Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2

on

 • 1,132 views

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την ...

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν τη σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Κίνδυνοι στο Facebook" του Γεωργίου Βελόνη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=199494.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook.

Statistics

Views

Total Views
1,132
Views on SlideShare
270
Embed Views
862

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

6 Embeds 862

http://blogs.sch.gr 814
http://2prot-peir-gym-thess.blogspot.gr 31
http://feeds2.feedburner.com 8
http://www.2prot-peir-gym-thess.blogspot.gr 5
http://feedly.com 2
http://feeds.feedburner.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2 Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2 Presentation Transcript

 • Παιδικό πορνογραφύα
 • Οριςμόσ  Η παιδικό πορνογραφύα ορύζεται ωσ οι αναπαραςτϊςεισ ανηλίκων που ςυμμετϋχουν ςε ςεξουαλικέσ πράξεισ ό καταςτϊςεισ που υποδηλώνουν ςεξουαλικϋσ δραςτηριότητεσ. Η παιδικό πορνογραφύα θεωρεύται έγκλημα και υπόκειται ςε ποινικϋσ κυρώςεισ.
 • Που και πωσ εκδηλώνεται; Σε ιςτοςελύδεσ τισ οπούεσ χειρύζονται κυκλώματα παιδοφιλύασ, ςε μορφό κειμϋνου ό βύντεο.  Σε ηλεκτρονικϊ μηνύματα με φωτογραφύεσ παιδικόσ πορνογραφύασ.  Σε ιςτοςελύδεσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, ϋπειτα από επεξεργαςύα των εικόνων. 
 • Ποινϋσ Κϊθειρξη ϋωσ 10 ϋτη.  Πρόςτιμα 20.000 – 3.000.000 ευρώ.  Ετόςια κϊθειρξη για πρόςβαςη ςε υλικό παιδικόσ πορνογραφύασ. 
 • Πρόληψη και Αντιμετώπιςη      Αποφυγό διαδικτυακών ςυζητόςεων και ςυναντόςεων με αγνώςτουσ. Διακοπό οποιαςδόποτε ύποπτησ ςυζότηςησ που μασ προκαλεύ αμηχανύα. Δεν κοινοποιούμε προκλητικϋσ φωτογραφύεσ ςε ιςτοςελύδεσ κοινωνικού δικτύου. Συζότηςη του θϋματοσ με ϋναν ενόλικα. Άμεςη καταγγελύα ύποπτου δρϊςτη ςε ςχετικϋσ ιςτοςελύδεσ ό ςτην αςτυνομύα.
 • Και κϊποια ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα…
 • Αναφορϋσ - Πηγϋσ  Πληροφορίεσ: Αςφϊλεια και Διαδύκτυο - Κύνδυνοσ: Παιδικό Πορνογραφύα (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_pornografia.ht ml )  Παιδικό πορνογραφύα και νομοθεςύα (http://internetsafety.sch.gr/index.php/ekp/171-chprn)  Παιδικό πορνογραφύα – Εργαςύα μαθητριών (http://www.slideshare.net/neohoritou/ss)   Εικόνεσ:  Insider24h – Παιδικό πορνογραφύα ςτην Ελλϊδα (http://insider24h.blogspot.gr/2013/04/paidiki-pornografiaerevnes.html)
 • ΢Α΢ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ!!