การท่องเที่ยวภาคกลาง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การท่องเที่ยวภาคกลาง

on

 • 631 views

 

Statistics

Views

Total Views
631
Views on SlideShare
631
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การท่องเที่ยวภาคกลาง การท่องเที่ยวภาคกลาง Presentation Transcript

  • การทองเที่ยวภาคกลาง โดย นิธิรันดร นุมนนท  3 - 7 ตุลาคม 2552  
  • โปรแกรมการทองเที่ยว วันที่ 1 ( 3 ต.ค. 52) ทองสุพรรณบุรี วันที่ 2 ( 4 ต.ค. 52)ตะลุยอุทัยธานี วันที่ 3 ( 5 ต.ค. 52)ตักบาตรเทโววันออกพรรษา วันที่ 4 ( 6 ต.ค. 52)ชมบึงบอระเพ็ด วันที่ 5 ( 7 ต.ค. 52)เที่ยวพระพุทธบาท
  • วันที่ 1 : ทองสุพรรณบุรี เดินทางไปสุพรรณบุรี ไปบานขุนชางขุนแผน แวะศาลหลักเมือง รับประทานอาหารกลางวันในเมือง ชมหอคอยบรรหาร-แจมใส เดินทางไปอําเภอดอนเจดีย ชมอนุสาวรียดอนเจดีย ผานตลาด100ป ตลาดสามชุก เดินชมบึงฉวาก ไปที่พักในอําเภอบานไร
  • วันที่ 2 : ตะลุยอุทัยธานี รับประทานอาหารเชาในที่พัก ปนจักรยานรอบที่พักเปนเวลา1ชั่วโมง ออกจากที่พัก แวะชมวัดถํ้าเขาวง เดินทางตอไปอําเภอดานชาง เที่ยววัดสังกัด ในอําเภอเมืองอุทัยธานี ลองเรือชมแมนํ้าสะแกรัง เขาที่พักริมแมนํ้า
  • วันที่ 3 : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ตื่นแตเชา ไปตักบาตรเทโวที่วัดสังกัด เขาชมวัดทาซุง ชมวิหารแกว ชมวิหารเงิน ชมวิหารทอง  เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค รับประทานอาหารกลางวันรานโกเนี้ยว เดินทางไปบึงบอระเพ็ด เขาที่พัก(ริมบึงบอระเพ็ด)
  • วันที่ 4 ชมบึงบอระเพ็ด ตื่นเชา ลงเรือชมบึงบอระเพ็ด รับประทานอาหารเชาในเรือ ลองเรือชมนกมากมายนานาชนิด ชมบัวอันสวยงาม เขาชมการแสดงในบริเวณบึงบอระเพ็ด ชมการแสดงของจระเข "เขงโชว" ตอดวยชมลิง "ประกิตโชว" เดินทางเขาเมือง เขาชมวัดนครสวรรค รับประทานอาหารเที่ยงรานโกเนี้ยว
  • วันที่ 4 ชมบึงบอระเพ็ด(ตอ) ขึ้นหอคอยชมเมืองนครสวรรค เดินทางไปวัดปา หลงทางหาวัดไมเจอ จนตองถามทาง ปูบอกเพราะมีศัทธาถึงมาถึงนี้ได อยูหนาทางเขาวัด ชึ่งเขียนไมเหมือนเดิมเลยไมรูวาใชวัดเดียวกันหรือเปลา พอเขาไปตอพบวานํ้าทวม จนไปตอไมได กลับที่พักในบึงบอระเพ็ด(ที่เดิม)
  • วันที่ 5 : เที่ยวพระพุทธบาท ตื่นเชารับประทานอาหารขางทาง เขาเมืองลพบุรี แวะชมปรางคสามยอด และชมลิงจํานวนมาก เขาชมพระนารายณราชนิเวศ พักรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปจังหวัดสระบุรี ชมรอยพระพุทธบาท ไปศูนยศิลปาชีพบางไทร กลับถึงนครปฐม
  • ประโยชนที่ไดรับ ไดรับความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ไดเที่ยวชมความงามของสถานที่ตางๆ ไดเขาวัด ทําบุญ ไดออกกําลังกาย ไดทองเที่ยวกับพี่บอนด บิล ปู และยา ไดรับประทานอาหารแปลกๆจากที่ตางๆ