แบบทดสอบโครงงาน

27,760 views
27,195 views

Published on

แบบทดสอบโครงงาน

  1. 1. แบบทดสอบหน่ วยที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 รายวิชา ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4คาชี้แจง - ข้ อสอบมีปรนัย 40 ข้ อ เวลา 50 นาที - ให้ นักเรียนกาเครื่องหมาย X ทับข้ อที่เห็นว่าถูกที่สุด 1. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 5. โครงงาน ทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว จัดอยูใน ่ ก) เปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนแสดงความสามารถ ั โครงงานประเภทใด ข) ให้นกเรี ยนทางานในเวลาเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ั ก) โครงงานพัฒนาเกม เท่านั้น ข) โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ ค) กระตุนให้นกเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนสาขา ้ ั ค) โครงงานประเภทการทดลอง คอมพิวเตอร์ ง) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ง) สร้างความสานึกและความรับผิดชอบใน 6. " เนื้อหาน่าสนใจ คัดเลือกหัวข้อที่ทาความเข้าใจยาก " การศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง ข้อความที่กล่าวนี้มีความสาคัญในการจัดทาโครงงาน 2. ข้อใดไม่ใช่การใ ช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างงานตาม ประเภทใด หลักการทาโครงงาน ก) โครงงานประดิษฐ์ ก) คัดลอกผลงานผูอื่น ้ ข) โครงงานพัฒนาเกม ข) ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ้ ค) โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน ค) มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ง) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ง) ใช้คาสุ ภาพ และไม่สร้างความเสี ยหายต่อผูอื่น้ 7. โครงงาน เกมทายคาศัพท์ จัดอยู่ ในโครงงานประเภท 3. ข้อใดเป็ นความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่ ใด ชัดเจนที่สุด ก) โครงงานพัฒนาเกม ก) การศึกษา ค้นคว้า เพื่อตอบคาถามที่สงสัย ข) โครงงานจาลองทฤษฎี ข) การนาความรู ้และความสนใจมาถ่ายทอดให้ผอื่น ู้ ค) โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ ทราบ ง) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ค) งานทุกอย่างที่เป็ นการสร้างสิ่ งใหม่ๆ ที่ยงไม่มี ั 8. โครงงาน ระบบจองตัวเครื่ องบินโดยสาร จัดอยูใน ๋ ่ ผูใดคิดทามาก่อน ้ โครงงานประเภทใด ง) วิธีทางานที่เป็ นระบบ เป็ นขั้นตอน เพื่อทางาน ก) โครงงานจาลองทฤษฎี ชิ้นใด ชิ้นหนึ่งให้สาเร็ จ ข) โครงงานประยุกต์ใช้งาน 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทาโครงงาน ค) โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ คอมพิวเตอร์ ง) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ก) เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 9. " ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย " จัดเป็ นโครงงานประเภท ข) เน้นการแสวงหาความรู ้ดวยตนเอง้ ใด ค) เน้นการคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ดวยตนเอง ้ ก) โครงงานพัฒนาเกม ง) เน้นการแสวงหาความรู ้ดวยวิธีการทาง ้ ข) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ ค) โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน
  2. 2. ง) โครงงานประดิษฐ์ 15. ข้อใดเป็ นความสาคัญอันดับแรกของการจัดทา เค้า10. ข้อใดไม่จดอยูในประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ั ่ โครงข้อเสนอโครงงาน ก) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ก) ทาให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน ข) โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน ข) เพื่อเป็ นการเลือกเรื่ องที่จะทาโครงงาน ค) โครงงานพัฒนาเกม ค) เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ของการทา ง) โครงงานบริ การ โครงงาน11. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่ อง สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสี ง) ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุก จัดเป็ นโครงงานประเภทอะไร ขั้นตอน ก) โครงงานพัฒนาเกม 16. ขั้นตอนของการทาโครงงาน มีความสาคัญ ต่อการวาง ข) โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ แผนการทางานข้อใดมากที่สุด ค) โครงงานประเภทการทดลอง ก) การเลือกหัวข้อ ง) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ข) การลงมือทาโครงงาน12. ขั้นตอนแรกของการทาโครงงาน คือข้อใด ค) การจัดทาเค้าโครงย่อ ก) การนาเสนอและแสดงโครงงาน ง) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข) จัดทาเค้าโครงของโครงงาน 17. นักเรี ยนควรวางแผนอย่างไรในการทาโครงงาน ค) คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ คอมพิวเตอร์ ง) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ก) มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทาโครงงานเพียง13. การดาเนินการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใด คนเดียวเท่านั้น เรี ยงลาดับได้ถูกต้องที่สุด ข) จัดลาดับภาระงานก่อน-หลัง และทาตามแผนงาน 1.การเขียนรายงาน ที่วางเอาไว้ 2.การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ค) มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคน 3.การนาเสนอและการแสดงผลงาน ทาตามความถนัด 4.การลงมือทาโครงงาน ง) ข้อ ข และ ค ถูก 5.การเลือกหัวข้อที่จะทา 18. ข้อใดคือขั้นตอนสุ ดท้ายสุ ดของการจัดทาโครงงาน 6.การเขียนเค้าโครงโครงงาน ก) การเขียนรายงาน ก) 5 2 6 4 1 3 ข) จัดทาเค้าโครงของโครงงาน ข) 5 6 2 4 3 1 ค) การนาเสนอและแสดงโครงงาน ค) 5 1 3 2 4 6 ง) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ง) 5 1 2 6 4 3 19. ก่อนที่จะจัดทาโครงง านทางคอมพิวเตอร์ นักเรี ยน14. เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ตองมีหวข้อใดต่อไปนี้ ้ ั ต้องปฏิบติอย่างไรในขั้นแรก ั ก) บทคัดย่อ ก) ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่มีผจดทาไว้ ู้ ั ข) เอกสารอ้างอิง แล้ว ค) แผนปฏิบติงาน ั ข) เขียนเค้าโครงของโครงงาน ง) หลักการและทฤษฎี ค) ออกแบบโครงงาน
  3. 3. ง) จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 25. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ในข้อใด20. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครง ของโครงงาน กล่าวถึงข้อมูลของหัวข้อส่ วนนาทั้งหมด คอมพิวเตอร์ ก) ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ ที่มาความสาคัญ ก) บทนา ปัญหา ผูจดทา อาจารย์ที่ปรึ กษา ้ั ข) อ้างอิง ข) ชื่อโครงงาน ที่มาความสาคัญโครงงาน ผูจดทา ้ั ค) บทคัดย่อ อาจารย์ที่ปรึ กษา ง) กิตติกรรมประกาศ ค) ชื่อโครงงาน สาขางานวิจย ผูทาโครงงาน ั ้21. เมื่อเค้าโครงย่อโครงงานที่ผ่านการตรวจจากครู ที่ อาจารย์ที่ปรึ กษา คาขอบคุณ บทคัดย่อ ปรึ กษาแล้วจะดาเนินการอย่างไรต่อไป ง) ชื่อโครงงาน หลักการทฤษฎี วิธีดาเนินการ ก) วางแผนทดลอง ผูจดทา อาจารย์ที่ปรึ กษา ้ั ข) ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 26. บทคัดย่อ หมายถึงอะไร ค) เก็บเค้าโครงย่อไว้แล้วดาเนินการปฏิบติโครงงาน ั ก) เรื่ องย่อของโครงงานที่ทา ตามที่กาหนดขั้นตอนใหม่ ข) หลักการและทฤษฎีที่ใช้ทาโครงงาน ง) ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ขอมูล และสรุ ปผ ล ้ ค) บทสรุ ปของการวิธีการทางานทั้งหมด ตามแผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ ง) ภาพรวมโดยย่อของโครงงานตั้งแต่ตนจนจบ ้22. ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา จะต้องมี 27. ข้อใดเรี ยงลาดับการเขียนรายงานได้ถูกต้อง คุณสมบัติในข้อใด ก) บทนา วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา สรุ ปผลและ ก) มีรูปภาพประกอบ ข้อเสนอแนะ ข) เขียนและอธิบายได้หลายหน้า ข) บทนา วิธีดาเนินการ ผลการพัฒนา สรุ ปผลและ ค) ผูพฒนาโครงงานเป็ นกลุ่มหลายคน ้ ั ข้อเสนอแนะ และหลักการและทฤษฎี ง) มีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเค้าโครง ค) บทนา หลักการและทฤษฎี วิธีดาเนินการ ผลการ23. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่ งเป็ นการวางรู ปแบบ พัฒนา และสรุ ปผลและข้อเสนอแนะ โครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยูในขั้นตอนใด ่ ง) หลักการและทฤษฎี บทนา วิธีดาเนินการ ก) การลงมือทาโครงงาน รายงานผลการพัฒนา สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ ข) การวางแผนในการทาโครงงาน 28. ในส่ วนของบทนาเป็ นส่ วนแสดงรายละเอียดของ ค) การเขียนรายงานและแสดงผลงาน เนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด ง) การคิดจะเลือกหัวเรื่ องหรื อปัญหาที่จะศึกษา ก) ที่มาและความสาคัญของโครงงานเป้ าหมายของ24. ส่ วนประกอบของรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ที่อยู่ การศึกษา ขอบเขตของโครงงาน ส่ วนท้ายสุ ดคือข้อใด ข) คาขอบคุณ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ก) บทนา หลักการและทฤษฏี ข) อ้างอิง ค) บทคัดย่อ คาขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่ ค) ภาคผนวก เกี่ยวข้อง ง) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ง) ความสาคัญของปัญหา สาขางานวิจย ั วิธีดาเนินการ
  4. 4. 29. ส่ วนประกอบในข้อใดที่ ไม่มี ในรายงานฉบับ 34. การจัดทารายงานประกอบโครงงานคอมพิวเตอร์ มี สมบูรณ์ของโครงงาน ความสาคัญอย่างไร ก) ปก ก) เพื่อบอกความเป็ นมาของโครงงาน ข) บทนา ข) เพื่อบอกขั้นตอนการจัดทาโครงงาน ค) ผูให้การสนับสนุน ้ ค) เพื่อเป็ นส่ วนประกอบในการประเมินโครงงาน ง) กิตติกรรมประกาศ ง) เพื่ออธิบาย และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการ30. การทาโครงงานของนักเรี ยน ถ้าเป็ นการจัดทาเป็ นการ จัดทาโครงงาน พัฒนาระบบใหม่ข้ ึนมานักเรี ยนจะต้องดาเนินการ ใน 35. การเขียนบทคัดย่อ ไม่จาเป็ นต้องมีขอใด ้ ข้อใด ก) ผลที่ได้ ก) แจ้งความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ข) ดาเนินการ ข) บอกความต้องการของซอฟต์แวร์ ค) แนวคิดที่จะทาต่อไปในอนาคต ค) จัดทาคู่มือการใช้งาน ง) จุดมุ่งหมายของการทาโครงงาน ง) บอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 36. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสาคัญในการการจัดแสดงและการ31. การรวบรวมรายชื่อหนังสื อ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ นาเสนอผลงาน จัดอยูในส่ วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ่ ก) ชื่อโครงงาน ชื่อผูทาโครงงาน ชื่อที่ปรึ กษา ้ ก) บทคัดย่อ ข) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทาโครงงาน ข) หลักการและทฤษฎี ค) ผลงานทุกชินที่ทดลองไม่สาเร็ จ ้ ค) คู่มือการใช้งาน ง) วิธีการดาเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่น ง) บรรณานุกรม และสาคัญ32. เหตุผลที่ตองเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ข้อใด ้ 37. การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานโครงงาน ถูกต้อง คอมพิวเตอร์ มีขอปฏิบติหลายประการ ยกเว้นข้อใด ้ ั ก) เพื่อให้ผูที่สนใจติดตามความรู ้เพิ่มเติมจาก ้ ก) คาอธิบาย แหล่งข้อมูลได้ ข) ความสะดวก ข) ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ค) ความปลอดภัย ค) แสดงมารยาททางวิชาการ ง) ความเหมาะสมของเนื้อหา ง) กล่าวถูกทุกข้อ 38. ในการจัดแสดงโครงงานนั้น ข้อใดสาคัญที่สุดที่ควร33. ข้อใดไม่จาเป็ นต้องมีในการทารายงานโครงงาน พิจารณาอันดับแรก คอมพิวเตอร์ ก) ดึงดูดความสนใจผูเ้ ข้าชม ใช้สีที่สดใส ก) คู่มือการใช้งาน ข) ใช้ขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ้ ข) ซอร์ สโค้ดของโปรแกรม ค) มีรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม ค) คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ง) ทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรื อ ง) งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา อธิบายหลักการที่ผิด
  5. 5. 39. สาระสาคัญของการพูดนาเสนอโครงงาน ควร ประกอบด้วยข้อใด ก) ผลที่ได้จากโครงงานมีประโยชน์ ข) โครงงานที่พฒนาทางานได้จริ ง ั ค) วิธีทางานที่เป็ นระบบ ง) ถูกทุกข้อ40. วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ นาเสนอผลงาน คือข้อใด ก) แสดงผลงาน ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน ข) สร้างทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของชินงาน ้ ค) เพื่อเผยแพร่ ความภูมิใจระหว่างกัน ง) ถูกทุกข้อ

×