ความเชื่อตามคติโบราณ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ความเชื่อตามคติโบราณ

on

 • 2,137 views

จิ้งจกทักออกจากบ้านเป็นลางบอกไม่ดี ...

จิ้งจกทักออกจากบ้านเป็นลางบอกไม่ดี สนใจดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/

Statistics

Views

Total Views
2,137
Views on SlideShare
2,137
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
23
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ...
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ความเชื่อตามคติโบราณ ความเชื่อตามคติโบราณ Document Transcript

 • ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ จิ้งจกทักกอนออกจากบานเปนลางบอกเหตุไมดี ”ขอคิดจากคํากลาว คํากลาวนี้ชี้ใหเห็นวา คนเราจะทําอะไรลงไปก็ตามควรสนใจความคิดเห็นของผูอื่น ……………. สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ ฟงดวยดียอมไดปญญา
 • ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ อยารองเพลงในครัวจะไดผัวแก ”ขอคิดจากคํากลาว เปนคําเตือนวาจะทําการสิ่งใดควรใฝใจในสิ่งนั้น เชนในขณะที่เขาครัวหุงขาวหากมัวแตรองเพลงอยูอาจทําใหขาวไหม ได ซึ่งถือวาไมดี.. ………………. สติมโต สทา ภทฺทํ ผูมีสติมีความเจริญทุกเมื่อ
 • ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ”ขอคิดจากคํากลาว สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม คนเราทํากรรมใดไว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ยอมไดรับผลนั้นสืบไป ……………… กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
 • ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ เมื่อน้ําขึ้นใหรีบตัก ”ขอคิดจากคํากลาว เปนคํากลาวเตือน เพื่อใหเรารูจักขวนขวายเมื่อมีโอกาสในการกระทําความดี เพราะโอกาสที่ดีนั้นมีไดไมบอยนัก ความโอเอลังเลใจเปนบอเกิดแหงความไมแนนอน …………. อตฺตนา โจทยตฺตานํ “ จงเตือนตนดวยตนเอง ”