iàǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553     Ñ       ºÃóҸԡÒà    Á³Õ Ãѵ¹äªÂÒ¹¹·, ¾.º.   ´ÒÃÒÇÃó ǹЪÔǹÒÇÔ¹, ¾.º.   ...
àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553     ÑʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¨Ñ´¾ÔÁ¾    ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ               ÔÔ¨íҹǹ¾...
iii                          ¤íÒ¹íÒ     ˹ѧÊ×Í “àǪÈÒʵϷѹÂؤ” ໚¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàŋÁáá¢Í§â¤Ã§...
iv                    ¤íÒ¹ÔÂÁ     “àǪÈÒʵϷѹÂؤ 2553” ໚¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Ò§ÇÔªÒ¡Ò÷Õè¼ÅԵ໚¹ series Ã...
v            ¡Í§ºÃóҸԡÒê×Í-Ê¡ØÅ è         ´ÒÃÒÇÃó ǹЪÔǹÒÇÔ¹Çز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  Ô        ¾.º...
viª×Í-Ê¡ØÅ è         ÁÒ¹¾ ¾Ô·¡ÉÀÒ¡Ã                ÑÇز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  Ô        ¾.º., Í.Ç.(Í...
vii                  ÃÒ¹ÒÁ¼ÙŒ¹Ô¾¹¸Wei Mei Ching                    ¡Ñ­­·Í§ ·Í§ãË­‹ ...
viii¨ÔµÃÅÑ´´Ò ÇÐÈÔ¹Ãѵ¹           ª¹ÔµÃÒ ¸ØǨԵµ  ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ            ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´...
ix³Ñ°ÇØ²Ô Ãʹ͹ѹµ            ¸¹¾Å ÇÕÃÒÊÒ  ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ   Œ ‹                 ...
x¸ÕÃÇØ²Ô ¸ÃÃÁÇԺŏÈÃÕ        Ù              ¹Ñ¹·ÇÃó ÇÔ¨µÃÇÒ·¡Òà                   ...
xiºÃþµ ÊÔ·¸Ô¹ÒÁÊØÇÃó        »ÃÐÇѲ¹ â¦ÊÔµÐÁ§¤Å ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ          ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑ...
xii»ÃÕªÒ ÈÔ÷ͧ¶ÒÇà     Ô                  ¾Ã¨ÔÃÒ »ÃÔǪÃÒ¡ØÅ                    ...
xiiiÀÔ­¹ÔµÒ µÑ¹¸ØǹԵ           ÃоԹ·Ã ¾ÔÁÅÈÒʹµÔì  ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ        ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ...
xivÇÃóÇÃÒ§¤ ÊØ·¸Ô¤ÃÕ         Õ           ÇÅÑÂÅѡɳ ªÑÂÊٵà ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ            ...
xvÇÔÅÒÇѳ ¶ÔÃÀѷþ§È         ÈÃѳ ¹Ñ¹·ÍÒÃÕ  ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ           ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ  ÀÒ¤ÇÔªÒ...
xviʺ§ ÈÃÕÇÃóºÙó             ÊÃÇÔÈ ÇÕÃÇÃó ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ         ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤Ç...
xviiÊØªÒ´Ò ÍÔ¹·ÇÔDz¹        Ñ              ÊØǨ¹Ò ͸ÔÀÒÊ                       ...
xviiiÍÑ°¾Ã µÃСÒÃʧ‹Ò           ÍØäÃÇÃó ÈÔÅ»ÈØÀ¡Ãǧȏ  ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ           àÀÊѪ¡ÃË­Ô§  ÀÒ¤...
xix                      ÊÒúѭ  ¤íÒ¹íÒ                              ...
xxàÀÊѪÇÔ·ÂÒ10 ¡ÒÃà¡Ô´»¯Ô¡ÃÂÒÃÐËNjҧÂÒ·ÕÁ¤ÇÒÁÊíҤѭ·Ò§¤ÅÔ¹¡       ÔÔ      è Õ        Ô        ...
xxiàǪÈÒʵÏ¿„œ¹¿Ù21 ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅѧËÅѧ¡Ò÷íÒËѵ¶¡ÒÃËÃ×ͼ‹ÒµÑ´ËÑÇ㨠                        143   ...
xxiiÈÑÅÂÈÒʵÏÍÍÏ⸻´Ô¤Ê áÅСÒÂÀÒ¾ºíҺѴ34 Treatment of Pathologic .racture                      ...
xxiii46 Iron Chelation: New Hope                                   313         ...
xxivÊÔè§áǴŌÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾58 Health Impacts of Environmental Threats in Thailand:                     39...
xxv68 Traumatic Cerebrovascular Injury: Neurosurgical Perspective                   489         ...
xxvi79 Digital Image Processing and Data Management for Clinical                579  Registry and Clinica...
àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553     Ñ                                 º··Õè    1      ...
2                              Childhood Seizure and EpilepsyµÒÃÒ§·Õè 1 ÊÒà˵آͧ symptomatic...
àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553     Ñ                                       3    âäÅÁ...
4                                            Childhood Seizure and Epilepsy  ...
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
ประชุมวิชาการ ศิริราช 53
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ประชุมวิชาการ ศิริราช 53

5,374

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,374
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
238
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ประชุมวิชาการ ศิริราช 53"

 1. 1. iàǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553 Ñ ºÃóҸԡÒà Á³Õ Ãѵ¹äªÂÒ¹¹·, ¾.º. ´ÒÃÒÇÃó ǹЪÔǹÒÇÔ¹, ¾.º. ÇÒ³Õ ÇÔÊ·¸ÔàÊÃÕǧȏ, ¾.º. Ø ì ÇÔ·Ã ªÔ¹ÊNjҧÇѲ¹¡ØÅ, ¾.º. Ù ÁÒ¹¾ ¾Ô·¡ÉÀÒ¡Ã, ¾.º. Ñ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÔÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¾.È. 2553
 2. 2. àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553 ÑʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¨Ñ´¾ÔÁ¾ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÔÔ¨íҹǹ¾ÔÁ¾ 1,000 àŋÁ áÅÐ CD 4,000 Ἃ¹ ÊÔ§ËÒ¤Á 2553ISBN 978-974-11-1329-3¾ÔÁ¾·Õè ºÃÔÉ· ¾Õ.àÍ.ÅÕ¿ÇÔ§ ¨íÒ¡Ñ´ Ñ è 4 «ÍÂÊÔù¸Ã 7 ºÒ§¾ÅÑ´ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10700 Ô â·ÃÈѾ· 0 2881 9890 â·ÃÊÒà 0 2881 9894
 3. 3. iii ¤íÒ¹íÒ Ë¹Ñ§Ê×Í “àǪÈÒʵϷѹÂؤ” ໚¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàŋÁáá¢Í§â¤Ã§¡ÒõíÒÃÒÈÔÃÔÃÒª ·Õè¼ÅÔµ¢Öé¹ã¹ÅѡɳÐ໚¹ series ÃÒ»‚ ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍÃǺÃÇÁ¤ÇÒÁÃٌ·Ò§¡ÒÃᾷáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·Õà¡ÕÂÇ¢ŒÍ§ â´Â໚¹ËÑÇ¢ŒÍ·Õ·¹ÊÁÑÂáÅСíÒÅѧ䴌ú¤ÇÒÁʹã¨ã¹»‚¹¹æ à¾×ÍãˌÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾¡Òó è è è Ñ Ñ Ñé è¢Í§¡ÒÃʋ§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èͧ µÅÍ´¨¹Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§àǪ»¯ÔºµÔ Ñ »‚¾·¸ÈÑ¡ÃÒª 2553 ໚¹»‚·âçàÃÕ¹ᾷáˋ§áá¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÍÒÂؤú 120 »‚ áÅÐ Ø Õè໚¹»‚·Ë¹Ñ§Ê×ÍàǪÈÒʵÏ·¹ÂؤàŋÁáá¢Í§ series 䴌ແ´µÑǢֹ㹪×Í “àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553” Õè Ñ é è Ñ·Ñé § ¹Õé à ¾×è Í ãˌ Ë ¹Ñ § Ê× Í àǪÈÒʵÏ ·Ñ ¹ ÂØ ¤ àŋ Á áá¹Õé ÁÕ Ê‹ Ç ¹Ã‹ Ç Á㹡ÒÃà©ÅÔ Á ©ÅͧÇÒÃÐ´Ñ § ¡Å‹ Ò Ç¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ໚¹âçàÃÕ¹ᾷáˋ§áá¢Í§»ÃÐà·Èä·Â·Õè䴌ÃѺ¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤ³ ¨Ò¡Í§¤¾ÃлÃÐÁØ¢·Ø¡¾ÃÐͧ¤ 㹡ÒÃÊÒ¹µ‹Í¾ÃÐÃÒª»³Ô¸Ò¹áˋ§Í§¤¾ÃкҷÊÁà´ç¨ ؾÃлÃÁÔ ¹ ·ÃÁËÒ¨Ø Ì Òŧ¡Ã³ ¾ÃÐ¨Ø Å ¨ÍÁà¡ÅŒ Ò à¨Œ Ò ÍÂً ËÑ Ç ·Õè ä ´Œ · ç¾ÃСÃØ ³ Òâ»Ã´à¡ÅŒ Ò Ïແ´âçÈÔÃÃÒª¾ÂÒºÒÅã¹»‚¾·¸ÈÑ¡ÃÒª 2431 áÅÐແ´âçàÃÕ¹ᾷáˋ§áá㹻‚¾·¸ÈÑ¡ÃÒª 2433 Ô Ø Ø«Öè§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕª×èÍNjҤ³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å âçàÃÕ¹ᾷáˋ§¹Õé䴌·íÒ¡ÒüÅԵᾷáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃᾷÍÍ¡ÊًÊѧ¤Áä·Â µÅÍ´¨¹Â×¹ËÂѴ㹡Ò÷íÒ˹ŒÒ·ÕèºíҺѴ´ÙáÅÃÑ¡ÉҼٻǠ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒôŒÒ¹¡ÒÃᾷáÅСÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ ãˌà¡Ô´¤ÇÒÁà¨ÃÔ­¡ŒÒÇ˹ŒÒ Œ †¤Çº¤Ù¡ºÊѧ¤Áä·ÂÁÒµÅÍ´ 120 »‚ ·Õ¼Ò¹ÁÒ ‹ Ñ è ‹ ˹ѧÊ×ÍàŋÁ¹Õ䴌ÃǺÃÇÁº·¤ÇÒÁ·Ò§ÇÔªÒ¡Òèҡ¤³Ð¼Ù¹¾¹¸«§à»š¹¼ÙàªÕÂǪҭ੾Òзҧ é Œ Ô Öè Œ è·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ à¹×èͧ¨Ò¡à¹×éÍËÒÇÔªÒã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàŋÁ¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡ ¡Í§ºÃóҸԡÒè֧䴌¨´ËÑÇ¢ŒÍµ‹Ò§æ ໚¹¡ÅØÁæ µÒÁÊÒ¢ÒÇÔªÒ Ñ ‹ ¡Í§ºÃóҸԡÒÃáÅФ³Ð¼ÙŒ¹Ô¾¹¸ÁÕ¤ÇÒÁÁ؋§ÁÑè¹·Õè¨Ð¹íÒ¤ÇÒÁÃٌ·Õè䴌ÃǺÃÇÁÁÒàÃÕºàÃÕ§໚¹Ë¹Ñ§Ê×Íà¾×Íãˌº¤Åҡ÷ҧ¡ÒÃᾷ·¡·‹Ò¹ÊÒÁÒö¹íÒä»ãªŒÍÒ§ÍÔ§ã¹àǪ»¯ÔºµÔ Íѹ¨Ð¡‹Íãˌà¡Ô´ è Ø Ø Œ Ñ»ÃÐ⪹Ê§ÊØ´µ‹Í¤Ø³ÀÒ¾ªÕǵ·Õ´¢Í§»Ç§ª¹ªÒÇä·Â Ù Ô è Õ ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ
 4. 4. iv ¤íÒ¹ÔÂÁ “àǪÈÒʵϷѹÂؤ 2553” ໚¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Ò§ÇÔªÒ¡Ò÷Õè¼ÅԵ໚¹ series ÃÒ»‚ àŋÁáá¢Í§â¤Ã§¡ÒõíÒÃÒÈÔÃÔÃÒª ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴŠ˹ѧÊ×ÍàŋÁ¹Õé䴌 à ǺÃÇÁ¤ÇÒÁÃٌ á ÅФÇÒÁ¡Œ Ò Ç˹Œ Ò ·Ò§¡ÒÃᾷ á ÅÐÊÒ¸ÒóÊØ ¢ â´Â䴌 ÃÑ º ¤ÇÒÁË Ç ÁÁ× Í໚¹Í‹ҧ´Õ§¨Ò¡¤³Ð¼Ù¹¾¹¸«§à»š¹¼ÙàªÕÂǪҭ੾Òзҧã¹ÃдѺ»ÃÐà·È·Ñ§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡ Ôè Œ Ô Öè Œ è 餳Ðá¾·ÂÈÒʵÏ ÈÔ ÃÔ Ã Òª¾ÂÒºÒÅ â´ÂÁ؋ § ์ ¹ ¡Òùí Ò Í§¤ ¤ ÇÒÁÃٌ ÇÔ · ÂÒ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃᾷ··¹ÊÁÑÂáÅÐ໚¹àÅÔÈÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªŒÍ‹ҧàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃѺ¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¤¹ä·Â Õè Ñ ã¹¹ÒÁ¢Í§¤³º´Õ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¡ÃмÁ¢Í¢Íº¤Ø³ ÔԡͧºÃóҸԡÒà áÅмٌ¹Ô¾¹¸·Ø¡·‹Ò¹·Õè䴌¨Ñ´·íÒãˌ˹ѧÊ×ÍàǪÈÒʵϷѹÂؤàŋÁ¹Õé ¡ÃмÁËÇѧ໚¹Í‹ҧÂÔè§Ç‹Ò˹ѧÊ×ÍàŋÁ¹Õé¨Ð໚¹»ÃÐ⪹µ‹Íᾷ ¾ÂÒºÒÅ áÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃᾷ·Ø¡ÊÒ¢Ò«Ö觨С‹Íãˌà¡Ô´»ÃÐ⪹ÊÙ§ÊØ´µ‹Í¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§ÁËÒª¹ªÒÇä·Â ãˌÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº»ÃÐà´ç¹ËÅÑ¡¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà©ÅÔÁ©ÅͧÇÒÃзÕèâçàÃÕ¹ᾷáˋ§áá¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÍÒÂؤú 120 »‚ ¤×͓âçàÃÕ¹ᾷÈÃÃÒªà¾×ÍÊѧ¤Á 120 »‚áˋ§¤ÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒ” ÔÔ è ÈÒʵÃÒ¨ÒϤÅÔ¹¡¹ÒÂᾷ¸ÃÇѲ¹ ¡ØÅ·¹Ñ¹·¹ Ô Õ ¤³º´Õ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÔÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 5. 5. v ¡Í§ºÃóҸԡÒê×Í-Ê¡ØÅ è ´ÒÃÒÇÃó ǹЪÔǹÒÇÔ¹Çز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ô ¾.º., ».ªÑ¹ÊÙ§ (ÍÒÂØÃÈÒʵÏ), Ç.Ç. µ¨ÇÔ·ÂÒ, é Í.Ç. ¾ÂÒ¸ÔÇ·ÂÒ¤ÅÔ¹¡ Ô ÔµíÒá˹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡Òà ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ˹‹Ç§ҹ ÊÒ¢ÒÇÔªÒâ»Ã⵫ÑÇ ÀÒ¤ÇÔªÒ»ÃÊÔµÇÔ·ÂÒʶҺѹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÔÔª×Í-Ê¡ØÅ è Á³Õ Ãѵ¹äªÂÒ¹¹·Çز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ô ¾.º., ».ªÑ¹ÊÙ§ (ÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ), Ç.Ç. ÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ, é Ô Ô Cert. .ellow in Reproductive Biology, Ç.Ç. àǪÈÒʵÏ¡ÒÃà¨ÃÔ­¾Ñ¹¸Ø, Í.Ç. àǪÈÒʵϤÃͺ¤ÃÑÇ, Ç·.Á. (¡ÒþѲ¹ÒÊØ¢ÀÒ¾)µíÒá˹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡Òà ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ˹‹Ç§ҹ ˹‹Çµ‹ÍÁäÌ·Í·Ò§¹ÃÕàǪ ÊÒ¢ÒÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¡ÒÃà¨ÃÔ­¾Ñ¹¸Ø ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ ÔʶҺѹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÔÔª×Í-Ê¡ØÅ è ÇÒ³Õ ÇÔÊ·¸ÔàÊÃÕǧȏ Ø ìÇز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ô ¾.º., ».ªÑ¹ÊÙ§ (¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ), Ç.Ç. ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ, é Dip. of Dermatology, Cert. in Ped. Dermatology, Í.Ç. (àǪÈÒʵϤÃͺ¤ÃÑÇ), Í.Ç. (¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ µ¨ÇÔ·ÂÒ)µíÒá˹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡Òà ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ˹‹Ç§ҹ ÊÒ¢Òâä¼ÔÇ˹ѧ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏʶҺѹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÔÔª×Í-Ê¡ØÅ è ÇÔ·Ã ªÔ¹ÊNjҧÇѲ¹¡ØÅ ÙÇز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ô ¾.º., Ç.Ç.(ÈÑÅÂÈÒʵÏ), Ph.D. (London)µíÒá˹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡Òà ÍÒ¨ÒÏ˹‹Ç§ҹ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ·Çä» ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÑèʶҺѹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÔÔ
 6. 6. viª×Í-Ê¡ØÅ è ÁÒ¹¾ ¾Ô·¡ÉÀÒ¡Ã ÑÇز¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ô ¾.º., Í.Ç.(ÍÒÂØÃÈÒʵÏ) Diplomate, American Board of Internal Medicine Diplomate, American Board of Medical Genetics .ellowship in Clinical Genetics and Clinical Molecular GeneticsµíÒá˹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡Òà ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ Œ ‹Ë¹‹Ç§ҹ ÊÒ¢ÒÇÔªÒàǪ¾Ñ¹¸ØÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏʶҺѹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÃÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÔÔ
 7. 7. vii ÃÒ¹ÒÁ¼ÙŒ¹Ô¾¹¸Wei Mei Ching ¡Ñ­­·Í§ ·Í§ãË­‹ Doctor ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ËÁ‹ÍÁËÅǧ Viral and Rickettsial Diseases Department ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô Naval Medical Research Center, MD, USA ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å¡¹¡ÇÃó ºØ­­¾ÔÊ®°ŠÔ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ¨ÕÃÐᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å¡ÁŷԾ ËÒ­¼´Ø§¡Ô¨ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¤íÒÁØ¡ ¤ÃͧÂØ·¸ ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¿¹¿Ù „œ ¹Ò§ÊÒÇ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å¡ÅÕºÊäº ÊÃþ¡Ô¨ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ¨Ñ¹¨ÔÃÒ à¾ªÃÊØ¢ÈÔÃÔ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å¡ŒÍ§à¢µ àËÃÕ­ÊØÇÃó ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¨Ñ¹·¹ÃÑÈÁ ¨Ñ¹·¹Âԧ§ è ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏÍÍÏ⸻´Ô¤ÊáÅÐ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¡ÒÂÀÒ¾ºíҺѴ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏÍÍÏ⸻´Ô¤ÊáÅÐ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¡ÒÂÀÒ¾ºíҺѴ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 8. 8. viii¨ÔµÃÅÑ´´Ò ÇÐÈÔ¹Ãѵ¹ ª¹ÔµÃÒ ¸ØǨԵµ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÀÙÁ¤Á¡Ñ¹ Ô ØŒ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴŨÕÃÐÊØ¢ ¨§¡ÅÇѲ¹Ò ªØµÇªÂ âµÇÔ¡¡Ñ ÔÔ Ñ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Åਵ¹ ÅíÒÂͧàʶÕÂà ⪤ªÑ àÁ¸ÕäµÃÃѵ¹ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Åà¨É®Ò ºÑǺح¹íÒ ³Ã§¤ àÅÔÈÍÃæÂÁ³Õ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴũѹ·ÔªÒ ⪵ԡdzԪ ³Ñª¡Ã ÅéÒàÅÔÈ¡Ô¨ í ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÍÒ¨ÒÏ àÀÊѪ¡ÃË­Ô§ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô Ê¶Ò¹¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴŪ®Ò ¾ÔÈÒž§È ³Ñ°¾Ã à·ÈÐÇÔºÅ Ø ´Í¡àµÍÏ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ʶҺѹÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò ÀÒ¤ÇԪҨѡÉØÇ·ÂÒ Ô Í§¤¡ÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 9. 9. ix³Ñ°ÇØ²Ô Ãʹ͹ѹµ ¸¹¾Å ÇÕÃÒÊÒ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ Œ ‹ ÀÒ¤ÇԪҨѡÉØÇ·ÂÒ Ô ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒèѴ¡Òà ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¸ÇѪªÑ ÍѤÃÇÔ¾¸ ص‹Í¾§É ·Í§§ÒÁ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¸Ñ­à´ª ¹ÔÁÁÒ¹Çز¾§É Ô·ÇÕÈ¡´Ôì àÍ×ͺح­ÒÇѲ¹ Ñ é ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¸Ñ¹ÂÒÃѵ¹ ǧȏǹҹØáɏ Ñ·ÇÕ àÅÒ˾ѹ¸ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ Ô Ê¶Ò¹¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¸ÒÃÔ¹ àÍÕÂÁྪÃÒ¾§È è·Ñ¾¾à·¾ ·Ô¾Âà¨ÃÔ­¸ÑÁ ¹Ò ÍÒ¨ÒÏ ºÃÔɷËÇÁ·Ø¹ÊµÒ§¤ ¨íÒ¡Ñ´ Ñ Ê¶Ò¹¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¸ÕÃ´Ò ¾ÅÍÂྪà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¿¹¿Ù „œ¸¹¡Ã ÈÔÃÊÁØ·Ã Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ àÀÊѪ¡Ã ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ½†ÒÂàÀÊѪ¡ÃÃÁ âç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 10. 10. x¸ÕÃÇØ²Ô ¸ÃÃÁÇԺŏÈÃÕ Ù ¹Ñ¹·ÇÃó ÇÔ¨µÃÇÒ·¡ÒÃ Ô ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏÍÍÏ⸻´Ô¤ÊáÅÐ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ¡ÒÂÀÒ¾ºíҺѴ ¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¹ÒÃҾà »ÃÐÂÙÃÇÔDz¹ ѹ¹·ÅÕ à¼‹ÒÊÇÑÊ´Ôì ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¹ÔµÂÒ ÇѨ¹ÐÀÙÁÔ¹¾´Å ÈÔø¹ÒÃѵ¹¡ØÅ Ô ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¹Ô¸ÇªÃ ÇѲ¹ÇÔ¨Òó ÔÑ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ¹ÃÔÈ ¡Ô¨³Ã§¤ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇԪҨѡÉØÇ·ÂÒ Ô ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¹Ô¾¹¸ ¾Ç§ÇÃÔ¹·Ã ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ¹Ñ¹·¡Ò¹µ àÍÕÂÁǹҹ¹·ªÑ è ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴŠ๵ÃÒ ºÑÇ¡¹¡ ¹Ò§ÊÒÇ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 11. 11. xiºÃþµ ÊÔ·¸Ô¹ÒÁÊØÇÃó »ÃÐÇѲ¹ â¦ÊÔµÐÁ§¤Å ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Åອ¨ÒÀÒ à¢ÕÂÇËÇÒ¹ »ÃÐÇԷ ÍѤÃàÊÃÕ¹¹· ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô Ê¶Ò¹¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»¯ÔÁҾà ǧɏ¾ÃËÁ¾Ô·¡ÉÑ »ÃÐàǪ ÁËÒÇÔ·µÇ§È Ô ´Í¡àµÍÏ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÀÙÁ¤Á¡Ñ¹ Ô ØŒ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»ÃШѡɏ ÈÃÕþվ²¹ Ñ »ÃÐʾ¾Ã ¾Ñ¹¸à¾ç§ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ʶҹ¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»ÃоѲ¹ ÊØÃÂ¼Å Ô ÍÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ »ÃÒ³Õ ªÒ­³Ã§¤ ʶҹʋ§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇԨѠÍÒ¨ÒÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÏ»ÃÐÁÇÅ ¤íÒá¡ŒÇ »ÃÕªÒ Á¹·¡Ò¹µÔ¡Å Ø ÍÒ¨ÒÏ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ àÀÊѪ¡Ã Œ ‹ ʶҹ¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ½†ÒÂàÀÊѪ¡ÃÃÁ âç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ âç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 12. 12. xii»ÃÕªÒ ÈÔ÷ͧ¶ÒÇÃ Ô ¾Ã¨ÔÃÒ »ÃÔǪÃÒ¡ØÅ Ñ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒ¨ÔµàǪÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»˜·ÁÒ àªÒǏ⾸Էͧ ì ¾Ã¾ÃËÁ àÁ×ͧáÁ¹ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»˜·ÁÒ à͡⾸Ôì ¾ÔÁ¾»ÃÐä¾ ¸ÕÃЪվ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ¹Ò§ ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÀÙÁ¤Á¡Ñ¹ Ô ØŒ ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÃͧ¼ÙŒÍíҹǡÒà ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÈٹºÃÔËÒ÷ÃѾÊÔ¹·Ò§»˜­­Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»ÒÃÂÐ ÍÒȹÐàʹ à¾ç­Ç´Õ ¾Ñ²¹»ÃÕªÒ¡ØÅ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒµ¨ÇÔ·ÂÒ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å»‚µÔ ¸ØǨԵµ 侺Ùŏ ÊØþ§É Õ  ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ʶҹʋ§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇԨѠÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴž§È¡Ã µÑ¹µÔÅ»¡Ã Õ  ÀÒÇÔ¹ à¡É¡ØÅ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 13. 13. xiiiÀÔ­¹ÔµÒ µÑ¹¸ØǹԵ ÃоԹ·Ã ¾ÔÁÅÈÒʹµÔì ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇԪҨѡÉØÇ·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏÍÍÏ⸻´Ô¤ÊáÅÐ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¡ÒÂÀÒ¾ºíҺѴ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁ§¤Å ÍØ»ÃÐàÊÃÔ°¡ØÅ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ Ãѵ´ÒÇÃó ·Ô¾Âà¨ÃÔ­¸ÑÁ ÀÒ¤ÇÔªÒ¾ÂÒ¸ÔÇ·ÂÒ Ô ÍÒ¨ÒÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒŠʶҹᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÁ³Õ Ãѵ¹äªÂÒ¹¹· ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Ãا¹Ôù´Ã »ÃдÔÉ°ÊØÇÃó ‹ Ñ ÀÒ¤ÇÔªÒÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ Ô ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴŧªÑ ¹ÔÅй¹· ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÅÐÍͧÈÃÕ ÍѪª¹ÕÂÐÊ¡ØÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇԪҨѡÉØÇ·ÂÒ Ô ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËԴŧÂØ·¸ ÈÔÃDz¹ÍÑ¡Éà ÔÑ ÍÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ¹ÒÂᾷ ÇÃÁÔ¹·Ã àËÃÕ­ÊØÇÃó ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÂؾ¹ Èؾ·¸Á§¤Å Ô Ø ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÇÃó´Õ ¾ÅÒ¹ØÀÒ¾ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÍÒ¨ÒÏ ·Ñ¹µá¾·ÂË­Ô§ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ §Ò¹·Ñ¹µ¡ÃÃÁ âç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 14. 14. xivÇÃóÇÃÒ§¤ ÊØ·¸Ô¤ÃÕ Õ ÇÅÑÂÅѡɳ ªÑÂÊٵà ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÇÃóРÁËÒ¡ÔµµÔ¤³ Ø ÇѲ¹ªÑ ⪵ԹÂÇѵáØÅ Ñ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒ»ÃÊÔµÇÔ·ÂÒ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÇÃÇÔª­ àËÅ×ͧàǪ¡Òà Çѹà¾ç­ ÀÔ­â­ÀÒÊ¡ØÅ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÀÙÁ¤Á¡Ñ¹ Ô ØŒ ¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÇÔª­ ºÃóËÔíÑÇÃÒÂØ »ÃѪ­¡ØÅ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÇÔ·Ã ªÔ¹ÊNjҧÇѲ¹¡ØÅ ÙÇÃÒÅѡɳ ÈÃÕ¹¹·»ÃÐàÊÃÔ° ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÇÔÀÒÀó ÈÃÕ¾¨¹¸ÃÃÁÇÃصÁ ¾§ÈÒ¾Ôª­ ¹Ò§ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ½†Ò¡ÒþÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 15. 15. xvÇÔÅÒÇѳ ¶ÔÃÀѷþ§È ÈÃѳ ¹Ñ¹·ÍÒÃÕ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¿¹¿Ù „œ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÇÔäÅ ¤Ø»µ¹ÃµÈ¡ØÅ ÔÑ Ô Ñ ÈÃÕ»ÃÐÊÔ·¸Ôì ºØ­ÇÔÊ·¸Ôì Ø ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¿¹¿Ù „œ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÇÔÉ³Ø ¡ÑÁ·Ã·Ô¾Â ÈÃÕÇÁÅ Áâ¹àªÕÂǾԹ¨ Ô è Ô ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Í¡àµÍÏ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¿¹¿Ù „œ ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵÏ¿¹¿Ù „œ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÇÕÃÇ´Õ ¨Ñ¹·Ã¹ÔÀÒ¾§È ÈÔÇоà äªÂ¹ØÇµÔ Ñ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒàÀÊѪÇÔ·ÂÒ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÇÕÃÈÑ¡´Ôì àÁ×ͧä¾ÈÒŠʧ¤ÃÒÁ ⪵ԡ͹تµÔ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ¹ÒÂᾷ àǪÈÒʵϻͧ¡Ñ¹áÅÐÊѧ¤Á ‡ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 16. 16. xviʺ§ ÈÃÕÇÃóºÙó ÊÃÇÔÈ ÇÕÃÇÃó ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇԪҨѡÉØÇ·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÈÔÃõ¹¾Ä¡É ÔÑ ÊѨ¨Ò ã¨à¤Ã‹§ ´Í¡àµÍÏ ¹ÒÂᾷ ¹Ò ¹ÒÂᾷªíÒ¹Ò­¡ÒþÔàÈÉ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹¼ÙŒÍíҹǡÒà ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ Êíҹѡâä¨Ò¡¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ áÅÐ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÊÔè§áǴŌÍÁ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâä ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ÊÑÁÁ¹ â©Á©Ò ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ÊÁªÑ ÅÔÁÈÃÕ¨ÒàÃÔ­ é í ÀÒ¤ÇÔªÒàǪÈÒʵϻͧ¡Ñ¹áÅÐÊѧ¤Á ‡ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÊÔáҹµ ÀÙâ»Ã‹§ Ô ÍÒ¨ÒÏÊÁÃÒª ¸ÃÃÁ¸ÃÇѲ¹ ʶҹ¡ÒÃᾷἹä·Â»ÃÐÂØ¡µ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÊÔÃÍà µÃÔµÃСÒÃ Ô ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧÊÁÄ´Õ ©ÑµÃÊÔÃà¨ÃÔ­¡ØÅ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÀÒ¤ÇÔªÒàÀÊѪÇÔ·ÂÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å Ê׺ǧȏ ¨Ø±ÒÀÔÊ·¸Ôì Ô ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 17. 17. xviiÊØªÒ´Ò ÍÔ¹·ÇÔDz¹ Ñ ÊØǨ¹Ò ͸ÔÀÒÊ Ñ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÊع¹· ͧÍÒ¨ Ñ Í¹Ñ­­ ྱdzԪ ÍÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÊØ»ÃÕªÒ ÍÑÊÇ¡Ò­¨¹ ÍÀÔªÒµÔ ¾ÔÈÒž§È ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÊؾ¨¹ ¹ÔÁ͹§¤ è Í÷Ñ ¾ÔºÅâÀ¤Ò¹Ñ¹· Ù ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÊØÁ¹ÑÊ ºØ³ÂÐÃѵàǪ ÍѤ¤¾§É ¹ÔµÊ§Ë Ô Ô ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒµ¨ÇÔ·ÂÒ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÊØÇÃÃ³Õ ÊØÃàÈóÕǧȏ ÍÑ­ªÅÕ ªÙâ蹏 ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ᾷ˭ԧ ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÊ­­ÕÇ·ÂÒ Ñ Ô ÀÒ¤ÇÔªÒÃѧÊÕÇ·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 18. 18. xviiiÍÑ°¾Ã µÃСÒÃʧ‹Ò ÍØäÃÇÃó ÈÔÅ»ÈØÀ¡Ãǧȏ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ àÀÊѪ¡ÃË­Ô§ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ½†ÒÂàÀÊѪ¡ÃÃÁ âç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÍÑÉ®Ò àÁ¸àÈÃÉ° àÍ¡ÇØ²Ô ¨Ñ¹á¡ŒÇ ¼ÙªÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ Œ ‹ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÑÅÂÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´ÅÍÒªÇÔ¹·Ã µÑ¹ä¾¨ÔµÃ ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷ ÀÒ¤ÇÔªÒâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
 19. 19. xix ÊÒúѭ ¤íÒ¹íÒ iii ¤íÒ¹ÔÂÁ iv ¡Í§ºÃóҸԡÒà v ÃÒ¹ÒÁ¼ÙŒ¹Ô¾¹¸ vii ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èͧµÒÁÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ 1 Childhood Seizure and Epilepsy 1 ÊÃÇÔÈ ÇÕÃÇÃó 2 ·Òá¡Ç¹¼Ô´»Ã¡µÔ 13 à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ¨ÕÃÐᾷ 3 ¡ÒÃÇÔ¹¨©Ñ¡ÒÃᾌÍÒËÒÃÊíÒËÃѺàǪ»¯Ôºµ·Çä» Ô Ñ Ô Ñè 21 Í÷Ñ ¾ÔºÅâÀ¤Ò¹Ñ¹· ٨ѡÉØÇÔ·ÂÒ 4 Cultivated Epithelial Cell in Ophthalmology, When and How? 35 ÀÔ­¹ÔµÒ µÑ¹¸ØǹԵ, ³Ñ°¾Ã à·ÈÐÇÔºÅ, »˜·ÁÒ à͡⾸Ô,ì Á§¤Å ÍØ»ÃÐàÊÃÔ°¡ØÅ Ø 5 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÀÒÇÐÊÒµҼԴ»¡µÔ´Ç LASIK: ÊÔ§¹‹ÒÃٹ͡à˹×ͨҡ¡Ò÷íÒàÅÊÔ¡ Œ è Œ 43 ³Ñ°ÇØ²Ô Ãʹ͹ѹµ, ʺ§ ÈÃÕÇÃóºÙó, ¹ÃÔÈ ¡Ô¨³Ã§¤ 6 New Era for Pediatric Eye Cancer Treatment 47 ÅÐÍͧÈÃÕ ÍѪª¹ÕÂÐÊ¡ØÅ 7 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÐàÃ秨͵Òã¹à´ç¡´ŒÇÂÂÒà¤ÁպҺѴ í 51 à¨É®Ò ºÑǺح¹íÒ, ¡ÅÕºÊäº ÊÃþ¡Ô¨µ¨ÇÔ·ÂÒ 8 .ungal Skin Infection: A Neighborhood Touch 53 ÊØÁ¹ÑÊ ºØ­ÂÐÃѵàǪ 9 âäàª×ÍÃÒ·Õ¼Ç˹ѧªÑ¹ÅÖ¡ é è Ô é 59 à¾ç­Ç´Õ ¾Ñ²¹»ÃÕªÒ¡ØÅ
 20. 20. xxàÀÊѪÇÔ·ÂÒ10 ¡ÒÃà¡Ô´»¯Ô¡ÃÂÒÃÐËNjҧÂÒ·ÕÁ¤ÇÒÁÊíҤѭ·Ò§¤ÅÔ¹¡ ÔÔ è Õ Ô 69 ÊÁÄ´Õ ©ÑµÃÊÔÃà¨ÃÔ­¡ØÅ Ô11 Availability of Antidote: A Current Status in Thailand 75 ¸¹¡Ã ÈÔÃÊÁØ·Ã Ô12 Drug Administration Pitfalls: .rom Practitioner to Patient 81 »ÃÕªÒ Á¹·¡Ò¹µÔ¡Å Ø13 Drug Administration Pitfalls: Case Studies 87 ÍØäÃÇÃó ÈÔÅ»ÈØÀ¡Ãǧȏ14 ¡ÒÃ㪌 Trigger Tool 㹡Ò䌹ËÒáÅÐÇÑ´ÍѵÃÒà˵ءÒóäÁ‹¾§»ÃÐʧ¤ Ö 95 ¨Ò¡¡ÒÃ㪌ÂÒã¹âç¾ÂÒºÒÅ ÇÕÃÇ´Õ ¨Ñ¹·Ã¹ÔÀÒ¾§ÈÃѧÊÕÇÔ·ÂÒ15 PET/CT for Cancer in Head and Neck Region: Thyroid 103 and Nonthyroid Carcinoma ອ¨ÒÀÒ à¢ÕÂÇËÇÒ¹16 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÁÐàÃç§ÈÕÃÉÐáÅÐÅíҤʹŒÇÂÃѧÊÕáÉÒ Ñ 113 ¨Ñ¹¨ÔÃÒ à¾ªÃÊØ¢ÈÔÃÔ17 ÀÒ¾¹íÒÇÔ¶Õ ÃѧÊÕáÉÒ¡ŒÒÇä¡Å Ñ 117 ¹Ñ¹·¡Ò¹µ àÍÕÂÁǹҹ¹·ªÑÂ, ¤íÒÁØ¡ ¤ÃͧÂØ·¸, ÊѨ¨Ò ã¨à¤Ã‹§ èÇÔÊÑ­­ÕÇÔ·ÂÒ18 Postoperative Pain Management in Pediatric Patients: What’s New? 125 What’s Recommendation? ÊØÇÃÃ³Õ ÊØÃàÈóÕǧȏ19 Outcome Improving in Neuroanesthesia: Neuro-interventional Perspective 131 ÍÑ­ªÅÕ ªÙâ蹏àǪÈÒʵÏ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÊѧ¤Á20 ¤ÇÒÁÊíҤѭ¢Í§ÂÒµŒÒ¹¾ÔÉ㹡ÒôÙáżٻÇÂÀÒÇоÔÉà©Õº¾Åѹ Œ † 135 ÊÑÁÁ¹ â©Á©ÒÂ
 21. 21. xxiàǪÈÒʵÏ¿„œ¹¿Ù21 ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅѧËÅѧ¡Ò÷íÒËѵ¶¡ÒÃËÃ×ͼ‹ÒµÑ´ËÑÇ㨠143 ¡ÁŷԾ ËÒ­¼´Ø§¡Ô¨22 ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅѧ¡ÒÂã¹âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ 155 ÇÔÅÒÇѳ ¶ÔÃÀѷþ§È23 ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅѧ¡ÒÂã¹âäàºÒËÇÒ¹ 159 ÇÔÅÒÇѳ ¶ÔÃÀѷþ§È24 Íغµà˵ؤÍÊкѴ Ñ Ô 163 ÇÔÉ³Ø ¡ÑÁ·Ã·Ô¾Â25 Whiplash Injury: Myogenic Cause and Conservative Treatment 171 ¸ÕÃ´Ò ¾ÅÍÂྪÃÈÑÅÂÈÒʵÏ26 âä¢Í§·ÇÒÃ˹ѡáÅÐÅíÒäʌµÃ§·Õ¾ºº‹Í è 177 ÇÃÁÔ¹·Ã àËÃÕ­ÊØÇÃó27 Hepatocellular Carcinoma: Management in the New Era 183 ÊÁªÑ ÅÔÁÈÃÕ¨ÒàÃÔ­, §ÂØ·¸ ÈÔÃDz¹ÍÑ¡ÉÃ, ÊØ»ÃÕªÒ ÍÑÊÇ¡Ò­¨¹, ªØµÇªÂ âµÇÔ¡ÀÑ é í ÔÑ ÔÔ Ñ28 Exceeding 100 Liver Transplantations in Siriraj Hospital 189 §ÂØ·¸ ÈÔÃDz¹ÍÑ¡ÉÃ, ÊÁªÑ ÅÔÁÈÃÕ¨ÒàÃÔ­, »ÃÐÇѲ¹ â¦ÊÔµÐÁ§¤Å, »ÃÐàǪ ÁËÒÇÔ·µÇ§È, ÔÑ é í Ô ÊØ»ÃÕªÒ ÍÑÊÇ¡Ò­¨¹, ªØµÇªÂ âµÇÔ¡ÀÑ ÔÔ Ñ29 The .irst Live Donor Liver Transplantation in Thailand 193 §ÂØ·¸ ÈÔÃDz¹ÍÑ¡ÉÃ, ÊÁªÑ ÅÔÁÈÃÕ¨ÒàÃÔ­, »ÃÐÇѲ¹ â¦ÊÔµÐÁ§¤Å, »ÃÐàǪ ÁËÒÇÔ·µÇ§È, ÔÑ é í Ô ÊØ»ÃÕªÒ ÍÑÊÇ¡Ò­¨¹, ªØµÇªÂ âµÇÔ¡ÀÑ ÔÔ Ñ30 Robotic Surgery for General Surgeons: .uture or .antasy 197 ÇÔ·Ã ªÔ¹ÊNjҧÇѲ¹¡ØÅ, ¸ÇѪªÑ ÍѤÃÇÔ¾¸, ÍÑ°¾Ã µÃСÒÃʧ‹Ò, ÍÑÉ®Ò àÁ¸àÈÃÉ° Ù Ø ¸Ñ­à´ª ¹ÔÁÁÒ¹Çز¾§É, ³Ã§¤ àÅÔÈÍÃæÂÁ³Õ Ô31 Siriraj Trauma Center 203 »ÃÕªÒ ÈÔ÷ͧ¶ÒÇà Ô32 Siriraj Trauma Center 205 ÇÔÀÒÀó ÈÃÕ¾¨¹¸ÃÃÁ33 Journey to Excellent Burn Unit 211 ¾Ã¾ÃËÁ àÁ×ͧáÁ¹
 22. 22. xxiiÈÑÅÂÈÒʵÏÍÍÏ⸻´Ô¤Ê áÅСÒÂÀÒ¾ºíҺѴ34 Treatment of Pathologic .racture 219 ¨Ñ¹·¹ÃÑÈÁ ¨Ñ¹·¹Âԧ§, ¸ÕÃÇØ²Ô ¸ÃÃÁÇԺŏÈÃÕ, ÃоԹ·Ã ¾ÔÁÅÈÒ¹µÔ,ì ¡ŒÍ§à¢µ àËÃÕ­ÊØÇÃó è ÙÊÙµÈÒʵÏ-¹ÃÕàǪÇÔ·ÂÒ Ô35 Practical Management of Dysfunctional Uterine Bleeding 229 ¸Ñ¹ÂÒÃѵ¹ ǧȏǹҹØáɏ, ÊØªÒ´Ò ÍÔ¹·ÇÔDz¹, Á³Õ Ãѵ¹äªÂÒ¹¹· Ñ Ñâʵ ¹ÒÊÔ¡ ÅÒÃÔ§«Ç·ÂÒ Ô36 䫹ÑÊÍÑ¡àʺ áÅÐÃÔ´Êմǧ¨ÁÙ¡ 241 »ÒÃÂÐ ÍÒȹÐàʹ, ¾§È¡Ã µÑ¹µÔÅ»¡Ã, ͹ѭ­ ྱdzԪ, ਵ¹ ÅíÒÂͧàʶÕÂÃ Õ 37 ¡ÒÃ䴌¹º¡¾Ã‹Í§ã¹à´ç¡â´ÂÀÒ¾ÃÇÁáÅСÒäѴ¡Ãͧ¡ÒÃ䴌¹ã¹à´ç¡ááà¡Ô´ Ô Ô 259 ¡Ñ­­·Í§ ·Í§ãË­‹38 ¡ÒÃÊÙ­àÊÕ¡ÒÃ䴌¹¨Ò¡¡ÒùíÒàÊÕ§àÊ×ÍÁã¹¼Ù»ÇÂà´ç¡ Ô è Œ † 265 ÍÒªÇÔ¹·Ã µÑ¹ä¾¨ÔµÃ39 ¡ÒÃÊÙ­àÊÕ¡ÒÃ䴌¹㹼ٻÇÂà´ç¡¨Ò¡ÊÒà˵طҧ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ Ô Œ † 271 ¹Ô¸ÇªÃ ÇѲ¹ÇÔ¨Òó ÔÑ40 ÊÒÂàÊÕ§໚¹ÍÑÁ¾Òµ 281 ©Ñ¹·ÔªÒ ⪵ԡdzԪ41 Hoarseness and Management 285 ¨ÕÃÐÊØ¢ ¨§¡ÅÇѲ¹ÒÍÒÂØÃÈÒʵÏ42 ¡Òû‡Í§¡Ñ¹âäËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁͧ·Ñ§¡‹Í¹áÅÐËÅѧ¡Òü‹ÒµÑ´ é 289 ʧ¤ÃÒÁ ⪵ԡ͹تµ, §ªÑ ¹ÔÅй¹·, ¹ÒÃҾà »ÃÐÂÙÃÇÔDz¹, ¹Ô¾¹¸ ¾Ç§ÇÃÔ¹·Ã Ô Ñ43 Scrub Typhus in Thailand 297 Âؾ¹ Èؾ·¸Á§¤Å Ô Ø44 Molecular Epidemiology of Scrub Typhus in Thailand 301 »¯ÔÁҾà ǧɏ¾ÃËÁ¾Ô·¡É Ñ45 Recent Advances in the Diagnosis of Scrub Typhus 305 Wei Mei Ching
 23. 23. xxiii46 Iron Chelation: New Hope 313 ª®Ò ¾ÔÈÒž§È47 Deferasirox ÂҢѺàËÅ硪¹Ô´ÃѺ»Ãзҹ 317 ¹¾´Å ÈÔø¹ÒÃѵ¹¡ØÅ Ô ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èͧÊËÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕ¾¡ÒÃʋ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒû‡Í§¡Ñ¹âä48 ÂÒ¨Ò¡ÊÁعä¾Ã¡ÑºàǪÈÒʵÏàªÔ§»ÃШѡɏ 323 ³Ñª¡Ã ÅéÒàÅÔÈ¡Ô¨, »ÃÐÇԷ ÍѤÃàÊÃÕ¹¹·, »ÃÐʾ¾Ã ¾Ñ¹¸à¾ç§, ·ÇÕ àÅÒ˾ѹ¸ í49 ËÅÑ¡¡ÒÃÊíҤѭ¢Í§¡ÒÃᾷἹä·Â 333 ·Ñ¾¾à·¾ ·Ô¾Âà¨ÃÔ­¸ÑÁ, Ãѵ´ÒÇÃó ·Ô¾Âà¨ÃÔ­¸ÑÁ, ·ÇÕ àÅÒ˾ѹ¸50 ¡ÒÃʋ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾´ŒÇ¸ÃÃÁÒ¹ÒÁÑ 341 ÊÔáҹµ ÀÙâ»Ã‹§, »ÃÐÁÇÅ ¤íÒᡌÇ, ·ÇÕ àÅÒ˾ѹ¸ Ô51 ¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÒþÂÒºÒÅ: ÇѲ¹¸ÃÃÁÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾·Õ§Â×¹ è Ñè 349 Çѹà¾ç­ ÀÔ­â­ÀÒÊ¡ØÅ52 Breast Cancer Prevention and Screening 351 Ê׺ǧȏ ¨Ø±ÒÀÔÊ·¸Ôì Ô53 Screening in Common Gynecologic Cancer: Ovarian Cancer Screening 355 »˜·ÁÒ àªÒǏ⾸Էͧ ì54 ¡Òû‡Í§¡Ñ¹ÀÒÇÐÊÁͧàÊ×ÍÁÃдѺ»°ÁÀÙÁÔ è 361 ÇÕÃÈÑ¡´Ôì àÁ×ͧä¾ÈÒÅ¡ÒôÙáżٌÊÙ§ÍÒÂØ55 Harmonized Care for Older Patients: .ocus on Hospitalized Patients 367 Ãا¹Ôù´Ã »ÃдÔÉ°ÊØÇÃó ‹ Ñ56 Harmonized Care for Older Patients: .ocus on Cognition 375 ÇÃÒÅѡɳ ÈÃÕ¹¹·»ÃÐàÊÃÔ°57 Harmonized Care for Older Patients: .ocus on Mobility 387 ÇÔäÅ ¤Ø»µ¹ÃµÈ¡ØÅ ÔÑ Ô Ñ
 24. 24. xxivÊÔè§áǴŌÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾58 Health Impacts of Environmental Threats in Thailand: 397 Epidemiological Aspects ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÈÔÃõ¹¾Ä¡É ÔÑ59 ¡ÒÃÈÖ¡ÉҼšÃзºµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾»ÃЪҪ¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂًÃͺ¹Ô¤ÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÁÒºµÒ¾Ø´ 401 ¹ÔµÂÒ ÇѨ¹ÐÀÙÁ.Ô ¹Ñ¹·ÇÃó ÇÔ¨µÃÇÒ·¡ÒÃ, »ÃÒ³Õ ªÒ­³Ã§¤ Ô60 Climate Change and Allergic Disease 405 ÇÃÇÔª­ àËÅ×ͧàǪ¡ÒÃ, »ÒÃÂÐ ÍÒȹÐàʹ, µ‹Í¾§É ·Í§§ÒÁCraniofacial Care61 ¡ÅàÁç´¡Ò÷íҧҹ໚¹·ÕÁ´ÙáżٻÇ¡ÐâËÅ¡ÈÕÃÉÐáÅÐãºË¹ŒÒ¼Ô´»¡µÔ Œ † 415 ÈÃÕ»ÃÐÊÔ·¸Ôì ºØ­ÇÔÊ·¸Ô,ì ÈÃÕÇÁÅ Áâ¹àªÕÂǾԹ¨, ÇÃó´Õ ¾ÅÒ¹ØÀÒ¾ Ø Ô è ÔMovement Disorders62 Movement Disorder Surgery 433 ÈÃѳ ¹Ñ¹·ÍÒÃÕ, ºÃþµ ÊÔ·¸Ô¹ÒÁÊØÇÃó, ÍѤ¤¾§É ¹ÔµÊ§Ë, ¡¹¡ÇÃó ºØ­­¾ÔÊ®°‚, ÔÔ Ô ÍÀÔªÒµÔ ¾ÔÈÒž§ÈTraumatic Brain Injury63 Neurosurgical Perspective of Mild Traumatic Brain Injury 441 ºÃþµ ÊÔ·¸Ô¹ÒÁÊØÇÃó, »ÃШѡÉì ÈÃÕþվ²¹ì Ñ64 Neuropsychiatric Disorders after Mild Traumatic Brain Injury 453 ¾Ã¨ÔÃÒ »ÃÔǪÃÒ¡ØÅ Ñ¡ÒúҴà¨çº¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´65 ÀÒ¾ÃѧÊÕǹ¨©ÑÂÃкº»ÃÐÊÒ·ã¹¼Ù»ÇÂÍغµàËµØ Ô Ô Œ † Ñ Ô 459 ÊÔÃÍà µÃÔµÃСÒà Ô66 ÀÒ¾ÇÔ¹¨©ÑÂ㹼ٻǷÕ䴌úºÒ´à¨çººÃÔàdzËÅÍ´àÅ×Í´á´§¨Ò¡ÍغµàËµØ Ô Œ † è Ñ Ñ Ô 469 ¨ÔµÃÅÑ´´Ò ÇÐÈÔ¹Ãѵ¹67 Imaging of Trauma: Abdominal Trauma 479 ÇÃóÇÃÒ§¤ ÊØ·¸Ô¤ÃÕ Õ
 25. 25. xxv68 Traumatic Cerebrovascular Injury: Neurosurgical Perspective 489 àÍ¡ÇØ²Ô ¨Ñ¹á¡ŒÇ, ·ÇÕÈ¡´Ôì àÍ×ͺح­ÒÇѲ¹, ÍÑ­ªÅÕ ªÙâ蹏 Ñ é69 Interventional Radiology Management in Traumatic Patient 497 (Body and Peripheral Artery) ÊÁÃÒª ¸ÃÃÁ¸ÃÇѲ¹ÀÒÇмԴ»¡µÔ¢Í§¡Òù͹ËÅѺ70 ¹Í¹¡Ã¹áÅÐÀÒÇÐËÒÂ㨼Դ»¡µÔ¢³ÐËÅѺª¹Ô´ÍØ´¡Ñ¹ é 505 ÇÔª­ ºÃóËÔí Ñ71 Narcolepsy 523 ÇѲ¹ªÑ ⪵ԹÂÇѵáØÅ Ñ72 Surgical Treatment for Sleep Disordered Breathing 529 ÇÔª­ ºÃóËÔí ÑÀÒÇмԴ»¡µÔ¢Í§¡ÒáÅ×¹73 Management for Dysphagia Patients 535 ⪤ªÑ àÁ¸ÕäµÃÃѵ¹, ๵ÃÒ ºÑÇ¡¹¡, ÀÒÇÔ¹ à¡É¡ØÅ, ÇÃصÁ ¾§ÈÒ¾Ôª­, Êع¹· ͧÍÒ¨ ÑÀÒÇÐàÅ×Í´ÍÍ¡ã¹·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒÃʋǹº¹74 ÀÒÇÐàÅ×Í´ÍÍ¡ã¹·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒÃʋǹº¹ 543 ÇÃÒÂØ »ÃѪ­¡ØÅ75 Management of Esophageal Varices and Esophageal Variceal Hemorrhage 555 ÈÔÇоà äªÂ¹Øǵ,Ô ¹¹·ÅÕ à¼‹ÒÊÇÑÊ´Ô,ì Êؾ¨¹ ¹ÔÁ͹§¤ Ñ è76 Embolization for Upper Gastrointestinal Hemorrhage 565 ÇÅÑÂÅѡɳ ªÑÂÊٵà ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÇÔ·ÂÒÈÒʵϾ×é¹°Ò¹·Ò§¡ÒÃᾷ77 General Aspects of Tumor Microenvironment 569 »‚µÔ ¸ØǨԵµ78 Cancer-associated .ibroblasts in Tumor Progression 573 ª¹ÔµÃÒ ¸ØǨԵµ
 26. 26. xxvi79 Digital Image Processing and Data Management for Clinical 579 Registry and Clinical Research »ÃоѲ¹ ÊØüŠÔ80 Research and Road to Innovation and Business 587 ÇÃóРÁËÒ¡ÔµµÔ¤³, ¾ÔÁ¾»ÃÐä¾ ¸ÕÃЪվ, ¸ÒÃÔ¹ àÍÕÂÁྪÃÒ¾§È, ¸¹¾Å ÇÕÃÒÊÒ Ø è ¡¯ËÁÒ·ҧ¡ÒÃᾷ81 Transplantation: Medico-legal Investigation 595 »ÃÕªÒ ÈÔ÷ͧ¶ÒÇà Ô82 ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ÊÒÂàÊÕ§ 597 侺Ùŏ ÊØþ§É Õ 83 Hearing Loss in Children: 120 year Evolution in Management 601 ÊØǨ¹Ò ͸ÔÀÒÊ Ñ ´Ñª¹Õ ´Ñª¹Õ 605
 27. 27. àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553 Ñ º··Õè 1 1 Childhood Seizure and Epilepsy ÍÒ¨ÒÏ ¹ÒÂᾷÊÃÇÔÈ ÇÕÃÇÃó ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàǪÈÒʵÏ ¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÏÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÍÒ¡Òêѡ (seizure) ໚¹Ë¹Öè§ã¹ÍÒ¡Ò÷ҧÃкº»ÃÐÊÒ··Õ辺䴌º‹ÍÂã¹àǪ»¯ÔºÑµÔ·ÑèÇä»â´ÂʋǹãË­‹¢Í§¼Ù»Ç¡ÅØÁ¹Õ¨ÐÁÕ»ÃÐÇѵ¡ÒÃà¤Å×͹äËǢͧËҧ¡Ò·ռ´»¡µÔઋ¹ à¡Ãç§ ËÃ×Í à¡Ãç§ Œ † ‹ é Ô è è Ô¡Ãеء·Ñ駵ÑÇ ¼ÙŒ»†ÇºҧÃÒÂÍÒ¨ÁÕᤋÍÒ¡ÒÃàËÁ‹ÍÅÍ ¤ÇÒÁÃٌÊÖ¡µÑÇŴŧ ËÃ×ÍÁÕÍÒ¡ÒäŌÒÂÊд،§ÍÒ¡Òôѧ¡Å‹ÒÇÍҨ໚¹ÍÒ¡ÒêѡËÃ×ÍäÁ‹ãª‹¡ä´Œ ´Ñ§¹Ñ¹¡ÒÃãˌ¡ÒÃÇÔ¹¨©Ñ¼ٻÇ¡ÅØÁ¹ÕᾷµÍ§ÍÒÈÑ ç é Ô Œ † ‹ é Œ¡Òëѡ»ÃÐÇѵԷÕè´Õà¾×èÍá¡NjÒ໚¹ÍÒ¡ÒêѡËÃ×ÍäÁ‹ áÅжŒÒ㪋໚¹ÍÒ¡Òêѡª¹Ô´ã´ ʋǹ¡ÒõÃǨËҧ¡ÒÂáÅСÒÃʋ§µÃǨ·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡Ò÷Õè¨íÒ໚¹àª‹¹ ¡ÒõÃǨ¤Å×è¹ä¿¿‡ÒÊÁͧËÃ×Í ¡ÒõÃǨÀÒ¾¶‹Ò¤Å×¹áÁ‹àËÅç¡ä¿¿‡ÒÊÁͧ¨Ðª‹ÇÂʹѺʹع㹡ÒÃÇÔ¹¨©ÑÂâä ËÒÊÒà˵آͧÍÒ¡Òêѡ áÅÐ è Ôãˌ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·ÕàËÁÒÐÊÁ è ÊÒà˵آͧÍÒ¡Òêѡ¹Ñ¹ÁÕ䴌ËÅÒÂÍ‹ҧ ÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡âä¢Í§ÊÁͧàͧઋ¹ âäËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁͧ éÁÐàÃç§ã¹ÊÁͧ ËÃ×ÍâäÅÁªÑ¡ (epilepsy) ¹Í¡¨Ò¡¹Õ§ÁÕâä·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂÍ×¹æ ÍÕ¡«Ö§Áռŵ‹ÍÊÁͧáÅÐ é Ñ è è·íÒãˌà¡Ô´ÍÒ¡Òêѡ䴌 «Ö§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¨Ðᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ä»ã¹áµ‹ÅÐâä ´Ñ§¹Ñ¹á¾·Â¨§¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃٌ ¤ÇÒÁ è é ÖࢌÒ㨶֧á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉҼٻǷÕÁÍÒ¡ÒùÕ໚¹Í‹ҧ´Õ Œ † è Õ é¤íÒ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁ ÍÒ¡Òêѡ (seizure) ໚¹ÍÒ¡Òâͧ¼Ù»Ç·ÕÁ¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò¢Í§à«ÅŏÊÁͧ·Õ·Ò§Ò¹ Œ † è Õ è íÁÒ¡¼Ô´»¡µÔ (excessive neuronal electrical discharge) ·íÒãˌà¡Ô´¤ÇÒÁà»ÅÕ¹á»Å§·Ò§Ã‹Ò§¡Ò è¢Í§¼Ù»Ç ÍÒ¡ÒÃáÊ´§·Ò§Ã‹Ò§¡Ò¹ѹÁÕ䴌ËÅÒÂÍ‹ҧઋ¹ ÍÒ¡Òêѡ à¡Ãç§ ¡Ãеء (motor seizure) Œ † é¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§¤ÇÒÁÃٌÊÖ¡ (sensory seizure) ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ·Ò§ÍÒÃÁ³ (psychic seizure)໚¹µŒ¹ ÍÒ¡Òêѡ ẋ§à»š¹ 2 ¡ÅØÁãË­‹æ ´Ñ§¹Õé ‹ 1. Provoked seizure ËÃ×Í symptomatic seizure ËÁÒ¶֧ ÍÒ¡Òêѡ·Õà¡Ô´¢Ö¹â´ÂÁÕ»¨¨Ñ è é ˜Í×¹ÁÒ¡Ãеعઋ¹¡Òêѡ·ÕÁÊÒà˵ØÁÒ¨Ò¡âä·Ò§¡ÒÂËÃ×Í ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ·Ò§ÊÁͧ·Õà¡Ô´¢Ö¹ã¹¢³Ð¹Ñ¹ è Œ è Õ è é éáÅÐàÁ×Í»˜¨¨ÑÂËÃ×ÍâäàËŋҹÕËÒ ÍÒ¡Òêѡ¡ç¨ÐËÒÂä»àª‹¹¡Ñ¹ ÊÒà˵آͧÍÒ¡Òêѡ㹡ÅØÁ¹ÕÁÁÒ¡ÁÒ è é ‹ é մѧáÊ´§änj㹵ÒÃÒ§·Õè 1 2. Unprovoked seizure ËÁÒ¶֧ ÍÒ¡Òêѡ·Õà¡Ô´¢Ö¹â´Â·ÕäÁ‹Á»¨¨ÑÂÍ×¹ÁÒ¡Ãеع è é è Õ ˜ è Œ
 28. 28. 2 Childhood Seizure and EpilepsyµÒÃÒ§·Õè 1 ÊÒà˵آͧ symptomatic seizure ·Õ辺º‹Í ! Cerebrovascular disease: Thrombosis, embolism, hemorrhage, vasculitis ! Central nervous system infection: Meningitis, encephalitis, brain abscess ! Hypoxic-ischemic encephalopathy ! Brain tumor ! Hypotensive/Hypertensive encephalopathy ! Metabolic: hypoglycemia, hypo/hypernatremia, hypocalcemia, hypomagnesemia ! Head injury ! Congenital brain malformation ! Drug / drug withdrawal ! Inborn errors of metabolism ! Degenerative brain disease ! .ebrile seizure ã¹¼Ù»ÇÂà´ç¡¹Ñ¹ ÍÒ¨ÁÕÍÒ¡ÒÃÍ×¹æ·Õà¡Ô´¢Ö¹ªÑÇ¢³Ð (paroxysmal events) ·ÕÁšɳкҧÍ‹ҧ Œ † é è è é è è ÕѤŌÒ¡ѺÍÒ¡Òêѡ ·íÒãˌÍÒ¨ÊѺʹ¡ÑºÍÒ¡Òêѡ䴌 â´Âᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ä»µÒÁᵋÅЪ‹Ç§ÍÒÂØ (1) ´Ñ§áÊ´§änj㹵ÒÃÒ§·Õè 2µÒÃÒ§·Õè 2 Paroxysmal non-epileptic events ã¹à´ç¡·Õ¾ºº‹ÍÂᡵÒÁª‹Ç§ÍÒÂØ èNeonates Infants Children and adolescentsSleep myoclonus Apnea Breath-holding spell, Syncope,Hyperexplexia Jitteriness Sandifer, Day dreaming Sleep myoclonus Abnormal movement eg. Chorea, Tics Benign paroxysmal torticolis Benign paroxysmal vertigo Spasmus nutans Hyperventilation syndrome Opsoclonus Psychologic disorder Night mare / night terror NarcolepsyËÁÒÂà赯 ´´á»Å§¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃËÁÒÂàÅ¢ 1 Ñ âäÅÁªÑ¡ (epilepsy) ¤×Íâä·Õ¼»ÇÂÁÕÍÒ¡Òêѡâ´ÂäÁ‹Á»¨¨Ñ¡Ãеع (unprovoked seizure) è ٌ † Õ ˜ ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò 2 ¤Ãѧ¢Ö¹ä» é é
 29. 29. àǪÈÒʵÏ·¹Âؤ 2553 Ñ 3 âäÅÁªÑ¡ÁÕÊÒà˵ØáÅоÂÒ¸Ô¡Òà¹Ô´ä´ŒËÅÒÂÍ‹ҧ ã¹·Õ¹¢Íẋ§µÒÁÊÒà˵Ø䴌´§¹Õé (2) í è Õé Ñ 1. Idiopathic: âäÅÁªÑ¡¹ÕäÁ‹ä´Œà¡Ô´¨Ò¡¾ÂÒ¸ÔÊÀÒ¾ã¹ÊÁͧᵋÁÊÒà˵Øà¹×ͧ¨Ò¡¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ é Õ è 2. Symptomatic epilepsy: âäÅÁªÑ¡·ÕÁÊÒà˵ØÁÒ¨Ò¡¡Ò÷ÕÁ¾ÂÒ¸ÔÊÀÒ¾¢Í§ÊÁͧ«Ö§ÍÒ¨ è Õ è Õ è໚¹¾ÂÒ¸ÔÊÀÒ¾·Õà¡Ô´¢Ö¹ÁÒ¹Ò¹ áÅÐäÁ‹Á¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Å§ ઋ¹ cortical dysplasia, congenital brain è é Õ èanomaly, á¼Å໚¹¨Ò¡¡Ò÷Õà¤Â໚¹âäÊÁͧÍÑ¡àʺ (encephalitis), à¤ÂÁÕàÅ×Í´ÍÍ¡ã¹ÊÁͧáÅÐ䴌 èÃѺ¡Òü‹ÒµÑ´, à¤ÂÁÕ»ÃÐÇѵ¢Í§ÊÁͧ¢Ò´ÍÍ¡«Ôਹ (birth asphyxia) ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐÁÕÊÒà˵بҡ¡Ò÷Õà¹×Í Ô è éÊÁͧ¶Ù¡·íÒÅÒ¨ҡâä metabolic ËÃ×Í degenerative brain disorder 3. Cryptogenic âäÅÁªÑ¡·Õ¤Ò´Ç‹Ò¹‹Ò¨ÐÁÕÊÒà˵بҡҡ÷ÕÁ¾ÂÒ¸ÔÊÀÒ¾¢Í§ÊÁͧ ᵋ¡Òà è è Õʋ§µÃǨ·Ò§ËŒÍ§»¯Ôºµ¡ÒÃã¹»˜¨¨Øº¹ÂѧäÁ‹ÊÒÁÒöµÃǨ¾ºä´Œ Ñ Ô Ñ â´ÂÊÃØ» ÍÒ¡ÒêѡáÅÐâäÅÁªÑ¡¹Ñ¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ â´ÂÁÕá¹Ç·Ò§¡ÒÃÇÔ¹¨©Ñ´ѧἹÀÙÁ·Õè 1 é Ô Ô á¼¹ÀÙÁÔ·Õè 1 á¹Ç·Ò§¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂÍÒ¡ÒêѡáÅÐâäÅÁªÑ¡¡ÒÃẋ§»ÃÐàÀ·¢Í§ÍÒ¡Òêѡ (Seizure classification) ¡ÒÃẋ§»ÃÐàÀ·¢Í§ÍÒ¡Òêѡ·ÕÂÍÁÃѺáÅÐ㪌¡¹á¾Ã‹ËÅÒ·ÕÊ´¤×Í¡ÒÃẋ§µÒÁ International è Ñ èØLeague Against Epilepsy (ILAE) ã¹»‚ ¤.È. 1981 â´ÂÍÒÈÑÂÅѡɳÐÍÒ¡Òêѡ (clinical seizure (3)description) áÅСÒÃà»ÅÕ¹á»Å§¢Í§¤Å׹俿‡ÒÊÁͧ (electroencephalography, EEG) ໚¹ËÅÑ¡ã¹ è è¡ÒÃẋ§ «Ö§áº‹§»ÃÐàÀ·¢Í§ÍÒ¡Òêѡ䴌 3 »ÃÐàÀ· ¤×Í partial seizure, generalized seizure áÅÐ èunclassified seizure
 30. 30. 4 Childhood Seizure and Epilepsy Partial seizure (.ocal seizure) (4) Partial ËÃ×Í focal seizure ໚¹ÍÒ¡Òêѡ«Ö§à¡Ô´¨Ò¡¡Ò÷ÕÁ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò·ÕÁÒ¡¼Ô´»¡µÔà¡Ô´¢Ö¹ è è Õ è é¨Ò¡ÊÁͧʋǹã´Ê‹Ç¹Ë¹Ö§ â´Â¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò´Ñ§¡Å‹ÒÇÍÒ¨¤§ÍÂÙ·à´ÔÁËÃ×Í ÍÒ¨à¤Å×͹价ÕÊÁͧʋǹÍ׹䴌 è ‹ Õè è è è«Ö§¨ÐÁռŵ‹ÍÅѡɳСÒêѡ¢Í§¼Ù»Ç ÍÒ¡ÒêѡẺ¹Õẋ§ä´ŒÍ¡à»š¹ 2 ª¹Ô´Â‹Í¤×Í è Œ † é Õ 1. Simple partial seizure (SPS) ã¹¢³ÐªÑ¡¼Ù»Ç¨ÐÂѧÃÙÊ¡µÑÇ (consciousness) ·Õ´ÍÂً Œ † ŒÖ è ÕÅѡɳСÒêѡ¢Í§¼ÙŒ»†Ç¹Ñ鹨ТÖé¹ÍÂً¡ÑºÇ‹ÒÊÁͧʋǹ㴶١¡Ãе،¹â´Â¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò·Õè¼Ô´»¡µÔ¼Ù»ÇÂÍÒ¨¨ÐÁÕÍÒ¡ÒÃà¤Å×͹äËǢͧËҧ¡Ò·ռ´»¡µÔ (motor seizure) ઋ¹ à¡Ãç§ ¡Ãеء ʋǹ˹֧ Œ † è è Ô èʋǹ㴢ͧËҧ¡Ò ઋ¹ãºË¹ŒÒ äËŋ ᢹ Á×Í ¢ÒËÃ×Íà·ŒÒ ¢ŒÒ§ã´¢ŒÒ§Ë¹Ö§ ºÒ§ÃÒÂÍÒ¨¨ÐÁÕÍÒ¡Ò÷ҧ è¤ÇÒÁÃÙÊ¡ËÃ×Í »ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑʾÔàÈÉÍ×¹æ (somatosensory or special-sensory seizure) ઋ¹ ªÒᢹ ŒÖ è¢Ò¢ŒÒ§ã´¢ŒÒ§Ë¹Ö§ àËç¹áʧ 䴌¹àÊÕ§ ËÃ×Í䴌¡ÅÔ¹µ‹Ò§æ ·Õ¼´»¡µÔ è Ô è è Ô 2. Complex partial seizure (CPS) ¼ÙŒ»†Ç¨ÐÁÕ impairment of consciousness «Öè§consciousness ·Õ㪌¡¹ã¹âäÅÁªÑ¡¹Ñ¹»ÃСͺ´ŒÇ 2 ʋǹ¤×Í responsiveness (¡Òõͺʹͧµ‹Í è Ñ éÊÔ§àÃŒÒ ËÃ×Í·íÒµÒÁ¤íÒÊѧÍ‹ҧÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ) áÅÐ awareness (¡ÒÃÃѺÃÙáÅÐÊÒÁÒö¨´¨íÒà˵ءÒó è è Œµ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¢³Ð·ÕèÁÕÍÒ¡Òêѡ) ¼ÙŒ·Õ辺àË繡Òêѡ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂÍÒ¨¨Ð͸ԺÒÂNjҼٌ»†ÇÂÁÕÍÒ¡ÒÃàËÁèÍ à»ç¹ÅÁ ËÁ´ÊµÔ ËÃ×ͺҧ¤ÃѧÍÒ¨¨Ð´ÙàËÁ×͹ÃÙÊ¡µÑÇ´ÕáµèäÁè·ÓµÒÁ¤ÓÊѧ ã¹¢³Ð·Õª¡¹Ñ¹ ¼Ù»ÇÂ- é éÖ è è Ñ é é èºÒ§ÃÒÂÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×è͹äËǢͧËҧ¡Ò«éíÒæ àÃÕÂ¡Ç‹Ò automatism «Ö觼ٌ»†ÇÂÍÒ¨¨Ð¢ÂѺ»Ò¡àËÁ×͹à¤ÕÂÇ ËÃ×Í¡Å×¹ (lips smacking, swallowing) ¨ÑºÁ×ÍËÃ×ÍËÂÔº¨ÑºÊÔ§¢Í§µ‹Ò§æ ËÃ×Íà´Ô¹ä»ÁÒ é è«Ö§à»š¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕäÁ‹Á¤ÇÒÁËÁÒ â´Â·ÑÇä»ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õª¡»ÃÐÁÒ³ 2-3 ¹Ò·Õ (30 ÇÔ¹Ò·Õ – 10 ¹Ò·Õ) è è Õ è è ѹ͡¨Ò¡¹ÕÍÒ¨¾ºÍÒ¡ÒùíÒ pre-ictal symptom (aura) «Ö§à»š¹¤ÇÒÁÃÙÊ¡·Õ¼»Çºҧ¤¹ÍÒ¨¨Ð͸ԺÒ é è Œ Ö è ٌ †ä´Œ¡Í¹ÁÕÍÒ¡Òêѡ ´Ñ§·Õ¾ºã¹ SPS ËÅѧ¨Ò¡ªÑ¡ (post-ictal state) ¼Ù»ÇÂÁÑ¡¨ÐÁÕÍÒ¡ÒÃÊѺʹ䴌µÍ ‹ è Œ † ‹à»š¹¹Ò·Õ ¼ÙŒ»†Ç·ÕèàÃÔèÁµŒ¹¡Òêѡ´ŒÇ SPS ËÃ×Í CPS ¹Ñé¹ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃà¡Ãç§ËÃ×Í¡Ãеء¢Í§Ã‹Ò§¡Ò·ѧµÑǵÒÁÁÒ ¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Ò partial seizure evolving to secondarily generalized seizure ´Ñ§¹Ñ¹¼Ù»Ç·Õè é é Œ †ÁÕ¼¾ºÇ‹ÒÁÕÍÒ¡ÒÃà¡Ã秡Ãеء·Ñ§µÑǹѹÍÒ¨¨Ð໚¹¡ÒêѡẺ focal ¹íÒÁÒ¡‹Í¹¡ç䴌 ٌ é é Generalized seizure (4) Generalized seizure ໚¹ÍÒ¡Òêѡ·Õà¡Ô´¢Ö¹¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Å§¢Í§¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò·Õè¡Ãеع è é è ŒÊÁͧ·ÑèÇæ仾ÌÍÁ¡Ñ¹·Ñé§Êͧ¢ŒÒ§ ·íÒãˌÁռŵ‹Í¤ÇÒÁÃٌÊÖ¡µÑÇáÅÐ ¡ÒÃà¤Å×è͹äËǢͧ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ·ÕäÁ‹¨Òà¾Òзբҧ㴢ŒÒ§Ë¹Ö§¢Í§Ã‹Ò§¡Ò generalized seizure ẋ§Í͡໚¹ 4 ¡ÅØÁãË­‹æ 䴌ᡋ è í è Œ è ‹ 1. Tonic-clonic seizure (grand mal) ¼Ù»Ç¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙÊ¡µÑÇ·ÕŴŧ ËÇÁ¡ÑºÍÒ¡ÒÃà¡Ãç§ áÅÐ/ Œ † ŒÖ èËÃ×Í¡Ãеء¢Í§ÅíÒµÑÇ, ᢹ¢Ò â´Â·ÑèÇä»ÍÒ¡Òêѡ¨ÐàÃÔèÁµŒ¹´ŒÇÂÍÒ¡ÒÃà¡Ãç§ (tonic phase) áŌǵÒÁÁÒ´ŒÇÂÍÒ¡ÒáÃеء (clonic phase) ª‹Ç§·ÕèÁÕÍÒ¡Òêѡ¼ÙŒ»†ÇÂÍÒ¨ÁÕÍÒ¡Ò÷ҧÃкº»ÃÐÊÒ·Íѵâ¹ÁѵÃÇÁ´ŒÇ¤×Í ÁÕÁÒ¹µÒ¢ÂÒÂ, ¹éÒÅÒ¿ÙÁ»Ò¡, à˧×ÍÍÍ¡, »˜ÊÊÒÇÐ Íب¨ÒÃÐÃÒ´ ËÅѧ¨Ò¡ªÑ¡ ԋ ‹ í è¼Ù»ÇÂÁÑ¡¨ÐÁÕÍÒ¡ÒÃà¾ÅÕ ÊѺʹ ËÅÑºä» ÍÒ¡Òêѡª¹Ô´¹Õé ¼Ù¤¹·ÑÇä»ÁÑ¡ÃÙ¨¡ã¹ª×Í ÅÁºŒÒËÁÙ ¼Ù»Ç Œ † Œ è ŒÑ è Œ †

×