Conference daniela 13=07=2012

298 views
221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conference daniela 13=07=2012

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия "Оценка на риска от наводнения – база за устойчиво развитие в горната част на водосбора на р. Нишава" Заедно ще спрем водната стихия ! Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006.Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС при СУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия "Оценка на риска от наводнения - база за устойчиво развитие в горната част на водосбора на р. Нишава" ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕЧНИ БАСЕЙНИ Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006.Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС при СУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. Цеса
 3. 3. Оценка на риска от наводнения в трансгранични речни басейни - подход• 1. Законодателна рамка• 2. Институционална рамка• 3. Хармонизиране на база данни и методи• 4. Включване на всички заинтересовани страни в процеса на създаване на картите на риска от наводнения• 5. Създаване на картите на опасността и риска от наводнения• 6. Интегриране оценката на риска с процеса на планиране
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕЧНИ БАСЕЙНИ Законодателна рамка Директива 60/2007/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения – въвежда нов подход за по-ефективна защита от наводнения . Закон за водите, ДВ, бр. 61 от 2010 г, Република България Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006.Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС при СУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
 5. 5. Законодателна рамка• Директива 60/2007/ЕС:Член 61. Държавите-членки съставят, на ниво район на речен басейн,карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в най-уместния мащаб за районите със значителен риск от наводнеиня.2. Съставянето на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, които са общи с други държави- членки, се извършва след предварителен обмен на информация между съответните държави-членки .
 6. 6. Законодателна рамка• Директива 60/2007/ЕС: Чл.74. От съображения за солидарност плановете за управлениена риска от наводнения, разработени от дадена държава-членка,не включват мерки, които по своя мащаб и влияние значителноувеличават риска от наводнения в посока по течението илисрещу течението за други държави в същия речен басейн илиподбасейн, освен ако тези мерки не са съгласувани и съответнитедържави-членки не са намерили общо решение в рамките начлен 8.
 7. 7. Законодателна рамка -Директива 60/2007/ЕС:• Чл.8• 2. Когато район на международен речен басейн, попадат изцяло в рамките на Общността, държавите-членки гарантират съгласуване с цел съставяне на единен общ план за управление на риска от наводнения или набор от планове за управление на риска от наводнения, съгласувани на ниво район на между- народен речен басейн.• Ако не бъдат съставени такива планове, държавите-членки съставят планове за управление на риска от наводнения, обхващащи поне частите от района на междуна-родния речен басейн, попадащи в тяхната територия, които са съгласувани, доколкото е възможно, на ниво район на международен речен басейн .
 8. 8. Законодателна рамка -Директива 60/2007/ЕС• Чл.8 3. Когато район на международен речен басейн или звено за управление излизат извън границите на Общността, държавите- членки се стремят да разработят единен общ международен план за управление на риска от наводнения или набор от планове за управление на риска от наводнения, съгласувани на ниво район на международен речен басейн
 9. 9. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияЗаконодателна рамка – сравнителен анализ Република Република България Сърбия 1. чл.47 146а Тристепенен подход: 1.1.Предварит елна оценка на риска от наводнения; 1.2. 2.Картографир ане на Чл.48 146д наводненията / за районите определени със значителен риск; 3.Планове за Чл.49 146и управление на риска от наводнения
 10. 10. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Законодателна рамка – сравнителен анализ 2. График за По-голямата част изпълнение от картите -Карти за риска от 22.12.2013 г вероятно ще са наводнения ; изготвени Планове за управление на 22.12.2015 риска от Вероятно ще наводнения бъдат изготвени! Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006.Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС при СУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
 11. 11. Институционална рамка Съвременна организация науправлението на водите в Република Структура на специализираните службиСърбия и институцииНа национално ниво Министерството на земеделието,горите и водите на Република Сърбия.Дирекция по водите
 12. 12. Институционална рамка – Република Сърбия• На национално ниво:• Министерството на земеделието,• горите и водите на Република Сърбия. Дирекция по водите• На регионално ниво:• В областите на реките Дунав, Сава и Морава отговорностите са разпределени между:• Публичните компании за управление на водите;• Хидро-метеорологичен институт;• Фирми, пряко ангажирани с поддръжката на инфраструктурата за защита от наводнения и оперативната работа.
 13. 13. Институционална рамка – Република България На национално ниво:• Министерство на околната среда и водите На басейново ниво:• Басейновите дирекции:
 14. 14. Хармонизиране на база данни и методи• Хармонизиране и съвместното определяне на съдържанието и използването на крайните продукти - карти на риска от наводнения;• Хармонизиране на данни : формати (ГИС), качество (резолюция, точност), проекция и координатни системи;• Хармонизиране на използваните методи: за хидроложки и хидравличен анализ, за оценка на щетите и др..• Хармонизиране на резултатите: различни типове карти (печатна, дигитална и уеб-базирани), : съдържанието на картата, единиците, символи + цветове, езици, координатни системи .
 15. 15. Определяне на крайните потребители на картите на риска от наводнения• Включване на всички заинтересовани страни в процеса на създаване на картите на риска от наводнения
 16. 16. Създаване на картите на опасността и риска от наводнения Хидроложки модел Хидравличе Земеползване н модел Цифров модел на терена Карти на Карти на опасността уязвимостта Карти на риска

×