Apmp

468 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apmp

  1. 1. 4 Vol.12 No.59 November-December 2010 APMPAsia Pacific Metrology Programme WORLD METROLOGY ประสิทธิ์ บุบผาวรรณา ส่วนประชาสัมพันธ์ APMP ย่อมาจาก “Asia Pacific Metrology Programme” เป็นองค์กรมาตรวิทยาระดับภูมิภาคโดย สมาชิกคือประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาของประเทศนั่นๆ ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทน เพื่อก่อ ให้เกิดความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการวัดและการวิจัย รวมถึงการ แลกเปลี่ยนนักมาตรวิทยาและเทคนิคประสบการณ์ระหว่างสมาชิกAPMPเป็นองค์กรมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรวิทยาระหว่างประเทศ (International Committee for Weights and Measures : CIPM) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทางด้านมาตรวิทยาตามสนธิสัญญาเมตริก APMPจัดตั้งขึ้นในปีค.ศ.1977โดยในตอนนั้นเรียกว่าCommonwealthScienceCouncilProgramme โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านมาตรวิทยา (Metrological Capabilities) ในกลุ่มประเทศ สมาชิก ต่อมาจ�ำนวนสมาชิกได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1980 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Asia Pacific Metrology Programme หรือ APMP จนถึงทุกวันนี้ สมาชิกของ APMP ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ (Full Members) จ�ำนวน 23 ประเทศ ได้แก่ Australia, Bangladesh, China, Chinese Taipei,DPRofKorea,Fiji,HongKong,India,Indonesia,Japan,Korea,Malaysia,Mongolia,Nepal,New Zealand,Pakistan,PapuaNewGuinea,Philippines,Russia,Singapore,SriLanka,ThailandและVietnam สมาชิกสมทบ (Associate Members) จ�ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ Egypt, Jordan, Kazakhstan, South Africa และ Syria วัตถุประสงค์ของ APMP 1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านมาตรฐานการวัดภายในภูมิภาค 2. เพื่อยกระดับความสามารถด้านมาตรวิทยาของประเทศสมาชิกและสร้างการยอมรับในระดับสากล 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสอบกลับได้ทางการวัดของสมาชิก 4. เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการวัดภายในภูมิภาคมีความสามารถสอบกลับได้ถึงนิยามของหน่วยวัด สากล (SI Units) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาเมตริก APMP 2010
  2. 2. 5Vol.12 No.59 November-December 2010 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น APMP ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้ 1. ประสานงานให้เกิดโครงการความร่วมมือด้านมาตรฐานการวัด และการท�ำวิจัยร่วมกันในกลุ่มสมาชิก 2. แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกลุ่มสมาชิกในสาขาการวัดมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standards) เพื่อเป็นการ ยกระดับมาตรฐานการวัดในรูปแบบของการจัดสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ค�ำปรึกษา และการเผยแพร่เอกสารเชิงเทคนิค 3. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและความร่วมมือสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการจัดท�ำโครงการพิเศษต่างๆ 4. จัดท�ำการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อให้มาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการของกลุ่มสมาชิก เป็นที่เชื่อถือในระดับสากล 5. รักษาข้อมูลงานบริการและขีดความสามารถด้านการวัดภายในกลุ่มสมาชิกให้ทันสมัย 6.ให้การสนับสนุนกับกลุ่มสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาในกิจกรรมการริเริ่มพัฒนาและปรับปรุงให้บรรลุถึงความส�ำเร็จในความ สามารถด้านการวัด 7.สนับสนุนการเข้าร่วมBIPMKeyComparisonsและทุกครั้งต้องมั่นใจว่าการท�ำกิจกรรมการวัดAPMPInter-laboratory Comparisons จะต้องไม่ขัดขวางการท�ำ Inter-laboratory Comparisons ที่จัดโดย BIPM 8. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น BIPM, EURAMET, NORAMET เป็นต้น 9. ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ด้านมาตรวิทยาภายในเอเชียแปซิฟิกในด้านมาตรฐาน การทดสอบ และความสามารถการวัด 10. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับข้อตกลง MRA (Mutual Recognition Arrangement) เกี่ยวกับมาตรฐานการวัด ซึ่ง ด�ำเนินการโดย CIPM 11. รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆ ในฐานะคณะกรรมการ APMP General Assembly ในบางครั้ง ในปี พ.ศ. 2553 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมาตรวิทยา ประจ�ำปีขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 26 (26th APMP General Assembly & Related Meetings) ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน2553ณโรงแรมดุสิตธานีพัทยาจ.ชลบุรีโดยกิจกรรมของการประชุมในปีนี้จะประกอบด้วยWorkshops,APMPDEC Meeting, TC Meetings, APMP Symposium และ APMP General Assembly สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียด ได้ที่ www.nimt.or.th การประชุมประจ�ำปีขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 26 จะท�ำให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย ได้ท�ำ หน้าที่เป็นเจ้าภาพผู้มาร่วมประชุมจะได้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาการและความพร้อมทางเทคนิคของสถาบันฯซึ่งจะท�ำให้สถาบันฯ ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค นักมาตรวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรวิทยาของไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึงความส�ำคัญของระบบมาตรวิทยาที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความก้าวหน้าของระบบมาตรวิทยาสากลในมุมมองจากนานาชาติ กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา ระบบมาตรวิทยาของไทยในอนาคต ที่มา : www.apmpweb.org

×