SPECIAL                    ประสิทธิ์ บุบผาวรรณา                    บรรณาธิการ    ...
แต่ถึงอย่างไร เรายังมีการป้องกันรองรับอีกชั้นในการจัดท�ำแผ่นเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันประตูเข้าออกของอาคาร พร้อมทั้...
มว. กับโครงการฟื้นฟูหลังมหาอุทกภัย                             เหตุ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ ...
9                                                 March-April 2012/Vol.14...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มว.เร่งเดินหน้าฟื้นฟูห้องปฏิบัติการสอบเทียบหลังมหาอุทกภัย

513 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มว.เร่งเดินหน้าฟื้นฟูห้องปฏิบัติการสอบเทียบหลังมหาอุทกภัย

 1. 1. SPECIAL ประสิทธิ์ บุบผาวรรณา บรรณาธิการ มว. เร่งเดินหน้าฟื้นฟู หองปฏบตการสอบเทยบหลงมหาอทกภย ้ ิ ั ิ ี ั ุ ั6 เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา เชื่อแน่ว่าทุกคนยังไม่ลืมภาพเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบจ�ำนวนมหาศาลต่อบ้านเรือน โบราณสถาน พืชผลทาง การเกษตร และนคมอตสาหกรรมหลายแหง ทเี่ กดกระแสนำทวมไหลมาจากภาคเหนอลงมาภาคกลาง ิ ุ ่ ิ �้ ่ ื และกรุงเทพฯ จนออกทะเลไป ตลอดทั้งเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2554 ความเสียหายที่เกิดขึ้น March-April 2012/Vol.14, No.66 ได้สงผลกระทบไปทุกภาคส่วนทีเกี่ยวข้องกันทัวประเทศ รวมถึงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ซึ่ง ่ ่ ่ มีที่ตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี รังสิต – นครนายก คลอง 5 จ.ปทุมธานีด้วย มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจสงสัย ว่า มว. ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยอย่างไรบ้าง และในฐานะที่เป็นองค์กรหลักด้านมาตรวิทยา จะมมาตรการชวยเหลอโรงงานในนคมอตสาหกรรมตอไปอยางไร เพอใหภาคอตสาหกรรมกลบมาเปน ี ่ ื ิ ุ ่ ่ ื่ ้ ุ ั ็ ดังเดิม เราจึงใช้โอกาสนีมาเล่าสู่ผู้อ่านทุกท่านที่มีความห่วงใยถึงงานมาตรวิทยาของเรากัน ้ มว. เตรียมพร้อมมหาอุทกภัย เหตการณมหาอทกภยทผานมา อาจเปนเหตการณไมปกตทจะเกดขนไดบอยในประเทศไทย ุ ์ ุ ั ี่ ่ ็ ุ ์ ่ ิ ี่ ิ ึ้ ้ ่ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารผดุงมาตร ซึ่งเป็นอาคารของ ห้องปฏิบัติการที่รวบรวมสาขาการวัดต่างๆ ของประเทศที่ มว. ได้ด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ใน ฐานะที่เป็นองค์กรหลักในความรับผิดชอบต่อระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ อาคารดังกล่าวนั้นได้มีการ กอสรางทออกแบบคำนงถงการใชงานดานมาตรวทยา ตลอดจนการประหยดพลงงาน และการจดสรร ่ ้ ี่ � ึ ึ ้ ้ ิ ั ั ั พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถใช้ประโยชน์ในการสถาปนาและรักษามาตรฐานการ วดแหงชาตไดอยางสมบรณ์ โดยเฉพาะโครงสรางของอาคารระดบของพนชนลางของอาคารใหมความ ั ่ ิ ้ ่ ู ้ ั ื้ ั้ ่ ้ ี สูงกว่าถนนในบริเวณเทคโนธานีโดยประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งในขณะนั้นสภาพรวมของระดับน�้ำตาม ถนนเลียบคลอง 5 มาถึงหน้าเทคโนธานี ขึ้นสูงสุดประมาณ 50 – 70 ซม. และไหลเข้าพื้นที่ภายใน เทคโนธานีมาถึงที่ส�ำนักงานและอาคารผดุงมาตร ประมาณ 30 – 50 ซม. นับเป็นความโชคดีของ อาคารผดงมาตรทสวนใหญเ่ ปนสถานทตดตงอปกรณเ์ ครองมอวทยาศาสตรนนไมไดรบความเสยหาย ุ ี่ ่ ็ ี่ ิ ั้ ุ ื่ ื ิ ์ ั้ ่ ้ ั ี
 2. 2. แต่ถึงอย่างไร เรายังมีการป้องกันรองรับอีกชั้นในการจัดท�ำแผ่นเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันประตูเข้าออกของอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน�้ำภายในอาคารให้ครอบคลุมทุกจุดและกระสอบทรายรอบอาคารอย่างแข็งแกร่ง และส่วนส�ำคัญที่ขาดไม่ได้เลยทาง มว. ได้มีการจัดบุคลากรอยู่ประจ�ำการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลอาคารมานานแล้ว ทั้งนี้ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของอาคารก็ได้ออกแบบให้สามารถรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟผ. ได้ 2 ระบบ ซึ่งท�ำให้อาคารผดุงมาตรมีเสถียรภาพทางด้านระบบไฟฟ้าที่สูง โดยในเหตุการณ์มหาอุทกภัยนั้น อาคารผดงมาตรสามารถมระบบไฟฟาทสามารถจายกระแสไฟฟาใหอาคารอยไดตลอดเวลา จงทำใหสามารถ ุ ี ้ ี่ ่ ้ ้ ู่ ้ ึ � ้รักษาระบบสภาวะแวดล้อมได้ตามความต้องการของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีระบบไฟฟ้าส�ำรองภายในอาคารที่พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลาตามมาตรฐานของระบบต่างๆ ภายในอาคารผดุงมาตร ซึ่งได้ออกแบบรองรับอุปสรรคและปัญหาได้อย่างดีมาก จึงท�ำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในครั้งนี้ ดงนน ทกทานสบายใจไดวาระบบมาตรฐานแหงชาตยงคงรกษาไวดงเดมไดและทรพยสนทาง ั ั้ ุ ่ ้่ ่ ิั ั ้ ั ิ ้ ั ์ิราชการไมไดรบความเสยหาย ชวงนนพวกเราชาว มว. กรอลนอยทกวนและเวลาเหมอนกนวา ภยพบติ ่ ้ั ี ่ ั้ ็ ุ้ ู่ ุ ั ื ั ่ ั ิ ัของมหาอุทกภัยครั้งนี้จะอยู่นานเท่าไรกันแน่ ทางคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออปสรรค เพอปองกนไมใหเ้ กดความเสยหายใหนอยทสด และเกดความคมคาของงบประมาณทรฐบาล ุ ื่ ้ ั ่ ิ ี ้ ้ ี่ ุ ิ ุ้ ่ ี่ ัได้ลงทุนให้เกิดระบบมาตรวิทยาอย่างยั้งยืนได้ต่อไป 7 March-April 2012/Vol.14, No.66ผลกระทบต่อการให้บริการและร่วมแรงร่วมใจ การให้บริการของ มว. นั้น ในส่วนอาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ที่ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 บรเวณเดยวกบกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถใหบรการไดปกตและ ิ ี ั ิ ์ ้ ิ ้ ิพรอมทงเปนททำการชวคราวของผบรหารและพนกงานในการตดตอประสานงาน สวนสำนกงานกลาง ้ ั้ ็ ี่ � ั่ ู้ ิ ั ิ ่ ่ � ัและอาคารผดุงมาตร ณ เทคโนธานี รังสิต - นครนายก คลอง 5 จ.ปทุมธานี ได้มีการประกาศให้หยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวในช่วงที่เกิดน�้ำท่วม ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2554 เพราะเนองจากการเดนทางเปนไปดวยความยากลำบากและอาจกอใหเ้ กดอนตรายระหว่างการเดนทาง ใน ื่ ิ ็ ้ � ่ ิ ั ิการนการดแลเครองมอวดของผทมาใชบรการทมความจำเปนตอภาคอตสาหกรรมยงคงจดเกบรกษา ี้ ู ื่ ื ั ู้ ี่ ้ ิ ี่ ี � ็ ่ ุ ั ั ็ ัไว้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องมือวัดในการน�ำไปใช้ของผู้ที่มาใช้บริการได้ และเปิดท�ำการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบันสามารถด�ำเนินการให้บริการได้ปกติแล้ว นอกจากนี้ พวกเราชาว มว. ไดรวมแรงรวมใจในการจดทำถงยงชพและอาหารกลองเปนจำนวน ้่ ่ ั � ุ ั ี ่ ็ �มาก พร้อมกันนี้ได้มอบเรือพร้อมติดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 10 ล�ำ ตามนโยบายของรัฐบาลและ รมว.วท. แก่ผู้ประสบอุทกภัยของชาวจังหวัดนครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและรอบๆ บริเวณเทคโนธานี คลอง 5 อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและพร้อมรับฟังปัญหาของชาวบาน โดยมการเดนทางไปทำงานรวมกนกบคณะผบรหารของรฐมนตรี สำนกงานปลดกระทรวง ้ ี ิ � ่ ั ั ู้ ิ ั � ั ัและ มว. ตลอดช่วงที่ประสบปัญหามหาอุทกภัยของประชาชนคนไทยด้วยกัน ถึงแม้การเดินทางจะเปนอปสรรคเทาใดกตาม กยงชวยกนคนละไมคนละมอจงทำใหรสกไดวาชาวมาตรวทยาของเรามนำ ็ ุ ่ ็ ็ั ่ ั ้ ื ึ � ้ ู้ ึ ้ ่ ิ ี �้หนงใจเดยวกนในการรวมแรงรวมใจใหผ่านพนวกฤตมหาอทกภยครงนไดอย่างนาชนชมอยางยง ทงนี้ ึ่ ี ั ่ ่ ้ ้ ิ ุ ั ั้ ี้ ้ ่ ื่ ่ ิ่ ั้ยังมีหน่วยงานในสังกัด วท. ทุกหน่วยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
 3. 3. มว. กับโครงการฟื้นฟูหลังมหาอุทกภัย เหตุ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ 5 แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรม บานหวา (ไฮเทค) นคมอตสาหกรรมสหรตนนคร นคมอตสาหกรรมโรจนะ นคมอตสาหกรรมแฟคตอรี่ ้ ้ ิ ุ ั ิ ุ ิ ุ แลนด) มโรงงานประมาณ 570 โรงงาน และจงหวดปทมธานี มนคมอตสาหกรรม จำนวน 2 แหง (นคม ์ ี ั ั ุ ี ิ ุ � ่ ิ8 อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี) มีโรงงานประมาณ 270 โรงงาน รวมทังสินประมาณ ้ ้ 840 โรงงาน มูลค่าการลงทุนประมาณ 406,800 ล้านบาท โดยนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งนี้ เป็นที่ ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพ รวมสวนใหญแลวมากกวาหนงในสามของจำนวนโรงงานในนคมอตสาหกรรมเหลานี้ มการจดตงหอง ่ ่ ้ ่ ึ่ � ิ ุ ่ ี ั ั้ ้ March-April 2012/Vol.14, No.66 ปฏบตการสอบเทยบเครองมอวดขนภายในโรงงานของตนเพอความมนใจในระบบการวดและคณภาพ ิ ั ิ ี ื่ ื ั ึ้ ื่ ั่ ั ุ ของผลิตภัณฑ์ วิกฤตน�้ำท่วมอย่างหนักในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและระบบการวัดที่แม่นย�ำของโรงงาน เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูงบาง สวนอาจจะสามารถฟนฟใหกลบมาใชงานได้ และบางสวนอาจจะไมสามารถนำกลบมาใชงานได้ เพอ ่ ้ื ู ้ ั ้ ่ ่ � ั ้ ื่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในฐานะที่เป็นผู้รักษามาตรฐานการวัดของประเทศได้ เล็งเห็นความส�ำคัญและถือเป็นภารกิจหลักที่เร่งด่วน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือฟื้นฟูภาค อุตสาหกรรม จึงได้ด�ำเนินการ “โครงการฟื้นฟูขีดความสามารถทางการวัดของห้องปฏิบัติการ สอบเทยบในนคมอตสาหกรรมทประสบอทกภย” ขนโดยนำเอาบคลากรทมความรความสามารถ ี ิ ุ ี่ ุ ั ึ้ � ุ ี่ ี ู้ ดานมาตรวทยาไปใหความชวยเหลอ ใหคำแนะนำ ปรกษา สำหรบการฟนฟขดความสามารถทางการ ้ ิ ้ ่ ื ้ � � ึ � ั ้ื ู ี วดของหองปฏบตการสอบเทยบในนคมอตสาหกรรมทประสบอทกภย เพอฟนฟระบบการวดของหอง ั ้ ิ ั ิ ี ิ ุ ี่ ุ ั ื่ ้ื ู ั ้ ปฏิบัติการสอบเทียบในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยการด�ำเนินการช่วย เหลือฟื้นฟูประกอบด้วย - การสำรวจความเสยหายเบองตนของหองปฏบตการสอบเทยบของโรงงานอตสาหกรรมใน � ี ื้ ้ ้ ิ ั ิ ี ุ นิคมอุตสาหกรรม - การให้ความช่วยเหลือในการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ฟื้นฟู และกู้ระบบเครื่องมือวัดในกรณีที่ ได้รับความเสียหาย - การให้บริการสอบเทียบส�ำหรับเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการของ โรงงานอุตสาหกรรม
 4. 4. 9 March-April 2012/Vol.14, No.66 ดังนั้น มว. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง “การประชุมชี้แจงขั้นตอนการด�ำเนินงานและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ” ณ วรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา (21มีนาคม 2555) และโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (4 เมษายน 2555) เพื่อชี้แจงหลกเกณฑการคดเลอกหองปฏบตการเขารวมโครงการ ทศทางการใหคำปรกษาแนะนำฟนฟู การกระบบ ั ์ ั ื ้ ิ ั ิ ้ ่ ิ ้ � ึ � ้ื ู้เครองมอวดทไดรบความเสยหายจากนำทวม และการใหบรการสอบเทยบเครองมอวดทเี่ ปนมาตรฐาน ื่ ื ั ี่ ้ ั ี �้ ่ ้ ิ ี ื่ ื ั ็อ้างอิงของห้องปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง www.nimt.or.th 2.ส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนทางอีเมลล์ ps@nimt.or.th และ 3.ส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนทางโทรสาร 0 2577 2859 หรือ0 2577 2823 ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 5100 คุณณัฐฐานิต พงศ์จีรก�ำจร (เบอร์ต่อ 4229) และ คุณทัศนีย์แสนพลพัฒน์ (เบอร์ต่อ 4221) หรือทางอีเมลล์ ps@nimt.or.th โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบในโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับโอกาสในการฟื้นฟูห้องปฏิบัติการสอบเทียบซึ่งจะส่งผลให้โรงงานมีระบบการวัดที่มีความถูกต้อง แม่นย�ำสนบสนนกระบวนการผลตของโรงงานและสรางความมนใจใหกบกลมลกคา โดยเฉพาะอยางยงลกคา ั ุ ิ ้ ั่ ้ ั ุ่ ู ้ ่ ิ่ ู ้ตางประเทศ และยงสงผลใหความเชอมนของนกลงทนตางชาตในกลุ่มที่มีฐานการผลิตในประเทศ มี ่ ั ่ ้ ื่ ั่ ั ุ ่ ิความมั่นใจในแผนการขยายฐานการลงทุนต่อไป ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง หวังว่าโครงการฟืนฟูนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ้ ี้อันเป็นผลประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยของเรา

×