ก ข สอนธรรม ฉบับของ ว.วชิรเมธีอักษรไทย : : อักษรธรรมก. เอย ก กรรม : : อยาทําชั่วข. เอย ข ขันติ : : จงดําริรักษาอยาถาย...
ฌ. เอย ฌ ฌาน : : ฝกจิตใหเบิกบานดวยฌานสี่ญ. เอย ญ หญิง : : หากดีจริงเกงจริงไมแพชายฎ. เอย ฎ ฎีกา : : พระราชาทรงธรรม...
ฝ. เอย ฝ ฝกฝน : : คาของคนคือเปนสัตวที่ฝกไดพ. เอย พ พอดี : : คําคํานี้คือลายแทงแหงความสุขฟ. เอย ฟ ฟุมเฟอย : : อ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ก ข สอนธรรม ฉบับของ ว

443 views
348 views

Published on

ก ข สอนธรรม ฉบับของ ว. วชิรเมธี

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ก ข สอนธรรม ฉบับของ ว

  1. 1. ก ข สอนธรรม ฉบับของ ว.วชิรเมธีอักษรไทย : : อักษรธรรมก. เอย ก กรรม : : อยาทําชั่วข. เอย ข ขันติ : : จงดําริรักษาอยาถายถอนฃ. เอย ข ขวด : : ถาเลิกดวดเหลาไดจะไมทุกขค. เอย ค ความคิด : : รูจักคิดเปนระบบจะสบศานติ์ ฅ. เอย ค คน : : ควรฝกตนใหมีคานายกยองฆ. เอย ฆ ระฆัง : : ควรปลูกฝงเสียงระฆังแหงสติง. เอย ง เงิน : : อยาจายเกินหนาตักจะเดือดรอนจ. เอย จ จิต : : สติวันละนิดจิตแจมใสฉ. เอย ฉ ฉัน : : อยาเกลียดกันคนอื่นวาต่ําตอยช. เอย ช ชม : : อยาหลงคารมจนประมาทซ. เอย ซ ซื่อ : : อยานับถือคนโกงจงซื่อสัตย
  2. 2. ฌ. เอย ฌ ฌาน : : ฝกจิตใหเบิกบานดวยฌานสี่ญ. เอย ญ หญิง : : หากดีจริงเกงจริงไมแพชายฎ. เอย ฎ ฎีกา : : พระราชาทรงธรรมนํามาอานฏ. เอย ฏ ปฏิญญา : : คือสัจจาศักดิ์สิทธิ์อยาคิดลืมฐ. เอย ฐ ฐาน : : ฐานตึกคืออิฐ ฐานชีวิตคือความดีงามฑ. เอย ฑ มณโฑ : : อยามัวโชวแตรูปรางจนสรางทุกขฒ. เอย ฒ ผูเฒา : : แตละกาวคือแบบอยางของลูกหลานณ. เอย ณ เณร : : ตองเติบโตเปนปนนักปราชญด. เอย ด ดี : : คิดดี พูดดี ทําดี คบคนดี เปนคนดี = ชีวิตที่ดีต. เอย ต ตัวตน : : เกิดเปนคนควรกําจัดใหหมดสิ้นถ. เอย ถ ถินกําเนิด : : อยาแคเกิดรูปกายแลวหายหัว ่ท. เอย ท ทหาร : : อยาระรานประชาชนใหทนทุกขธ. เอย ธ ธง : : สามสีไตรรงค ชาติ ศาสนา มหากษัตริยน. เอย น นอบนอม : : คือเสนหยอมจิตใจใหคนรักบ. เอย บ บัณฑิต : : คมความคิดตองแหลมคมสมสรรเสริญป. เอย ป ปญญา : : อยาฉลาดเกินหนาตัว "สติ"ผ. เอย ผ ผิด : : แมนอยนิดอยาดูดายแกไขเสีย
  3. 3. ฝ. เอย ฝ ฝกฝน : : คาของคนคือเปนสัตวที่ฝกไดพ. เอย พ พอดี : : คําคํานี้คือลายแทงแหงความสุขฟ. เอย ฟ ฟุมเฟอย : : อยาเพิกเฉยจนกลายเปนนิสัยภ. เอย ภ ภูมิพล : : พระคือฝนหกฟามาโลมดินม. เอย ม มโนมัย : : ฝกขี้ "มาหัวใจ" ใหปราดเปรียวย. เอย ย ยุง : : หากกิเลสไมปรุงไมยุงสักเรื่องร. เอย ร รัก : : จงตระหนักรักอะไรไมเทา เรารักดีล. เอย ล หลอก : : คนกลับกลอกหลอกแยบยลยิ่งกวาผีว. เอย ว วิชา : : คืออาภรณประดับอาภรณอันเลอคาศ. เอย ศ ศักดิ์ศรี : : มนุษยทุกคนลวนมีอยาดูหมิ่นษ. เอย ษ ฤาษี : : จะใหดีตองเลิกใบหวยส. เอย ส สันติ : : สันติเริ่มที่ใจใชสงครามห. เอย ห หักหาม : : รูจกปรามหามจิตอยาคิดชั่ว ัฬ. เอย ฬ บาฬี : : ภาษานี้รักษาพุทธพจน (ภาษาใชบันทึกพุทธดํารัส)อ. เอย อ อัคคี : : ไฟสามกองนี้ ( โลภ โกรธ หลง ) ตองกําจัดฮ. เอย ฮ ฮา : : หัวเราะฮาฮา คือยาอายุวัฒนะ

×