บทที่ 2                      เอกสารทีเ่ กียวข้ อง                          ...
จะอธิ บายอย่างไร วันนี้ Marketing Oops! เลยขอทาหน้าที่อธิ บายคาๆ นี้แทน เพื่อให้คนที่ใช้เป็ นประจาอยู่  แล้วสามารถอธิ บา...
2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก             ่    บล็อกที่เราเห็นอยูในปั จจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหน...
2.3.3 เว็บไซต์ ทให้ บริการเว็บบล็อก        ี่www.blogger.com             www.exteen.comwww.mapandy.com...
WordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกันระหว่าง Matt                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

บทที่ 2

311

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
311
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 2

 1. 1. บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้ อง ่ ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ องแท็บเล็ต นี้ ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ้ั 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรื อ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสาหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริ การ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็ น 3กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ , การสื่ อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่ งในแต่ละกลุ่มนี้ยงแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้ ัอีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ ยังต้องอาศัยการทางานร่ วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่ องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) เป็ นองค์ประกอบสาคัญของระบบเครื อข่าย (การสื่ อสาร) โดยมีการส่ งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่ องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (information and communications technology ย่อว่า ICT) อินเทอร์ เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่ อมต่อระหว่างเครื อข่ายหลายๆ เครื อข่ายทัวโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า โพรโทคอล ่(Protocol) ผูใช้เครื อข่ายนี้สามารถสื่ อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถ ้สื บค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 2.2 ข้ อมูลเกียวกับสื่ อสั งคม Social Media ่ 2.2.1 ความหมายของ Social Media ิ ่ ั ทุกวันนี้ พวกเราหลายคนใช้ชีวตอยูกบ Social Network และ Social Media มากขึ้นทุกวัน แต่พอพูดถึง ‘Social Media’ ว่าคืออะไร หลายคนที่ใช้อยู่ ก็ยงถึงกับอึ้ง และตอบไม่ได้วามันคืออะไร และไม่รู้ ั ่
 2. 2. จะอธิ บายอย่างไร วันนี้ Marketing Oops! เลยขอทาหน้าที่อธิ บายคาๆ นี้แทน เพื่อให้คนที่ใช้เป็ นประจาอยู่ แล้วสามารถอธิ บายต่อให้คนอื่นทราบได้ และสาหรับคนที่ยงไม่เคยรู ้ ก็สามารถทาความรู ้จกได้เช่นกัน ั ั Social ในที่น้ ีหมายถึง สังคมออนไลน์ Media ในที่น้ ีหมายถึง เนื้อหา เรื่ องราว และบทความ Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผใช้เป็ นผูสื่อสาร หรื อเขียนเล่า เนื้ อหา เรื่ องราว ประสบการณ์ ู้ ้ บทความ รู ปภาพ และวิดีโอ ที่ผใช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรื อพบเจอจากสื่ ออื่นๆ แล้วนามาแบ่งปั นให้กบ ู้ ั ้ ่ ผูอื่นที่อยูในเครื อข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริ การบนโลกออนไลน์ ปัจจุบน การ ั สื่ อสารแบบนี้ จะทาผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น 2.2.2 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media1. บล็อก, วิกิพีเดีย, เว็บรวมที่ให้ทุกคนโพสต์ข่าว แบ่งปั น: วิดีโอ, รู ปภาพ, ดนตรี , ลิงก์ การอภิปราย: การ เสวนา, โปรแกรมสนทนาออนไลน์ เครื อข่ายสังคม: เครื อข่ายสังคมโดยทัวไปและเครื อข่าย สังคมเฉพาะ ่ ด้าน การตีพิมพ์แบบไมโคร: ไมโครบล็อก เครื่ องมือที่รวมข้อมูลจากหลายแหล่งโซเชี ยลมีเดียเข้า 6 ด้วยกัน (Social aggregation tools) 62. 2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ ทให้ บริการ Social Media ี่ บล็อก  http://www.blogger.com/ เป็ นที่นิยมมากที่สุดในโลก  http://www.wordpress.com/ โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เป็ นที่นิยม  http://www.exteen.com/ เป็ นที่นิยมมากที่สุดในเมืองไทย  http://www.bloggang.com/ เป็ นส่ วนหนึ่งของเว็บพันทิพ  http://gotoknow.org เป็ นที่นิยมในการ แลกเปลี่ยนความรู ้ในหมู่คนทางาน  http://blognone.com เป็ นแหล่งข่าวไอทีของคนไทย 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็ นคาที่มาจากคาว่า เว็บ (Web) กับคาว่า บล็อก (Blog) รวมกันเรี ยกว่าเว็บ บล็อก ความหมายของเว็บบล็อกคือ เครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลกษณะเหมือนกับ เว็บ ั บอร์ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่ องราวหรื อข้อมูลส่ วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลใน ลักษณะที่เป็ นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารี ที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็ นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไป หาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิ ดรับความเห็นจากผูอื่นได้ดวยโดยทัว ๆไป ้ ้ ่
 3. 3. 2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก ่ บล็อกที่เราเห็นอยูในปั จจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและรู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ ัออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ เป็ นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผูให้กาเนิดคาว่า ‚บล็อก‛ ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ ้ ่ ่ ่นันแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นันเอง แม้วาจะบล็อกแบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็ นของตนเองแต่ยงนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะ ั ่เป็ นการเริ่ มต้นการทาบล็อกได้เป็ นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยูแล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้ เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรี ยก ่ได้วาภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ใน ่บล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้วาเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติบโตของไฮสปี ดอินเตอร์เน็ต หรื อ อินเตอร์ เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว movie […]2. แบ่งตามประเภทเนื้ อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่ วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่วเิ คราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่ งที่เกี่ยวกับ ั ่สื่ อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุ ทธิ ชย หยุน2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ องซุ บซุ ดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(EducationalBlog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง
 4. 4. 2.3.3 เว็บไซต์ ทให้ บริการเว็บบล็อก ี่www.blogger.com www.exteen.comwww.mapandy.com www.buddythai.comwww.imigg.com www.5iam.comwww.blogprathai.com www.ndesignsblog.comwww.idatablog.com www.inewblog.comwww.onblogme.com www.freeseoblogs.comwww.sumhua.com www.diaryi.netwww.istoreblog.com www.skypream.comwww.thailandspace.com www.sungson.comwww.gujaba.com www.sabuyblog.comwww.ugetblog.com www.jaideespace.comwww.maxsiteth.com www.my2blog.com 2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์ Wordpress WordPress คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ สามารถใช้ ่งานได้ฟรี ถูกจัดอยูในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้างและบริ หารจัดการเนื้ อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสังมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่ง) ่ทางานบนฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิ่มและ ่ลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยูภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU GeneralPublic License
 5. 5. WordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกันระหว่าง Matt ่Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยูที่ http://wordpress.org และยังมีบริ การ Free Hosting (พื้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้บริ การได้ที่ http://wordpress.com ปั จจุบนนี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมีผใช้งานมากกว่า 200 ล้านเว็บ ั ู้ ่บล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่วาจะเป็ น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็ นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ อง Programing มีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผพฒนา Theme (รู ปแบบการ ู้ ัแสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริ ม) ให้เลือกใช้ฟรี อย่างมากมาย นอกจากนี้ สาหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็ นไกด์ไลน์ เพื่อศึกษา ่องค์ประกอบส่ วนต่าง ๆ ที่อยูภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรื อ นาไปสร้าง Theme และ Plugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนาซ้ า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU สาหรับไว้ให้ผนาไปใช้ สามารถเปิ ดให้บริ การพื้นที่ทา ู้เว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้ผอื่นมาสมัครขอร่ วมใช้บริ การในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของ ู้เขา หรื อที่เรี ยกว่า Sub-Domain จากที่ได้เกริ่ นนาไปในบทความนี้ คงจะทาให้รู้จก และได้ทราบประวัติความเป็ นมา รวมถึง ัความหมายกันไปบ้างแล้วว่า WordPress คือ อะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่ มเรี ยนรู ้ถึงรู ปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป

×