20100218 Presentatie Gerdien Jansen (VU)

1,000 views

Published on

Presentatie van Gerdien Jansen over de Next Generation DLO bij de Vrije Universiteit

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ik ben Gerdien Jansen en ik werk voor het Onderwijscentrum van de VU. Daar houd ik mij bezig met het gebruik van ICT in het onderwijs. Ik doe dat vanuit een technische invalshoek, dat wil zeggen dat ik mij vooral richt op zaken die te maken hebben met de applicaties en tools. Ik ben als projectleider betrokken geweest bij het project Verkenning Next DLO VU, dat eind 2008 is begonnen en in aan het eind van vorig jaar is afgerond. Het komende half uur ga ik vertellen over de resultaten van dit project en de vervolgactiviteiten die wij op zullen pakken.
 • De agenda is als volgt. Eerst vertel ik kort wat algemene zaken over het project, zoals het doel en de opzet. Daarna ga ik in op het behoefteonderzoek naar de eisen en wensen t.a.v. de toekomstige DLO van de VU Vervolgens vertel ik hoe de DLO van de VU er volgens ons in 2018 uitziet. Ik eindig met concrete plannen die wij hebben om de Next DLO VU verder vorm te geven. Aan het eind van de presentatie is ruimte voor vragen en opmerkingen.
 • Het doel van het project was om het CvB van de VU te adviseren over de strategische ontwikkeling van de DLO voor het komend decennium. In het project wordt een brede definitie van de term ‘DLO’ gehanteerd. DLO staat voor het samenhangend geheel van ICT-tools voor de ondersteuning van de onderwijs- en leerprocessen. Bij de VU wordt hiervoor ook wel de term ‘digitale leerinfrastructuur’ gehanteerd. ICT is een hulpmiddel bij de ondersteuning van de onderwijsleerprocessen; de onderwijsleerprocessen zelf staan centraal. De centrale vraag van het onderzoek was dan ook: hoe kunnen en moeten de leerprocessen van studenten en de daarbij horende onderwijsactiviteiten van docenten het komend docennium ondersteund worden door een DLO. Het adviesrapport geeft aan welke richting de VU op zou moeten gaan met betrekking tot de ontwikkeling van de DLO. Het rapport bevat dus geen keuze voor één of meer systemen.
 • Het project bestond uit een aantal deelonderzoeken: In het behoefteonderzoek is, samen met docenten, studenten, ondersteuners en bestuurders, in kaart gebracht hoe het onderwijs aan de VU er in het komend decennium uit zal zien en wat dit betekent voor de DLO. Er is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van het Blackboard LCS (de cursuswebsites) en het Blackboard CS/DPF (digitaal portfolio). Het laatste onderdeel betreft een onderzoek naar systemen die een rol zouden kunnen spelen in de Next DLO van de VU: Blackboard, Sakai, Sharepoint en Google Apps. Deze systemen zijn heel verschillend. Daar is bewust voor gekozen. Op basis van de resultaten van de deelonderzoeken hebben wij het adviesrapport geschreven.
 • Al die rapporten zijn terug te vinden op de website van het Onderwijscentrum VU. Ze zijn voor iedereen beschikbaar.
 • Centrale vragen: Hoe ziet het onderwijs aan de VU er over 10 jaar uit (in 2018)? Welke rol speelt de DLO bij de ondersteuning van de onderwijsleerprocessen? In de eerste fase van het onderzoek heeft de projectgroep zich georiënteerd op relevante literatuur, zoals: rapportages van vergelijkbare onderzoeken bij andere instellingen voor hoger onderwijs (OU , UT, UU), de scenariostudie van de SURFfoundation en beleidsdocumenten van de VU. Vervolgens zijn er interviews en groepsbijeenkomsten gehouden met verschillende actoren binnen de VU. Er zijn vier groepen belanghebbenden geïdentificeerd: studenten, docenten, ondersteuners (bijvoorbeeld de facultaire Blackboard- en ICTO-contactpersonen) en bestuurders/managers (bijvoorbeeld onderwijsportefeuillehouders/directeuren onderwijs en directeuren bedrijfsvoering). In totaal is met ongeveer 50 mensen gesproken. De tweede fase is afgerond met een plenaire bijeenkomst met alle studenten, docenten en ondersteuners die aan het onderzoek deelnamen. In deze bijeenkomst zijn de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken gevalideerd en zijn prioriteiten in de behoefte vastgesteld. In de derde en laatste fase van het onderzoek is het adviesrapport opgesteld. Een conceptversie van het rapport is voorgelegd aan alle deelnemers aan het behoefteonderzoek. Hun feedback is verwerkt in dit rapport.
 • De digitalisering van het onderwijs zet de komende jaren door, maar het persoonlijk contact en directe interactie tussen docent en student blijven de kern van het onderwijs van de VU. De VU biedt studenten structuur. Docentsturing blijft belangrijk. Voor de komende 10 jaar zijn de volgende ontwikkelingen van belang voor de DLO: Er komt meer ruimte voor initiatief van studenten. Ook zullen de keuzevrijheid van studenten en de mobiliteit binnen het curriculum toenemen. De wijze waarop het onderwijs is ingericht is sterk afhankelijk van het soort opleiding, de omvang van de opleiding en de studiefase. Verdere invoering van de onderwijsvisie zal leiden tot het ontstaan van ‘communities’ waarin studenten in een interactieve setting van elkaar en van docenten leren. Er zijn steeds meer verschillende groepen studenten op de VU, zoals deeltijdstudenten en internationale studenten. Studenten zullen in de komende jaren vaker een andere achtergrond hebben. Het onderwijsaanbod moet hierop worden afgestemd. De buitenwereld zal vaker op de campus te vinden zijn. De afstand tussen universiteit en samenleving zal kleiner worden en er zullen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Voorbeelden zijn de samenwerking met de Amsterdam Zuid-As en de UvA. Daarnaast speelt de sterke groei van het aantal studenten een rol. De VU heeft nu bijna 21.000 studenten. De verwachting is dat de VU in 2018 30.000 studenten telt. De financiering van het onderwijs blijft de komende jaren onder druk staan. Dit betekent dat er met minder middelen aan meer studenten onderwijs geboden moet worden.
 • Op het gebied van ICT worden de volgende ontwikkelingen voorzien: Er komen steeds meer gratis internettools voor communicatie en samenwerking beschikbaar (social software). Vakinhoud (content) wordt steeds vaker via internet beschikbaar gesteld en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Studenten maken in toenemende mate gebruik van tools en content die via internet worden aangeboden en verwachten dat zij ook in hun studie van deze middelen gebruik kunnen maken. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van laptops, smartphones en andere mobiele apparaten.
 • Wat betekent deze ontwikkelingen in het VU onderwijs en ICT voor de Next DLO VU? Aan welke eisen moet de DLO voldoen? De Next DLO VU moet duurzaam zijn. Dat wil zeggen: de DLO moet een sterke basis hebben die breed inzetbaar in het onderwijs is en goed aansluit op de kern van het VU onderwijs. Verder moet de Next DLO VU goed worden geïntegreerd met de overige VU systemen: het studenteninformatiesysteem, de bibliotheeksystemen en IT basissystemen. De Next DLO VU moet flexibel zijn om in te spelen op de ICT ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen en aan de variëteit in behoeften van docenten en studenten. Op den duur zal Next DLO VU een breed pakket aan werkvormen digitaal moeten ondersteunen. Vanwege de toenemende samenwerking met de buitenwereld en het steeds meer in elkaar overlopen van VU specifieke IT oplossingen en generieke IT oplossingen, moet de Next DLO VU een open karakter hebben. Dat wil zeggen dat de DLO gericht moet zijn op betrokkenen van buiten de VU en op diverse internettools die voor het onderwijs van belang zijn.
 • Het behoefteonderzoek heeft, samen met de evaluatie van Blackboard, geleid tot een visie op de ontwikkeling van de DLO in de komende 10 jaar. In 2000 werd er op de VU gebruik gemaakt van Blackboard en van een aantal andere vergelijkbare systemen, zoals bijvoorbeeld LearningSpace (LET) en TeleTOP (FEW). Deze systemen stonden los van de VU basisdiensten: de IT basissystemen, het studenteninformatiesysteem en de bibliotheeksystemen.
 • In 2009, maken alle faculteiten van de VU gebruik van Blackboard. Blackboard is licht gekoppeld met de VU basisdiensten: studenten en docenten loggen in met hun VU-net-ID en de cursus- en inschrijvingsgegevens uit het studenteninformatiesysteem worden automatisch in Blackboard ingelezen. Naast Blackboard biedt de VU een aantal andere, meer specifieke onderwijsapplicaties aan, zoals QMP voor digitaal toetsen en eXamine voor online enquêteren. Ook maken docenten en studenten gebruik van vrij beschikbare internettools, zoals wiki’s, blogs, Google Docs en SURFgroepen. Deze applicaties en tools zijn niet gekoppeld aan de VU basisdiensten.
 • In 2018 is het beeld als volgt. De DLO landschap bestaat uit een samenspel van VU systemen en vrij beschikbare internettools. Er is een klein en eenvoudig te gebruiken basissysteem dat ondersteuning biedt bij de kernactiviteiten van het onderwijsleerproces. Het gaat hier bijvoorbeeld om het plaatsen van mededelingen en studiemateriaal, het indelen van studenten in groepen, het inleveren en beoordelen van opdrachten en het monitoren van het ingeleverde werk van studenten. Er is een sterke koppeling met de VU basisdiensten. Om het basissysteem heen is er een conglomeraat aan onderwijsapplicaties en internettools beschikbaar. Deze applicaties en tools bieden ondersteuning bij het gebruik van een veelheid aan specifieke werkvormen, zoals samenwerken aan opdrachten, peerreview, weblectures en online brainstormen. Docenten en studenten kunnen, afhankelijk van het vakgebied en de werkvorm, kiezen welke applicaties en tools zij willen gebruiken. Doordat de verschillende onderdelen op een gestructureerde manier met elkaar gekoppeld zijn, hoef je maar één keer je VU-net-ID in te voeren om in alle systemen in te loggen. Docenten die onderwijs voor grote groepen verzorgen hebben de mogelijkheid hun studenten eenvoudig groepsgewijs toegang te geven tot de gewenste applicatie of tool.
 • In onze visie is de DLO dus geen monolithisch systeem, maar bestaat het uit: een basis-DLO die simpel te gebruiken is (de kern) specifieke onderwijsapplicaties (bij de VU of extern gehost) geselecteerde internettools (vrij beschikbaar in de cloud). We kiezen voor open en flexibele systemen. Hiernee kunnen we zelf richting geven aan de ontwikkeling van de DLO en beter inspelen op de leefwereld van de studenten, de wensen van de docenten en de mogelijkheden die ICT nu en in de toekomst biedt. 
 • Om het nieuwe DLO landschap in samenwerking met de faculteiten en de betrokken diensten (UC-IT, DSZ, UBVU) concreet vorm te geven gaan wij een vervolgtraject opstarten. Daarbij richten wij ons op drie speerpunten: 1. Het basissysteem van de DLO 2. De digitale ondersteuning van een variëteit aan werkvormen of onderwijsleeractiviteiten 3. Het digitaal portfolio Ik zal deze drie speerpunten als slot van mijn presentatie kort toelichten.
 • Uit de uitgebreide evaluatie die wij hebben uitgevoerd blijkt dat Blackboard niet geschikt om te worden ingezet als basissysteem voor de DLO. Het systeem vervult een essentiële rol in de informatievoorziening en communicatie in en rond het onderwijs van de VU, maar biedt voor de lange termijn geen perspectief. Blackboard wordt gekenmerkt door starheid en geslotenheid. Dit geldt zowel voor het product als voor het bedrijf. Blackboard kan daarom niet inspelen op een veranderende onderwijswereld. Ook zijn de vele extra functionaliteiten die Blackboard biedt vaak slecht bruikbaar in het onderwijs (bijvoorbeeld peerreview). Gezien de ervaringen van afgelopen jaren bestaat de verwachting dat Blackboard in de toekomst onvoldoende zal verbeteren en vernieuwen en dat het systeem steeds minder goed aan de eisen van de VU zal voldoen. Het onderwijs zal zich steeds meer moeten conformeren aan de wijze waarop Blackboard Inc. het systeem heeft vormgegeven en moet zich blijven schikken in onhandigheden en fouten die steeds maar niet verholpen worden. Hoe vinden wij een systeem dat kan dienen als basissysteem voor de DLO? In samenwerking met de faculteiten en de betrokken diensten (UC-IT, DSZ en UBVU) zullen de eisen aan het basissysteem van de DLO verder worden uitgewerkt. Daarbij zijn verschillende invalshoeken van belang: de didactiek, de techniek en het organisatorische/bedrijfsmatige perspectief. Na het uitwerken van de eisen en wensen zullen er 1 of 2 systemen worden geselecteerd. Door middel van experimenten en pilots bij een aantal opleidingen zal worden bepaald welk systeem het beste voldoet. Het doel is om eind 2011 tot een gefundeerde keuze te komen. Systemen die in aanmerking komen voor de pilots zijn de open source systemen Sakai (versie 3) en Moodle. Wij zullen ook naar Shrepointr kijken. Sharepoint lijkt echter minder geschikt als basissysteem voor de DLO, onder meer omdat het systeem gesloten is en slecht samenwerkt met producten die niet van Microsoft afkomstig zijn. Een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe DLO landschap is de integratie van de basis-DLO met de andere systemen: de VU basisdiensten, de onderwijsapplicaties en de internettools. Het is belangrijk om aan te sluiten op open standaarden voor het onderwijsdomein, zoals IMS en QTI. Wellicht kunnen wij ook aansluiten bij het recente COIN initiatief van SURFnet. SURFnet werkt aan een nieuwe basisinfrastructuur waarmee allerlei tools van verschillende aabieders (marktpartijen, instellingen en SURFnet) slim met elkaar kunnen worden geintegreerd en via de SURFfederatie ontsloten. Deze nieuwe samenwerkingsinfrastructuur heet COllaboration Infrastructure. We hebben SURFnet gevraagd om hier vandaag een presentatie over te houden, maar het is helaas niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen.
 • Het tweede speerpunt voor het vervolgtrajct is de digitale ondersteuning van werkvormen of, met andere woorden, onderwijsleeractiviteiten. De centrale vraag hierbij is: voor welke werkvormen geldt dat er d.m.v. digitale onderstuening een verbetering van de efficiëntie en/of de kwaliteit van het onderwijs kan worden bewerkstelligd? In samenwerking met de faculteiten zal worden bepaald welke werkvormen prioriteit hebben. Hierbij zal worden aangesloten bij specifiele aandachtspunten en problemen waar de faculteiten op dit moment mee te maken hebben, zoals studiesucces in de Bachelor en groeiende studentenaantallen. Omdat wij niet alles kunnen doen zullen er prioriteiten gesteld moeten worden. Wij willen ons op korte termijn in elk geval gaan richten op het samenwerken aan opdrachten en producten (bv. via een wiki en Google Docs), peerreview (wij zijn bezig met Turnitin) en weblectures (video en audio).
 • Uit de evaluatie van het Blackboard DPF is gebleken dat de docenten en studenten ontevreden zijn over het systeem. Het Blackboard DPF voldoet niet aan de eisen, werkt niet prettig en er te veel zaken zijn die niet (voldoende) werken en waar door Blackboard niets aan gedaan wordt. Daarom gaan we op zoek naar alternatieven. Daarbij vertrekken wij niet bij de systemen, maar bij de werkprocessen. Hoe zien de werkprocessen rond het gebruik van een portfolio er bij de diverse opleidingen uit? Het deelproject Next portfolio VU is in eind 2009 van start gegaan. De belangrijkste werkprocessen zijn beschreven in de vorm van use cases. Er is samen met de opleidingen gekeken naar de manier waarop de werkprocessen vorm kunnen worden gegeven in het source portfolio van Sakai. Inzichten die zijn opgedaan zijn o.a. dat de onderwijskundige inbedding van het instrument portfolio in de meeste opleidingen nog sterk in ontwikkeling is en dat de eisen en wensen ten aanzien het een portfolio systeem per opleiding erg verschillen. Op dit moment zijn wij aan het bedenken hoe wij verder gaan.
 • 20100218 Presentatie Gerdien Jansen (VU)

  1. 1. Welke DLO heeft de VU de komende 10 jaar nodig? <ul><li>Bijeenkomst Blackboard Usergroup </li></ul><ul><li>over de DLO van de toekomst </li></ul><ul><li>op18 februari 2010 </li></ul><ul><li>Gerdien Jansen, g.jansen@ond.vu.nl </li></ul>
  2. 2. Agenda <ul><li>Project Verkenning Next DLO VU </li></ul><ul><li>Behoefteonderzoek </li></ul><ul><li>Visie op ontwikkeling DLO </li></ul><ul><li>Vervolgtraject </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
  3. 3. Projectdoel <ul><li>Advies strategische ontwikkeling DLO VU voor komend decennium </li></ul><ul><ul><li>Brede definitie ‘DLO’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijsleerprocessen staan centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen produktkeuze </li></ul></ul>
  4. 4. Projectopzet Advies Next DLO VU Toekomst- scenario’s SURF Onderzoeks- rapporten andere HO- instellingen Instellingsplan VU Informatie- strategie VU Onderwijsvisie VU Onderzoek Blackboard Onderzoek Sakai Onderzoek Sharepoint Onderzoek Google Apps Evaluatie digitaal portfolio / Blackboard DPF Evaluatie Blackboard LCS Gebruik en waardering Bb Onderzoek systemen Eisen/Wensen Next DLO VU Behoeften- onderzoek
  5. 5. Projectresultaten <ul><li>http://www.onderwijscentrum.vu.nl/nextdlovu </li></ul>
  6. 6. Behoefteonderzoek <ul><li>Vraagstelling: </li></ul><ul><ul><li>VU onderwijs over 10 jaar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol DLO bij ondersteuning onderwijsleerprocessen? </li></ul></ul><ul><li>Aanpak: </li></ul><ul><ul><li>Literatuuronderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Interviews / groepsbijeenkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Opstellen rapport </li></ul></ul>
  7. 7. VU onderwijs in 2018 <ul><li>Directe interactie student-docent </li></ul><ul><li>Verwachte ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>toename studentinitiatief / mobiliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>variatie inrichting onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>toenemende diversiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>meer samenwerking met buitenwereld </li></ul></ul><ul><ul><li>sterke groei aantal studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>financiering onder druk </li></ul></ul>
  8. 8. Verwachte ontwikkelingen ICT <ul><li>Toenemende beschikbaarheid internettools </li></ul><ul><li>Steeds meer open content </li></ul><ul><li>Verwachtingen van studenten </li></ul><ul><li>Toename gebruik mobiele apparaten </li></ul>
  9. 9. Eisen Next DLO VU <ul><li>Duurzaamheid </li></ul><ul><ul><li>sterke basis </li></ul></ul><ul><ul><li>breed inzetbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>kern VU onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>goede integratie </li></ul></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><ul><li>breed pakket aan werkvormen </li></ul></ul><ul><li>Openheid </li></ul><ul><ul><li>betrokkenen buiten VU </li></ul></ul><ul><ul><li>internettools </li></ul></ul>
  10. 10. Visie op ontwikkeling DLO Blackboard VU basisdiensten Blackboard Blackboard 2000
  11. 11. Visie op ontwikkeling DLO Blackboard 2009 Internet- tools Onderwijs- applicaties VU basisdiensten Blackboard VU basisdiensten Blackboard Blackboard 2000
  12. 12. Visie op ontwikkeling DLO Blackboard 2009 Internet- tools Onderwijs- applicaties VU basisdiensten Blackboard VU basisdiensten Blackboard Blackboard 2000 Basis- systeem DLO 2018 Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten
  13. 13. Visie op ontwikkeling DLO Structuur Flexibiliteit Overzicht Herkenbaarheid Integratie Openheid Duurzaamheid Eenvoud ICT ontwikkelingen SIS Portal Content Creativiteit SSO Gasten Groepen Communicatie Werkvormen Interactie Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten Broker Content Organisatie Efficiëntie 2018 IAM Beveiliging UBVU
  14. 14. Vervolgtraject <ul><li>Drie speerpunten: </li></ul><ul><ul><li>Basis-DLO </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale ondersteuning werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaal portfolio </li></ul></ul>Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten
  15. 15. Basis-DLO <ul><li>Doel: geschikt basissysteem </li></ul><ul><li>Aanpak: </li></ul><ul><ul><li>Uitwerken eisen en wensen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilots met 1 of 2 systemen </li></ul></ul><ul><li>Aansluiten op: </li></ul><ul><ul><li>open standaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>COIN initiatief SURF </li></ul></ul>Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten
  16. 16. Digitale ondersteuning werkvormen <ul><li>Doel: verbeteren efficiëntie/kwaliteit onderwijs </li></ul><ul><li>Aanpak: </li></ul><ul><ul><li>inspelen op actuele behoeften </li></ul></ul><ul><ul><li>prioriteiten stellen </li></ul></ul><ul><li>Bijvoorbeeld: samenwerken aan opdrachten / documenten, peerreview, weblectures, … </li></ul>Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten
  17. 17. Digitaal portfolio <ul><li>Doel: alternatief voor Bb DPF </li></ul><ul><li>Aanpak: </li></ul><ul><ul><li>Inventariseren werkprocessen </li></ul></ul><ul><ul><li>Simulatie in Sakai OSP </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie: hoe verder? </li></ul></ul>Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten
  18. 18. Vragen Structuur Flexibiliteit Overzicht Herkenbaarheid Integratie Openheid Duurzaamheid Eenvoud ICT ontwikkelingen SIS Portal Content Creativiteit SSO Gasten Groepen Communicatie Werkvormen Interactie Basis- systeem DLO Internet- tools Onderwijs- applicaties DLO VU basisdiensten Broker Content Organisatie Efficiëntie IAM Beveiliging UBVU

  ×