผูมีเกียรติทุกทานรวมถายภาพหมู 17.30 น. - รอบแนะนําตัวผูเขาประกวด 17.50 น. - การแสดงของผูเขาประกวดชุดคาวบอยแดนซ - การเตนประกอบเพลงเพลงฟตหัวใจ : แคขยับ=ออกกําลังกาย ของผูเขาประกวด และขับรองโดยนายพงศธร ศรีสุริยวงศ นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ 18.30 น. - รอบแสดงความสามารถพิเศษของผูเขาประกวด 20.30 น. - รับชมมินิคอนเสิรตจากtrue move 21.30 น. - ประกาศผลผูเขาประกวดรอบแรก 21.45 น. - รอบตอบคําถามผูเขาประกวดที่ผานรอบแรก
  2. 2. - 2 - 22.00 น. - การอําลาตําแหนงของดาว-เดือน ประจําป 2552 - ประกาศผลรางวัลพิเศษตาง ๆ ของการประกวด - ประกาศผลรางวัลตําแหนง cowboy & cowgirl - ถายภาพหมู 23.00 น. เสร็จสิ้นการประกวด หมายเหตุ : - ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม - ผูเขารวมชมการประกวดแตงกายชุดคาวบอย+สติงไทด - STAFF แตงกายชุดกองประกวด
  3. 3. กําหนดการ กิจกรรมเก็บตัวผูเขาประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University ระวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2553 ………….....*******…………... กิจกรรม Walk Rally สวนสัตว กับการสรางเสริมสุขภาพ วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ สวนสัตวเชียงใหม (แตงกายชุดกองประกวด) 07.00 น. ผูเขารวมประกวดลงทะเบียน รับอาหารวางและขึ้นรถบริเวณหนาโรงอาหาร 07.30 น. เดินทางไปสวนสัตวเชียงใหม 08.00 น. ชี้แจงและเตรียมความพรอมกิจกรรม 09.00 น. - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ กลาวรายงาน - ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม กลาวตอนรับและใหโอวาท - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ มอบของที่ระลึก - ผูอํานวยการ คณะกรรมการจัดทําโครงการ และผูเขารวมประกวดรวมถายภาพหมู 09.30 น. กิจกรรม Walk Rally สวนสัตว และถายทําวีดีทัศนผูเขาประกวด 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. กิจกรรม Walk Rally สวนสัตว และถายทําวีดีทัศนผูเขาประกวด (ตอ) 16.30 น. ชี้แจงและสรางความเขาใจในกิจกรรมวันที่สอง 17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมลูกแมโจเติมรัก เติมใจใหสังคมดวยการทําความดี ตามรอยพอแหงแผนดิน วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ .................................... (แตงกายชุดเสื้องานหนัก) 07.00 น. ผูเขารวมประกวดลงทะเบียน รับอาหารวางและขึ้นรถบริเวณหนาโรงอาหาร 07.30 น. เดินทางไปรวมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ............................. 09.00 น. เขารวมกิจกรรมลูกแมโจเติมใจ : ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับเทศบาลตําบลหนองหาร 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. เดินทางไปศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม - ผูเขารวมประกวด ลูกแมโจเติมรัก : เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 15.00 น. รับประทานอาหารวาง
  4. 4. - 2 - 15.10 น. เดินทางบานคุณ.......................................อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม - ผูเขารวมประกวด ลูกแมโจเติมรัก : เรียนรูชุมชนและการทําขนมขาวแตน 16.30 น. เดินทางไปถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย บริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย 18.00 น. ชี้แจงกิจกรรมเปดกลอง บริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย 18.30 น. เดินเปดกลองรับบริจาคเงินเพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารเด็กผูพิการ 20.30 น. รวบรวมกลองเงิน และชี้แจงและสรางความเขาใจในกิจกรรมวันที่สอง 21.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมหนุม-สาวคาวบอยจิตอาสา สรางรอยยิ้มผูดอยโอกาส วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบานศรีสังวาลเชียงใหม และหองอาคม กาญจนประโชติ (แตงกายชุดคาวบอย) 08.00 น. ผูเขารวมประกวดลงทะเบียน รับอาหารวางและขึ้นรถบริเวณหนาโรงอาหาร 08.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบานศรีสังวาลเชียงใหม 09.00 น. - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ กลาวรายงาน - ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีสังวาลยเชียงใหมกลาวตอนรับและใหโอวาท - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ มอบของที่ระลึก - ผูอํานวยการ คณะกรรมการจัดทําโครงการ และผูเขารวมประกวดรวมถายภาพหมู 09.30 น. กิจกรรมสันทนาการ “ สรางรอยยิ้มแหงความสนุกสนาน” โดย ทีมงาน EQ GROUP 11.00 น. กิจกรรมเลี้ยงอาหาร “ สรางรอยยิ้มเมื่ออิ่มทอง ” 12.00 น. กิจกรรมฝากรอยยิ้มแหงความสุข โดย ทีมงาน EQ GROUP 12.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ 13.00 น. รับประทานอาหารลางวัน 14.00 น. กิจกรรมเวทีสุนทรียสนทนา “ ความดี ยิ่งพูด ยิ่งมีพลัง” โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ 15.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ 16.30 น. ชี้แจงและสรางความเขาใจในกิจกรรมวันประกวด 17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมเก็บผูเขาประกวด หมายเหตุ : - ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
  5. 5. กําหนดการ งานแถลงขาวการประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ หอง COWBOY THEATERมหาวิทยาลัยแมโจ ………….....*******…………... 08.00 น. - ผูเขารวมการประกวดลงทะเบียน 08.30 น. - กิจกรรมปฐมนิเทศผูเขารวมการประกวดcowboy & cowgirl Maejo 2010 โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ 10.00 น. - รับประทานอาหารวาง 10.15 น. - บรรยายหัวขอ “ การพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนยุวทูตสรางเสริมสุขภาพ โดย คุณสงกรานต ปญญาดี ผูเชี่ยวชาญดานบุคลิกภาพ 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมงานแถลงขาว และสื่อมวลชน 13.30 น. งานแถลงขาวการประกวด cowboy & cowgirl Maejo 2010 โดย 1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 2. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ (ประธานโครงการเพิ่มขีดความสามารถ สูมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ) 3. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 4. ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการประกวดยุวทูตสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ 5. ผูแทนบริษัทtrue move 6. ผูแทนบริษัท เพียวริคุ 14.30 น. การแสดงคาวบอยแดนซ จากชมรมคาวบอยแดนซ 15.00 น. เสร็จสิ้นงานแถลงขาวการประกวดและรับประทานอาหารวาง 15.15 น. ถายรูปผูเขารวมประกวดแบบเฉพาะบุคคล คู และกลุมผูเขาประกวด หมายเหตุ : - ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม - ผูเขารวมงานแถลงขาวการประกวดแตงกายชุดคาวบอย+สติงไทด

×