พุทธภาษิตนักเรียน

6,703 views
6,217 views

Published on

พุทธภาษิตคำกลอนสำหรับนักเรียน

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พุทธภาษิตนักเรียน

  1. 1. 
  2. 2. พุทธศาสนสุภาษิตคากลอน 1.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (ชั้น ป.1) 5.ปญญฺา โลกสฺมึ ปชฺโชโต (ชั้น ป.5) (อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ) (ปัญญา โลกัสสะหมิง ปัชโชโต) “ตนเป็นที่พึ่งของตน” “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” (ขุ.ธ. 25/36,66) (ส.ส. 15/61)พึงคนอืนชื่นใจเป็ นบางครั้ง ่ ่ ยามเมือโลกขาดแสงแห่ งอาทิตย์ ่ไม่ เหมือนดังพึงตนผลฉวี ่ ย่ อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่ เห็นพึงเขาได้ กเ็ พราะเราทาความดี ่ ยามเมือจิตขาดปัญญาพาลาเค็ญ ่ตนเป็ นศรีของตนผลจึงตาม. มองไม่ เห็นดีหรือชั่วทีตวทา. ่ ั 2.นิมิตต สาธุรูปาน กตญญูกตเวทิตา 6.ยถาวาที ตถาการี (ชั้น ป.6) (นิมิตตัง สุธุรูปานัง กตัญญูกะตะเวทิตา) (ยะถาวาที ตะถาการี)“ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” “พูดเข่นไร ทาเช่นนั้น” (นัย-ส.ส.) (ชั้น ป.2) (ขุ.เถร. 26/441 ขุ.สุ. 25/394)กตัญญูรู้ คุณนีบุญหลาย ้ คนตรงพูดอย่ างใดนาใจมัน้ ่เป็ นเครื่องหมายคนดีท่านชี้ชัด ทาอย่ างนั้นแน่ นักสมศักดิ์ศรีไม่ รู้ คุณตอบคุณบุญวิบัติ พูดคาใดทานั่นมันวจี ่จะเป็ นสัตว์ หอนเห่ าเอากระมัง. มิได้ มผดเพียนจะเปลียนแปลง. ี ิ ้ ่ 3.ททมาโน ปิโย โหติ (ชั้น ป.3) 7.ย เว เสวติ ตาทิโส (ชั้น ม.1) (ทะทะมาโน ปิโย โหติ) (ยัง เว เสวะติ ตาทิโส) “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” “คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น” (ว.ว.) (อง. ปญจก. 22/43) คบคนพาลพาลพาไปหาผิดผู้ทให้ เพียบพร้ อมย่ อมประจักษ์ ี่ คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็ นทีรักแห่ งชนคนทั้งหลาย ่ คบคนชั่วพาตัวให้ มดมน ือยากประสบคบค้ าทั้งหญิงชาย เกิดเป็ นคนจะคบใครควรไตร่ ตรอง.ไม่ คลีคลายเป็ นมิตรสนิทเนา. ่ 8.สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย (ชั้น ม.2) 4.สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ชั้น ป.4) (สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย) (สุขา สังฆัสสะ สามัคคี) “ความสั่งสมซึ่งบุญ นาสุขมาให้” “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุข” (ขุ.ธ. 25/30) (ขุ. ธ. 25/41) สะสมบุญไว้ เถิดประเสริฐสุ นทร์ถ้ าหมู่ใดมีความพร้ อมเพรียงกัน วิบากบุญนาสุ ขทุกสมัยในหมู่น้ันก็เจริญเพลิดเพลินผล เมือเป็ นอยู่หลับตาเวลาตาย ่ให้ เกิดสุ ขสมหมายคลายกังวล แสนสบายสุ ขสมชมแต่ บุญ.เพราะทุกคนสามัคคีดต่อกัน ี
  3. 3. พุทธศาสนสุภาษิตคากลอน (ต่อ) 9.กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี จ ปาปก 12.อตฺตา หเว ชิต เสยโย (ชั้น ม.3)(กัลยาณะการี กัลยาณัง ปาปะการี จะ ปาปะกัง) (อัตตะ หะเว ชิตัง เสยโย) “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว” (ชั้น ม.2) “ชนะตนนั่นแหละดี” (ส.ส. ๑๕/๓๓๓,ขุ.ชา.ทุก ๒๗/๘๔) (ขุ.ธ. ๒๕/๒๙) ทา ความดีได้ ดนีเ้ ป็ นหลัก ี ชนะอืนหมืนแสนแม้ นร้ อยครั้ง ่ ่ ดี นั้นจักชู ช่วยอานวยผล แต่ ถ้ายังแพ้ กเิ ลสและเหตุผล ได้ ความสุ ขมังมีเพราะดีดล ่ ไม่ ยงใหญ่ ไปกว่ าปัญญาชน ิ่ ดี เป็ นผลกุศลกรรมคือทาดี. ผู้ข่มจิตพิชิตตนเพียงหนเดียว. ทา ความชั่วพาเราให้ เศร้ าหมอง 13.ธมฺมจารี สุข เสติ (ชั้น ม.3) ชั่ว คงต้ องตามติดคิดถ้ วนถี่ (ธัมมะจารี สุขัง เสติ) ได้ รับผลแห่ งกรรมทีทานี้ ่ “ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข” ชั่ว ชีวสิ้นสุ ขทุกข์ เข้ าครอง. ี (ขุ.ธ. 25/37) 10.สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย (ชั้น ม.2) (สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย) ประพฤติธรรมมีธรรมประจาจิต “ความสั่งสมซึ่งบุญ นาสุขมาให้” เป็ นเนืองนิตย์ ไร้ ทุกข์ สุขกุศล (ขุ.ธ. 25/30) สะสมบุญไว้ เถิดประเสริฐสุ นทร์ ประพฤติธรรมธรรมารักษาตน วิบากบุญนาสุ ขทุกสมัย จะห่ างพ้ นไพรีไม่ มกวน. ี เมือเป็ นอยู่หลับตาเวลาตาย ่ 14.ปมาโท มจจุโน ปท (ชั้น ม.3) แสนสบายสุ ขสมชมแต่ บุญ. (ปะมาโท มัจจุโน ปะทัง) “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย” (ขุ.ธ. 25/18) 11.ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน ความประมาทแน่ นักมักฉิบหาย(ปูชโก ละภะเต ปูช วันทะโก ปะฏิวันทะนัง) เป็ นทางตายเดินดุ่มไปหลุมผี “ผู้บูชา ย่อมได้รับบูชาตอบ ตายทั้งเป็ นดับดินสิ้นชีวี ้ ผู้ไหว้ ย่อมได้รับไหว้ตอบ” (ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๑๕๔) (ชั้น ม.2) จะมากมีด้วยโทษโปรดระวัง. ผู้บูชาสุ ดงามเป็ นความชอบ ได้ รับตอบบูชิตทุกทิศา 15.สุสฺสูส ลภเต ปญฺญ (ชั้น ม.3) บูชาเขาเขามีแต่ ปรีดา (สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง) บูชามาตอบเราเท่ าเท่ ากัน. “ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา” (ส. ส. 15/316) ผู้ทไหว้ วนทาท่ านว่ าชอบ ี่ ั สุ ตั้งใจฟังให้ ดอย่ าขีเ้ กียจ ี ได้ ไหว้ ตอบเหมือนหวังอย่ ากังขา จิ คิดให้ ละเอียดข้ อสงสัย ผู้ไหว้ เขาเขานั้นก็วนทา ั ปุ ถามตามเนือความทีข้องใจ ้ ่ สนองมาเร็วพลันวันทะนัง. ลิ เขียนไว้ เมือสงสัยได้ เปิ ดดู ่

×