Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2

2,536 views
2,553 views

Published on

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν τη σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Κίνδυνοι στο Facebook" του Γεωργίου Βελόνη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=199494.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,997
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2

  1. 1. Παιδικό πορνογραφύα
  2. 2. Οριςμόσ  Η παιδικό πορνογραφύα ορύζεται ωσ οι αναπαραςτϊςεισ ανηλίκων που ςυμμετϋχουν ςε ςεξουαλικέσ πράξεισ ό καταςτϊςεισ που υποδηλώνουν ςεξουαλικϋσ δραςτηριότητεσ. Η παιδικό πορνογραφύα θεωρεύται έγκλημα και υπόκειται ςε ποινικϋσ κυρώςεισ.
  3. 3. Που και πωσ εκδηλώνεται; Σε ιςτοςελύδεσ τισ οπούεσ χειρύζονται κυκλώματα παιδοφιλύασ, ςε μορφό κειμϋνου ό βύντεο.  Σε ηλεκτρονικϊ μηνύματα με φωτογραφύεσ παιδικόσ πορνογραφύασ.  Σε ιςτοςελύδεσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, ϋπειτα από επεξεργαςύα των εικόνων. 
  4. 4. Ποινϋσ Κϊθειρξη ϋωσ 10 ϋτη.  Πρόςτιμα 20.000 – 3.000.000 ευρώ.  Ετόςια κϊθειρξη για πρόςβαςη ςε υλικό παιδικόσ πορνογραφύασ. 
  5. 5. Πρόληψη και Αντιμετώπιςη      Αποφυγό διαδικτυακών ςυζητόςεων και ςυναντόςεων με αγνώςτουσ. Διακοπό οποιαςδόποτε ύποπτησ ςυζότηςησ που μασ προκαλεύ αμηχανύα. Δεν κοινοποιούμε προκλητικϋσ φωτογραφύεσ ςε ιςτοςελύδεσ κοινωνικού δικτύου. Συζότηςη του θϋματοσ με ϋναν ενόλικα. Άμεςη καταγγελύα ύποπτου δρϊςτη ςε ςχετικϋσ ιςτοςελύδεσ ό ςτην αςτυνομύα.
  6. 6. Και κϊποια ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα…
  7. 7. Αναφορϋσ - Πηγϋσ  Πληροφορίεσ: Αςφϊλεια και Διαδύκτυο - Κύνδυνοσ: Παιδικό Πορνογραφύα (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_pornografia.ht ml )  Παιδικό πορνογραφύα και νομοθεςύα (http://internetsafety.sch.gr/index.php/ekp/171-chprn)  Παιδικό πορνογραφύα – Εργαςύα μαθητριών (http://www.slideshare.net/neohoritou/ss)   Εικόνεσ:  Insider24h – Παιδικό πορνογραφύα ςτην Ελλϊδα (http://insider24h.blogspot.gr/2013/04/paidiki-pornografiaerevnes.html)
  8. 8. ΢Α΢ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ!!

×