1  แบบเสนอโครงร่า งโครงงานคอมพิว เตอร์รหัส วิช า ง 33201 ชื่อ วิช า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร 5 ปีก ารศึก ษา 2555 ...
2            ใบงาน   การจัด ทำา ข้อ เสนอโครงงานคอมพิว เตอร์ สมาชิก ในกลุ่มวัช รพงศ์ แก้ว เมือ งมูล เลขที่16ภ...
3 การจัด ทำา ของตกแต่ง บ้า น หลากหลายไอเดีย ที่ไม่ม ีว ัน สิ้น สุด ในการทำา ชั้น ที่ว างที่แ สนจะประหยัด ไม่ย ุ่ง ยากวัต ถ...
4   แนวทางการดำา เนิน งาน     1. เตรียมแผ่นไม้ ขนาดเท่ากัน จำานวนแผ่นไม้ เท่ากับ จำานวน       ของชั้นวางของ ใ...
5     350 บาท ขั้น ตอนและแผนดำา เนิน งานล  ขั้น ตอน     สัป ดาห์ท ี่   ผู้ร ับืำ               ...
6ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ (ผลลัพ ธ์ท ี่ต ้อ งการให้เ กิดขึ้น เมื่อ สิ้น สุด การทำา โครงงาน )   1. สามารถใช้ง านได้จ ริง  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงาน

1,233 views
1,192 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
291
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงาน

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่า งโครงงานคอมพิว เตอร์รหัส วิช า ง 33201 ชื่อ วิช า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร 5 ปีก ารศึก ษา 2555 ชื่อ โครงงานที่ว างของ ชื่อ ผู้ท ำา โครงงาน วัช รพงศ์ แก้ว เมือ งมูล เลขที่16 ภาณุพ งศ์ พรหมปัญ ญา เลขที่ื ื 9 บัล ลัง ก์ หวัง ดี เลขที่ 22 ชื่อ อาจารย์ท ี่ป รึก ษาโครงงาน นางเขื่อ นทอง มูล วรรณ์ ระยะเวลาดำา เนิน งาน ภาคเรีย นที่ 1-2 ปีก าร ศึก ษา 2555 โรงเรีย นยุพ ราชวิท ยาลัย จัง หวัด เชีย งใหม่สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัด ทำา ข้อ เสนอโครงงานคอมพิว เตอร์ สมาชิก ในกลุ่มวัช รพงศ์ แก้ว เมือ งมูล เลขที่16ภาณุพ งศ์ พรหมปัญ ญา เลขที่ื ื 9บัล ลัง ก์ หวัง ดี เลขที่ 22คำา ชี้แ จง ให้ผ ู้เ รีย นแต่ล ะกลุ่ม เขีย นข้อ เสนอโครงงานตามหัว ข้อ ต่อ ไปนี้ชื่อ โครงงาน (ภาษาไทย) ชั้น วางของ ชื่อ โครงงาน (ภาษาอัง กฤษ) Rack.ประเภทโครงงาน สิ่ง ประดิษ ฐ์ชื่อ ผู้ท ำา โครงงานวัช รพงศ์ แก้ว เมือ งมูล เลขที่16ภาณุพ งศ์ พรหมปัญ ญา เลขที่ื ื 9บัล ลัง ก์ หวัง ดี เลขที่ 22ชื่อ ที่ป รึก ษา นางเขื่อ นทอง มูล วรรณ์ระยะเวลาดำา เนิน งาน 3 วันที่ม าและความสำา คัญ ของโครงงาน
 3. 3. 3 การจัด ทำา ของตกแต่ง บ้า น หลากหลายไอเดีย ที่ไม่ม ีว ัน สิ้น สุด ในการทำา ชั้น ที่ว างที่แ สนจะประหยัด ไม่ย ุ่ง ยากวัต ถุป ระสงค์ (สิ่ง ที่ต ้อ งการในการทำา โครงงานระบุเ ป็น ข้อ )1 เพื่อ สามารถใช้ว างของต่า งๆ2 ใช้เ วลาว่า งให้เ ป็น ประโยชน์3 ประหยัด ค่า ใช้จ ่า ยขอบเขตโครงงานการนำา เอาสิ่ง ที่ห าได้ง ่า ยๆไม่ย ุ่ง ยากมาประดิษ ฐ์สิง ของเพื่อ ใช้ว างสิ่ง ของต่า งๆหลัก การและทฤษฎี (ความรู้ หลัก การ หรือทฤษฎีท ี่ส นับ สนุน การทำา โครงงาน ) 1. สามารถใช้ง านได้จ ริง 2. สามารถใช้เ วลาว่า งให้เ กิด ประโยชน์ 3. สามารถใช้ง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพวิธ ีด ำา เนิน งาน
 4. 4. 4 แนวทางการดำา เนิน งาน 1. เตรียมแผ่นไม้ ขนาดเท่ากัน จำานวนแผ่นไม้ เท่ากับ จำานวน ของชั้นวางของ ในตัวอย่างดังกล่าวนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งจะ ให้ขนาดที่พอเหมาะ ไม่หนักจนเกินไป ขนาด หน้า หน้า 1 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว และ ยาว 28 นิ้ว ไม้ดังกล่าว สามารถหาซื้อ ได้ตามร้านไม้ทั่วไป นำามาแบ่งตัดได้เช่นกัน หรือใครมีพาเลท ไม้ ก็สามารถนำามาประยุกต์กันได้ เมื่อได้แผ่นไม้ขนาดเท่ากัน แล้ว ทำาการเจาะรู มุมทั้ง 4 ด้าน ความกว้างของรู คำานึงถึง ขนาดของเชือกป่าน 2. หากคุณไม่ชอบสีดั้งเดิมของไม้ อาจแต่งเติมด้วยการเพิ่มสีสัน ส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับความชอบ ว่าต้องการสีสันแบบไหน อาจเติม แต่งลวดลายน่ารักๆ ได้เช่นกัน แต่หากใครชอบสีไม้เดิมอยู่ แล้ว ก็ไม่จำาเป็นต้องทาสีใดๆ 3. เมื่อจัดการแผ่นไม้เสร็จแล้ว ถึงเวลาที่ต้องนำาแผ่นไม้ทั้ง 4 ร้อยรวมเข้าด้วยกันด้วยเชือกป่าน ด้วยการสอดรู คุณควร คำานึงถึงระยะห่างของชั้นวางของให้เหมาะสม โดยตัวอย่างดัง กล่าวนี้ ใช้เชือกทั้งหมดยาวประมาณ 150 นิ้ว ในขั้นตอน การร้อยเชือก จำาเป็นต้องใช้สลักไม้เล็กๆ เพื่อกั้นไม่ให้แผ่น กระดานล่วงลงมา แก้โดยการใช้สลักไม้สอดเข้าไประหว่าง เชือกป่าน 4. นำาชั้นวางของแขวนผนัง ทดสอบการติดตั้งบนผนังของห้อง คุณ แต่สำาหรับตัวอย่างดังกล่าวนี้ พวกเขาได้ทาสีขาว และ ผนังห้องสีโทนขาวเช่นกัน ทำาให้ดูไม่โดดเด่น พวกเขาจึง ตัดสินใจทาสีผนังห้อง เป็นโทนสีเทาดำา เพื่อให้ผนังเข้ม โดย เน้นการทาแบบไม่บรรจง เพื่อให้เกิดลวดลายอาร์ต เป็นไอเดีย ที่ต่อยอด ทำาให้หองดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ้ สำาหรับไอเดียนี้ น่าจะทำากันได้ไม่ยากนัก ขอให้เพื่อนๆ สนุก กับการแต่งบ้านนะครับ… เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ท ี่ใ ช้1 แผ่น ไม้ก ระดาน2 กระดาษตกแต่ง3 เชือ ก4 เครื่อ งเจาะ งบประมาณ
 5. 5. 5 350 บาท ขั้น ตอนและแผนดำา เนิน งานล ขั้น ตอน สัป ดาห์ท ี่ ผู้ร ับืำ ผิดดั ชอบบ 111 1111 1 123456789ที่ 012 3456 71 คิด หัว ข้อ / ทุก โครงงาน คน2 ศึก ษาและ / ทุก ค้น คว้า คน ข้อ มูล3 จัด ทำา / ทุก โครงร่า ง คน งาน4 ปฏิบ ัต ิก าร / ทุก สร้า ง คน โครงงาน5 ปรับ ปรุง / ทุก ทดสอบ คน6 การทำา / ทุก เอกสาร คน รายงาน7 ประเมิน / ทุก ผลงาน คน8 นำา เสนอ / ทุก โครงงาน คน
 6. 6. 6ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ (ผลลัพ ธ์ท ี่ต ้อ งการให้เ กิดขึ้น เมื่อ สิ้น สุด การทำา โครงงาน ) 1. สามารถใช้ง านได้จ ริง 2. สามารถใช้ง านได้ต ามจุด ประสงค์ข ้า งต้น 3. ประสบผลสำา เร็จ ในการนำา ความรู้ม าประยุก ต์ใ ช้ 4. ประสบผลสำา เร็จ ตามเป้า หมายที่ไ ด้ต ั้ง ไว้สถานที่ด ำา เนิน การ : โรงเรีย นยุพ ราช ที่บ ้า นของนัก เรีย นกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ท ี่เ กี่ย วข้อ ง: กลุ่ม สาระศิล ปะ และการงานอาชีพ และเทคโนโลยีแหล่ง อ้า งอิง (เอกสาร หรือ แหล่ง ข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่นำา มาใช้ก ารทำา โครงงาน ) http://board.eduzones.com/question.php?qid=201201141159131pb5GIO http://www.banidea.com/diy-shelves-wall-boards/ http://itec.vru.ac.th/Industry001/Project/ProjectProducts.pdf

×