การท่องเที่ยวภาคกลาง

373
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การท่องเที่ยวภาคกลาง

 1. 1. การทองเที่ยวภาคกลาง โดย นิธิรันดร นุมนนท  3 - 7 ตุลาคม 2552  
 2. 2. โปรแกรมการทองเที่ยว วันที่ 1 ( 3 ต.ค. 52) ทองสุพรรณบุรี วันที่ 2 ( 4 ต.ค. 52)ตะลุยอุทัยธานี วันที่ 3 ( 5 ต.ค. 52)ตักบาตรเทโววันออกพรรษา วันที่ 4 ( 6 ต.ค. 52)ชมบึงบอระเพ็ด วันที่ 5 ( 7 ต.ค. 52)เที่ยวพระพุทธบาท
 3. 3. วันที่ 1 : ทองสุพรรณบุรี เดินทางไปสุพรรณบุรี ไปบานขุนชางขุนแผน แวะศาลหลักเมือง รับประทานอาหารกลางวันในเมือง ชมหอคอยบรรหาร-แจมใส เดินทางไปอําเภอดอนเจดีย ชมอนุสาวรียดอนเจดีย ผานตลาด100ป ตลาดสามชุก เดินชมบึงฉวาก ไปที่พักในอําเภอบานไร
 4. 4. วันที่ 2 : ตะลุยอุทัยธานี รับประทานอาหารเชาในที่พัก ปนจักรยานรอบที่พักเปนเวลา1ชั่วโมง ออกจากที่พัก แวะชมวัดถํ้าเขาวง เดินทางตอไปอําเภอดานชาง เที่ยววัดสังกัด ในอําเภอเมืองอุทัยธานี ลองเรือชมแมนํ้าสะแกรัง เขาที่พักริมแมนํ้า
 5. 5. วันที่ 3 : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ตื่นแตเชา ไปตักบาตรเทโวที่วัดสังกัด เขาชมวัดทาซุง ชมวิหารแกว ชมวิหารเงิน ชมวิหารทอง  เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค รับประทานอาหารกลางวันรานโกเนี้ยว เดินทางไปบึงบอระเพ็ด เขาที่พัก(ริมบึงบอระเพ็ด)
 6. 6. วันที่ 4 ชมบึงบอระเพ็ด ตื่นเชา ลงเรือชมบึงบอระเพ็ด รับประทานอาหารเชาในเรือ ลองเรือชมนกมากมายนานาชนิด ชมบัวอันสวยงาม เขาชมการแสดงในบริเวณบึงบอระเพ็ด ชมการแสดงของจระเข "เขงโชว" ตอดวยชมลิง "ประกิตโชว" เดินทางเขาเมือง เขาชมวัดนครสวรรค รับประทานอาหารเที่ยงรานโกเนี้ยว
 7. 7. วันที่ 4 ชมบึงบอระเพ็ด(ตอ) ขึ้นหอคอยชมเมืองนครสวรรค เดินทางไปวัดปา หลงทางหาวัดไมเจอ จนตองถามทาง ปูบอกเพราะมีศัทธาถึงมาถึงนี้ได อยูหนาทางเขาวัด ชึ่งเขียนไมเหมือนเดิมเลยไมรูวาใชวัดเดียวกันหรือเปลา พอเขาไปตอพบวานํ้าทวม จนไปตอไมได กลับที่พักในบึงบอระเพ็ด(ที่เดิม)
 8. 8. วันที่ 5 : เที่ยวพระพุทธบาท ตื่นเชารับประทานอาหารขางทาง เขาเมืองลพบุรี แวะชมปรางคสามยอด และชมลิงจํานวนมาก เขาชมพระนารายณราชนิเวศ พักรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปจังหวัดสระบุรี ชมรอยพระพุทธบาท ไปศูนยศิลปาชีพบางไทร กลับถึงนครปฐม
 9. 9. ประโยชนที่ไดรับ ไดรับความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ไดเที่ยวชมความงามของสถานที่ตางๆ ไดเขาวัด ทําบุญ ไดออกกําลังกาย ไดทองเที่ยวกับพี่บอนด บิล ปู และยา ไดรับประทานอาหารแปลกๆจากที่ตางๆ

×