ความเชื่อตามคติโบราณ         โบราณทานกลาววา  “ จิ้งจกทักกอนออกจากบานเปนลางบอกเหตุไมดี ”ขอคิดจากคํากลาว...
ความเชื่อตามคติโบราณ          โบราณทานกลาววา      “ อยารองเพลงในครัวจะไดผัวแก ”ขอคิดจากคํากลาว  ...
ความเชื่อตามคติโบราณ         โบราณทานกลาววา        “ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ”ขอคิดจากคํากลาว   ส...
ความเชื่อตามคติโบราณ          โบราณทานกลาววา         “ เมื่อน้ําขึ้นใหรีบตัก ”ขอคิดจากคํากลาว  ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ความเชื่อตามคติโบราณ

1,847

Published on

จิ้งจกทักออกจากบ้านเป็นลางบอกไม่ดี สนใจดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,847
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความเชื่อตามคติโบราณ

 1. 1. ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ จิ้งจกทักกอนออกจากบานเปนลางบอกเหตุไมดี ”ขอคิดจากคํากลาว คํากลาวนี้ชี้ใหเห็นวา คนเราจะทําอะไรลงไปก็ตามควรสนใจความคิดเห็นของผูอื่น ……………. สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ ฟงดวยดียอมไดปญญา
 2. 2. ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ อยารองเพลงในครัวจะไดผัวแก ”ขอคิดจากคํากลาว เปนคําเตือนวาจะทําการสิ่งใดควรใฝใจในสิ่งนั้น เชนในขณะที่เขาครัวหุงขาวหากมัวแตรองเพลงอยูอาจทําใหขาวไหม ได ซึ่งถือวาไมดี.. ………………. สติมโต สทา ภทฺทํ ผูมีสติมีความเจริญทุกเมื่อ
 3. 3. ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ”ขอคิดจากคํากลาว สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม คนเราทํากรรมใดไว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ยอมไดรับผลนั้นสืบไป ……………… กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
 4. 4. ความเชื่อตามคติโบราณ โบราณทานกลาววา “ เมื่อน้ําขึ้นใหรีบตัก ”ขอคิดจากคํากลาว เปนคํากลาวเตือน เพื่อใหเรารูจักขวนขวายเมื่อมีโอกาสในการกระทําความดี เพราะโอกาสที่ดีนั้นมีไดไมบอยนัก ความโอเอลังเลใจเปนบอเกิดแหงความไมแนนอน …………. อตฺตนา โจทยตฺตานํ “ จงเตือนตนดวยตนเอง ”

×