การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing

 • 4,526 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,526
On Slideshare
4,466
From Embeds
60
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 60

http://www.nimt.or.th 59
http://webcache.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. NIMTกิตติพัฒน์ไพบูลย์ พรเทพ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ¬การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ4 Cloud Computing สถาบนมาตรวทยาแหงชาติ (มว.) เปน ั ิ ่ ็ อยู่ที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่ไม่ถูกผลกระทบ หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย เมื่ อ ปลายปี จากอุทกภัย และมีระบบเฝ้าระวังและส�ำรอง 2554 ที่ผ่านมา จึงท�ำให้การให้บริการที่ท�ำการ อย่างดี จึงท�ำให้การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า ต้องหยุดชั่วคราว สถาบันผ่านเว็บไซด์ยังคงด�ำเนินการไปได้อย่าง May-June 2012/Vol.14, No.67 เนื่องจากจ�ำเป็นต้องปิดระบบไฟฟ้า เพื่อความ ต ่ อ เนื่ อ ง และที่ ส� ำ คั ญ การใช ้ ร ะบบจดหมาย ปลอดภัย ท�ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบถูก อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ปิดลงด้วย ระบบงานสารสนเทศไม่สามารถใช้ ผบรหารกบพนกงานหรอพนกงานดวยกน รวมถง ู้ ิ ั ั ื ั ้ ั ึ งานได้ แต่ ยั ง คงมีร ะบบเว็บไซด์ และ ระบบ การติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ จึงท�ำให้เกิด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันที่สามารถใช้ ความเขาใจและทราบสถานการณตางๆ ไดอยาง ้ ์ ่ ้ ่ งานได้ตามปกติ เนื่องจากระบบดังกล่าวติดตั้ง ใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดเวลา จากเหตการณทผานไป ศนยเ์ ทคโนโลยี ุ ์ ี่ ่ ู สารสนเทศ มว. ได้เล็งเห็นถึงการน�ำเทคโนโลยี สารสนเทศที่ต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อ เนอง เมอเกดเหตฉกเฉนหรอมระบบสำรองไว้ จง ื่ ื่ ิ ุ ุ ิ ื ี � ึ ได้ขยายการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียก กว่า "Cloud Computing" ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรบประเทศไทย ซงมผใหบรการนอยรายและ � ั ึ่ ี ู้ ้ ิ ้ ค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับความมั่นใจในการได้ รบบรการทเี่ ปนมาตรฐานและมระบบรกษาความ ั ิ ็ ี ั มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมโครงการน�ำร่อง บริการคลาวด์ภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร น� ำ โดยส� ำ นั ก งานรั ฐ บาล อเิ ลกทรอนกส์ (องคการมหาชน) ไดเ้ ปดโครงการ ็ ิ ์ ิ น� ำ ร ่ อ ง บริ ก ารระบบคลาวด ์ ภ าครั ฐ หรื อ Government Cloud Service ขึ้ น ในเดื อ น มกราคม 2555 เพื่อผลักดันให้บริการต่างๆ ของ
 • 2. ภาครฐ เปนระบบออนไลนบนเครอขายกลมเมฆ ั ็ ์ ื ่ ุ่ จ�ำกัดส�ำหรับหน่วยงานที่ใช้บริการคลาวด์คือหรือที่เรียกว่า "Cloud Computing" และให้ หน ่ ว ยงานจ� ำ เป ็ น ต ้ อ งมี ร ะบบเครื อ ข ่ า ยหน่วยงานภาครัฐ 10 หน่วยงานสมัครเข้าร่วม อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและมีเสถียรภาพสูงมากโครงการน� ำ ร่ อ ง โดยก� ำ หนดให้ ท ดลองใช้ ถึ ง เพราะหากไมมระบบอนเตอรเ์ นตกจะไมสามารถ ่ ี ิ ็ ็ ่เดือนมีนาคม 2555 สถาบันจึงได้สมัครเข้าร่วม ใช้งานได้ทั้งระบบหรือหากศักยภาพไม่เพียงพอโครงการน�ำร่องดังกล่าว และได้ร่วมทดสอบและ รองรบการใชงานทงองคกรได้ กทำใหงานบรการ ั ้ ั้ ์ ็ � ้ ิทดลองเสมือนใช้งานจริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หรอบรหารจดการชะงกลงไดเ้ ชนกน ซงคาใชจาย ื ิ ั ั ่ ั ึ่ ่ ้ ่และความเสถยรภาพของระบบทสามารถรองรบ ี ี่ ั ในส่วนนี้จ�ำเป็นต้องสูงมากขึ้นและต้องมีระบบงานบริการได้ เครือข่ายส�ำรอง รวมถึงเครือข่ายของผู้ให้บริการ แบบ 3G ที่มีจ�ำนวนที่เพียงพอและรองรับงานที่ประโยชน์ของการใช้ จ�ำเป็นได้ และควรพิจารณาเครือข่ายของผู้ใช้Cloud Computing บริ ก ารคลาวด์ ต ้ อ งที่ มี ค วามประสิ ท ธิ ภ าพสู ง จากการศึ ก ษาและทดลองใช ้ ง าน รองรบผใชบรการได้ โดยอาจมการทำ Guarantee ั ู้ ้ ิ ี �แนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ไว้ด้วยCloud Computing จะมความจำเปนและสำคญ ี � ็ � ั ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ เ ทคโนโลยีในการน�ำมาใช้งานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สารสนเทศ แบบ Cloud Computing ดังที่ได้เปนอยางมาก ซงหนวยงานภาครฐบางหนวยงาน ็ ่ ึ่ ่ ั ่ กล่าวมาแล้วนั้น ท�ำให้ระบบสารสนเทศต่างๆก็ได้น�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานกันอยู่บ้างแล้ว จึง สามารถใหบรการและการบรหารจดการไดอยาง ้ ิ ิ ั ้ ่เหนวาประโยชนจากการใชงานทไดรบมมากและ ็ ่ ์ ้ ี่ ้ ั ี ต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลกอย่างยังสามารถลดค่าใช้จ่ายบางรายการลงได้ หาก แท้จริง 5 May-June 2012/Vol.14, No.67ได้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น มาตรฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ดีแล้วก็จะน�ำมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงขึ้น ประโยชนทไดรบทสำคญ คอ หนวยงาน ์ ี่ ้ ั ี่ � ั ื ่ประหยัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายมาตดตงทศนยคอมพวเตอร์ (Data Center) เพม ิ ั้ ี่ ู ์ ิ ิ่ เติม ไม่ต้องขยายพื้นที่ ตู้ในการจัดเก็บ ระบบ บริหารจัดการ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบ�ำรุงรักษาเครื่องและระบบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และที่ส�ำคัญไม่ต้องจัดหาระบบรักษาความปลอดภยทตองมนคงและมราคาสง โดยถอ ั ี่ ้ ั่ ี ู ืเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี แล้วยังสนับสนุนโครงการลดใช้พลังงานได้ ERP ในส่วนการใช้บริการคลาวด์ สามารถ Email Intranetเลอกใชบรการไดตามความตองการ โดยคาใชจาย ื ้ ิ ้ ้ ่ ้่ Back Officeทเี่ กดขน ขนอยกบ จำนวน CPU หนวยประมวล ิ ึ้ ึ้ ู่ ั � ่ Website e-Documentผล หนวยความจำ ความจขอมล ระบบปฏบตการ ่ � ุ้ ู ิ ั ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศต่างๆ e-Serviceและสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม แต่ มี ข ้ อ ควรค� ำ นึ ง ในการเลื อ กผู ้ ใ ห้บริการที่มีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ มีระบบความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมีระบบส� ำ รองหรื อ สถานที่ ส� ำ รองหากเกิ ด เหตุฉกเฉน โดยตองทำขอตกลงกนไวเ้ ปนลายลกษณ์ ุ ิ ้ � ้ ั ็ ั อักษร หรือ SLA : Service Level Agreement ซึ่งท�ำให้เกิดความมั่นใจต่อการรับผิดชอบหาก เกดขอผดพลาดหรอเหตการณใดๆ ขน อกทงมข้อ ิ ้ ิ ื ุ ์ ึ้ ี ั้ ี