Πανεπιςτημιακό κζντρο εκπαίδευςησ επιμορφωτών Δυτικήσ ΕλλάδασΠανεπιςτήμιο Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ - Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου, ΤΚΕΠ...
Γηαηί λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα wikis;Jennifer Carrier Dormanhttp://jdorman.wikispaces.com/Απόδοση: Παναγιώτα Αλτανοπούλου   ...
Δγγξαθή θαη Γεκηνπξγία ηνπ πξώηνπWiki     http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K
Γεκηνπξγία λένπ Wiki Όλνκα ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο Απόξξεην Δθπαηδεπηηθή ρξήζε
Δγγξαθή ζηα Wikispaces
Δγγξαθή ζηα Wikispaces       Χρησιμοποιήστε το       user name και       password
Κιηθ ζην Edit This Page
Δκθαλίδεηαη ε κπάξακνξθνπνίεζεο
Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Μνξθνπνίεζεο 1  2 3 4  5    6 7  8  9   10   11 1.  Ένηονη γραθή      7.Κοσκίδες ...
Δηζαγωγή εηθόλωλ θαη αξρείωλ Αξρεία 1. Κιηθ ζην File 2. Μεηά Insert Files 3. Κιηθ ζην Upload File, βξίζθω ην αξρείν θα...
Δηζαγωγή ππεξζπλδέζκνπ Δπηινγή θεηκέλνπ Κιηθ ζην Link
Υπεξζύλδεζκνο ζε ζειίδα ηνπwiki  Δπηινγή ηνπ―Wiki Link‖ θαη επηινγή ηνπ  θαηάιιεινπ νλόκαηνο ηεο ζειίδαο
Υπεξζύλδεζκνο ζε εμωηεξηθήζειίδα  Δπηινγή ―External Link‖ θαη επηθνιινύκε  ην URL ζηε πεξηνρή Address
Δηζαγωγή Dynamic HTML -Widgets   Κιηθ ζην εηθνλίδην   Κιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην   Αλάινγα κε ην ηη ζέινπκε λα  ...
Δηζαγωγή Dynamic HTML -Widgets
Γεκηνπξγία Πίλαθα  Κιηθ ζην εηθνλίδην  Δπηινγή γξακκώλ θαη  ζηειώλ  Κιηθ ζην Insert Table
Μνξθνπνίεζε Πίλαθα   Κάλνληαο θιηθ ζε έλα   θειί, αλνίγνπλ νη   επηινγέο γηα ηε   κνξθνπνίεζε ηνπ   πίλαθα.
Δηζαγωγή Δηδηθώλ Φαξαθηήξωλ Κιηθ ζην εηθνλίδην Δπηινγή ηνπ ραξαθηήξα
Απνζήθεπζε ηεο ζειίδαο  Κιηθ ζην Save.
Μνξθνπνίεζε ηνπ NavigationMenu   Σηα αξηζηεξά ππάξρεη ην κελνύ   πινήγεζεο ζηηο ζειίδεο ηνπ wiki.   Γηα λα κνξθνπνηή...
Μνξθνπνίεζε ηνπ NavigationMenu  Μαο επηηξέπεη λα βάινπκε θείκελν,  εηθόλεο, ππεξζπλδέζκνπο.
Μνξθνπνίεζε ηνπ NavigationMenu
Γεκηνπξγία Θέκαηνο Σπδήηεζεο
Γεκηνπξγία Θέκαηνο Σπδήηεζεο
Κιηθ ζην Θέκα
Απάληεζε ζην Θέκα Σπδήηεζεο
Γεκηνπξγία Σειίδαο  Κιηθ ζην New Page.  Γίλνπκε ηίηιν ζηε λέα ζειίδα.
Γηαρείξηζε ζην Wiki  Κιηθ ζην Manage Space link.  Δπηινγέο    Look and feel (colors, template)    Members and perm...
Πξνηηκήζεηο Wiki
Φπζηθόο ζρεδηαζκόο:ηξνπνπνίεζε ζέκαηνο
Μέιε θαη Άδεηεο
Πξόζθιεζε αηόκωλ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  Wikispaces Tips and Tricks –   http://www.wikispaces.com/wikitips  Wikispaces Help – ...
Άιιεο πεγέο  WEB 2.0  Πεγεο γηα ηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη πωο απηέο επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε.  e - learning 2.0 —...
3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki
3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki
3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki
3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki
3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki
3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki

2,115 views

Published on

wiki wikispaces pake

Published in: Education, Technology, Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,115
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
955
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.3 Εξοικείωση με τα εργαλεία Web 2.0. το Wikispaces για την εύκολη δημιουργία wiki

 1. 1. Πανεπιςτημιακό κζντρο εκπαίδευςησ επιμορφωτών Δυτικήσ ΕλλάδασΠανεπιςτήμιο Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ - Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου, ΤΚΕΠΕκπαίδευςη Επιμορφωτών Β΄Επιπζδου  Δλόηεηα 3.3 Web 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε: Wiki  Δμνηθείωζε κε ηα εξγαιεία Wiki  Γηδάζθωλ: Nίθνο Τζέιηνο nitse@ece.upatras.gr
 2. 2. Γηαηί λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα wikis;Jennifer Carrier Dormanhttp://jdorman.wikispaces.com/Απόδοση: Παναγιώτα Αλτανοπούλου http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
 3. 3. Δγγξαθή θαη Γεκηνπξγία ηνπ πξώηνπWiki http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K
 4. 4. Γεκηνπξγία λένπ Wiki Όλνκα ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο Απόξξεην Δθπαηδεπηηθή ρξήζε
 5. 5. Δγγξαθή ζηα Wikispaces
 6. 6. Δγγξαθή ζηα Wikispaces Χρησιμοποιήστε το user name και password
 7. 7. Κιηθ ζην Edit This Page
 8. 8. Δκθαλίδεηαη ε κπάξακνξθνπνίεζεο
 9. 9. Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Μνξθνπνίεζεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Ένηονη γραθή 7.Κοσκίδες 2. Πλάγια 8.Ειζαγωγή 3. Υπογραμμιζμένη σπερζσνδέζμοσ(URL) 4. Χρώμα Κειμένοσ 9. Ειζαγωγή αρτείοσ ή εικόνας 5. Μέγεθος 10. Ειζαγωγή βίνηεο, τάρηη 6. Κοσκίδες με αρίθμηζη κ.η.λ. 11. Ειζαγωγή πίνακα
 10. 10. Δηζαγωγή εηθόλωλ θαη αξρείωλ Αξρεία 1. Κιηθ ζην File 2. Μεηά Insert Files 3. Κιηθ ζην Upload File, βξίζθω ην αξρείν θαη κεηά θιηθ ζην αξρείν Δηθόλεο 1. Κιηθ ζην File 2. Μεηά External Image 3. Δπηθόιιεζε ηνπ ζπλδέζκνπ θαη δηπιό θιηθ ζηελ εηθόλα
 11. 11. Δηζαγωγή ππεξζπλδέζκνπ Δπηινγή θεηκέλνπ Κιηθ ζην Link
 12. 12. Υπεξζύλδεζκνο ζε ζειίδα ηνπwiki Δπηινγή ηνπ―Wiki Link‖ θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ νλόκαηνο ηεο ζειίδαο
 13. 13. Υπεξζύλδεζκνο ζε εμωηεξηθήζειίδα Δπηινγή ―External Link‖ θαη επηθνιινύκε ην URL ζηε πεξηνρή Address
 14. 14. Δηζαγωγή Dynamic HTML -Widgets  Κιηθ ζην εηθνλίδην  Κιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην Αλάινγα κε ην ηη ζέινπκε λα βάινπκε  Αληηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ HTML θώδηθα θαη κεηά επηθόιιεζε.
 15. 15. Δηζαγωγή Dynamic HTML -Widgets
 16. 16. Γεκηνπξγία Πίλαθα  Κιηθ ζην εηθνλίδην  Δπηινγή γξακκώλ θαη ζηειώλ  Κιηθ ζην Insert Table
 17. 17. Μνξθνπνίεζε Πίλαθα  Κάλνληαο θιηθ ζε έλα θειί, αλνίγνπλ νη επηινγέο γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ πίλαθα.
 18. 18. Δηζαγωγή Δηδηθώλ Φαξαθηήξωλ Κιηθ ζην εηθνλίδην Δπηινγή ηνπ ραξαθηήξα
 19. 19. Απνζήθεπζε ηεο ζειίδαο Κιηθ ζην Save.
 20. 20. Μνξθνπνίεζε ηνπ NavigationMenu  Σηα αξηζηεξά ππάξρεη ην κελνύ πινήγεζεο ζηηο ζειίδεο ηνπ wiki.  Γηα λα κνξθνπνηήζνπκε απηό ην κελνύ θιηθ ζηελ αληίζηνηρε επηινγή.
 21. 21. Μνξθνπνίεζε ηνπ NavigationMenu Μαο επηηξέπεη λα βάινπκε θείκελν, εηθόλεο, ππεξζπλδέζκνπο.
 22. 22. Μνξθνπνίεζε ηνπ NavigationMenu
 23. 23. Γεκηνπξγία Θέκαηνο Σπδήηεζεο
 24. 24. Γεκηνπξγία Θέκαηνο Σπδήηεζεο
 25. 25. Κιηθ ζην Θέκα
 26. 26. Απάληεζε ζην Θέκα Σπδήηεζεο
 27. 27. Γεκηνπξγία Σειίδαο  Κιηθ ζην New Page.  Γίλνπκε ηίηιν ζηε λέα ζειίδα.
 28. 28. Γηαρείξηζε ζην Wiki  Κιηθ ζην Manage Space link.  Δπηινγέο  Look and feel (colors, template)  Members and permissions  Subscription θ.α.
 29. 29. Πξνηηκήζεηο Wiki
 30. 30. Φπζηθόο ζρεδηαζκόο:ηξνπνπνίεζε ζέκαηνο
 31. 31. Μέιε θαη Άδεηεο
 32. 32. Πξόζθιεζε αηόκωλ
 33. 33. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Wikispaces Tips and Tricks –  http://www.wikispaces.com/wikitips Wikispaces Help –  http://www.wikispaces.com/help+index Wikispaces Tours –  http://www.wikispaces.com/site/tour Creating / Registering Educational Wikis –  http://www.wikispaces.com/help+teachers  http://jdorman.wikispaces.com/wikiworkshop  http://jdorman.wikispaces.com/PLCWikis  http://www.edweek.org/dd/articles/2007/09/12/02wiki .h01.html
 34. 34. Άιιεο πεγέο WEB 2.0 Πεγεο γηα ηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη πωο απηέο επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε. e - learning 2.0 — How Web Technologies Are Shaping Education: www.readwriteweb.com/archives/e - learning_20.php Educause ’ s 2008 Horizon Report: http://connect.educause.edu/Library/ELI/2008HorizonReport/45926 What Is Web 2.0: www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what - is - web - 20.html ― Web 2.0 ‖ in Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2 COLLABORATIVE WRITING Οδεγίεο γηα ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή. Teach Collaborative Revision with Google Docs: www.google.com/educators/weeklyreader.html Why Consider Collaborative Writing Assignments?: http://wac.colostate.edu/intro/pop2l.cfm Collaborative Writing Projects: www.nelliemuller.com/Collaborative_Projects.htm Collaborative Writing Tools and Technology: A Mini - Guide: www. Kolabora.com/news/2007/03/01/collaborative_writing_tools_and_technology.htm SCAFFOLDING Απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο scaffolding ζηελ εθπαίδεπζε. Scaffolding for Success: http://fno.org/dec99/scaffold.html Scaffolding Web Site: http://condor.admin.ccny.cuny.edu/~group4/

×