• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
กลุ่มที่ 8 กลุ่ม ประโยคตามเจตนา
 

กลุ่มที่ 8 กลุ่ม ประโยคตามเจตนา

on

 • 1,163 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,163
Views on SlideShare
765
Embed Views
398

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 398

http://kunkrunongkran.wordpress.com 397
https://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  กลุ่มที่ 8 กลุ่ม ประโยคตามเจตนา กลุ่มที่ 8 กลุ่ม ประโยคตามเจตนา Presentation Transcript

  •  จัดทำโดย ด.ช.กรวิชญ์ อินทำ เลขที่ 7 ม.2/3 ด.ช.กฤษฎำ มหำวัน เลขที9ม2/3 ่ ด.ช.ศิวนนท์ รวมทรัพย์ เลขที่ 14 ม2/3 ด.ช.เกริกเกียรติ กองบุญเรือง เลขที่ 17ม.2/3 ด.ช.สิทธิพงษ์ คำปลิว เลขที่ 19ม.2/3 เสนอ... คุณครูนงคราญ เจริญพงษ์
  •  การแบ่งประโยคตามเจตนาผูสงสาร ได้ ๓ ประเภท กำรแบ่งประโยคตำมเจตนำผู ้ ้่ ส่งสำร ได้ ๓ ประเภท คือ ๑. ประโยคแจ้งให้ทรำบ ๒. ประโยคถำมให้ตอบ ๓. ประโยคบอกให้ทำ
  •  คือประโยคทีผูพดใช้บอกเล่ำหรือแจ้งข้อควำมบำงประกำรแก่ผูฟง เป็ นประโยค ่ ู้ ้ั สันๆ ถ้ำ ้ ประโยคแจ้งให้ทรำบมีเนื้อควำมปฏิเสธก็จะมีคำปฏิเสธ เช่น ไม่, มิ, หำมิได้ อยู่ ด้วย เช่น -นักเรียนบำงคนไม่ชอบเรียนหนังสือ (ประโยคแจ้งให้ทรำบ) -ผมไม่เคยอ่ำนหนังสือทีเ่ ขำเขียน (ประโยคแจ้งให้ทรำบทีมเี นื้อควำมปฏิเสธ) ่
  • คือ ประโยคทีผูพูดต้องกำรเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ อำจมีคำ ่ ้ ว่ำ ลอง ดู ควร นะ ซิ เป็ นต้น ตัวอย่ำง เช่น- เธอควรเรียนรูดวยตัวเองก่อนขอควำมช่วยเหลือจำก ้้ คนอืนนะ ่-ไปนังตรงนันซิ เก้ำอี้ดูนุ่มมำก ่ ้
  •  คือประโยคทีผูพูดต้องกำรให้ผูฟงปฏิบตตำม มักมีคำว่ำ จง ่ ้ ้ั ัิ ต้อง นำหน้ำมีคำว่ำ ซิ นะ ลงท้ำย ตัวอย่ำงเช่น -ต้องท่องคำศัพท์วนละ 10 คำนะ ั -จงเลือกคำตอบทีถกต้องทีสุด ู่ ่ -นังลงซิ ่
  •  คือประโยคทีผูพูดสังห้ำมไม่ให้กระทำ มักมีคำว่ำ อย่ำ ห้ำม ่ ้ ่ หรือลงท้ำยว่ำ นะ ตัวอย่ำงเช่น -ห้ำมส่งเสียงดัง -อย่ำตะโกนคุยกัน -อย่ำขับรถเร็วนะ
  •  คือประโยคทีแสดงเจตนำชักชวนให้ผูฟงคล ้อยตำมและทำ ่ ้ั ตำมทีผูพูดพูดอำจมีคำว่ำ กัน เถอะ นะ เถอะนะ ตัวอย่ำงเช่น ่ ้ -เรำเดินไปกันเถอะ -เธอไปดูหนังกับฉันนะ
  •  คือ ประโยคทีผูพูดมีเจตนำชักจูงให้ฟงทำตำมโดยบอกผลของ ่ ้ ั กำรไม่กระทำตำมทีผูพูดพูดไว้ดวย อำจมีคำว่ำ ถ้ำหำก ่ ้ ้ ตัวอย่ำงเช่น -ถ้ำเธอยังไม่หยุดคุย ครูจะไม่ปล่อยไปพักกลำงวัน -หำกงำนไม่เสร็จไม้ตองกลับบ้ำน ้
  •  คือ ประโยคทีผูพูดต้องกำให้ผูช่วยกระทำสิงใดสิงหนึ่งให้ อำจมี ่ ้ ้ ่ ่ คำช่วยกรุณำวำน โปรดด้อย ที หน่อย เถอะ นะ ตัวอย่ำงเช่น -ช่วยหยิบหนังสือบนชันให้หน่อยนะ ้ -โปรดปิ ดเครื่องมือสือสำรก่อนชมภำพยนตร์ดวยนะคะ ่ ้
  •  คือ ประโยคทีผูพูดแสดงควำมคำดหมำยต่อสิงทีกำลังจะ ่ ้ ่ ่ เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล ้วอำจมีคำว่ำ คง อำจ ท่ำจะ น่ำกลัว กระมัง ละซิ ตัวอย่ำงเช่น -น้องฟ้ ำคงกลับถึงบ้ำนแล ้ว -ปี น้ ีน่ำกลัวจะแล ้งหนังกว่ำปี ก่อน
  •  คือ ประโยคทีผูพูดต้องกำรถำมผูฟง ในประโยคจะมีคำแสดง ่ ้ ้ั คำถำม เช่น ใคร อะไร ทีไหน อย่ำงไร ทำไม เมือไร เท่ำไร ่ ่ ตัวอย่ำงเช่น -ใครหยิบหนังสือของฉันไป -ทำไมท้องฟ้ ำตอนเย็นถึงเป็ นสีสม ้
  • ก) 8ชนิดข) 10ชนิดค) 9ชนิดง) 7ชนิด
  • ก) ประโยคทีผูพูดต้องกำรเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ่ ้ข) ประโยคทีผูพูดต้องกำรบอกเล่ำหรืออธิบำยเรื่องรำวต่ำงๆ ่ ้ค) ประโยคทีผูพูดต้องกำรให้ผูฟงปฎิบตตำม ่ ้ ้ั ัิง) ประโยคทีผูทผูพูดสังห้ำมไม่ให้กระทำ ่ ้ ่ี ้ ่
  • ก) ประโยคทีผูพูดมีเจตนำชักจูงให้ผูฟงทำตำม ่ ้ ้ัข) ประโยคทีผูพูดสังห้ำมไม่ให้กระทำ ่ ้ ่ค) ประโยคทีผูพูดต้องกำรให้ผูฟงช่วยกระทำสิงใดสิงหนึ่ง ่ ้ ้ั ่ ่ง) ประโยคทีผูพูดต้องกำรถำมผูฟง ่ ้ ้ั
  • ก) ประโยคห้ำมข) ประโยคขู่ค) ประโยคถำมง) ประโยคทำม
  • ก) ประโยคบอกให้ทรำบข) ประโยคขู่ค) ประโยคเสนอแนะง) ประโยคถำม
  • ก) ประโยคคำดคะเนข) ประโยคถำมค) ประโยคขอร้องง) ประโยคคำสัง ่
  • ก) ประโยคทีผูพูดต้องกำรให้ผูฟงช่วยกระทำในสิงใดสิงหนึ่ง ่ ้ ้ั ่ ่ข) ประโยคทีผูพูดแสดงคำดหมำยต่อสิงทีกำลังเกิดขึ้นหรือเกิด ่ ้ ่ ่ แล ้วค) ประโยคทีผูพูดต้องกำรถำมผูฟง ่ ้ ้ัง) ประโยคทีผูพูดสังห้ำมไม่ให้กระทำ ่ ้ ่
  • ก) ประโยคทีผูพูดต้องกำรถำมผูฟง ่ ้ ้ัข) ประโยคทีผูพูดต้องกำรเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ่ ้ค) ประโยคทีผูพูดมีเจตนำชักจูงให้ประโยคทีผูฟงทำตำม ่ ้ ่ ้ัง) ประโยคทีผูพูดสังไม่ให้กระทำ ่ ้ ่
  • ก) ประโยคขอร้องข) ประโยคถำมค) ประโยคชักชวนง) ประโยคขู่
  • ก) ประโยคชักชวนข) ประโยคคำสัง่ค) ประโยคห้ำมง) ประโยคขู่
  • 1. ค 9. ค2. ข 10. ข3. ก4. ง5. ค6. ก7. ก8. ก