การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing

3,899 views
3,824 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing

  1. 1. NIMTกิตติพัฒน์ไพบูลย์ พรเทพ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ¬การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ4 Cloud Computing สถาบนมาตรวทยาแหงชาติ (มว.) เปน ั ิ ่ ็ อยู่ที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่ไม่ถูกผลกระทบ หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย เมื่ อ ปลายปี จากอุทกภัย และมีระบบเฝ้าระวังและส�ำรอง 2554 ที่ผ่านมา จึงท�ำให้การให้บริการที่ท�ำการ อย่างดี จึงท�ำให้การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า ต้องหยุดชั่วคราว สถาบันผ่านเว็บไซด์ยังคงด�ำเนินการไปได้อย่าง May-June 2012/Vol.14, No.67 เนื่องจากจ�ำเป็นต้องปิดระบบไฟฟ้า เพื่อความ ต ่ อ เนื่ อ ง และที่ ส� ำ คั ญ การใช ้ ร ะบบจดหมาย ปลอดภัย ท�ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบถูก อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ปิดลงด้วย ระบบงานสารสนเทศไม่สามารถใช้ ผบรหารกบพนกงานหรอพนกงานดวยกน รวมถง ู้ ิ ั ั ื ั ้ ั ึ งานได้ แต่ ยั ง คงมีร ะบบเว็บไซด์ และ ระบบ การติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ จึงท�ำให้เกิด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันที่สามารถใช้ ความเขาใจและทราบสถานการณตางๆ ไดอยาง ้ ์ ่ ้ ่ งานได้ตามปกติ เนื่องจากระบบดังกล่าวติดตั้ง ใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดเวลา จากเหตการณทผานไป ศนยเ์ ทคโนโลยี ุ ์ ี่ ่ ู สารสนเทศ มว. ได้เล็งเห็นถึงการน�ำเทคโนโลยี สารสนเทศที่ต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อ เนอง เมอเกดเหตฉกเฉนหรอมระบบสำรองไว้ จง ื่ ื่ ิ ุ ุ ิ ื ี � ึ ได้ขยายการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียก กว่า "Cloud Computing" ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรบประเทศไทย ซงมผใหบรการนอยรายและ � ั ึ่ ี ู้ ้ ิ ้ ค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับความมั่นใจในการได้ รบบรการทเี่ ปนมาตรฐานและมระบบรกษาความ ั ิ ็ ี ั มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมโครงการน�ำร่อง บริการคลาวด์ภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร น� ำ โดยส� ำ นั ก งานรั ฐ บาล อเิ ลกทรอนกส์ (องคการมหาชน) ไดเ้ ปดโครงการ ็ ิ ์ ิ น� ำ ร ่ อ ง บริ ก ารระบบคลาวด ์ ภ าครั ฐ หรื อ Government Cloud Service ขึ้ น ในเดื อ น มกราคม 2555 เพื่อผลักดันให้บริการต่างๆ ของ
  2. 2. ภาครฐ เปนระบบออนไลนบนเครอขายกลมเมฆ ั ็ ์ ื ่ ุ่ จ�ำกัดส�ำหรับหน่วยงานที่ใช้บริการคลาวด์คือหรือที่เรียกว่า "Cloud Computing" และให้ หน ่ ว ยงานจ� ำ เป ็ น ต ้ อ งมี ร ะบบเครื อ ข ่ า ยหน่วยงานภาครัฐ 10 หน่วยงานสมัครเข้าร่วม อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและมีเสถียรภาพสูงมากโครงการน� ำ ร่ อ ง โดยก� ำ หนดให้ ท ดลองใช้ ถึ ง เพราะหากไมมระบบอนเตอรเ์ นตกจะไมสามารถ ่ ี ิ ็ ็ ่เดือนมีนาคม 2555 สถาบันจึงได้สมัครเข้าร่วม ใช้งานได้ทั้งระบบหรือหากศักยภาพไม่เพียงพอโครงการน�ำร่องดังกล่าว และได้ร่วมทดสอบและ รองรบการใชงานทงองคกรได้ กทำใหงานบรการ ั ้ ั้ ์ ็ � ้ ิทดลองเสมือนใช้งานจริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หรอบรหารจดการชะงกลงไดเ้ ชนกน ซงคาใชจาย ื ิ ั ั ่ ั ึ่ ่ ้ ่และความเสถยรภาพของระบบทสามารถรองรบ ี ี่ ั ในส่วนนี้จ�ำเป็นต้องสูงมากขึ้นและต้องมีระบบงานบริการได้ เครือข่ายส�ำรอง รวมถึงเครือข่ายของผู้ให้บริการ แบบ 3G ที่มีจ�ำนวนที่เพียงพอและรองรับงานที่ประโยชน์ของการใช้ จ�ำเป็นได้ และควรพิจารณาเครือข่ายของผู้ใช้Cloud Computing บริ ก ารคลาวด์ ต ้ อ งที่ มี ค วามประสิ ท ธิ ภ าพสู ง จากการศึ ก ษาและทดลองใช ้ ง าน รองรบผใชบรการได้ โดยอาจมการทำ Guarantee ั ู้ ้ ิ ี �แนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ไว้ด้วยCloud Computing จะมความจำเปนและสำคญ ี � ็ � ั ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ เ ทคโนโลยีในการน�ำมาใช้งานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สารสนเทศ แบบ Cloud Computing ดังที่ได้เปนอยางมาก ซงหนวยงานภาครฐบางหนวยงาน ็ ่ ึ่ ่ ั ่ กล่าวมาแล้วนั้น ท�ำให้ระบบสารสนเทศต่างๆก็ได้น�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานกันอยู่บ้างแล้ว จึง สามารถใหบรการและการบรหารจดการไดอยาง ้ ิ ิ ั ้ ่เหนวาประโยชนจากการใชงานทไดรบมมากและ ็ ่ ์ ้ ี่ ้ ั ี ต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลกอย่างยังสามารถลดค่าใช้จ่ายบางรายการลงได้ หาก แท้จริง 5 May-June 2012/Vol.14, No.67ได้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น มาตรฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ดีแล้วก็จะน�ำมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงขึ้น ประโยชนทไดรบทสำคญ คอ หนวยงาน ์ ี่ ้ ั ี่ � ั ื ่ประหยัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายมาตดตงทศนยคอมพวเตอร์ (Data Center) เพม ิ ั้ ี่ ู ์ ิ ิ่ เติม ไม่ต้องขยายพื้นที่ ตู้ในการจัดเก็บ ระบบ บริหารจัดการ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบ�ำรุงรักษาเครื่องและระบบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และที่ส�ำคัญไม่ต้องจัดหาระบบรักษาความปลอดภยทตองมนคงและมราคาสง โดยถอ ั ี่ ้ ั่ ี ู ืเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี แล้วยังสนับสนุนโครงการลดใช้พลังงานได้ ERP ในส่วนการใช้บริการคลาวด์ สามารถ Email Intranetเลอกใชบรการไดตามความตองการ โดยคาใชจาย ื ้ ิ ้ ้ ่ ้่ Back Officeทเี่ กดขน ขนอยกบ จำนวน CPU หนวยประมวล ิ ึ้ ึ้ ู่ ั � ่ Website e-Documentผล หนวยความจำ ความจขอมล ระบบปฏบตการ ่ � ุ้ ู ิ ั ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศต่างๆ e-Serviceและสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม แต่ มี ข ้ อ ควรค� ำ นึ ง ในการเลื อ กผู ้ ใ ห้บริการที่มีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ มีระบบความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมีระบบส� ำ รองหรื อ สถานที่ ส� ำ รองหากเกิ ด เหตุฉกเฉน โดยตองทำขอตกลงกนไวเ้ ปนลายลกษณ์ ุ ิ ้ � ้ ั ็ ั อักษร หรือ SLA : Service Level Agreement ซึ่งท�ำให้เกิดความมั่นใจต่อการรับผิดชอบหาก เกดขอผดพลาดหรอเหตการณใดๆ ขน อกทงมข้อ ิ ้ ิ ื ุ ์ ึ้ ี ั้ ี

×