Consilia inspiratie door_nieuwe_inzichten

229 views
185 views

Published on

Nolan, Norton & Co. (NNC) lanceert Consilia, het platform voor consulting professionals. Consilia brengt inspiratie door nieuwe inzichten en doet dit door kennisdeling, het aanbieden van professionaliseringmogelijkheden en het faciliteren van samenwerkingsvormen. Consilia maakt dit mogelijk door het organiseren van colleges, themasessies en het faciliteren van een offline en online netwerkplatform. Sluit je nu aan! Voor meer informatie, zie http://www.nolannorton.com/news/consiliaconsilia-het-platform-voor-consulting-professionals

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Consilia inspiratie door_nieuwe_inzichten

 1. 1. S T R AT E G Y O R G A N I S AT I O N & G O V E R N A N C E C O R P O R AT E I T EXECUTION C O NS I L I A Platform voor consulting professionalsI N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E NOKTOBER 2012 © Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved
 2. 2. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E NB ent u als professional werkzaam in een consulting afdeling, als adviseur, (intern) project manager of als informatiemanager bij een organisatie waar dit geen core-business voor is? Hebt u behoefte aan het delen van kennis met soortgenoten, of wilt u uw adviesorganisatie verder professionaliseren? Om dit mogelijk te maken introduceert Nolan, Norton & Co. (NNC) Consilia, een platform van, voor en door consulting professionals! Kennis delen Consilia is het meervoud van Consilium, Latijn voor raad, wijsheid en adviesorgaan. Consilia is het platform voor con- sulting professionals, waarin zowel plaats is voor interne con- sultants, project managers als informatiemanagers. Consilia is een nieuw initiatief dat voor en door deelnemers wordt gevormd. Professionaliseren Consilia zal een aantal inspirerende activiteiten organiseren die kennisdeling, professionalisering en samenwerking be- vorderen. De in deze brochure voorgestelde activiteiten zijn echter niet uitputtend; we brengen de gewenste activiteiten en prioriteiten in samenwerking met de deelnemers in kaart en identificeren aan welke additionele activiteiten behoefte Samenwerken is. Zowel inhoud als vorm worden periodiek en in samenwer- king met de deelnemers herijkt. • Consilia biedt een online en offline platform waarin hetW aarom Consilia?at delen van de kennis en inzichten centraal staat. Consilia brengt inspiratie door nieuwe inzichten. Dit doet Consilia door kennisdeling, het aanbieden van professionali- Consilia biedt organisaties de mogelijkheid hun organisatie seringmogelijkheden en het faciliteren van samenwerkings- verder te professionaliseren door: vormen. • het aanbieden van mogelijkheden tot individuele ontwik- keling, onder meer door het volgen van colleges, door Het delen van kennis wordt op een aantal manieren moge- deelname aan netwerkbijeenkomsten en door het aanbie- lijk gemaakt: den van trainingen; • Consilia helpt bij het ontsluiten van kennis en nieuwe • het bieden van mogelijkheden om de functie, rol en toe- inzichten, zowel in de vorm van theorie als casestudies, en gevoegde waarde van uw gehele afdeling verder te pro- brengt deze continue in tijdens bijeenkomsten; fessionaliseren, onder meer door de kwaliteit en diver- • Consilia valideert deze nieuwe inzichten op toegevoegde siteit van het netwerk, de betrokkenheid van deelnemers waarde voor het netwerk en toetst ze aan wetenschap- tijdens themasessies, de co-creatie en het leereffect van pelijke ontwikkelingen en publicaties; het collectief. 2
 3. 3. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E N Ten slotte biedt Consilia mogelijkheden voor samenwerking kennen een hoog interactief karakter (co-creatie) en ac- in diverse vormen: tuele relevantie binnen de betrokken organisaties. De ka- • Coaching: begeleiding van verandertrajecten door andere lender met thema’s wordt in samenwerking met de deel- Consilia deelnemers en/of door NNC; nemers periodiek herijkt. • Resource pooling: de mogelijkheid om resources te delen • Consilia faciliteert een netwerkplatform waarin doorlo- en daarmee kwalitatief, en/of kwantitatief, bezettingspro- pend relevante kennis beschikbaar wordt gesteld en ge- blemen te adresseren; üpdatet. Dit platform kent zowel een online als offline • Reviews: kritisch beoordelen van lopende en/of onlangs component. Co-creatie vindt plaats door middel van dis- afgeronde projecten door andere Consilia deelnemers en/ cussies en het delen van documenten, links en andere of NNC (intervisie). relevante inhoud. Ook bij de verschillende bijeenkomsten wordt altijd de mogelijkheid geboden om na afloop ver- Andere samenwerkingsvormen kunnen ontstaan al naar ge- der te discussieren of van gedachten te wisselen. Zo zal lang behoefte van de deelnemers. elke bijeenkomst gepaard gaan met een netwerkcompo- nent, bijvoorbeeld in de vorm van een borrel of diner.H oe is Consilia concreet vormgegeven?at Consilia organiseert diverse activiteiten waardoor de ge- Genoemde activiteiten worden in de toekomst mogelijk uit- noemde doelstellingen gerealiseerd worden: gebreid met andere samenwerkingvormen, zoals bijvoorbeeld • Jaarlijks wordt een collegecyclus (circa vijf colleges) ge- peer reviews, site visits, etcetera. organiseerd waarin vernieuwende inzichten en onder- werpen centraal staan. Hedendaagse onderwerpen wor- Nolan, Norton & Co. (NNC) initieert, stimuleert en organi- den op academisch niveau behandeld, vanuit een inte- seert een intellectueel uitdagende en inspirerende omgeving. graal programma en in samenhang met actuele onder- Tevens ontsluit en valideert NNC relevante, vernieuwende werpen binnen uw organisatie. Aan de hand van zowel kennis, zelf en door haar netwerk te mobiliseren. Ten slotte theorie als praktijkcases ontstaat een interactieve set- acteert NNC als kwaliteitsbewaker. ting waarin Prof. Dr. Hans Strikwerda CMC, directeur van het Nolan Norton Institute en professor in Organisa- W at zijn de voordelen van Consilia voor uw tie & Verandering aan de UvA, de deelnemers ook uit- organisatie? daagt de inzichten toe te passen op hun eigen organisatie. Deelname aan Consilia levert zowel uw medewerker als uw Deelnemers worden betrokken bij de totstand- organisatie tastbare voordelen op. koming van de collegeonderwerpen. • Medewerkers krijgen de mogelijkheid om zichzelf indi- • Consilia behandelt jaarlijks circa drie actuele thema’s in vidueel te ontwikkelen, onder meer door het volgen van diverse themasessies. De thema’s worden in samenwer- trainingen, colleges en door deelname aan netwerkbijeen- king met de deelnemers geselecteerd en in samenhang komsten; met de onderwerpen uit de collegecyclus in meerdere ses- • Consilia biedt u het platform en het netwerk om de rol sies uitgewerkt. Op deze manier ontstaat een, mede door en toegevoegde waarde van uw afdeling te toetsen aan de deelnemers zelf gedefinieerd, integraal programma dat van andere deelnemers en deze mede op basis daarvan waarin theorie en praktijk samenkomen. De themasessies verder te professionaliseren; 3
 4. 4. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E N • Ten slotte biedt Consilia u de mogelijkheid om business Nolan, Norton & Co. brengt de vereiste kennis, praktische kennis te verbreden en te verdiepen, zodat u uw klanten ervaring en vaardigheden binnen Consilia aan tafel om met optimaal van dienst kunt zijn en uw toegevoegde waarde u deze vragen te bespreken en te beantwoorden. Afsluiting & borrel maximaal is. Hoe nu verder?W elke onderwerpen worden besproken? Samenwerking Alternatieve Built-to-change Multi Dimensioneel en cross-unit methoden organisaties Organiseren (MDO) 28 november projecten cultuurverandering 22 mei 22/05 23 januari 27 maart 1 2 1 2 Complexe Complexe Customer Centric Customer Centric verandering verandering Organisatie Organisatie onder onder onzekerheid onzekerheid November December Januari Februari Maart April Mei Juni 2012 2013 Complexe Competing on Onderwerp & organisaties Information datum 25 september in control nader ter bepalen 18 december 1 2 1 Innovatie Innovatie management & management & Nader te bepalen co-creatie co-creatie Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari 2013 2014 College Thema Themasessie Voor 2012 en 2013 is een eerste selectie van onderwerpen Nieuwe methoden voor samenwerking, cross-unit projec- voor colleges en themasessies in een samenhangend pro- ten en synergierealisatie 0 6493-01L gramma verder uitgewerkt. Daarbij is gestreefd naar opti- Datum: 23 januari 2013 male aansluiting van de onderwerpen van colleges en thema- Omschrijving: De organisatie van informatie is tegenwoordig sessies. Dit programma wordt periodiek met de deelnemers anders te organiseren, buiten de structuur van de interne or- herijkt. Een beknopte omschrijving van het programma is ganisatie om. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor samen- als volgt (uitgebreidere beschrijving treft u aan in de bijlage): werking, cross-unit projecten en synergierealisatie die voor- heen, gehinderd door het concept van unit-organisaties, niet Colleges mogelijk waren. Multi Dimensioneel Organiseren (MDO) Datum: 28 november 2012 Alternatieve methoden voor cultuurverandering en een Omschrijving: Organisaties kunnen hun doelstellingen si- alternatief voor cultuur multaan en via meerdere dimensies (product, regio, account) Datum: 27 maart 2013 nastreven en prestaties ook op meerdere dimensies rapporte- Omschrijving: Als er over cultuur gesproken wordt, bedoelt ren. Hoe moet een multi-dimensionele organisatie georgani- men vaak onbewust het psychologisch klimaat. Vaak popu- seerd worden en wat betekent dit voor de rol en organisatie laire benaderingen van cultuurprogramma’s bieden echter van informatie binnen die onderneming? niet altijd de methoden voor daadwerkelijk realisatie van de 4
 5. 5. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E Ncultuurverandering. De implicaties en benodigde interven- concurrentie steeds sneller en gemakkelijker innovaties ko-ties worden in dit college behandeld. pieert. Als gevolg zoeken bedrijven naar mogelijkheden om groeipotentieel te realiseren op basis van specifieke klantbe-Built to change organisaties hoeften. Dit stelt eisen aan de inrichting van de organisatie.Datum: 22 mei 2013Omschrijving: Steeds meer ondernemingen zoeken naar or- Hoe complexe verandering onder onzekerheid te realise-ganisatievormen die zijn ontworpen om continue verande- ren?ringen te kunnen doorvoeren als routine. Er is sinds enige Omschrijving: Het realiseren van verandering vraagt een ge-jaren zicht op hoe dat geoperationaliseerd moet worden. Dit structureerde aanpak en wordt vaak verwezenlijkt in de vormvraagt om het vermogen van integrerend denken en organi- van grootschalige programma’s. Veel organisaties lopen hetsatie-ontwerp over meerdere disciplines heen. risico zichzelf te verliezen in de grootschaligheid, waarbij de ingezette verandering uiteindelijk niet of slechts deels gerea-Competing on Information – Information Superiority liseerd wordt. Welke alternatieven zijn er voor het realiserenDatum: 25 september 2013 van verandering? In hoeverre kan een trial & error methodeOmschrijving: Als gevolg van een combinatie van internet, als alternatief dienen voor grootschalige veranderprogram-Big Data, open data, information goods, mediation of things, ma’s?digitale mobiele apparatuur, verandert het hele spel van con-curreren (offensief en defensief ) ten opzichte van traditione- Innovatiemanagement en co-creatiele manieren van concurreren. Welke implicaties heeft dit op Omschrijving: In technologie-intensieve markten wordt hetorganisaties en welke interventies moeten worden toegepast, vermogen om te innoveren in toenemende mate een onder-ook in relatie tot innovatie van business modellen en hoe die scheidende factor. Hierbij geldt dat een kleine groep inno-te implementeren. vatieve, ‘global’ spelers een sterk disruptieve impact kunnen hebben op gevestigde, lokale markten (bijv. Google). De drukOntwerpen van complexe organisaties om in control te voor minder innovatieve spelers om technologische ontwik-zijn kelingen te kunnen blijven volgen, vereist een ander soortDatum: 18 december 2013 innovatiekracht: enerzijds het vermogen om relevante inno-Omschrijving: Wil een onderneming overleven in een dyna- vaties te identificeren en in te passen in haar eigen portfolio,mische, qua veranderingen niet te voorspellen omgeving, met anderzijds om deze innovaties te realiseren in het samenspeltoenemende alternatieve bewegingen van afnemers en con- met leveranciers en strategische partners.currenten (een complexe omgeving), dan zal de organisatievan de onderneming een graad complexer en sneller moeten V oor wie is Consilia bedoeld?zijn dan die omgeving. Consilia richt zich in eerste instantie op consulting profes- sionals met een academisch denk-/werkniveau, die multi-Thema’s disciplinair zijn en die betrokken zijn bij het realiseren vanCustomer Centric Organisation complexe projecten of veranderingen. Deelnemers kennenOmschrijving: Bedrijven lanceren veelal nieuwe producten en typisch een senior rol en zijn functioneel actief in:diensten om groei te bewerkstelligen. Echter, hiermee gere- • Strategie,aliseerde groei is beperkt op de langere termijn doordat de • Business development, 5
 6. 6. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E N • Business consultancy, verschillen tussen beide pakketten worden in onderstaand • Informatiemanagement, overzicht geduid. • Programma- en Projectmanagement. Aan het aantal deelnemende bedrijven wordt initieel geen Initieel kent Consilia geen gedifferentieerde benadering, beperking gesteld. Het maximum aantal deelnemers verschilt maar op termijn kan dit op basis van behoefte nog worden per bijeenkomst, afhankelijk van de aard. Zo is het aantal aangepast. deelnemers per college in theorie onbeperkt, maar zijn per themasessie circa 15 deelnemers gewenst.H oe kunt u deelnemen? Consilia kent twee deelnamemogelijkheden die verschillen Elke organisatie wordt gevraagd om per inschrijving twee in intensiteit, impact en kosten voor de deelnemers. In de vaste deelnemers toe te wijzen om de continuïteit in het net- basis bedient Consilia haar deelnemers door het delen van werk te kunnen garanderen en daarmee een vertrouwensre- kennis mogelijk te maken en actief te faciliteren, onder meer latie mogelijk te maken. Daarnaast wordt elke organisatie in tijdens colleges en door het bieden van een netwerkplatform. de gelegenheid gesteld om additioneel één medewerker aan Wil uw organisatie intensiever betrokken zijn bij Consilia, te wijzen die per bijeenkomst kan verschillen, bijvoorbeeld al onder meer door participatie in themasessies? In dat Consilia & plenaire discussieonderwerp. Toelichting geval naar gelang het Consilia kent twee deelnamemogelijkheden die verschillen biedt Consilia u een premium deelname-mogelijkheid. De in intensiteit, impact en kosten voor de deelnemers Level 1 Level 2 Basis Premium Bijwonen colleges (circa 5 per jaar) Deelname aan het netwerk (online & offline) Kennis delen Deelname themasessies (max. 3 personen, 2 à 3 thema’s, 2 à 3 sessies per thema) Professionaliseren Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen Samenwerken Noot: 1 Uitgaande van maximaal 3 deelnemers. Een combinatie van deelnemers €4.000,- per jaar €10.000,- per jaar uit verschillende bedrijfsonderdelen valt hier uiteraard ook onder. Indien zich vanuit een organisatie meerdere groepen inschrijven, geldt dit tarief per organisatie1 per organisatie1 per groep van 3 personen ~€1.300,- per jaar ~3.300,- per jaar 2 Uitgaande van volledige bezetting per inschrijving (3 personen) per persoon2 per persoon2 3 Uitgaande van gemiddeld 2 personen per college per organisatie 4 Uitgaande van gemiddeld 2 personen per themasessie per organisatie ~ €400 per college per ~ €400 per college per persoon3 persoon3 ~ €500 per themasessie per persoon4 0 6
 7. 7. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E NP er wanneer kan ik deelnemen? M eer informatie?Consilia gaat van start in november 2012 bij minimaal vijf Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie of in deel-deelnemers en organiseert maandelijks circa één activiteit. name, kunt u contact opnemen met de heren Ernest-JanInstappen is op elk willekeurig moment mogelijk, waarbij Mutsaers en/of Laurent-Jan van der Westen. Een overzichtuw inschrijving voor één jaar geldig is. van de contactgegevens treft u aan op pagina 11. 7
 8. 8. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E NB ijlage – Beschrijvingen colleges en themasessiesCollegesMulti Dimensioneel Organiseren - MDODatum: 28 november 2012• Organisaties streven hun doelstellingen simultaan via meerdere dimensies (product, regio, account) na. Het sturingsmodel van veel ondernemingen is echter veelal te beperkt om adequaat om te kunnen gaan met de grilligheid en complexiteit van de huidige markt.• De wens om het integrale resultaat van de organisatie simultaan over meerdere dimensies en op verschillende niveaus te kun- nen rapporteren, conflicteert vaak met het feit dat er voor elk van die dimensies een andere manager verantwoordelijk is, resources uit dezelfde pool geselecteerd moeten worden en de managers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat.• In dit college wordt ingegaan op de vraag hoe MDO te organiseren is en wat de implicaties zijn voor de ondernemingen die deelnemen aan Consilia. Aan de hand van case-voorbeelden en praktijkvoorbeelden van deelnemers wordt in de eerste the- masessie (Customer Centric Organisation) het concept van MDO ook behandeld.Nieuwe methoden voor samenwerking, cross-unit projecten en synergierealisatieDatum: 23 januari 2012• In een unit organisatie zijn samenwerking en cross unit projecten moeizaam omdat ze haaks staan op het concept van die unit organisatie.• Dat gold ook voor synergie. Door de dalende kosten van informatie en communicatie is het tegenwoordig mogelijk informatie anders te organiseren, buiten de structuur van de interne organisatie om. Dit maakt het gebruik van meerdimensionale bud- getsystemen mogelijk. Hierdoor worden samenwerking, cross unit projecten, strategische thema’s en synergie vooraf beter te plannen en budgetteren, en verzanden zulke activiteiten niet meer in resource problemen of vragen over verantwoordelijkheid.• De rol van de consultant om dit te implementeren wordt belicht, met daarbij hoe aan welke sociaal-psychologische factoren aandacht te besteden.Alternatieve methoden voor cultuurverandering en een alternatief voor cultuurDatum: 27 maart 2013• Er wordt tegenwoordig veel over cultuur gesproken, terwijl in de meeste gevallen daarmee wordt bedoeld ofwel het psycho- logische klimaat, ofwel de behoefte aan waarden in de zin van een guiding system.• Het verschil tussen cultuur en klimaat wordt uitgelegd. De methode van cultuurverandering volgens Schein, die volgens de me- thode van business model innovation met internalisatie, wordt afgezet tegen wat vaak populaire benaderingen zijn van cultuurpro- gramma’s. Omdat in een geheel van mediale cultuur, open business modellen en een andere samenstelling van mensen in organisaties het fenomeen cultuur aan betekenis verliest, wordt ook het groeiende alternatief, mede op basis van het werk van Kanter, behandeld.• De implicaties hiervan voor de rol en interventies door de consultant worden behandeld. 8
 9. 9. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E NBuilt to change organisatiesDatum: 23 mei 2013• Van oudsher vinden organisatieveranderingen plaats gebaseerd op een unfreeze-change-freeze methode (ook wel het punc- tuated equilibrium uit de economie).• Markten verkeren echter niet meer in equilibria, er is sprake van continue veranderingen, sommige business modellen gaan daar expliciet vanuit. Steeds meer ondernemingen beginnen dus te zoeken naar organisatievormen ontworpen op continue, binnen een bepaalde scope, veranderingen te kunnen doorvoeren als routine.• Er is sinds enige jaren zicht op hoe dat geoperationaliseerd moet worden. Voor de consultant vraagt dit om het vermogen van integrerend denken en organisatie-ontwerp over meerdere disciplines heen; dat wordt behandeld.Competing on Information – Information SuperiorityDatum: 25 september 2013• Als gevolg van een combinatie van internet, Big Data, open data, information goods, mediation of things, digitale mobiele ap- paratuur, verandert het hele spel van concurreren (offensief en defensief ) ten opzichte van traditionele manieren van concurreren.• Een overzicht van alternatieven voor hoe met informatie te concurreren wordt gegeven, in relatie tot wat daarvoor in de or- ganisatie nodig is. Hiervoor wordt het concept van information superiority gebruikt.• Tevens wordt behandeld welke interventies hiervoor hoe toegepast moeten worden, ook in relatie tot innovatie van business modellen en hoe die te implementeren.Ontwerpen van complexe organisaties om in control te zijnDatum: 18 december 2013• Bij velen roept complexiteit een negatief beeld op omdat het wordt verward met gecompliceerd.• Ashby’s Law of Requisite Variety impliceert dat, wil een onderneming overleven in een dynamische, qua veranderingen niet te voorspellen omgeving, met toenemende alternatieve bewegingen van afnemers en concurrenten (een complexe omgeving) de organisatie van de onderneming een graad complexer en sneller moet zijn dan die omgeving. Lukt dat,dan is de onderneming in control.• De professional leert in dit college hoe de financiële functie te doen inzien dat de vereiste loosely coupled organisatie niet strijdig is met risk management, maar daarvoor juist nodig, maar er spelen ook de nodige gedragswetenschappelijke aspecten, ook die worden behandeld. 9
 10. 10. C O N S I L I A - I N S P I R AT I E D O O R N I E U W E I N Z I C H T E NThema’sCustomer Centric Organisation• Bedrijven lanceren veelal nieuwe producten en diensten om groei te bewerkstelligen. Echter, hiermee gerealiseerde groei is beperkt op de langere termijn doordat de concurrentie steeds sneller en gemakkelijker innovaties kopieert. Als gevolg zoeken bedrijven naar mogelijkheden om groeipotentieel te realiseren op basis van specifieke klantbehoeften.• De vragen die centraal staan bij dit thema zijn: Hoe een klant-centrische organisatie in te richten die in staat is haar proposi- ties effectief te matchen met deze behoeften? Welke methoden, technieken of concepten kunnen worden toegepast? En hoe gaan Consilia deelnemers hiermee om?Hoe complexe verandering onder onzekerheid te realiseren?• Het realiseren van complexe verandering vraagt een gestructureerde aanpak en wordt vaak verwezenlijkt in de vorm van grootschalige programma’s. Veel organisaties lopen het risico zichzelf te verliezen in de grootschaligheid, waarbij de ingezette verandering uiteindelijk niet of slechts deels gerealiseerd wordt.• Daarbij hebben organisaties te maken met onzekere omstandigheden die eisen stellen aan de besluitvormingen om de ge- wenste verandering te realiseren.• Om onder onzekerheid de juiste besluiten te kunnen nemen is een aantal methoden beschikbaar. Het gebruik van real options, rolling forecast en een modulaire opbouw van besluiten kunnen een organisatie helpen om ondanks onzekerheid besluitvor- ming beter te funderen.• De vragen die centraal staan bij dit thema zijn: Welke alternatieven zijn er voor het realiseren van verandering? In hoeverre kan een trial & error methode als alternatief dienen voor grootschalige veranderprogramma’s? Hoe dien ik de besluitvorming vorm te geven om de verandering te kunnen realiseren?Innovatiemanagement & co-creatie• In technologie-intensieve markten wordt het vermogen om te innoveren in toenemende mate een onderscheidende factor. Hierbij geldt dat een kleine groep innovatieve, ‘global’ spelers een sterk disruptieve impact kunnen hebben op gevestigde, lokale markten (bijv. Google).• De druk voor minder innovatieve spelers om technologische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen, vereist een ander soort innovatiekracht: enerzijds het vermogen om relevante innovaties te identificeren en in te passen in haar eigen portfolio, an- derzijds om deze innovaties te realiseren in het samenspel met leveranciers en strategische partners.• De vragen die centraal staan bij dit thema zijn: Hoe kunnen bedrijven hun innovatieproces zo organiseren dat zij op effectieve wijze relevante innovaties kunnen adopteren, in samenspel met leveranciers en strategische partners (zelf ontwikkelen vs. uitbesteden vs. ‘kopen’)? Welke methoden, technieken of concepten kunnen worden toegepast? Hoe gaan Consilia deelne- mers hier in de praktijk mee om? 10
 11. 11. C ontactgegevens Nolan, Norton & Co. (NNC) ondersteunt en begeleidt het Laurent-Jan van der Westen senior management van internationale organisaties bij Senior Manager bij Nolan, Norton & Co. het ontwikkelen en realiseren van hun corporate en busi- laurentjan.vanderwesten@nolannorton.com ness strategie. Onze kennis en ervaring met betrekking Telefoon: +31 6 13 56 44 70 tot strategie ontwikkeling, organisatie ontwerp en bestu- ring, informatietechnologie en executie, gecombineerd met Ernest-Jan Mutsaers een resultaatgerichte en pragmatische aanpak in nauwe samenwerking met onze klanten, zijn factoren die ons Partner bij Nolan, Norton & Co. onderscheiden van andere strategieconsultants. e ernestjan.mutsaers@nolannorton.com Telefoon: +31 6 51 20 61 39 Het Nolan Norton Institute (NNI) voert onderzoek uit Prof. Dr. Hans Strikwerda CMC op het gebied van bedrijfsstrategieën, organisatieont- Directeur Nolan Norton Institute wikkeling en IT strategie en management. Het NNI Professor in Organisatie & Verandering aan de UvA acteert als denktank voor Nolan, Norton & Co. (NNC) hans.strikwerda@nolannorton.com en de inzichten die uit het onderzoek resulteren, worden Telefoon: + 31 30 686 66 66 dagelijks door de consultants van NNC gebruikt. Het doel van alle Nolan Norton Institute-publicaties is om haar kennis en ervaring te verspreiden onder klanten en rela- ties.

×