คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1

768 views
655 views

Published on

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1 คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 ค่ายพุทธบุตร ค่ายจริยธรรม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1

  1. 1.  คาปฏิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านข้ อความต่ อไปนี้ ช้ า ๆ และชัดถ้ อยชัดคา(ครู ควรฝึ กให้ มาก่ อน) "กราบนมัสการพระคุณเจ้ า กราบเรียน คุณครู ทเ่ี คารพอย่ างสู ง" ในท่ ามกลางความมืดมิดแห่ งราตรีกาลนี้,มีแต่ ความมืด,และความเงียบสงบจากสรรพสิ่ งทั้งหลาย, เปรียบเช่ นกับชีวตของพวกเราทุกคน, ทีมดมนไร้ ปัญญา, ไม่ มกระแสเสี ยงแห่ งธรรม, ิ ่ ื ีทีจะชี้นาแนวทางให้ เราเดินทางไปอย่ างถูกต้ อง, ชีวตของเรามัวเพลิดเพลิน, และลุ่มหลงมัวเมา, ่ ิในภาพลวงตาของโลกมายา, หลงใหลในกามคุณและอบายมุข, ทีเ่ ข้ ามายัวยวนให้ ติดอยู่ในรสนั้น, ่และแล้วก็ถูกมายาของโลกนั้นเกาะกัดกิน, จนต้ องทนทุกข์ ระทมตลอดเวลา, ตกอยู่ในห้ วงเหวแห่ งความมืดสกปรกนั้น, มาบัดนี,้ พวกเราทั้งหลาย, นับว่ าเป็ นความโชคดียงในชีวต, ทีพระคุณเจ้ า,คุณพ่อ- ิ่ ิ ่คุณแม่ , และคุณครู อาจารย์ , ได้ เห็นความสาคัญ, ทีจะโอบอุ้มชี้แนะนาในทางสะอาดสว่ างสงบ,แก่ ่พวกเราทั้งหลาย, ท่ านมีความปรารถนาดี, ทีจะยกระดับจิตใจของพวกเรา, ให้ รอดพ้นจากความ ่ทุกข์ , และพันธนาการทั้งปวง, จึงได้ ร่วมกันจัดการฝึ กอบรม,เข้ าค่ ายจริยธรรม, แก่พวกเราทั้งหลาย, พวกเรายังมีอายุน้อย, เป็ นผู้ด้อยในแนวทางความรู้ , เป็ นผู้อ่อนต่ อโลก, ยังต้ องอาศัยความเมตตาจากทุก ๆ ท่ าน,ทีจะช่ วยประคองชีวตของพวกเรา, ให้ ไปในแนวทางทีดียงขึน,ขณะนี้ ่ ิ ่ ิ่ ้แสงเทียนอันเรืองรองของพวกเราทั้งหลาย, ทอประกายขจัดความมืดมนให้ หมดไป, เปรียบเช่ นปัญญาของเรา, ทีจะทอแสงบรรเจิดจ้ า, เพือทีจะกาจัดอวิชชา, คือความโง่ เขลาให้ สิ้นไป, การเข้ า ่ ่ ่ค่ ายอบรมจริยธรรมในครั้งนี้, เป็ นเวลาอันสั้ นนัก, และต้ องอยู่ภายใต้ ความเมตตาอนุเคราะห์ , จากพระคุณเจ้ าและคุณครู -อาจารย์ , ทีให้ การอบรมสั่ งสอน, พวกเราทั้งหลายขอมอบตน, ให้ อยู่ภายใต้ ่การดูแลของทุก ๆ ท่ าน, และขอสั ญญาว่ า, จะอยู่ในกฎระเบียบอันดีงามของการเข้ าค่ าย, หากมีสิ่งใดเกิดการผิดพลาดบกพร่ อง, ขอได้ โปรดว่ ากล่าวตักเตือน, และลงโทษตามสมควรแก่สถานะนั้นๆเถิด" และต่ อไปนี,้ พวกเราขอถวายตัวเป็ นพุทธบุตร, ขอยึดเอาพระพุทธเจ้ า, เป็ นทีพงที่ ่ ึ่ระลึกอันประเสริฐ, ขอบารมีพระปัญญาคุณของพระองค์ ,จงเป็ นแสงสว่ างนาทางชีวต, ของพวก ิเราตลอดไปเทอญ.

×