Your SlideShare is downloading. ×
NIMT Interview : ปทุมพร มานาม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

NIMT Interview : ปทุมพร มานาม

190

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Profile ชื่อ : นางสาวปทุมพร มานาม (เจี๊ยบ) NIMT การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน : เข้าร่วมการวัดเปรียบเทียบผล CCQM-P19.2, CCQM-P124, APMP-QM K9, CCQM-K91 และ Bilateral Comparison with ZMK-ANALYTIK-GmbH on ส�ำหรับบทสัมภาษณ์ Micropipette Calibration, Bilateral Comparison with SIRIM (Standard นักมาตรวิทยาสาวท่านนี้ เธอ Flask, Standard Measuring Cylinder), ทำหนาทกำหนดคาอางอง (Reference � ้ ี่ � ่ ้ ิ ท� ำ งานอยู ่ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร Value) ในการวัดค่าความเป็นกรด-เบสในตัวอย่างน�้ำส�ำหรับกิจกรรมทดสอบ วิเคราะห์เคมีไฟฟ้า ฝ่ายมาตร ความช�ำนาญสาขาสิ่งแวดล้อม : รายการ pH-value in water, โครงการ วทยาเคมและชวภาพ “ปทมพร ิ ี ีิ ุ เปรี ย บเที ย บผลการวั ด ระหว ่ า งห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในสาขาปริ ม าตร โดยใช ้ มานาม” สาวสวยผมบทบาทใน ู้ ี Micropipette เป็นตัวกลาง การผลิ ต วั ส ดุ อ ้ า งอิ ง ในการ วิทยากร : การฝึกอบรมหลักสูตร : pH Meter Clibration, Micropipette Calibration วั ด ค ่ า ความเป ็ น กรด-เบส คติพจน์ในการท�ำงาน : ความพยายามอยู่ที่ไหนความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น จึ ง ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น “นั ก มาตรฯ รุ ่ น ใหม่ ” ตาม ป แนวคิดของคอลัมน์นี้ ทุมพร มานาม 29 May-June 2012/Vol.14, No.67บทบาท หน้าที่ และแผนพัฒนาห้อง เพราะถาไมมการกำหนดคามาตรฐานเหลา ้ ่ ี � ่ ่ปฏบตการวเคราะหเคมไฟฟา ฝายมาตร ิ ั ิ ิ ์ ี ้ ่ นี้ขึ้นมาก็จะท�ำให้เกิดมลพิษขึ้นมากมายวิทยาเคมีและชีวภาพ หรือสินค้าต่างๆ อาจจะมีค่าของสารพิษ ผลิตสารมาตรฐาน เช่น Standard ต่างๆ มากเกินไปซึ่งท�ำให้เกิดอันตรายถึงBuffer Solutions, Cation Standard ชีวิตได้Solutions, Anion Standard Solutions และ มาตรวิทยาเคมีไทยต่อการพัฒนาHeavy Metal Standard Solutions รวมทั้ง ประเทศเป็นอย่างไรให้ บ ริ ก ารสอบเที ย บ Micropipette การตรวจวัดค่าต่างๆ ในทางเคมีCalibration, Glassware Calibration, Filters จะต้องมีการใช้วัสดุอ้างอิงรับรองในการCalibration (for Spectrophotometer) และ สอบเทียบเครืองมือก่อนทีจะท�ำการวิเคราะห์ ่ ่ให้บริการ Assigned pH Value for Sample สารตัวอย่าง ซึ่งการผลิตวัสดุอ้างอิงถือว่ามาตรวิทยาเคมี มีความส�ำคัญและ เป็นผลการด�ำเนินงานของฝ่ายมาตรวิทยาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันอย่างไร เคมีและชีวภาพภายใต้ระบบมาตรวิทยา มาตรวิทยาเคมีมีความส�ำคัญต่อ เคมของประเทศไทย ซงจะชวยทำใหผลการ ี ึ่ ่ � ้การดำเนนชวตประจำวนเปนอยางมาก ซงจะ � ิ ีิ � ั ็ ่ ึ่ วัดของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีเหนไดวาสงตางๆ ทอยรอบตวเราลวนจะตอง ็ ้ ่ ิ่ ่ ี่ ู่ ั ้ ้ ความถกตองและไดรบการยอมรบจากตาง ู ้ ้ั ั ่มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานขึ้นมาทั้งสิ้น โดย ประเทศเนื่ อ งจากมีการสอบกลับได้ ลดค่ามาตรฐานจะต้องใช้การวัดทางเคมีเป็น การนำเขาวสดอางองจากตางประเทศทำให้ � ้ ั ุ้ ิ ่ �หลกสำคญ ยกตวอยางเชน การวดคาความ ั � ั ั ่ ่ ั ่ ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า ซึ่ ง จะท� ำ ให้เป็นกรด-เบส ในน�้ำทิ้งเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ สนคาราคาถกลง และยงสามารถหารายได้ ิ ้ ู ัน�้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้ำล�ำคลอง การวัด จากการจ�ำหน่ายวัสดุอ้างอิงให้กับประเทศคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อควบคุม อื่ น ๆ ได้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ ใ ห้คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การวั ด หาปริ ม าณ บริการจัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญคลอเรสเตอรอลในร่างกายเพื่อการวินิจฉัย (Proficiency Testing Program) เพื่ อโรคในทางการแพทย์ การวดโลหะแคดเมยม ั ี ยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในข้ า วเพื่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น ต้ น ในประเทศไทย

×