გიორგი ედიბერიძე
2008 წელი
dedamiwa miliardobiT cocxali organizmis saxls
warmoadgens. sasicocxlo masalebs es organizmebi
biosferodan iReben.
biosfero...
biosfero da masSi mcxovrebi organizmebi
mudmiv urTierTqmedebaSi arian.
samwuxarod xSiria SemTxvevebi, rodesac
adamianTa ga...
1.
2.
3.

wyali
niadagi
haeri
wyali erT-erTi mTavari da arsebiTi ramaa
sicocxlisaTvis, amitom igi gonivrul
moxmarebasa da gafrTxilebas saWiroebs,
miT um...
wylis dabinZurebis problema axali ar aris da igi
arsebobs yvelgan, sadac adamianebi
binadroben. wylis dabinZurebis mTavari...
iSviaTi ar aris iseTi SemTxvevebi, roca
wyalSi xvdeba qimiuri da Termuli narCenebi.
wyalSi Cayrili nagavi ukvalod ar ikarg...
wyalSi moxvedrili nagavi gavlenas
axdens wyalze da wyalSi mcxovreb
organizmebze. dabinZurebuli wyali
iwvevs iseT infeqciur...
rac ufro izrdeba mosaxleobis raodenoba
dedamiwaze, miT ufro metad mwvavdeba
niadagis dabinZurebis problema. wvimis wyals
n...
arsebobs iseTi saSiSi
damabinZureblebic rogoricaa
feTqebadi, toqsikuri (momwamlavi) da
radioaqtiuri, romlebic kanis
damwvr...
Bbevri nivTiereba, romelic yoveldRiurad
gamoiyeneba yofa cxovrebaSi, saSiSi
damabinZurebelia, magaliTad, maTeTreblebi,
sad...
haeris dabinZureba industriul revolucias
mohyva. mrewvelobis zrda ZiriTadad
damokidebulia energiaze, romelic didi
raodenob...
haeris ZiriTad damabinZureblebad gvevlineba ferfli,
mtveri, muri, romlebic warmoiqmneba organuli
nivTierebis wvis Sedegad....
dedamiwis zedapirze moZraobisas qars
damabinZureblebi sxvadasxva adgilze
gadaaqvs. tyviis, spilenZisa da rkinis
umciresi n...
haeris dabinZureba uamrav qronikul daavadebas ukavSirdeba.
igi auaresebs adamianebis, gansakuTrebiT, bavSvebsa da
moxucebS...
garda amisa, uamrav cxovels
uRiziandeba Tvalebi da sxvadasxva
rTuli daavadebebiT avaddeba.
arsebuli monacemebis mixedviT, ...
ეკოლოგიური პრობლემებიA
ეკოლოგიური პრობლემებიA
ეკოლოგიური პრობლემებიA
ეკოლოგიური პრობლემებიA
ეკოლოგიური პრობლემებიA
ეკოლოგიური პრობლემებიA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ეკოლოგიური პრობლემებიA

412

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
412
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ეკოლოგიური პრობლემებიA

 1. 1. გიორგი ედიბერიძე 2008 წელი
 2. 2. dedamiwa miliardobiT cocxali organizmis saxls warmoadgens. sasicocxlo masalebs es organizmebi biosferodan iReben. biosferoSi sami sfero arsebobs esenia: liTosfero-xmeleTi; hidrosfero-wyali; atmosfero-haeri.
 3. 3. biosfero da masSi mcxovrebi organizmebi mudmiv urTierTqmedebaSi arian. samwuxarod xSiria SemTxvevebi, rodesac adamianTa gaufrTxilebloba biosferoSi garkveul cvlilebebs iwvevs, arRvevs bunebriv kanonzomierebebs da seriozul zians ayenebs garemos.
 4. 4. 1. 2. 3. wyali niadagi haeri
 5. 5. wyali erT-erTi mTavari da arsebiTi ramaa sicocxlisaTvis, amitom igi gonivrul moxmarebasa da gafrTxilebas saWiroebs, miT umetes, rom sufTaa dedamiwis wylis 3% da am 3%-is mxolod mcire nawilia dasalevad vargisi.
 6. 6. wylis dabinZurebis problema axali ar aris da igi arsebobs yvelgan, sadac adamianebi binadroben. wylis dabinZurebis mTavari mizezi mdinareebSi, zRvebSi, tbebsa da okeaneebSi sayofacxovrebo da teqnikuri narCenebis Cayraa. xSirad wyali isea dabinZurebuli, rom misi sasmelad an dasabanad gamoyeneba janmrTelobisTvis saxifaToc kia.
 7. 7. iSviaTi ar aris iseTi SemTxvevebi, roca wyalSi xvdeba qimiuri da Termuli narCenebi. wyalSi Cayrili nagavi ukvalod ar ikargeba. igi xSirad napirebze iriyeba da mdinaris fskerze ileqeba.
 8. 8. wyalSi moxvedrili nagavi gavlenas axdens wyalze da wyalSi mcxovreb organizmebze. dabinZurebuli wyali iwvevs iseT infeqciur daavadebebs, rogoricaa: qolera, muclis tifi, dizenteria da safrTxes uqmnis adamianis janmrTelobas.
 9. 9. rac ufro izrdeba mosaxleobis raodenoba dedamiwaze, miT ufro metad mwvavdeba niadagis dabinZurebis problema. wvimis wyals nagvidan Camorecxili damabinZureblebi uxvad Caaqvs niadagSi, sadac es damabinZurerlebi miwisqveSa wyaroebsa da nakadulebs uerTdeba. garda amisa, Ria nagavsayrelebi xels uwyobs virTxebis, mwerebisa da sxva infeqciis gadamtani organizmebis gamravlebas .
 10. 10. arsebobs iseTi saSiSi damabinZureblebic rogoricaa feTqebadi, toqsikuri (momwamlavi) da radioaqtiuri, romlebic kanis damwvrobas sxeulis qsovilebisa da ujredebis gadagvarebas iwvevs.
 11. 11. Bbevri nivTiereba, romelic yoveldRiurad gamoiyeneba yofa cxovrebaSi, saSiSi damabinZurebelia, magaliTad, maTeTreblebi, sadezinfeqcio saSualebebi, saRebavebi, teqnikuri zeTebi, pesticidebi da sxva. maTi niadagSi moxvedra iwvevs niadagis dabinZurebas. aseT niadagze moyvanili produqti safrTxes uqmnis rogorc adamianis aseve sxva cocxali organizmebis janmrTelobas.
 12. 12. haeris dabinZureba industriul revolucias mohyva. mrewvelobis zrda ZiriTadad damokidebulia energiaze, romelic didi raodenobiT miiReba qvanaxSirisa da SeSis wvis Sedegad.
 13. 13. haeris ZiriTad damabinZureblebad gvevlineba ferfli, mtveri, muri, romlebic warmoiqmneba organuli nivTierebis wvis Sedegad. qalaqebSi, sadac didi raodenobiT transporti moZraobs, xSirad vxvdebiT fotoqimiur smogs-moyviTalo-moyavisfro nisls, romelic manqanebidan gamonabolqvisa da mzis sinaTlis reaqciis Sedegad warmoiqmneba.
 14. 14. dedamiwis zedapirze moZraobisas qars damabinZureblebi sxvadasxva adgilze gadaaqvs. tyviis, spilenZisa da rkinis umciresi nawilakebi haerSi ifanteba. adamianebi da cxovelebi advilad CaisunTqaven maT haerTan erTad. filtvebSi moxvedrili nawilakebi ki did saSiSroebi adamianis janmrTelobas.
 15. 15. haeris dabinZureba uamrav qronikul daavadebas ukavSirdeba. igi auaresebs adamianebis, gansakuTrebiT, bavSvebsa da moxucebSi janmrTelobis mdgomareobas, azianebs mcenareebsa da Reroebs. mcenareTa daRupvis Sedebad ekosistemaSi irRveva kvebiTi jaWvi da uamravi cxoveli sakvebis gareSe rCeba. garda amisa, uamrav cxovels uRiziandeba Tvalebi da sxvadasxva rTuli daavadebebiT avaddeba. arsebuli monacemebis mixedviT, saqarTvelos haeris dabinZurebis ZiriTad wyaros satransporto saSualebis gamonabolqvi warmoadgens. es gansakuTrebiT exeba did qalaqebs, sadac transportis moZraoba intensiuria
 16. 16. garda amisa, uamrav cxovels uRiziandeba Tvalebi da sxvadasxva rTuli daavadebebiT avaddeba. arsebuli monacemebis mixedviT, haeris dabinZurebis ZiriTad wyaros satransporto saSualebis gamonabolqvi warmoadgens. es gansakuTrebiT exeba did qalaqebs, sadac transportis moZraoba intensiuria.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×