Програма за ТГС по ИПП                                            България – Съ...
Програма за ТГС по ИПП                                          България – Сърби...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сърб...
Програма за ТГС по ИПП                                         България – Сърбия ...
Програма за ТГС по ИПП                                          България – Сърби...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сърб...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сърб...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сърб...
Програма за ТГС по ИПП                                                  ...
Програма за ТГС по ИПП                                       България – Сърбия   ...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сър...
Програма за ТГС по ИПП                                            България – Съ...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сърб...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nishava flood risk_project_results_publication_bg

384 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nishava flood risk_project_results_publication_bg

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВА Речният басейн на р. Нишава е трансграничен басейн, разположен натериторията на Република България и Република Сърбия с площ 4 113 км2,/26,9% от тази площ е разположена на територията на Република България/. Река Нишава е десен и най-дълъг и пълноводен приток на р. ЮжнаМорава (Българска Морава). Реката има дължина 248 км, от които 40 км набългарска територия и 208 км на сръбска територия. Река Нишава извираизточно от връх Ком в Стара планина. В горното си течение тя се нарича иГинска река, поради което често (предимно в Република Сърбия) се смята, чеНишава води началото си едва след сливането на Гинска с река Ерма, насръбска територия, край село Суково. За нейно начало се приема и рекаЙежевица, която извира недалеч от Драгоман. До село Гинци Нишава протича вдълбока долина, след което преминава през Годечката котловина. След селоРазбоище и преди село Калотина тя образува пролом. На запад от КалотинаНишава напуска територията на България и преминава през Царибродско ипрез Пиротското поле, където в нея се влива река Темска. След района нагр.Бела паланка тя образува внушителната Сичевска клисура. В СърбияНишава преминава през градовете Цариброд, Пирот, Бела паланка, Нишкабаня и Ниш. Основните фактори, които по принцип интензифицират поройнитепроцеси са промените в земеползването, почвеното запечатване,урбанизацията и транспортната инфраструктура.Промени в земеползването Земеползването в басейна на р. Нишава е представено в Приложение 8на база данини от Корине – 2006 г. Анализът на данните показва, че повече отполовината от площта на басейна /54,7% от общата площ/ е заета от гори.Преобладават смесените гори /5,4% от площта на горите/, следвани отшироколистните гори /3,5% от площта на горите/. На второ място по площ саобработваемите, в това число неполивни и поливни ниви. Общо те EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбиясъставляват 1214,0 км2 /Фиг.4/. Както горските площи, така и обработваемитеса повсеместно разположени в басейна. Значителна площ заематестествените тревни площи и пасищата /524,5 км2/, които, подобно на горите иобработваемите земи са повсеместно разпространени по цялата територия набасейна. Земеползване в басейна на р. Нишава /Корине, 2006/ Урбанизираните територии /вкл. населени места, индустриални обекти ипътна инфраструктура и др./, водните площи и площите заети от голи скали,пясъци и площи с рядка растителност заемат площ по-малка от един процентот територията.Промени в земеползването в басейна на р. Нишава /по Корине 2000 и 2006 г./ 2006, 2000, Разлика,Категория земеползване km2 km2 km2Урбанизирани територии 101,29 90,6 + 10,69 542,7 466,6Естествени и изкуствени тревни площи + 76,10Обработваема земя 1214,02 1236,7 -22,68 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 2207,5Гори 2271,1 -63,60Плажни ивици, голи скали и площи с рядка 37,24 39,6растителност -2,36 10,96Водни площи 9,1 1,86 4 113,7Обща площ на басейна 4 113,71 1 Промените в земеползването са определени на базата на данните заземното покритие, по данни на Корине – 2000 г. Анализът на данните втаблицата показва, че промените в основните категории земеползване всравнение със същите категории през 2000 г. са незначителни. Увеличена еплощта на урбанизираните теритроии с общо 11 км2. Известно увеличение сенаблюдава в площта на пасищата и тревните площи /естествени и изкуствени/,които през 2006 г. са увеличени с 76 км2. От гледна точка на формиране нанаводненията, горите имат изключително важна водорегулираща роля.Данните от Корине, показват, че общо горите през 2006 г. са намалели с около64 км2 . Промените в площта на всички видове гори, обаче са незначителни.Категории земеползване в басейна на р. Нишава по Корине 2000 и 2006 г. Категория 2000 - % от 2006 - % от Разлика в % общата площ общата площ1. Населени места с 0,030663 0,029575 -0,001087821 плътно застрояване2 Населени места със свободно 1,724978 1,942239 0,21726071 застрояване3 Индустриални или 0,193782 0,205482 0,011699849 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия търговски обекти4 Пътно-шосейна и железопътна мрежи, 0,016126 0,016126 1,96021E-07 и прилежащата им земя5 Летища 0,053472 0,055091 0,0016189786 Кариери и открити 0,17452 0,203593 0,02907369 рудници7 Зелени площи в 0,032554 0,019134 -0,013419653 населени места8 Места за спорт и 0,010272 0,010226 -4,64341E-05 отдих9 Ненапоявана 6,599017 6,526317 -0,072699514 обработваема земя10 Лозя 0,060472 0,037202 -0,02327016711 Овощни и ягодови 0,017743 насаждения12 Пасища 2,820408 2,669824 -0,15058414913 Комплекси от раздробени 10,9228 10,61248 -0,310325963 земеделски земи14 Земеделски земи със значителни участъци 12,48132 12,31762 -0,163698457 естествена растителност15 Широколистни гори 33,62288 33,7931 0,17021970416 Иглолистни гори 1,730484 1,864477 0,13399303617 Смесени гори 2,695711 2,913147 0,21743601418 Естествени тревни 8,489909 10,50342 2,013509696 площи EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия19 Преходна дървесно- храстова 17,15798 15,09172 -2,066263929 растителност20 Плажни ивици, дюни, 0,017651 0,011399 -0,006251881 пясъци21 Голи скали 0,135157 0,160906 0,02574913822 Площи с рядка 0,809093 0,732839 -0,07625432 растителност23 Вътрешни блата 0,047042 0,089926 0,04288387624 Водни течения 0,006745 0,006745 5,34698E-0825 Водни площи 0,16696 0,169674 0,002714237 В същото време трябва да се отбележат промените свързани свлошаване на структурата, пълнотата, склопеността, бонитета ипродуктивносатта на запазените естествени съобщества. В резултат от тези деструктивни изменения отслабват водозадържащитеи биоекологични функции на горите и се засилват поройно-ерозионнитепроцеси.Почвено запечатване Почвеното запечатване през последните години се оценява катосъществена, глобална заплаха, не само за унищожаване на почвите, но и заинтензифициране образуването на по-голям повърхностен отток в резултат наинтензивни валежи. Антропогенното земно /почвено/ запечатване е свързано сизползване на почвите за трайно застрояване за селищно изграждане,промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и транспортниучастъци, пътна и железопътна мрежа и др. За басейна на р. Нишава трайно застроените площи през 2006 г.представляват около 2,5% от общата площ на басейна (101,29 км2). Всравнение с 2000 г., темпът на нарастване на почвеното запечатване енезначителен, нарастването е с 10,69 км2. Трайно застроените площи през 2000г. са съставлявали 2,2% от общата площ. Това незначително нарастване се EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбиядължи предимно на нарастване застроената площ на населените места съссвободно застрояване с около 8,94 км2. Почти незначително през 2006 г. се еувеличила площта на индустриалните и търговски обекти и пътнатаинфраструктура, а площта на местата за спорт и отдих и населените места сплътно застрояване незначително е намаляла .Урбанизация Като цяло урбанизацията увеличава честотата на проява нанаводненията и намалява времето за формиране на високите вълни в резултатна почвеното запечатване и в резултат на това, увеличаване количеството наформирания при интензивни валежи повърхностен отток, независимо че вредица случай са предприети мерки за намаляване на негативните последици.На територията на водосборният басейн на р. Нишава са разположени общоседем области и единадесет общини. Приложение 10. Заливаните речни тераси на река Нишава и нейните притоци сапредпочитано място за стопанска дейност. Селищната мрежа е изградена от307 населени места /в т.ч. 7 града/. Гъстотата на селищната мрежа е 7,5селища/100 km2. Почти половината от населените места /145 населени места/ саразположени /или части от тях/ в 200 м. буферна зона около реките. Общатаплощ на тези населени места, съставлява – 72 % от общата площ нанаселените места в басейна на р. Нишава. Същевременно части от най-урбанизираните територии в басейна, тези на градовете са разположени вбуферната зона на отстояние 200 м. от реките /общо 7 града/. Следователно урбанизацията се явява интензифициращ фактор занарастване риска от проявата на наводненията в басейна. До Димитровград /Република Сърбия/, в границите на водосборниябасейн са общо 32 населени места, в т.ч 4 града. От тях общо 17 населениместа попадат в буферната зона от 200 м, в т.ч и 4 града.Транспортна инфраструктура EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 7. 7. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Главен елемент на транспортната инфраструктура в басейна на р. Нишаваса пътищата, голяма част от които са изградени още от дълбока древност и впо-голямата си част преминават по речните долини. Приложение 12 Общата дължина на пътната мрежа е 946, 18 km. Днес през териториятана басейна преминава Коридор № 10 /Е 80/ от Ниш – Пирот- Димитровград -Драгоман за София. Първокласният път от Ниш за Зайчар. През териториятана басейна преминават и второкласните пътища от Пирот – Лесковец,Димитровград – Пирот и редица регионални пътища. Дължината на ж.п линиите преминаващи през басейна е 175,847 км. Презбасейна преминава ж.п линията от Ниш- Бела Паланка- Пирот- Димитровград –Драгоман за София и др. Транспортната инфраструктура интензифицира както процесите заформиране на наводнения, така и катастрофалния им ефект. Изграденатапътна мрежа в басейна на р. Нишава е с недостатъчни дренажни системи,което е причина при интензивни валежи тя да пренасочва повърхностния оттокот други райони, който заедно с местния повърхностен отток може да е причиназа бързото покачване на речното ниво и проява на наводнения. Същевременнотрябва да се има предвид, че негативният ефект на пътната инфраструктура неможе да бъде напълно отстранен и в много случаи не е целесъобразно да сеизграждат скъпоструващи дренажни системи. Освен това трябва да се отчита ифакта, че транспортната инфраструктура в случай на наводнение има ключовароля за евакуация на населението и достъпа му до службите за бърза помощ.Негативни последици от минали наводнения В източниците на информация за миналите наводнения в басейна на р.Нишава не беше открита такава за негативните последици за всичкидокументирани в тях наводнения. Въпреки това може да се направи извода, чете са значителни преди всичко по отношение на защитените категории“човешко здраве” и “стопанска дейност” . От хронологията на наводненията може да се направи извода, че голямачаст от селищата, както в горното и средно, така и в долното течение на рекаНишава са били засегнати от големите наводнения в басейна на реката EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 8. 8. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия типроявили се през 19 и 20ти век. Независимо, че в източниците на информацияза миналите наводнения не се посочва точен брой на удавените хора е видно,че при всички катастрофални минали наводнения жертви е имало. По отношение на категорията “стопанска дейност” при тезикатастрофални наводнения са били разрушени, повредени или отнесениселскостопански постройки, земеделски земи и удавени селскостопанскиживотни. При всички документирани наводнения се съобщава за щети напътната инфраструктура /пътища и мостове/. При всички катастрофалнинаводнения за по-големите щети в горното и средно течение на реката едопринасяла и плаващата растителна и скална маса, която е заприщвалаводата в районите на бентовете и мостовете и е отклонявала речното течение,което заливало допълнителни площи от населените места.Потенциални негативни последици Потенциалният риск в басейна на р. Нишава е определен по отношениена защитените категории “човешко здраве”, “стопанска дейност”, “околна среда”и “културно наследство”. Ако приемем критерият от 100 засегнати жители/на едно селище, катопрагова стойност, то в басейна на р. Нишава в 48 от населените места, броятна потенциално засегнатите от наводнение е по-голям от 100 души. И шесттеграда разположени в басейна се характеризират със значителен потенциаленриск по отношение на категорията “човешко здраве”, тъй като броя напотенциално засегнатите от наводнения жители е по-голям от 500 души. Броятна засегнатите жители за шестте града, разположени на територията набасейна чрез които се определя потенциалния риск по отношение назащитената категория “човешко здраве” е представен в таблицата отдолу. Съсзначителен потенциален риск от наводнения са и селата, разположени всредното и долно течение на реката. Потенциално засегнати жители от наводнения в басейна на р. НишаваНаселени Площ на Площ на Брой на Гъстота на Брой наместа урбанизиран населенот население обитаемос засегнати EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 9. 9. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия попадащи в ата о място, то, души т на те жители 200 m територия, разположе население буферна km2 на в 200 m то, д/ km2 зона от буферна реките зона на реките, km2 Годеч 6,14 3,72 4425 720 2677 Бела 2,17 0,69 8112 3731 2575 паланка Трън Димитровгр 1,91 0,93 6247 3270 3052 ад Пирот 7,96 1,87 38432 4828 9039 Ниш 22,32 1,87 177972 7974 32417 Потенциален риск от наводнения съществува и за защитената категория “стопанска дейност” в басейна на р. Нишава. Най-големи ще бъдат щетите по отношение на промишлените обекти. Общата им площ, която попада в буферната зона на 200 m от реката е 1,09 km2. Основно това са промишлените зони на градовете разположени в басейна на р. Нишава – гр. Годеч, Трън, Димитровград, Пирот и Ниш. Потенциален риск в басейна на р. Нишава Критерии общо в % зони Защитени буферната зона от 200 m, Промишленостн а п о т с “ EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 10. 10. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Промишлени и 8,45 1,09 12,9 търговски обекти, km2 Транспортна инфраструктура Дължина на пътната 946,176 271,426 28,7 мрежа, km Обща дължина на 175,847 61,48 35,0 ж.п. мрежа, km Земеделие Комплекси от раздробени земеделски земи, km2 436,57 55,86 13,0 2 Лозя, km 1,53 0,31 20,3 Ненапоявана обработваема земя, km2 268,47 39,90 14,9 Земеделски земи със значителни участъци естествена растителност, km2 506,72 102,82 20,3 Пасища, km2 109,83 10,47 9,5 Овощни и ягодови насъждения 0,73 0,11 15,1 Защитени зони по Натура 2000 “Околна среда По Директивата за птиците 467,28 58,10 12,4 По директивата за хабитатите 453,05 70,73 15,6 Защитени 823,94 74,69 9,1 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 11. 11. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия територии/Р.Сърбия/ Значителен е и потенциалният риск от наводнения и за транспортнатаинфраструктура, съответно 28,7% от пътната мрежа и 35% от ж.п мрежата еразположена в потенциално заливаемата 200 м зона. Потенциалният риск заотделните класове шосейна мрежа е представен в таблицата.Потенциален риск от наводнения за транспортната инфраструктура вбасейна на р. НишаваКлас шосейна мрежа Дължина на Дължина на % от шосейната мрежа, км шосейната дължината на мрежа, пътната разположена мрежа в буферната разположена 200 зона, км в буфернната 200 м зона.Автомагистрала 6,843 1,369 20Автомагистрала в 26,3 10,057 2,645проектВторокласен път 304,300 86,092 28,3Първокласен път 170,232 40,379 23,7Третокласен път 454,742 140,939 31,0 По отношение на защитената категория „Околна среда” също е налицезначим риск, тъй като в горната част на реката са разположени три площадки,от които могат да бъдат заустени замърсени води на река Нишава и по тозиначин да бъдат поставени в риск водните екосистема, представени в ТаблицатаРиск от наводнения за обекти от Натура 2000Име Площ в кв.км Площ в кв. км в % на площта в EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 12. 12. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 200 м зона 200 м зонаДиректива за птиците 2009/147/ЕСНоевци 3,69 0,82 22,2Руй 173,45 18,38 10,59Раяновци 90,24 10,70 11,85Понор 128,19 16,71 13,03Западен Балкан 71,69 11,47 15,99Директива за хабитатите 92/43/ЕЕСРебро 2,13 0,91 42,72Драгоман 109,15 13,61 12,46Западна Стара 17,72Планина и 274,21 48,60ПредбалканКървав камък 37,80 2,12 5,6Руй 17,06 5,25 30,77Любаш 12,67 0,20 1,57Защитени територии /Република Сърбия/Ждрелото на река 73,3 0,15 0,11ЕрмаaТемна дупка 0,19 0,03 15,78Котлите 0,17 0,15 88,23Заского 0,27 0,11 40,74Уручник 0,16 0,08 50,00Klisura Osanicke 9,1 80,84 7,36rekeBifurkacija reke 90,02 74,21 66,81Nerodimke Предприетите до този момент мерки за защита от наводнения в басейнана р. Нишава са инженерно-технически /корекции на речните корита, диги и EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 13. 13. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбиязащитни стени/. Речното течение е коригирано в границите на гр. Годеч иДимитровград. Анализът на функциониращата система от мерки за защита отнаводнения, показва, че тя не е ефикасна, особено при екстремалнитенаводнения с много малка повторяемост. Приемливо ниво на защита би моглода се постигне едва след детайлното картиране на риска от наводнения приразлични сценарии и на тази база да се определи една адекватна схема отмерки (хидро-технически) и неинженерни и мерки мерки за защита. Материалът е изготвен от Иван Бабуков ЕТ, съвместно с Управляващия екип на Проекта ипредставя резултатите от разработването на проект „Оценка на риска от наводнения – база заустойчиво развитие в горната част на басейна на р. Нишава”, финансиран по Програма за ТГС по ИПП, България-Сърбия. Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията еотговорност единствено на НИС при СУ „Св. Климент Охридски и по никакъв начин не трябвада се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”

×