NIMT                                                        มว. มเจ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NIMT Interview : นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

536 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NIMT Interview : นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

 1. 1. NIMT มว. มเจาหนาททปฏบตงานในหอง ี ้ ้ ี่ ี่ ิ ั ิ ปฏิ บั ติ ก ารต ่ า งๆ ที่ เ รี ย กว ่ า “นั ก มาตร ้ วิทยา” ซึ่งอาจจะเป็นค�ำที่ไม่คุ้นหูมากนัก Profile ว่า หมายถึงใคร เขามีหน้าที่อะไร และท�ำ ชื่อ : นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ (ตู่) อะไรบ้าง ในบทสัมภาษณ์นี้จะท�ำให้ท่าน การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามาตรวิทยา ได้รับทราบข้อมูลและแนวคิดของ “นัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตรฯ รุ่นใหม่” ในการที่จะพัฒนาระบบ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตรวิทยาไทย ในเล่มนี้ขอแนะน�ำให้ ผลงาน : มีการน�ำเสนอผลงานวิจัยในงาน APMF 2005, IMEKO 2010, Siam ท่ า นได้ รู ้ จั ก กั บ นั ก มาตรวิ ท ยาจากห้ อ ง Physics Congress SPC 2011 และ APMF 2011 ปฏิบัติการมวล ฝ่า ยมาตรวิทยาเชิงกล ที่ปรึกษา : IRPC Public Company Limited “วรณ เลาพรพชยานวฒน” หนมใหญใจดี ิุ ้ ิ ุ ั ์ ุ่ ่ อาจารยบรรยายพเศษ : มว., บรษท ไทยเครองชง จำกด ์ ิ ิ ั ื่ ั่ � ั สุภาพ ท่านนี้จะคอยให้ความรู้และข้อมูล คติพจน์ : เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราท�ำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้ ดๆ และนาสนใจเกยวกบหองปฏบตการฯ ี ่ ี่ ั ้ ิ ั ิ ที่เขาท�ำงานอยู่22 น ายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ เล้ พรพิ ยานุ น์ March-April 2012/Vol.14, No.66 บทบาทหน ้ า ที่ แ ละแผนพั ฒ นาห ้ อ ง พัฒนาและวิจัย เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมกับนานา ปฏิบัติการมวล ประเทศ และยังขยายงานให้ครอบคลุมกับความ หน้าที่ในห้องปฏิบัติการมวล คือ การ ต ้ อ งการภายในประเทศ ไม ่ ว ่ า จะเป ็ น ด ้ า น สอบเทยบตมนำหนกมาตรฐานในระดบ Class ี ุ้ �้ ั ั อตสาหกรรมตางๆ ดานการแพทยและสาธารณสข ุ ่ ้ ์ ุ E1 (Mass, Conventional Mass, Volume/ ด้านกีฬา เป็นต้น ซึ่งจะได้ทันต่อสถานการณ์ของ Density) ขนาด 1 mg – 20 kg นอกจากนี้ก็ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ ยั ง มี ก ารสอบเที ย บตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก ขนาดใหญ ่ อาเซียนปี 2015 จะเป็นประชาคมที่เต็มรูปแบบ (Conventional Mass) ขนาด 100 kg – 1000 kg ทสดกวาทผานมา เมอเกดแนวคดเรอง เขตการคา ี่ ุ ่ ี่ ่ ื่ ิ ิ ื่ ้ ด ้ ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง ต ้ อ งรั ก ษาระบบคุ ณ ภาพ เสรี (Free Trade Area) ISO/IEC 17025 และงานวิจัยต่างๆ ทศนคตเกยวกบมาตรวทยากบชวตประจำวน ั ิ ี่ ั ิ ั ีิ � ั ส�ำหรับแผนงานและทิศทางของการ การวั ด ขนาดและปริ ม าณต ่ า งๆ เป ็ น พฒนานน กำลงวจยและพฒนาใหสามารถวด ั ั้ � ั ิ ั ั ้ ั กิจ กรรมที่ม นุษย์ก ระท�ำกัน มาตั้งแต่อ ดีตจนถึง และสอบเทียบสาขาการวัดต่างๆ ที่มีผลต่อ ปจจบน ไมวาจะเปนการชงนำหนก การวดสวนสง ั ุ ั ่่ ็ ั่ �้ ั ั ่ ู ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก ให ้ ค รบถ ้ ว นตามข ้ อ ก� ำ หนดของ ยงไปกวานนมนษยจำเปนตองอยรวมกนเปนสงคม ิ่ ่ ั้ ุ ์ � ็ ้ ู่ ่ ั ็ ั OIML R111-1 เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนภาค ฉะนนมาตรวทยากบชวตประจำวนกตองมบทบาท ั้ ิ ั ีิ � ั ็ ้ ี อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก ภายใน เข้ามามากขึ้น อาทิ การวัดขนาดพื้นที่เพื่อระบุ ประเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป กรรมสทธในการครอบครองทดน การวดขนาดและ ิ ิ์ ี่ ิ ั แนวความคิดในการพัฒนาระบบมาตร ปริมาณต่างๆ ในการซื้อขายสินค้า ในการวัดยัง วิทยาของไทย จำเปนตองมการกำหนดหนวยวดตางๆ ขน จงเปน � ็ ้ ี � ่ ั ่ ึ้ ึ ็ จากอดตตงแต่ มว. กอตงจนถงปจจบน ี ั้ ่ ั้ ึ ั ุ ั ที่มาของหน่วยวัดสากล ซึ่งจะได้เป็นที่ยอมรับ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานด้ า น ระหวางกลมสงคมมนษย์ เพราะฉะนนมาตรวทยา ่ ุ่ ั ุ ั้ ิ มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ต ่ า งๆ จากความรู ้ แ ละ กับชีวิตประจ�ำวันจึงเป็นสิ่งที่คู่กัน ประสบการณ์ที่ได้รับ จะเป็นพื้นฐานในการ

×