ประโยคความเดียว  + สันธาน +  ประโยคความเดียว = ประโยคความรวม
คือ ลักษณะเนื้อความของประโยคหน้าและประโยคหลังจะมีความหมายไปในแนวเดียวกันหรื อสอดคล้องกันโดยใช้สันธาน และ ทั้ง....และ แล้วก...
คือ ลักษณะเนื้อความของประโยคหน้าและประโยคหลังจะมีความหมายขัดแย้งกันโดยใช้สนธาน แต่ แต่ทว่า แต่...ก็ กว่า...ก็ ถึง...ก็ ฯลฯ...
๑.ประโยคใดมีท้ง ประธาน กิริยา กรรม ?          ั  ก. เด็ก ๆ วิงไปมา        ่  ข. สุ เทพร้องเพลงเพราะ  ค....
๒.ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยค ?ก. วิงลอยฟ้ าเฉลิมพระเกียรติ   ่ข. การกาลังกายทุกวันเป็ นสิ่ งดีค. ใคร ๆ ก็ชอบการออกกาลังกายง. อ...
๓. ประโยคในข้ อใดมีใจความให้ เลือกเอาอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ?     ั ก. แม่กบน้าไปตลาด ข. พ่อไปทางานแต่แม่ไปเยียมญาติ   ...
๔.ประโยคในข้ อใดที่มีใจความขัดแย้ง ?ก. เพราะฝนตกเขาจึงมาสอบไม่ทน  ัข. กว่าลูกจะมาถึงบ้านพ่อก็ออกไปทางานแล้วค. พ่อกับแม่ไม...
๕.ประโยคในข้ อใดทีมีใจความเป็ นเหตุเป็ นผล ?          ่ ก. ไม่มีใครช่วยงานทางบ้านสุ ดาเลยไม่ได้เรี ยนต่อ ข. ถ้...
๖.ประโยคในข้ อใดที่มีใจความคล้ อยตามกัน ?  ก. พ่อและแม่มีอาชีพเป็ นชาวนา  ข.กว่าฝนจะตกข้าวในนาก็ตายแล้วหละ  ค. คนพี่หรื...
๗.“เนตรนารีเรียนใต้ ร่มไม้ ....ลูกเสื อเรียนกลางแจ้ ง” ควรเติมคาเชื่อมใดลงในช่ องว่ าง ? ก. และ ข. แต่ ค. หรื อ ง. แล้...
๘.“ฉันอาบน้าแล้ วก็แต่ งตัวมาหาเธอทีนี่” แยกเป็ น                  ่ ประโยคความเดียวได้ กประโยค ?   ...
๙.“ถึงเธอจะทาดีกบเขาแต่ เขาก็เหมือนเดิม” จัดเป็ น           ั ประโยคความรวมชนิดใด ?  ก.คล้อยตามกัน  ข. ขัดแย้...
๑๐.“เธอต้ องคุ้มครองเขามิเช่ นนั้นเขาจะได้ รับ อันตราย” คาเชื่อมในประโยคนี้ คือข้ อใด ?  ก. ต้อง  ข. มิเช่นนั้น  ค. มิ...
http://vatchara.rwb.ac.thhttp://www.sopon.ac.th
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ประโยคความรวม กลุ่ม๓

782,260

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
782,260
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประโยคความรวม กลุ่ม๓

 1. 1. ประโยคความเดียว + สันธาน + ประโยคความเดียว = ประโยคความรวม
 2. 2. คือ ลักษณะเนื้อความของประโยคหน้าและประโยคหลังจะมีความหมายไปในแนวเดียวกันหรื อสอดคล้องกันโดยใช้สันธาน และ ทั้ง....และ แล้วก็ แล้ว...ก็ แล้วจึง แล้ว...จึง พอ...ก็ ครั้น.....จึง ฯลฯ ดังตัวอย่าง คุณพ่อไปต่างจังหวัด คุณแม่ไปต่างจังหวัด
 3. 3. คือ ลักษณะเนื้อความของประโยคหน้าและประโยคหลังจะมีความหมายขัดแย้งกันโดยใช้สนธาน แต่ แต่ทว่า แต่...ก็ กว่า...ก็ ถึง...ก็ ฯลฯ ดัง ัตัวอย่าง เธอนอนดึก เธอตื่นเช้ า
 4. 4. ๑.ประโยคใดมีท้ง ประธาน กิริยา กรรม ? ั ก. เด็ก ๆ วิงไปมา ่ ข. สุ เทพร้องเพลงเพราะ ค. ตารวจสอบปากคาแดง ง. อุลตร้าวิงเร็ วมาก ่
 5. 5. ๒.ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยค ?ก. วิงลอยฟ้ าเฉลิมพระเกียรติ ่ข. การกาลังกายทุกวันเป็ นสิ่ งดีค. ใคร ๆ ก็ชอบการออกกาลังกายง. ออกกาลังกายป้ องกันโรคได้
 6. 6. ๓. ประโยคในข้ อใดมีใจความให้ เลือกเอาอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ? ั ก. แม่กบน้าไปตลาด ข. พ่อไปทางานแต่แม่ไปเยียมญาติ ่ ค. สุ ดาอยากเรี ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรื อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ง. อาจารย์เต่าดุแต่ใจดี
 7. 7. ๔.ประโยคในข้ อใดที่มีใจความขัดแย้ง ?ก. เพราะฝนตกเขาจึงมาสอบไม่ทน ัข. กว่าลูกจะมาถึงบ้านพ่อก็ออกไปทางานแล้วค. พ่อกับแม่ไม่ได้ไปด้วยกันง. เธอต้องส่ งงานให้ครบมิฉะนั้นเธอจะสอบตก
 8. 8. ๕.ประโยคในข้ อใดทีมีใจความเป็ นเหตุเป็ นผล ? ่ ก. ไม่มีใครช่วยงานทางบ้านสุ ดาเลยไม่ได้เรี ยนต่อ ข. ถ้าเธอไม่สะดวกไม่ตองมาก็ได้ ้ ค. มยุรีไม่กล้าออกไปพูดหน้าชั้นเรี ยนเป็ นคนแรก ง. มณี รัตน์และจันทร์สุดาต่างก็ขยันเรี ยน
 9. 9. ๖.ประโยคในข้ อใดที่มีใจความคล้ อยตามกัน ? ก. พ่อและแม่มีอาชีพเป็ นชาวนา ข.กว่าฝนจะตกข้าวในนาก็ตายแล้วหละ ค. คนพี่หรื อคนน้องที่จะมาพบเธอพรุ่ งนี้ ง. เมื่อวานลมพัดแรงมากบ้านจึงพังไปแถบหนึ่ง
 10. 10. ๗.“เนตรนารีเรียนใต้ ร่มไม้ ....ลูกเสื อเรียนกลางแจ้ ง” ควรเติมคาเชื่อมใดลงในช่ องว่ าง ? ก. และ ข. แต่ ค. หรื อ ง. แล้วก็
 11. 11. ๘.“ฉันอาบน้าแล้ วก็แต่ งตัวมาหาเธอทีนี่” แยกเป็ น ่ ประโยคความเดียวได้ กประโยค ? ี่ ก. 1 ประโยค ข. 2 ประโยค ค. 3 ประโยค ง. 4 ประโยค
 12. 12. ๙.“ถึงเธอจะทาดีกบเขาแต่ เขาก็เหมือนเดิม” จัดเป็ น ั ประโยคความรวมชนิดใด ? ก.คล้อยตามกัน ข. ขัดแย้งกัน ค. เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ง. เป็ นเหตุเป็ นผล
 13. 13. ๑๐.“เธอต้ องคุ้มครองเขามิเช่ นนั้นเขาจะได้ รับ อันตราย” คาเชื่อมในประโยคนี้ คือข้ อใด ? ก. ต้อง ข. มิเช่นนั้น ค. มิเช่นนั้น...จะ ง. ต้อง ....มิเช่นนั้น.....จะได้
 14. 14. http://vatchara.rwb.ac.thhttp://www.sopon.ac.th
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×