Your SlideShare is downloading. ×
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

สังคมศึกษา

484

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
484
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 2วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.ส วนที่ 1 : แบบระบายตั ว เลื อ ก แต ล ะขอ มี คําตอบที่ ถู ก ต อ งที่สุ ด เพี ยงคํา ตอบเดี ยว จํา นวน 50 ข อ (ข อ 1 - 50) : ข อ ละ 1 คะแนน1. พระพุ ท ธศาสนาสอนหลั ก ความจริ ง ที่ เ ป น สากลในเรื่ อ งใด 1. ตนเป น ที่ พึ่ ง แห ง ตน 2. การทํา ลายชี วิ ต เป น บาป 3. ทุ ก ชี วิ ต ต อ งเผชิ ญ ป ญ หาด ว ยความไม ป ระมาท 4. มนุ ษ ย ใ ช ปญ ญาหาสาเหตุ เ พื่ อ แก ป ญ หาได2. ข อ ใดไม ใ ชข อ ห า มในศาสนาอิ ส ลาม 1. ห า มฆ า ตนเองและผู อื่ น 2. ห า มการคุ ม กํา เนิ ด และทํา แท ง 3. ห า มการเสี่ย งโชคและการพนั น 4. ห า มกราบบุ ค คลอื่ น ยกเว น บิ ด ามารดา3. จุ ด มุ ง หมายสู ง สุ ด ในศาสนาคริ ส ต คื อ เรื่ อ งใด 1. การล า งบาปกํา เนิ ด 2. การไปรวมกั บ พระเจ า 3. การสร า งศรั ท ธาต อ พระเจ า 4. การรอดพ น จากคํา พิ พ ากษา
 • 2. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 3วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.4. พิ ธี ก รรมประจํา บ า น 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ - ฮิ น ดู คื อ พิ ธี ใ ด 1. พิ ธี ศ ารทธ 2. พิ ธี สั ง สการ 3. พิ ธี บู ช าเทวดา 4. พิ ธี ป ระจํา วรรณะ5. อุ ด มเป น ผู มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ประหยั ด เลี้ ย งชี พ ตามกํา ลั ง ทรั พ ย และคบเพื่ อ นที่ ดี อุ ด มปฏิ บั ติ ต ามธรรมข อ ใด 1. โลกธรรม 2. โภคอาทิ ย ะ 3. ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ 4. อปริ ห านิ ย ธรรม6. พระมหาชนกเป น ผู มี ค วามเพี ย รตรงกั บ พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต ข อ ใด 1. อิ ณ าทานํ ทุ กฺ ขํ โลเก 2. สนฺ ตุ ฏ  ี ปรมํ ธนํ 3. วายเมเถว ปุ ริ โ ส ยาว อตฺ ถ สฺ ส นิ ปฺ ป ทา 4. ปฏิ รู ป การี ธุ ร วา อุ ฏ  าตา วิ น ทฺ เ ต ธนํ7. คั ม ภี ร ท่ี อ ธิบ ายพระไตรป ฎ กเรี ย กว า อะไร 1. ฎี ก า 2. อรรถกถา 3. ปกรณ พิ เ ศษ 4. สั ท ทาวิ เ สส
 • 3. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 4วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.8. ข า แต พ ระสงฆ ผู เ จริ ญ ข า พเจ า ทั้ ง หลาย ขอน อ มถวาย ...(1)... กั บ ทั้ ง บริ ว าร เหล า นี้ แก พ ระภิ ก ษุ ส งฆ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ จ งรั บ ...(2)... กั บ ทั้ ง บริ ว ารเหล า นี้ ของข า พเจ า ทั้ ง หลาย เพื่ อ ประโยชน แ ละความสุ ข แก ข า พเจ า ทั้ ง หลาย สิ้ น กาลนาน เทอญฯ ข อ ความข า งต น เป น คํา ถวายสั ง ฆทานประเภทสามั ญ คํา ที่ ต อ งเติ ม ใน ช อ งว า งที่ (1) และ (2) คื อ ข อ ใด 1. อั ฐ บริข าร 2. ภั ต ตาหาร 3. มตกภั ต ตาหาร 4. ภั ต ตาหารและน้ํา9. ข อ ใดคื อ ความหมายของ “จิ ต ” ในจิ ต ตานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน 1. ธรรม 2. อารมณ 3. ความรู สึ ก 4. ความนึ ก คิ ด10. ในแนวทางพระพุ ท ธศาสนา เราสามารถพั ฒ นาตนเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ไ ด อย า งไร 1. รั ก ษาศี ล ใหค รบ 2. ยึ ด ไตรสิ ก ขาในการดํา เนิ น ชี วิ ต 3. ฝ ก สติ ป ฏ ฐานจนถึ ง ขั้ น สุ ด ท า ย 4. มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางศาสนาอย า งสม่ํา เสมอ
 • 4. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 5วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.11. การคอร รั ปชั น เกิ ด จากการขาดคุ ณ ธรรมประการใดเป น สํา คั ญ 1. ความสามั ค คี 2. ความเมตตากรุ ณ า 3. ความวิ ริ ย อุต สาหะ 4. ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต12. การปฏิ รู ป กฎหมายและระบบศาลของไทยเกิ ด ขึ้ น อย า งจริ ง จั ง ในรั ช สมั ย ใด 1. รั ช กาลที่ 4 2. รั ช กาลที่ 5 3. รั ช กาลที่ 6 4. รั ช กาลที่ 713. ตามหลั ก กฎหมายอาญา ความผิ ด ทางอาญาจะไม เ กิ ด ขึ้ น หากปราศจากสิ่ ง ใด 1. โทษ 2. สิ ท ธิ 3. เจตนา 4. กฎหมาย14. พฤติ ก รรมส ว นใหญ ข องมนุ ษ ย มี ที่ ม าอย า งไร 1. เกิ ด จากธรรมชาติ 2. เกิ ด จากการเรี ย นรู 3. เกิ ด จากพั น ธุ ก รรม 4. เกิ ด จากสั ญ ชาตญาณ15. ข อ ใดมี ค วามหมายสอดคล อ งกั บ คํา ว า “บรรทั ด ฐาน” มากที่ สุ ด 1. ค า นิ ย ม 2. บทบาท 3. ประเพณี 4. สั ญ ลั ก ษณ
 • 5. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 6วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.16. ข อ ใดเป น ป ญ หาสํา คั ญ ที่ เ ป น รากฐานของป ญ หาอื่ น ๆ ในสั ง คมไทย 1. ป ญ หายาเสพติ ด 2. ป ญ หาครอบครั ว 3. ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม 4. ป ญ หาอาชญากรรม17. หลั ก การปกครองแบบเผด็ จ การใหค วามสํา คั ญ ต อ สิ่ ง ใดน อ ยที่ สุ ด 1. ความมั่ น คงของรั ฐ บาล 2. ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ 3. ความเสมอภาคในสั ง คม 4. ความเป น เอกภาพของรั ฐ18. พระมหากษั ต ริ ย ไ ทยทรงใช อํา นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยผ า นทางสถาบั น ทางการเมื อ งใด 1. ศาล 2. รั ฐ สภา 3. คณะรั ฐ มนตรี 4. คณะองคมนตรี19. การกํา หนดให ป ระชาชนชาวไทยมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งประชามติ เป น การสนั บ สนุ น แนวคิ ด ในเรื่ อ งใด 1. การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 2. การตรวจสอบการใช อํา นาจรั ฐ 3. การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน 4. การกระจายอํา นาจใหป ระชาชนปกครองตนเอง
 • 6. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 7วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.20. รั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 กํา หนดให บุ ค คลมี สิ ท ธิ ได รั บ การศึ ก ษาโดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ยเป น เวลาไม น อ ยกว า กี่ป 1. 6 ป 2. 9 ป 3. 12 ป 4. 15 ป21. การขาดแคลนป จ จั ย การผลิ ต ส ง ผลให ร ะบบเศรษฐกิ จ ต อ งประสบกั บ เรื่ อ งใด 1. การจั ด สรรป จ จั ย การผลิ ต 2. การแข ง ขั นกั น ใช ป จ จั ย การผลิ ต 3. ความเหลื่ อ มล้ํา ในการกระจายรายได 4. เงิ น เฟ อ จากการสู ง ขึ้ น ของราคาป จ จั ย การผลิ ต22. ผู สู ง อายุ ถ อนเงิ น ฝากประจํา จากธนาคารจํา นวน 1 ล า นบาท เพื่ อ นํา เงิ น ไปซื้ อ พั น ธบั ต รรัฐ บาลอายุ 5 ป การนํา เงิ น มาซื้ อ พั น ธบั ต รดั ง กล า วมี ต น ทุ น หรื อ ไม เพราะเหตุ ใ ด 1. ไม มี เพราะไม มี ก ารกู เ งิน มาซื้ อ พั น ธบั ต ร 2. ไม มี เพราะเป น เงิ น ที่ ถ อนจากบั ญ ชี ข องตนเอง 3. มี เพราะทํา ให ข าดสภาพคล อ งในการใช จ า ย 4. มี เพราะไมไ ด รั บ ดอกเบี้ ย จากเงิ น ฝากธนาคาร
 • 7. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 8วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.23. อาศั ย กฎของอุ ป ทาน อุ ป ทานของเครื่ อ งปรั บ อากาศสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ใด 1. ราคาเครื่ อ งปรั บ อากาศ 2. ภาษี ส รรพสามิ ต 3. ต น ทุ น การผลิ ต 4. จํา นวนผู ผ ลิ ต24. หลั ก การของสถาบั น การเงิ น ใดสอดคล อ งกั บ แนวพระราชดํา ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 1. ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย 2. ธนาคารแห ง ประเทศไทย 3. สหกรณ อ อมทรั พ ย 4. ธนาคารออมสิ น25. ข อ ใดส ง ผลให เ งิ น คงคลั ง เพิ่ ม ขึ้ น 1. รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรได เ พิ่ ม ขึ้ น 2. ดุ ล รายได - รายจ า ยของรั ฐ บาลเกิ น ดุ ล 3. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส ง ผลกํา ไรให รั ฐ บาลมากขึ้ น 4. รั ฐ บาลเลื่ อ นการไถ ถ อนพั น ธบั ต รที่ ค รบกํา หนด
 • 8. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 9วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.26. ข อ ใดกล า วถึ ง การหมุ น เวี ย นของสิ น ค า และบริ ก ารระหว า งหน ว ยเศรษฐกิ จ ต า งๆ ในระบบเศรษฐกิจ ได ถู ก ต อ ง 1. หมุ น เวี ย นจากเจ า ของป จ จั ย การผลิ ต ไปสู ค รั ว เรื อ น 2. หมุ น เวี ย นจากครั ว เรื อ นไปสู ห น ว ยธุ ร กิ จ 3. หมุ น เวี ย นจากหน ว ยธุ ร กิ จ ไปสู ค รั ว เรื อ น 4. หมุ น เวี ย นจากครั ว เรื อ นไปสู เ จ า ของป จ จั ย การผลิ ต27. กรณี ใ ดทํา ให ร าคาข า วสารในตลาดปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น 1. อุ ป สงค ต อ ข า วสารน อ ยกว า อุ ป ทานของข า วสาร 2. อุ ป สงค ต อ ข า วสารมากกว า อุ ป ทานของข า วสาร 3. อุ ป ทานส ว นเกิ น ของขา วสารมากกว า อุ ป สงค ส ว นเกิ น ต อ ข า วสาร 4. อุ ป ทานส ว นเกิ น ของขา วสารเพิ่ ม ขึ้ น มากกว าอุ ป สงค ส ว นเกิ น ต อ ข า วสาร28. รายการที่ แ สดงการเคลื่ อ นไหวของทุ น สํา รองระหว า งประเทศจะปรากฏ อยู ใ นข อ ใด 1. ดุ ล การค า 2. ดุ ล บั ญ ชี ทุ น 3. ดุ ล การชํา ระเงิ น 4. ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด
 • 9. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 10วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.29. การที่ รั ฐ บาลกู เ งิ น จากต า งประเทศมาลงทุ น แทนการกู เ งิ น จากประชาชน ก อ ให เ กิ ด ผลอย า งไร 1. หนี้ ส าธารณะเพิ่ ม ขึ้ นน อ ยกว า 2. อั ต ราดอกเบี้ ย ในประเทศสู ง ขึ้ น 3. สภาพคล อ งภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น 4. งบประมาณแผ น ดิ น ขาดดุ ล น อ ยลง30. ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งครึ่ ง แรกของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ สั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10 เกิ ด จากสาเหตุ ใ ด 1. สถานการณ ค วามไม ส งบใน 3 จั ง หวั ด ภาคใต ทํา ให ก ารลงทุ น ชะลอตั ว 2. วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าส ง ผลกระทบมาถึ ง ประเทศไทย 3. ความไม มี เ สถี ย รภาพของรั ฐ บาลทํา ให ดํา เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ไม ต อ เนื่ อ ง 4. การไม ดํา เนิ น นโยบายตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต อ จากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 931. หากท า นเข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ม นุ ษ ย ยุ ค ก อ นประวั ติ ศ าสตร ท า นจะไม พ บสิ่ ง ใด 1. เครื่ อ งประดั บ 2. อาวุ ธ หิ น กะเทาะ 3. แผ น ศิ ล าจารึ ก 4. หม อ ดิ น เผาสามขา
 • 10. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 11วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.32. วิ พ ากษ วิ ธี ท างประวั ติ ศ าสตร ห มายถึ ง วิ ธี ก ารใด 1. การตี ค วาม 2. การประเมิน 3. การวิ เ คราะห 4. การสั ง เคราะห33. การสร า งงานศิ ล ปกรรมของโรมั น มี จุ ด มุ ง หมายใดเป น หลั ก 1. เพื่ อ ประโยชน ใ ช ส อย 2. เพื่ อ ใช ใ นการประกอบพิ ธี ก รรม 3. เพื่ อ แสดงความศรั ท ธาต อ ศาสนา 4. เพื่ อ แสดงความยิ่ ง ใหญ ข องจั ก รวรรดิ34. นวั ต กรรมใดที่ ทํา ให เ กิ ด การปฏิ วั ติ ภู มิ ป ญ ญาของชาติ ต ะวั น ตก 1. ปฏิ ทิ น 2. กระดาษ 3. แท น พิ ม พ 4. นาฬิ ก ากลไก35. อาณาจั ก รโบราณในดิน แดนสุ ว รรณภู มิ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอารยธรรมใด มากที่ สุ ด 1. อารยธรรมจี น 2. อารยธรรมขอม 3. อารยธรรมอิ น เดี ย 4. อารยธรรมอิ ส ลาม
 • 11. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 12วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.36. บุ ค คลใดได รั บ การประกาศยกย อ งจากองค ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร และ วั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ในสาขาปราชญ แ ละกวี ประจํา ป 2551 1. สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ เจ า ฟ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ 2. สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ 3. พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมหลวงวงษาธิ ร าชสนิ ท 4. หม อ มราโชทั ย หรื อ หม อ มราชวงศ ก ระต า ย อิ ศ รางกู ร37. ที่ ตั้ ง ของแคว น ตามพรลิ ง ค ต รงกั บ บริ เ วณใดในป จ จุ บั น 1. ไทรบุ รี 2. ป ต ตานี 3. สุ ร าษฎร ธ านี 4. นครศรี ธ รรมราช38. การสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเกิ ด จากการรวมกั น ของเมื อ งใด 1. ละโว - พิ ษ ณุ โ ลก 2. สุ พ รรณภู มิ- ละโว 3. พิ ษ ณุ โ ลก-สุ โ ขทั ย 4. สุ โ ขทั ย -สุ พ รรณภู มิ39. พระมหากษั ต ริ ย พ ระองค ใ ดทรงริ เ ริ่ ม ธรรมเนี ย มการดื่ ม น้ํา พระพิ พั ฒ น สั ต ยา ร ว มกั บ ขุ น นางและข า ราชการ 1. พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว 2. พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว 3. พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว 4. พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว
 • 12. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 13วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.40. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไพร กั บ มู ล นายในสั ง คมไทยโบราณอยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขใด 1. ระบบกฎหมาย 2. ความจงรั ก ภั ก ดี 3. ค า นิ ย มและประเพณี 4. วั ฒ นธรรมและกฎหมาย41. ข อ ใดไม แ สดงป จ จั ย ที่ มี ต อ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ 1. จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู ที่ ล ะติ จู ด 8 องศาเหนื อ 2. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี แ ม น้ํา โขงไหลผ า น 3. เชี ย งใหม อ ยู สู ง จากระดั บ ทะเลปานกลาง 303 เมตร 4. ภาคใต ฝ ง ตะวั น ออกได รั บ ลมมรสุม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ42. หากต อ งการศึ ก ษาทะเลสาบน้ํา เค็ ม ท า นควรไปที่ ท ะเลสาบใด 1. มิ ชิ แ กน สหรั ฐ อเมริ ก า 2. ไบคาล สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย 3. บั ล คาช สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน 4. แคสเป ย น สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร า น43. หลุ ม อุ ก กาบาตบนพื้ น โลกเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการใด 1. การกร อ นของแผ น ดิ น 2. การปรั บ ระดั บ แผ น ดิ น 3. การแปรสั ณ ฐานเปลื อ กโลก 4. การกระทํา จากภายนอกโลก
 • 13. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 14วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.44. แผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส ว นใดของประเทศไทยที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด 1. 1 : 10,000 2. 1 : 50,000 3. 1 : 100,000 4. 1 : 250,00045. ข อ ใดไม ใ ช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ลั ก ษณะอากาศ 1. บารอมิ เ ตอร 2. แพลนิ มิ เ ตอร 3. ไซโครมิ เ ตอร 4. เทอร โ มมิ เ ตอร46. หากเวลาที่ ป ระเทศ ก คื อ 9.00 น. ประเทศ ข ซึ่ ง อยู ห า งออกไปทาง ทิ ศ ตะวั น ออก 15 องศา จะเป น เวลาใด 1. 7.00 น. 2. 8.00 น. 3. 10.00 น. 4. 11.00 น.47. โครงการพั ฒ นาป า ชุ ม ชนในประเทศไทยเป น การดํา เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ อนุ สั ญ ญาฉบั บ ใด 1. อนุ สั ญ ญาไซเตส 2. อนุ สั ญ ญาเวี ย นนา 3. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ชุ ม น้ํา 4. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ
 • 14. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 15วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.48. เกษตรอิ น ทรี ย ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งใด 1. การทํา ฟาร ม ทางนิ เ วศวิ ท ยา 2. การใช ห ลั ก การการเกษตรแบบองคร วม 3. การใช พั น ธุ พื ช และพั น ธุ สั ต ว ที่ ดั ด แปรพั น ธุ ก รรม 4. การนํา ของใช แ ล ว ไปแปรสภาพเพื่ อ นํา กลั บ มาใช ใ หม49. บุ ค คลใดมี ส ว นร ว มในการจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ใ ห ผ ลยั่ ง ยื น ยาวนาน 1. นายโดมตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศเป น ประจํา 2. นายแดงใช ส ารดี ดี ที แ ทนซี เ อฟซี ใ นการกํา จั ด แมลง 3. นายดํา ปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ ป อ งกั น น้ํา กั ด เซาะตลิ่ ง พั ง 4. นายดอนใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ที่ อ า นแล ว ห อ ขยะเป ย กก อ นนํา ไปทิ้ ง ในถั ง ขยะสี เ หลื อ ง50. ข อ ใดไม ใ ชข อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ 1. แผนที่ 2. ผลงานวิ จั ย 3. ภาพจากดาวเที ย ม 4. ภาพถ า ยทางอากาศ
 • 15. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 16วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.ส วนที่ 2 : แบบระบายตัว เลื อ กมากกวา 1 คํา ตอบแต ล ะข อ มี คา ตอบที่ ถู ก ต อ งมากกว า 1 คํา ตอบ โดยอาจมี คํา ตอบที่ ถู ก ต อ งจํา นวน ํ2 คํา ตอบ หรื อ 3 คํา ตอบ หรื อ 4 คํา ตอบ ให ร ะบายวงกลมตั ว เลื อ กที่ เ ป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ งของข อ สอบแต ล ะข อ ให ค รบถ ว นทุ ก คํา ตอบจํา นวน 50 ข อ (ข อ 51 - 100) : ข อ ละ 1 คะแนนตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 2 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 1 2 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทา ดั ง นี้ ํ 1 2 3 4ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 1 2 3 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4
 • 16. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 17วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.51. ศาสนามี ค วามสํา คั ญ อย า งไรต อ สั ง คม 1. ทํา ให เ กิ ด ความสามั ค คี มี เ อกภาพ 2. เป น บ อ เกิ ด ของการสรา งสรรค วั ฒ นธรรม 3. ตอบสนองความต อ งการด า นจิ ต ใจของคนในสั ง คม 4. เป น หลั ก จริย ธรรมควบคุ ม ความประพฤติ ข องกลุ ม คน52. ข อ ใดกล า วถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ศาสนาพราหมณ - ฮิ น ดู 1. เป น ศาสนาที่ ไ ม มี ศ าสดา 2. ก อ นพุ ท ธกาลเรี ย กว า ศาสนาพราหมณ 3. ในยุ ค พระเวทนั บ ถื อ พระเจ า องค เ ดี ย ว 4. ยกย อ งพระพรหมว า ยิ่ งใหญ ก ว า เทพเจ า องค อื่ น53. วั น พิ พ ากษาในศาสนาอิ ส ลามมี ชื่ อ เรี ย กว า อะไร 1. วั น สิ้ น โลก 2. วั น ฟ น คื น ชี พ 3. วั น แห ง ศรัท ธา 4. วั น กํา หนดชะตา54. เรื่ อ งใดปรากฏอยู ใ นคั ม ภี ร ไ บเบิ ล ใหม 1. เรื่ อ งราวชี วิ ต ของพระเยซู 2. การเผยแผ ศ าสนาของโมเสส 3. การเทศนาสั่ ง สอนธรรมของพระเยซู 4. ประวั ติ ศ าสตร ช นชาติ ยิ ว ในสมั ย อั บ ราฮั ม
 • 17. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 18วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.55. หลั ก ธรรมใดจั ด อยู ใ น “ทุ ก ข ” แห ง อริ ย สั จ 4 1. ขั น ธ 5 2. หลั ก กรรม 3. โลกธรรม 8 4. ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ56. หมอชี ว กโกมารภั จ เป น อุ บ าสกที่ ไ ด รั บ การยกย อ งในด า นใด 1. ใฝ รู 2. กตั ญ ู 3. เสี ย สละ 4. จรรยาบรรณแพทย57. เรื่ อ งกฎแหง กรรมในพระพุ ท ธศาสนาสอดคล อ งกั บ เรื่ อ งใด 1. ภพ-ภู มิ 2. ไตรสิ ก ขา 3. ไตรลั ก ษณ 4. กฎธรรมชาติ58. วั น เทโวโรหณะคื อ วั น ใด 1. วั น พระเจ า เป ด โลก 2. วั น แรม 1 ค่า เดื อ น 11 ํ 3. วั น หลั ง วั น ออกพรรษา 1 วั น 4. วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ลงจากดาวดึ ง ส59. ข อ ใดเป น กุ ศ ลพิ ธี 1. การเวี ย นเที ย น 2. การถวายสั ง ฆทาน 3. การทํา บุ ญ เลี้ ย งพระ 4. การสวดมนต ไ หว พ ระ
 • 18. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 19วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.60. “ศี ล ” ในความหมายทางพระพุ ท ธศาสนา สรุ ป ได จ ากมรรค 8 ข อ ใด 1. คิ ด ชอบ 2. วาจาชอบ 3. ทํา การชอบ 4. เลี้ ย งชี พ ชอบ61. ข อ ใดอยู ใ นขอบข า ยความหมายของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 1. สิ ท ธิ ข องบุค คล 2. หน า ที่ ข องบุ ค คล 3. เสรี ภ าพของบุ ค คล 4. ความเสมอภาคของบุ ค คล62. ข อ ใดเป น กฎหมายลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ อ อกโดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น 1. เทศบั ญ ญั ติ 2. ข อ บั ญ ญั ติ เ มื อ งพั ท ยา 3. พระราชบัญ ญั ติ เ ทศบาล 4. ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร63. การกระทํา ใดที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให นิ ภ าซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นชั้ น ม. 5 อายุ 16 ป สามารถกระทํา ได ด ว ยตนเอง 1. การหมั้ น 2. การสมรส 3. การรั บ มรดก 4. การทํา พิ นั ย กรรม
 • 19. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 20วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.64. เครื่ อ งดนตรี ใ ดเกิ ด จากภู มิ ป ญ ญาในการทํา ให เกิ ด เสี ย งโดยการเป า 1. โทน 2. แคน 3. โหม ง 4. โหวด65. ข อ ใดเป น องค ป ระกอบของรั ฐ 1. ดิ น แดน 2. ประชากร 3. ความมั่ น คง 4. สิ ท ธิ ข องประชาชน66. ความในข อ ใดสอดคล อ งกั บ การปกครองประเทศโดยใช ห ลั ก นิ ติ ธ รรม 1. รั ฐ บาลต อ งอยู ใ ต ก ฎหมาย 2. ประชาชนต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย 3. กฎหมายต อ งออกโดยฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ 4. ต อ งใช ก ฎหมายเป น หลั ก ในการปกครอง67. ข อ ใดเป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของไทยในป จ จุ บั น 1. เทศบาล 2. สุ ข าภิ บ าล 3. สภาตํา บล 4. กรุ ง เทพมหานคร68. ประเทศใดเป น สมาชิ ก ของกลุ ม ประเทศอาเซี ย น 1. ญี่ ปุ น 2. บรู ไ น 3. กั ม พู ช า 4. ฟ ลิ ป ป น ส
 • 20. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 21วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.69. บุ ค คลที่ มี ลัก ษณะใด ต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 1. ตาบอด 2. หู ห นวก 3. วิ ก ลจริ ต 4. จิ ต ฟ น เฟ อ น70. ข อ ใดเป น องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 1. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 2. คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น 3. คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ 4. คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ71. บุ ค คลใดได รั บ ค า ตอบแทนในฐานะเป น เจ า ของป จ จั ย การผลิ ต 1. นายสุ ก ขายเงาะ 1 กิ โ ลกรั ม ได เ งิ น 25 บาท 2. นายดํา รั บ จ า งหั ก ฝ ก ข า วโพดในไร ได ค า จ า งวั น ละ 100 บาท 3. นางเพลิ น มี ร ายรั บ จากการขายข า วแกงในตลาดวั น ละ 1,200-1,500 บาท 4. นางเจริ ญ ให เ พื่ อ นบ า นยื ม เงิ น 10,000 บาท ได รั บ ดอกเบี้ ย ในอั ต รารอ ยละ 2 ต อ เดื อ น
 • 21. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 22วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.72. ในวิ ช าเศรษฐศาสตร กํา หนดให ผูผ ลิ ต ทํา อย า งไร 1. แสวงหากํา ไรสู ง สุ ด จากการผลิ ต และขาย 2. ผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3. เลื อ กใช เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ ม 4. ตั้ ง ราคาขายสิ น ค า ให ผู บ ริ โ ภคในราคาดุ ล ยภาพเพี ย งราคาเดี ย ว73. ป จ จั ย ข อ ใดกํา หนดอุ ป สงค ข องผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ บะหมี่ กึ่ ง สํา เร็ จ รู ป 1. จํา นวนผู ข าย 2. ต น ทุ น การผลิ ต 3. รายได ข องผู ซื้ อ 4. การคาดคะเนราคา74. สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคให มี ค วามปลอดภั ย จากการบริ โ ภคอาหารด ว ยการควบคุ ม เรื่ อ งใด 1. ขนาดของภาชนะที่ บ รรจุ 2. อั ต ราส ว นของวั ต ถุ ที่ เ ป น ส ว นผสม 3. การผลิ ต และการใช เ ครื่ อ งปรุ ง แต ง รส 4. ฉลากระบุ วั น เดื อ นป ที่ ผ ลิ ต และหมดอายุ75. สหกรณ ที่ ท ดลองจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น แห ง แรกในประเทศไทยไม มี วั ต ถุ ป ระสงค ช ว ยเหลื อ บุค คลที่ ป ระกอบอาชี พ ใด 1. รั บ จ า ง 2. ค า ขาย 3. รั บ ราชการ 4. เกษตรกรรม
 • 22. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 23วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.76. ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มมี ลั ก ษณะเด น ประการใด 1. เอกชนและรั ฐ บาลสามารถแข ง ขั น กั น ผลิ ต สิ น ค า 2. เอกชนมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กผลิ ต และบริ โ ภค 3. รั ฐ บาลไม เข า แทรกแซงตลาดป จ จั ย การผลิ ต 4. รั ฐ บาลไมมี สิ ท ธิ เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น และทรัพ ยากร77. การกํา หนดค า จ า งขั้ น ต่ํา สู ง ขึ้ น จะทํา ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในตลาดแรงงาน อย า งไร 1. การจ า งงานลดลง 2. ความต อ งการจ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น 3. มี อุ ป ทานแรงงานส ว นเกิ น 4. ค า จ า งดุ ล ยภาพปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น78. ข อ ใดเป น ผลของการดํา เนิ น นโยบายการค า แบบคุ ม กั น 1. การผลิ ต ในประเทศขยายตั ว 2. การค า ระหว า งประเทศขยายตั ว 3. แรงงานมี ง านทํา มากขึ้ น 4. สิ น ค า เข า มี ร าคาขายในประเทศสู ง ขึ้ น
 • 23. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 24วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.79. องค ก รใดไม ใ ช รู ป แบบของการรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ ขั้น ต น 1. APEC 2. OPEC 3. AFTA 4. NAFTA80. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยดํา เนิ น มาเกื อ บ 50 ป แ ล ว แตป ระเทศไทยยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งใด 1. ความเหลื่ อ มล้ํา ของการกระจายรายได 2. ดุ ล การค า ขาดดุ ล มากและมี แ นวโนม สู ง ขึ้ น 3. ประชากรชายและหญิ ง มี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย ไม เ ท า กั น 4. ความไม ส มดุ ล ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม81. ข อ ใดแสดงถึ ง อารยธรรมของเมโสโปเตเมี ย 1. อั ก ษรลิ่ม 2. ซิ ก กู แ รต 3. กฎหมายสิบ สองโต ะ 4. ระบบการชลประทาน
 • 24. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 25วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.82. หลั ก ฐานประเภทใดสนั บ สนุ น แนวคิ ด ที่ ว า กลุ ม ชนชาติ ไ ทยอยู ใ นบริ เ วณตอนใต ของจี น 1. หลั ก ฐานทางด า นโบราณคดี 2. หลั ก ฐานทางด า นภาษาศาสตร 3. หลั ก ฐานทางด า นมานุ ษ ยวิ ท ยา 4. หลั ก ฐานทางด า นพั น ธุ ศ าสตร83. ลี โ อนาร โ ด ดา วิ น ชี เป น ผู ส ร า งผลงานใด 1. ภาพวาดโมนา ลิ ซ า 2. ภาพบนเพดานวิ ห ารซิ ส ที น 3. ประติ ม ากรรมหิ น อ อ นเดวิ ด 4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้ อ สุ ด ท า ย84. เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง ใช น โยบายด า นใดในการพั ฒ นาประเทศสู ค วามทั น สมั ย 1. ด า นเกษตรกรรม 2. ด า นอุ ต สาหกรรม 3. ด า นการป อ งกั น ประเทศ 4. ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
 • 25. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 26วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.85. ในอดี ต ฟ ลิ ป ป น ส เ คยอยู ใ ต ก ารปกครองของประเทศใด 1. สเปน 2. ฮอลั น ดา 3. โปรตุ เ กส 4. สหรั ฐ อเมริ ก า86. การปฏิ วั ติ ใ นฝรั่ ง เศส ค.ศ. 1789 เชิ ด ชู ห ลั ก การใด 1. เสรี ภ าพ 2. สั น ติ ภ าพ 3. เสมอภาค 4. ภราดรภาพ87. ผู ใ ดอยู ใ นระบบศั ก ดิ น าของสั ง คมไทย 1. กษั ต ริ ย 2. พระสงฆ 3. วนิ พ ก 4. ทาส88. เรื่ อ งใดเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการทํา สนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง 1. เกิ ด การค า แบบเสรี 2. เกิ ด การขยายตั ว ของสิ น ค า หั ต ถกรรม 3. เกิ ด การผลิ ต ข า วเพื่ อ การค า และส ง ออก 4. เกิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมทอผ า
 • 26. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 27วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.89. ข อ ใดปรากฏอยู ใ นการปฏิ รู ป การปกครองของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว 1. รั ฐ สภา 2. เสนาบดี ส ภา 3. รั ฐ ธรรมนูญ 4. สภาที่ ป รึ ก ษาราชการแผ น ดิ น90. พระที่ นั่ ง ใดสร า งโดยได รั บ อิ ท ธิ พ ลของสถาป ต ยกรรมตะวัน ตก 1. จั ก รพรรดิพิ ม าน 2. จั ก รี ม หาปราสาท 3. ดุ สิ ต มหาปราสาท 4. อนั น ตสมาคม91. ข อ ใดเป น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ กิ ด จากการกระทํา ของแม น้ํา 1. ที่ ร าบลอนลาด 2. ทะเลสาบรู ป แอก 3. เนิ น ตะกอนรู ป พั ด 4. ดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม92. ในแผนที่ อ ากาศสมั ย ใหม บริ เ วณที่ มี สั ญ ลั ก ษณ L ปรากฏอยู จะมี ลั ก ษณะ อากาศอย า งไร 1. เป น บริ เ วณที่ มี อุ ณ หภูมิ ต่ํา 2. เป น บริ เ วณที่ มี อุ ณ หภูมิ สู ง 3. เป น บริ เ วณที่ มี ค วามกดอากาศต่ํา 4. เป น บริ เ วณที่ มี ค วามกดอากาศสู ง
 • 27. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 28วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.93. ป า ชายเลนมี ป ระโยชน อ ย า งไร 1. เป น แหล ง อาหาร 2. เป น แหล ง รายได 3. ช ว ยรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศชายฝ ง 4. ก อ ให เ กิ ด ความหลากหลายของพื ช และสั ต ว94. ข อ ใดทํา ให ร ะบบนิ เ วศของโลกขาดสมดุ ล 1. ภาวะโลกร อ น 2. การตั ด ไม ทํา ลายป า 3. การเกิ ด ก า ซเรื อ นกระจก 4. การใช ดิ น ซ้ํา ซากและบ อ ยครั้ ง95. ท า นจะแนะนํา กรมทรั พ ยากรน้ํา ให แ ก ไ ขวิ ก ฤตการณ ด า นทรั พ ยากรน้ํา อย า งไร 1. สร า งเขื่ อ นเพื่ อ กั ก เก็ บ น้ํา 2. จั ด สร า งท อ ส ง น้ํา ชลประทานเพิ่ ม เติ ม 3. บํา บั ด น้ํา เสี ย ก อ นปล อ ยลงแหล ง น้ํา สาธารณะ 4. ฟ น ฟู ก ารใช ป ระโยชน แ ละแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ แหล ง น้ํา
 • 28. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 29วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.96. การควบคุ ม ป อ งกั น มลพิ ษ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ- สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุ ม มลพิ ษ ในด า นใด 1. มลพิ ษ ทางน้ํา 2. มลพิ ษ ทางดิ น 3. มลพิ ษ ทางเสี ย ง 4. มลพิ ษ ทางอากาศ97. การเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ ม มี ผ ลดี อ ย า งไร 1. ประชาชนสามารถโต แ ย ง ผลการประเมิ น ได 2. ประชาชนได รั บ ทราบขอ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ โครงการ 3. ประชาชนได รั บ ทราบผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จากโครงการ 4. ประชาชนได รั บ ทราบมาตรการแก ไ ขหรื อ ลดผลกระทบอั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น98. ใครใช ป ระโยชน จ ากสิ่ ง แวดล อ มในการสร า งสรรค วั ฒ นธรรม 1. ชาวรั ส เซี ย จั บ ปลาสเตอร เ จี ย นเพื่ อ นํา ไข ม าทํา คาเวี ย ร 2. ชาวเบดู อิ น ในคาบสมุ ท รอาหรั บ เลี้ ย งสั ต ว แ บบเร ร อ น 3. ชาวสแกนดิ เ นเวี ย นํา ไม ส นมาแปรรู ป เป น วั ส ดุ ก อ สร า ง 4. ชาวอิ น เดี ย นพื้ น เมื อ งในประเทศเปรู เ พาะปลู ก ธั ญ พื ช แบบยั ง ชี พ
 • 29. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ หนา 30วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 - 10.30 น.99. รั ฐ สามารถดํา เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งไร 1. จั ด ตั้ ง กองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม 2. ออกกฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม 3. ผลิ ต นั ก วิ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม 4. จั ด ประชุ ม สั ม มนาระดับ ชาติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม100. ในฐานะพลเมื อ งไทยคนหนึ่ ง ท า นจะปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล อ มอย า งไร จึ ง จะเหมาะสม 1. ฝ ก ให มี นิ สัย ประหยั ด 2. ถ า ยสารอั น ตรายใส ภ าชนะใหม ที่ป ด มิ ด ชิ ด 3. ช ว ยกั น ปลู ก และดู แ ลรั ก ษาต น ไม ส าธารณะ 4. ทิ้ ง แบตเตอรี ที่ ใ ช แ ล ว ลงในถั ง ขยะสํา หรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป

×