ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองเต่า

2,898 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองเต่า

 1. 1. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 1บ้านหนองเต่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองเต่าได้มีครอบครัวผู้อพยบประมาณ ๓ ครอบครัวได้อพยบเดินทางรอนแรมมาจากอาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเพื่อหาทาเลที่ตั้งในการลงหลักปักฐานสร้างที่อยู่และที่ทามาหากินแห่งใหม่โดยได้เดินทางรอนแรมมาถึงบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านหนองเต่าในปัจจุบัน โดยในสมัยนั้นมีหนองน้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่กล่าวนามในสมัยนี้ว่าหนองน้าหนองเต่า จึงได้ตกลงปรงใจพากันปักหลักปักฐานอยู่ที่นี้และได้ถางป่าทาที่อยู่อาศัยและทาการเกษตรใกล้กับหนองน้า เมื่อเด็กไปเล่นในหนองน้าและบังเอิญได้เจอเต่าจึงได้จับเต่ามาให้ผู้ใหญ่ดู โดยผู้สูงอายุได้ถามเด็กว่าไปจับเต่ามาแต่ใหน พวกเด็กๆ จึงตอบว่าจับมาจากหนองน้า ซึ่งในหนองน้านั้นมีเต่ามาก จึงเป็นที่มาให้ชาวบ้านกล่าวนามหนองน้านั้นว่า “หนองเต่า”ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย30440๑ ความเป็นมาของหมู่บ้านหนองเต่าตามคาบอกกล่าวของผู้สูงอายุในชุมชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๗๔แล้วตอนนี้ยังมีเต่าให้เราเห็นอยู่ไหมค่ะอ่อตอนนี้เต่าที่อยู่ในหนองเต่าได้สูญพันธุ์หมดแล้ว เหลือก็แต่เต่าที่ชาวบ้านเอามาปล่อยไว้เท่านั้นแหละจ๊ะ และก็มีรูปปั่นเต่าที่ชาวและวัดบ้านหนองเต่าได้ปั่นขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่วัดบ้านหนองเต่าจ๊ะ
 2. 2. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 2บ้านหนองเต่าจะเรียกว่าหมู่บ้านแล้วจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อหนองน้าประจาหมู่บ้านนั้นว่าหมู่บ้านหนองเต่า และได้เรียกมาจนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันหมู่บ้านหนองเต่าตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทย 30440) จากนั้นมาทางหมู่บ้านหนองเต่าได้ทาการเลือกตั้งผู้นาชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) มากปกครองหมู่บ้านปัญหามาจากจานวนประชากรที่เริ่มเพิ่มขึ้นมามากเลื่อยๆ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านหนองเต่ามีชื่อว่า นายเหมือน(นามสกุลไม่ระบุไว้แน่ชัด) ต่อมาไม่นานทางราชการให้หมู่บ้านหนองเต่ามีวิทฐานะเป็นหมู่บ้านได้สมบูรณ์ ซึ่งหลายๆ ปีต่อมาได้มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เข้ามารับตาแหน่งหน้าที่จากผู้ใหญ่บ้านคนก่อน ตามลาดับดังนี้ภาพที่ 1หนองน้าหนองเต่าปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่าตาบลบึงพะไลอาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นมาหลายๆ ครอบครัวแล้ว ชาวบ้านจึงคิดว่าถึงเวลาที่
 3. 3. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 3บ้านหนองเต่า๑.๒ ทานียบผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเต่านายเหมือน (นามสกุลไม่ระบุไว้แน่ชัด) นายฮาด วงษ์ชาลีนายจันคาน บัวมาตร นายมา ปัดทุมนายคามี คาประพันธ์ นายอูม ดวงสุพรรณไม่มีรูปภาพชัดเจนไม่มีรูปภาพชัดเจน ไม่มีรูปภาพชัดเจนไม่มีรูปภาพชัดเจน
 4. 4. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 4บ้านหนองเต่านายทองดี พันชมพู นายคาภีร์ จันทรเสาวพักคร์นายอานวย มีธรรม นายทองดี ธุระธรรม(ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)ไม่มีรูปภาพชัดเจน
 5. 5. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 5บ้านหนองเต่า๒ สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์๒.๑ ที่ตั้งบ้านหนองเต่าปัจจุบันตั่งอยู่ หมู่ที่ ๙ ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓0๔๔0ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 15°4045.21" N 102°1425.15" E๒.๒ อานาเขตของหมู่บ้านหนองเต่าติดต่อกับหมู่บ้านหนองขามน้อย หมู่บ้านศาลาหนองขอน ตาบลบึงพะไลอาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านหนองบัวกอง ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนคคราชสีมา ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านหัวหนอง เทศบาลตาบลบึงสาโรง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือติดต่อกับบ้านดงบัง ตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาหมู่บ้านหนองเต่า อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอาเภอแก้งสนามนางมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอาเภอแก้งสนามนาง ประมาณ ๙ กิโลเมตรแล้วคนสมัยก่อนใช้อะไรเขียนหรือเรียนหนังสือครับสมัยก่อนชาวบ้านเขาก็ใช้ก้อนถ่านเขียนไงจ๊ะ ส่วนหนังสือเรียนก็เรียนจากหนังสือใบลานไงจ๊ะบ้าหนองเต่ามีอานาเขตติดต่อกับหลายหมู่บ้าน ดังนี้ ทิสตะวันออก
 6. 6. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 6บ้านหนองเต่า๓.๑ อาชีพชาวบ้านหนองเต่า ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทาไร่-ทานา บางครอบครัวก็ได้ไปใช้แรงงานอยู่ที่เมืองหลวง แต่สมัยนี้ค่านิยมของการประกอบอาชีพของชาวบ้านก็เริ่มที่จะหายไปกับทุนนิยม โดยต่างก็พากันขายไร่-ขายนา หรือทิ้งไร่-ทิ้งนาไปทางานหรือไปค้าขายในเมืองหลวงหากบางครอบครัวมีลูกเด็กเล็กแดงก็จะฝากลูกฝากหลานไว้กับ ตา-ยาย กว่าจะเห็นหน้ากันก็จะเห็นในงานเทศกาลต่างๆของชาวหรือในปีใหม่เท่านั้น๓.๒ การศึกษาาวบ้านหนองเต่า ส่วนใหญ่สมัยก่อนไม่ค่อยได้รับการศึกษา เป็นเหตุมาจากไม่มีสถานที่เรียนหนังสือหรือสถานที่เรียนหนังอยู่ห่างไกลจากหมู่จึงไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะศึกษา แต่ปัญหานี้ก็เริ่มหายไปหลังจากที่ชาวบ้านและผู้นาชุมได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งแรกประจาหมู่บ้านขึ้นอยู่ที่ศาลาวัดบ้านหนองเต่า เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พอชาวบ้านส่วนจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แล้ว ก็ไม่ได้รับการศึกษาอีกเลยจากนั้นไม่นาน นายอาเภอบัวใหญ่ลืมบอกไปบ้านหนองเต่ายังมีอากาศที่ดีมาก และชาวก็มีความเป็นกันเองมากด้วยคับ/ค่ะชช๓ ลักษณะทางวัฒนธรรม
 7. 7. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 7บ้านหนองเต่าจังหวัดนครราชสีมา ในสมัยนั้นได้ให้ความสาคัญแก่การศึกษาเป็นอย่างมากจึงได้จัดตั้งโรงเรียนใกล้บ้านให้กับบ้านหนองเต่า โดยตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านว่าโรงเรียนบ้านหนองเต่า ชาวบ้านจึงได้รับการศึกษาอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเต่าเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดอยู่ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 กระทรวงศึกษาธิการ๓.๓ ศาสนาชาวบ้านหนองเต่านับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99.9 เปอร์เซ้นต์ และนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณ 0.1 เปอร์เซ้นต์๓.๔ ประเพณีและความเชื่อ๓.๔.๑ ความเชื่อ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านหนองเต่ามา ชาวบ้านจะมักจะมีความเชื่อกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือไม่สามารถสัมผัสได้ อาทิเช่น เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ เชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง และอื่นอีมากมาย ชาวบ้านหนองเต่ายังมีความเชื่อที่แปลกมากมายและไม่สารมารถสัมผัสได้หมายเหตุ โปรดใช้วิจารณญาณ์ในการอ่าน๓.๔.๑ ประเพณีสาคัญของหมู่บ้านหนองเต่าประเพณีบุญเดือนหก(บุญบังไฟ) ชาวบ้านหนองเต่าเชื่อกันว่าเมื่อปีใดฝนแล้งหรือสภาพอากาศไม่ดีชาวบ้านมักจะจุดบังไฟขอฝนจากพญาแทน ซึ่งมีการจัดเป็นทุกๆ ปีอาคารหลังแรกของโรงเรียนบ้านหนองเต่า
 8. 8. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 8บ้านหนองเต่าประเพณีบวงสรวงปู่ตาเจ้าหนองหนองเต่า(หรือที่เรียกกันว่พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ศิษย์ประจาหมู่บ้านหนองเต่า) การบวงสรวงปู่ตาเจ้าหนองหนองเต่าหรือสิ่งศักดิ์ศิษย์ประจาหมู่บ้านมีการประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์ศิษย์จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้กับตนเองและหมู่บ้านหมายเหตุ โปรดใช้วิจารณญาณ์ในการอ่านประเพณีบุญมหาชาติ บุญมหาชาติมีชื่อเรียกอีอย่างหนึ่งว่าบุญพระเวชสันดรบุญมหาชาติของหมู่บ้านหนองเต่าถือได้ว่าเป็นบุญประจาปีที่ทุกคนต้องเข้าวัดเพื่อฟังเทศมหาชาติและทาบุญตักบาตร ซึ่งบุญมหาชาตินี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยพุทธกาล โดยมีจุดประสงค์ของการจัดประเพณีบุญมหาชาตินี้ คือการได้บริจาคสิ่งของหรือถวายสิ่งของให้กับศาสนา และชาวบ้านหนองเต่าเชื่ออีกว่าการได้บริจาคสิ่งของในประเพณีบุญมหาชาตินี้จะทาให้ได้เป็นส่วนหนึ่งกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายเหตุ โปรดใช้วิจารณญาณ์ในการอ่านประเพณีบุญกระยาสาท คือ บุญประจาปีประจาหมู่บ้าน เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ บิดา-มารดา หรือญาติ ผู้ล่วงลับไปแล้วและมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการปลดปล่อยวิญาณให้ไปสู่สุคติหมายเหตุ โปรดใช้วิจารณญาณ์ในการอ่าน
 9. 9. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 9บ้านหนองเต่า๕ สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนของหมู่บ้านหนองเต่าบ้านหนองเต่าเป็นบ้านที่มีสถานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงดีหรือดีมาก โดยมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่มีกินหรือไม่มีที่อยู่เลย หรืออาจหาไม่ได้ในหมู่บ้านหนองเต่าเลย๖ การคมนาคม๖.๑ การเดินทางชาวบ้านหนองเต่าในสมัยก่อนใช้เกวียนเป็นภาหนะที่ใช้ในการสันจรไป-มา โดยใช้ โค – กระบือ ในการลากหรือใช้ในการขับเคลื่อน แต่สมัยนี้ชาวบ้านได้เปลี่ยนค่านิยมในการใช้ภาหนะในการสันจรใหม่ เป็นการใช้รถยนต์หรือรถกระบะแทนการใช้เกวียนเพราะมีความคล่องตัวสูงและเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเกวียน๔ สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปและจุดเด่นของชาวบ้านหนองเต่าชาวบ้านหนองเต่ามีความเป็นอยู่ที่เป็นปานกลางคือไม่ดีมากหรือลาบากจนเกินไปส่วนใหญ่ชาวบ้านหนองจะมีครอบครัวที่ใหญ่มีญาติมิตรหรือเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมู่บ้านจึงทาให้ชาวบ้านหนองเต่ามีความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ไม่ว่า อาหารการกิน ของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ และมากเป็นกว่านั้นการมีน้าใจของชาวบ้าน ก็คือเมื่อเวลาชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมีการจัดงานอุปสมบทหรืองานมงคลต่างๆ ก็จะมีชาวบ้านอีกส่วนที่เป็นทั้งญาติและคนใกล้มาช่วยงานกันอย่างคับคลัง โดยที่เป็นจาเป็นต้องมีคนเรียกมาช่วยงานแต่ชาวบ้านทุกคนมาช่วยงานด้วยความเต็มถึงแม้จะต้องเสียเวลาในการทามาหากินชาวบ้านหนองเต่าก็ไม่เคยบ่นว่าเลยหรือและถึงแม้จะมีรางวัลตอบแทนใดๆ ให้กับชาวบ้านแต่ก็ไม่เรื่องสาคญสาหรับชาวบ้านเพราะชาวบ้านยึดคาว่า “การมีน้าใจเพื่อนมนุษย์และความเสียสละ” ดังนั้นเมื่อมีชาวบ้านต่างถิ่นหรือแขกเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านคาแรกที่เขากล่าวก่อนกลับส่วนใหญ่มักจะกล่าวคาว่า “ชาวบ้านหนองเต่าเป็นคนที่มีมิตรไมตรีเป็นเลิศจริงๆและมีน้าใจมาก”
 10. 10. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 10บ้านหนองเต่า๖.๒ เส้นทางการติดต่อชาวบ้านหนองเต่าติดต่อค้าขายและสันจรไปมา โดยเดินทางผ่านการเดินทางทางบก เหตุผลที่ต้องเดินติดต่อค้าขายบกก็คือชาวบ้านหนองเต่าไม่มีทางเลือในการเลือกใช้ทางสันจร เพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากแม่น้าหรือลาครองต่างๆ มีก็แต่ห้วยน้าเล็กใช้สาหรับทามาหากินเท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางการติอต่อค้าขายหรือสัรจรได้๗ ปราชญ์ชาวบ้าน(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านหนองเต่าขึ้นมา ชาวบ้านก็มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งของต่างๆ เพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาประจาท้องถิ่นของหมู่บ้านหนองเต่าการทาอุปกรณ์ต่างๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทามาหากิน อาทิเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลา จนไปถึงยาสมุนไพรของชาวบ้าน ที่นาเอาพืชชนิดต่างมาสกัดเป็นยารักษาโรค ซึ่งพืชที่เป็นตัวยานั้นก็สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่น
 11. 11. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 11บ้านหนองเต่าดังนั้นก็จะสามารถสรุปได้ว่าชาวบ้านหนองเต่ามีความเชียวชาญในด้านการสร้างสรรค์อุปกรณ์ทามาหากินและการนาพืชมาสกัดเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีที่สินเปลือง๘ แหล่งน้า/ทรัพยากรธรรมชาติบ้านหนองเต่ามีแหล่งน้าอยู่หลายแห่งด้วยกันทั้งที่เป็นแหล่งน้าที่ใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและแหล่งน้าที่ใช้สาหรับทามาหากินก็หลายแห่งเช่นกัน ชาวบ้านหนองเต่าอาศัยน้าเพื่อที่ใช้อุปโภคบริโภคโดยอาศัยน้าจากหนองน้าหนองเต่า เพราะมีน้าใสสะอาดไม่เหมือนหนองน้าอื่นๆ ที่เป็นแหล่งน้าทามาหากินก็มีสีน้าที่ขุ่นมากสรุปได้ว่าแหล่งประจาหมู่บ้านหนองเต่านั้นมีอยู่หลายแห่ง และมีแหล่งน้าที่สาคัญ ๆ ชื่อว่าหนองน้าหนองเต่า ซึ่งเป็นหนองน้าที่ใช้เป็นแห่งอุปโภคบริโภค๙ จานวนประชากรบ้านหนองเต่ามีจานวนครัวเรือนประชากรทั้งหมด 147 ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 759 คน แบ่งเป็นชาย 388 คนหญิง 371 คน
 12. 12. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 12บ้านหนองเต่าภาคผนวก
 13. 13. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 13บ้านหนองเต่า๑0 การเปลี่ยนและการพัฒนาของหมู่บ้านหนองเต่าบ้านหนองเต่าได้แยกออกเป็นหมู่บ้านอีกหลายหมุ่บ้านดังนี้ แยกออกเป็นหมู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 และบ้านหนองเต่าพัฒนาหรือบ้านหนองเต่าใหม่ หมู่ที่ 15อันเป็นผลมาจากประชากรในหมู่บ้านมีจานวนมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวของคนสมัยก่อนและที่อยู่อาศัยมีจานวนน้อยไม่พอกับการอยู่อาศัยจึงต้องมีการเพิ่มจานวนของที่อยู่อาศัยพอจานวนที่อยาอาศัยมีจานวนมากขึ้นแล้วทางผู้ใหญ่จึงมีข้อตกลงกันว่าจาเป็นต้องแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้น๑๑ สถานที่ท่องเที่ยวไกล้หมู่บ้านหนองเต่า๑ ทุ้งดอกจานบาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงออนุรักษ์ที่อยู่ม่ไกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากเท่าไรนัก ทุ่งดอกจานตั้งอยู่ที่ อาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา๒ ประสาทหินพิมาย ประสาทหินพิมายเป็นสถานที่ที่มีความสาคัญตั้งแต่สมัยโบราณและได้ถือว่าเป็นมรกดกโลกอีกอย่างหนึ่ง ประสาทหินพิมายตั้งอยู่ที่อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าหนองเต่าตั้งแต่เริ่มสร้างหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวไกล้หมู่บ้าหนองเต่ามีดังนี้ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต ที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/409257
 14. 14. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 14บ้านหนองเต่า๑๒ บุคคลสาคัญและบุคคลตัวอย่างในชุใชนบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านหนองเต่ามีอยู่หลายคนหลายอาชีพดังจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้๑ ส.ส.สุชาติ ภิญโญ๒ สจ.สมชาย ภิญโญ๑๓ แหล่งเรียนรู้/สถานที่อบรมขัดเกลาอุปนิสัยหมู่บ้านหนองเต่ามีแหล่งเรียนรู้และสถานที่อบรมขัดเกลาอุปนิสัยอยู่ด้วยกันหลายแห่งเช่นกัน อาทิ๑๓.๑ วัด วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและเป็นที่ขัดเกลาอุปนิสัยของชาวบ้านและในสมัยก่อนวัดบ้านหนองเต่าได้เป็นทั้งสถานที่ศึกษา รวททั้งสถานที่พักอาศัยของชาวในยามวิกาล และยังเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานสาคัญๆได้งานตามความจาเป็น๑๓..๒ โรงเรียน บ้านหนองเต่าในสถานะปัจจุบันได้มีการจัดตั้งโรงเรียนบ้านหนองเต่า เป็นโรงเรียนประจาหมู่บ้านแทนโรงเรียนแห่งเดิมที่อาศัยศาลาการเปรียนของวัดบ้านหนองเต่าเป็นสถานที่ใช้เรียนหนังสือ โดยในปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเต่าได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายอาสทางการศึกษาที่พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลลากรและอาคารสถานที่ต่างๆ๑๓.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองเต่า-บ้านหนองโพธิ์-บ้านหนองเต่าพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กฯเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ช่วยอบรมและขัดเกลาอุปนิส้ย โดยเป็นความรวมมือระหว่าหมู่บ้านหนองเต่าและองค์การบริหารส่วนตาบลบึงพะไลในการจัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งคือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และช่วยอบรมและขัดเกลาอุปนิสัยของเด็กก่อนที่จะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับชั้นต่อไป
 15. 15. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 15บ้านหนองเต่า๑๔ ภาพบรรยากาศต่างๆของหมู่บ้าหนองเต่าภาพที่ 2 ภาพการทามาหากินของชาวบ้านหนองเต่าแล้วบ้านหนองเต่ามีสวนธารณะประหมู่บ้านไหมครับมีสิจ๊ะน้อง บ้านหนองเต่าก็มีสวนธารณะประจาหมู่บ้านเหมือนกันดีจังคับ คงจะอากาศร่มรืนดีมากนะครับใช่จ๊ะ
 16. 16. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 16บ้านหนองเต่าภาพที่ 3-4 ภาพทางเข้าหมู่บ้านหนองเต่า
 17. 17. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 17บ้านหนองเต่าภาพที่ 5 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการขาย ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านภาพที่ 6 บรรยากาศตอนเย็นๆ ที่ริมหนองเต่า
 18. 18. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 18บ้านหนองเต่าภาพที่ 6 อาคารหลังแรกของโรงเรียนบ้านหนองเต่า(โรงเรียนแห่งปัจจุบัน)ภาพที่ 7 บรรยากาศทุ่งนาตอนชาวที่บ้านหนองเต่า
 19. 19. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 19บ้านหนองเต่าภาพที่ 8 สบาพเรือนของคนในชุมชนภาพที่ 9 ชาวบ้านยังคงใช้รถไถนาเดินตามเป็นภาหนะสันจรไปมาเหมือนยังสมัยก่อน
 20. 20. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 20บ้านหนองเต่าภาพที่ 10 ภาพจาลองอาคารหลังแรกของโรงเรียนบ้านหนองเต่าที่อาศัยศาลาวัดบ้าหนองเต่าเป็นอาคารสาหรับทาการเรียนการสอนภาพที่ 11 ภาพบรรยากาศของชาวบ้านที่พาลูกหลานเป็นไหนมาไหนด้วยซึ่งแสดงว่าพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้งลูกและนี่ก็เป็นอีกอย่างที่ชาวบ้านหนองเต่าทาเป็นประจา
 21. 21. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 21บ้านหนองเต่าภาพที่ 12 ป่าไม้อันร่มรื่นของบ้านหนองเต่าซึ่งเป็นป่าไม้ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันภาพที่ 13 ภาพการทานาขอชาวบ้านหนองเต่าในปัจจุบัน ยังยึดหลักวิถีการทานาเหมือนสมัยก่อน
 22. 22. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 22บ้านหนองเต่าภาพที่ 14 ภาพการทานาเป็นอาชีพหลักในงานทามาหากินของชาวบ้านหนองเต่าในปัจจุบันภาพที่ 15 สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านหนองเต่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
 23. 23. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 23บ้านหนองเต่าภาพที่ 16 พระอาทิตย์ตกที่ริมหนองเต่า : ถ่ายโดย สิทธิชัย ปุริมาโนภาพที่ 17 ท้องฟ้าสวยเหนือริมน้าหนองเต่า :ถ่ายที่บ้านหนองเต่า
 24. 24. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 24บ้านหนองเต่าภาพที่ 18 แผนที่อย่างไม่เป็นทางการของหมู่บ้านหนองเต่าภาพที่ 19 ภาพถ่ายทางอากาศของผมู่บ้านหนองเต่า จ.นครราชสีมา
 25. 25. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 25บ้านหนองเต่าบอกเล่าเรื่องเต่า………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 26. 26. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 26บ้านหนองเต่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 27. 27. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 27บ้านหนองเต่า
 28. 28. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 28บ้านหนองเต่าบรรณานุกรมขอบคุณข้อมูลบ้าหนองเต่าผู้ใหญ่บ้านหนองเต่าคนปัจจุบันผู้ใหญ๋บ้านหนองโพธิ์คนปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านหนองเต่าพัฒนาขอบคุณภาพถ่ายจาก ด.ช.สิทธิชัย ปุริมาโน และด.ญ.นันทิดา ปัดทุม
 29. 29. บ้ า น ห น อ ง เ ต่ า | 29บ้านหนองเต่า

×